Knjiga pod naslovom „Rezidue lekova i pesticida u namirnicama animalnog porehla“ je monografsko delo dr Vitomira Cupića, docenta na Katedri za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Beogradu, dr Vlada Teodorovića, docenta na Katedri za higijenu mesa Veterinarskog fakulteta u Beogradu i dr Ilije Simića, profesora na Višoj poljoprivrednoj školi u Šapcu.

Uvidevši da se u našoj zemlji, iz dana u dan, primenjuje sve veći broj registrovanih lekova i pestic.ida, koji se koriste u veterinarskoj i poljoprivrednoj praksi, a da se pri tom istovremeno ne vodi dovoljno računa o njihovim karencama (tj. o vremenu koje mora da protekne od momenta primene leka ili pestic.ida pa do korišćenja proizvoda biljnog i životinjskog porekla za ishranu Ijudi), autori su ovom knjigom na vrlo praktičan i jednostavan način skrenuli pažnju svima onima koji se bave primenom veteri- narskih lekova i pesticida, a naročito veterinarima, uzgajivačima stoke, agronomima i poljoprivrednicima, da se što striktnije pridržavaju propisanih karenci za navedene supstancije.

Knjiga se grubo može podeliti u dva dela.

Uprvom delu su, pored uvoda i opštih termina i izraza, navedeni svi neželjeni efekti koje rezidue lekova i pestic.ida mogu izazvati kod Ijudi, potencijalnih konzumenata jestivih tkiva životinja, odnosno raznog voća i povrća.

U drugom delu su tabelarno, po grupama, navedeni lekovi i pesticidi registrovani u Jugoslaviji, sa njihovim karencama.
Smatrajući da će ova monografija sigurno napraviti određen pomak u smislu boljeg i ozbiljnijeg shvatanja značaja rezidua lekova i pesticida u jestivim tkivima i poljoprivrednim kulturama, a samim tim i bolje zaštite zdravlja ljudi, predlažemo da se rukopis da u štampu.

Beograd, sptembar, 1997.
Prof. dr Milanka Jezdimirović Prof. dr Milan Baltić

U higijeni namirnica životinjskog porekla jedno od najvažnijih pitanja vezano je i za prisustvo rezidua lekova ipesticida u njima. Pri tom, osnovni stav, koji je definisan u propisima, jeste da prisustvo ovih supstancija bude u okvirima dozvoljenih granica, a za neke da ih uopšte nema.

Za pravilno razumevanje rezidua lekova ipesticida u namirnicama, neophodno je poznavanje osnovnih osobina ovih supstancija, efekata njihovog, posebno dugotrajnog unošenja, interakcija sa sastojcima hrane, mogućnosti stvaranja novih toksičnih jedinjenja itd. Sa stanovišta primene i mogućih štetnih efekata po zdravlje ljudi, najvažnije je, ipak, poznavanje karence lekova i pesticida. Nepoznavanje i nepoštovanje karence lekova i pesticida ima za posledicu prisustvo ovih supstancija u namirnicama što je, nema sumnje, i rizik po zdravlje ljudi.

Kontrola pravilneprimene lekova ipesticida segment je integrisane longitudinalne kontrole proizvodnje namirnica biljnog i životinjskog porekla, i karika bez koje nerna uspešnog sprovođenja ovog savremenog koncepta. Za uspešno sprovođenje integrisane kontrole namirnica odgovorni su uzgajivači životinja, biljni proizvođači, proizvođači namirnica životinjskog porekla, inspekcijski organi, odnosno, svi oni koji neposredno i posredno učestvuju u proizvodnji i prometu namirnica. Ova knjiga namenjena je upravo njima.

11. septembar 1997.
Autori

Predgovor
OSTACI LEKOVA I REZIDUA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA
FAKTORI KOJI UTIČU
NA POJAVU REZIDUA LEKOVA
DEFINICIJE I TERMINOLOGIJA
DOZVOLJENO DNEVNO UNOŠENJE
STEPENOVANJE DEJSTVA
NIVO PODNOŠLJIVOSTI
UTVRĐIVANJE TOLERANCIJE

ŠTETNA DEJSTVA REZIDUA LEKOVA
a) Indukcija rezistencije mikroorganizama
b) alergični efekti
c) toksični efekti
d) karcinogeni efekti
e) mutageni efekti
j) teratogeni efekti

MOGUĆNOSTI DEGRADACIJE
OSTATAKA LEKOVA
METODE ODREĐIVANJA PRISUSTVA I KOLIČINA OSTATAKA LEKOVA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA
a) Mikrobiološke metode
Urin test
Modifikovana „Four plate“ metoda u EEZ za oaredivanje rezidua antibiotika i sulfonamida
Najznačajniji faktori koji mogu uticati na osetljivost mikrobioloških metoda
b) Hemijske i fizikohemijske metode
Utic.aj rezidua antibiotika na realni mikrobiološki nalaz u mesu

GRANICA SIGURNOSTI
UTVRĐIVANJE PERIODA KARENCE
Periodi karence i tolerancija za veterinarske lekove
VREDNOSTI KARENCI ZA LEKOVE AD US. VET. REGISTROVANE U JUGOSLAVIJI
a) Lekovi indikovani kod goveda
b) Lekovi indikovani kod ovaca
c) Lekovi indikovani kod svinja
d) Lekovi indikovani kod živine

REZIDUE PESTICIDA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA
VREDNOSTI KARENCIZA PESTICIDE REGISTROVANE U JUGOSLAVIJI
ZAKONSKA REGULATIVA KOD NAS U POGLEDU PRISUSTVAI KOLICINA LEKOVAI PESTICIDA
INDEX
SPISAK LITERATURE
BELEŠKA O AUTORIMA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">