SADRŽAJ

POGLAVLJE I. UVOD

1. Atomi i gradja atoma
2. Hemijske veze
A. Intramolekulske veze
A-1. Jonska, elektrovalentna ili heterovalentna veza
A-2. Kovalentna veza. Hibridizacija, sigma- i pi-veza
A-3. Koordinativna kovalentna veza
A-4. Metalna veza
B. Međumolekularne veze (sile)
B-1. Van der Waals-ove sile
1-a. Sile tipa dipol-dipol
1-b. Sile tipa dipol-indukovani dipol
1-c. Sile tipa indukovani dipol-indukovani dipol
B-2. Vodonična veza
B-3. Apolarna ili hidrofobna veza
B-4. Jonska veza – kao međumolekularna sila
3. Hemijske formule
4. Izomerija
5. Polarni ili elektronski efekti
6. Induktivni efekat
7. Rezonancioni efekat
8. Sterni efekat
9. Asimetrija organskih molekula i optička aktivnost (hiralitet)
9-a. Elementi simetrije
9-b. Konfiguracija
10. Konformacija
11. Tipovi hemijskih reakcija
a. Reakcije disocijacije
b. Reakcije asocijacije
c. Reakcije supstitucije

POGLAVLJE II. ORGANSKA JEDINJENJA SASTAVLJENA OD UGLJENIKA I VODONIKA
(Ugljovodonici)
A. Aciklični ugljovodonici
1. Alkani
2. Alkeni
3. Dieni
4. Alkini
B. Ciklični ugljovodonici
1. Cikloalkani
2. Cikloalkeni
3. Aromatični ugljovodonici
C. Terpeni

POGLAVLJE III. HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA

POGLAVLJE IV. ORGANSKA JEDINJENJA KOJA SADRŽE KISEONIK
1. Alkoholi i fenoli
2. Etri
3. Aldehidi i ketoni
4. Heterociklična jedinjenja sa kiseonikovim atomom u prstenu
5. Organske karbonske kiseline
a. Zasićene monokarbonske kiseline
b. Nezasićene monokarbonske kiseline
c. Zasićene dikarbonske kiseline
d. Nezasićene dikarbonske kiseline
e. Ciklične karbonske kiseline
f. Aromatične karbonske kiseline
6. Jedinjenja koja se izvode iz karbonskih kiselina
A. Supstituisane karbonske kiseline
1. Halogenske (halogenmasne) kiseline
2. Hidroksi-kiseline (Oksi-kiseline)
3. Aldehidne kiseline
4. Ketonske kiseline
B. Derivati karbonskih kiselina
1. Halogenidi karbonskih kiselina
2. Anhidridi karbonskih kiselina
3. Estri karbonskih kiselina
4. Amidi karbonskih kiselina
5. Amidi ugljene kiseline

POGLAVLJE V. UGLJENI HIDRATI
1. Uvod, klasifikacija, ciklična struktura šećera i mutarotacija
2. Monosaharidi
3. Amino šećeri
4. Oligosaharidi
5. Polisaharidi

POGLAVLJE VI., ORGANSKA JEDINJEINJA SA AZOTOM
1. Nitro-jedinjenja, nitrati i nitriti
2. Nitrili i izonitrili
3. Amini
4. Amino-alkoholi
5. Heterociklična jedinjenja sa azotovim atomom u prstenu
A. Petočlana heterociklična jedinjenja sa azotom
B. Šestočlana heterociklična jedinjenja sa azotom
C. Kondenzovana azotna heterociklična jedinjenja

POGLAVLJE VII. MASTI (LIPIDI)
A. Proste masti
1. Trigliceridi
2. Voskovi (Ceridi)
3. Steroidi
Složene masti
1. Fosfacidi
2. Glikolipidi
3. Lipoproteini
4. Vitamini rastvorni u mastima i uljima
C. Prostaglandini

POGLAVLJE VIII. AMINOKISELINE, PEPTIDI I PROTEINI
1. Aminokiseline
2. Peptidi i proteini
A. Fibrilarni proteini
B. Globularni proteini
B-I. Prosti proteini
1. Protamini
2. Histoni
3. Albumini
4. Globulini
5. Glijadini
6. Gluteini
B-II. Složeni proteini – proteidi
1. Fosfoproteidi
2. Lipoprotpidi
3. Glikoproteidi
4. Hromoproteidi
5. Metaloproteidi
6. Nukleoproteidi

POGLAVLJE IX. ORGANSKA JEDINJENJA KOJA SADRŽE SUMPOR
1. Tioalkoholi
2. Deterdženti
3. Tioetri
4. Tiocijanati i izotiocijanati
5. Heterociklična jedinjenja sa sumporovim atomom u prstenu

POGLAVLJE X. ORGANSKA JEDINJENJA SA FOSFOROM I ARSENOM
1. Fosfini
2. Derivati fosforne kiseline
3. Arsini
PRILOG: MEĐUNARODNI SISTEM JEDINICA (SI)
REGISTAR

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">