Kаdа nаm se iz grudi otme ovа drаgа i ljupkа čestitkа mi uvek poželimo dа nаm novа bude boljа od prethodne godine. Pri tome podstičemo veru u bolji život. Nаdа u bolji život je i motornа snаgа zа novа rаdnа pregnućа.

Iаko je prošlа već postаlа „stаrа“ neće biti suvišno аko se osvrnemo i pogledаmo koliko nаm je bilа nаklonjenа. Štа smo u njoj dobro urаdili, а pitа smo još mogli dа urаdimo. Kаkve smo uspehe ostvаrili i čemu smo se posebno rаdovаli. Štа bismo više želeli nego što smo u ovoj godini ostvаrili.

Početаk ove godine je protekаo u znаku izborа novih delegаtа u nаšim izbornim i rаdnim telimа, kаko u društvimа pčelаrа tаko i u Sаvezu pčelаrskih orgаnizаcijа Socijаlističkih аutonomnih pokrаjinа i Sаvezu pčelаrskih orgаnizаcijа Socijаlističke Republike Srbije.

Usklаdili smo nаšu unutrаšnju orgаnizаciju sа zаkonskim propisimа i usvojili odgovаrаjućа normаtivnа аktа sа kojimа se konstituišemo kаo Društvenа orgаnizаcijа pčelаrа. Novi stаtuti su usvojeni u svim nаšim pčelаrskim orgаnizаcijаmа. Tаko smo krenuli kаo nove orgаnizаcije u novo stoleće orgаnizovаnosti u pčelаrstvu. Krenuli smo dа nаstаvimo veličаnstvenа delа nаših predhodnih stogodišnjih generаcijа pčelаrа.

Već nа početku ove godine pčelаrstvo SR Srbije je pretrpelo velšse gubitke. Pored аmeričke truleži leglа i ostаlih bolesti pčelа i pčelinjeg leglа, vаroа je u prelаzu iz 1983. nа 1984. godinu, uzelа puni dаnаgs. Bio je to prаvi pomor pčelа o čemu je i štаmpа redovno obаveštаvаlа nаšu jаvnost. Procenjuje se dа je u tom periodu od vаroe strаdаlo oko 150.000 košnicа. Od togа u SAP Vojvodinа oko 60.000, u SAP Kosovo oko 20.000 i u SR Srbiji vаn SAP oko 70.000 košnicа.

Zаhvаljujući nešto obimnijem medenju bаgremа, lipe i livаde; zаtim prirodnim pogodnostimа i nаgonu zа rojenjem kаo i snаlаžljivosti i stručnoj sposobnosti pčelаrа tokom 1984. godine su ovi gubici znаtno sаnirаni. To se ne bi moglo reći i zа mаle pčelаre po selimа koji su, po prаvilu, neobаvešteni i stručno neosposobljeni pа su im pčelinjаci potpuno i trаjno uništeni.

I ove godine je pčelаrstvo SR Srbije i nаgle društvene orgаnizаcije, preduzelo sve mere dа iziđe iz аnonimnosti, dа se nаšoj društvenoj zаjednici predstаvi kаo privrednа delаtnost, а ne sаmo kаo delаtnost iz hobijа.

U tu svrhu i po trаdiciji u Beogrаdu je i ove godine sа uspehom orgаnizovаnа i priređenа pčelаrskа izložbа. Pored togа priređen je veliki broj regionаlnih i pokrаjinskih pčelаrskih izložbi i mаnifestаcijа. To je bilа prilikа dа se pčelаri predstаve kаo nаpredni proizvođаči i borci zа stаbilizаciju nаše privrede i društvа. Tu priliku su pčelаri korektno iskoristili. Predstаvljene su ne sаmo sаdаšnjee proizvodne snаge već i nаglаšene mogućnosti brzog rаzvojа u budućnosti. Pored znаčаjnijih mogućnosti zа proizvodnju hrаne uočene su i znаčаjne mogućnosti zа zаpošljаvаnje. Uključujući se u mаlu privredu pčelаrstvo može dа ostvаri velike rаdne i proizvodne rezultаte.

Iаko smo u ovoj godini imаli veliike gubitke pčelа ipаk smo uspeli dа nаše proizvodne kаpаcitete prilično sаnirаmo. U tome nаm je pomoglа nаukа i nаjnаprednije organizаcije udruženog rаdа iz oblаsti pčelаrstvа а pre svih „Dаlmed” iz Splitа i Pčelаrski kombinаt iz Beogrаdа. Dobili smo zаistа dobre i pouzdаne lekove, bаrem u stepenu u kojem nаukа u sаdаšnjem trenutku obezbeđuje pouzdаnost i efikаsnost lečenjа. Činjenicа dа još uvek u svetu nemа lekа koji efikаsno i potpuno unšitаvа vаrou ne trebа dа nаs obeshrаbruje. Već sа ovim lekovimа, uz dobru obučenost pčelаrа dа ih primenjuju, može se ostvаrivаti ekonomski interes u pčelаrenju.

U okviru Sаvezа pčelаrskih orgаnizаcijа Jugoslаvije, nedаvno je rešeno pitаnje snаbdevаnjа pčelаrа sа šećerom zа prihrаnjivаnje. Istinа to nije rešenje kаkvo smo mi pčelаri priželjkivаli аli je dаleko povoljnije od one situаcije koju smo imаli pre dve godine.

Nemаmo još prаvih rešenjа u oblаsti kreditirаnjа obnove i rаzvojа pčelаrstvа. Novа kаmаtnа politikа je mnoge pčelаre učinilа previše opreznim pа se nerаdo upuštаju u veće zаduživаnje. Nаstojimo još uvek dа negito više urаoimo nа mogućnosti korišćenjа podsticаjnih sredstаvа iz 1% iz ličnih dohodаkа zа rаzvoj i ulаgаnje u stočаrstvo. Pokušаvаmo ovih dаnа dа u tom smislu nešto više urаdimo sа „Agrobаnkom“.

I ove godine je teret stručnog uzdizаnjа u pčelаrstvu pаdаo nа teret nаs pčelаrа i to isključivo nа one koji smo učlаnjeni u pčelаrsku orgаnizаciju. Iz nаše člаnаrine finаnsirаmo stručno obrаzovаnje pčelаrа-člаnovа nаše orgаnizаcije što nаm je i dužnost. Međutim, nаšа sredstvа koriste i oni pčelаri koji nisu nаši člаnovi. Nemаmo nаmeru dа to sprečаvаmo jer je i to u krаjnjem slučаju društveno korisno. Nаstojimo dа u svim nаšim kontаktimа u republičkim orgаnimа objаsnimo dа bi tаj deo teretа trebаlo dа snose društveni fondovi zа obrаzovаnje odrаslih. Tаkođe smаtrаmo i nаstojimo i druge ubediti u to dа nаmа pčelаrimа trebа pružiti mаterijаlnu podršku u nаstojаnjimа dа nа terenu, u školаmа osnivаmo školske pčelаrske zаdruge ili sekcije mlаdih pčelаrа u okviru već formirаnih đаčkih zаdrugа opšteg tipа. Pokаzаlo se dа sаmo obrаzovаni pčelаri — proizvođаči mogu i u nаjtežim uslovimа ostvаrivаti povećаnje pčelаrske proizvodnje i visoke prinose u njoj. Ako se to počne od mlаdih dаnа, od škole ondа će rezultаti biti brži, bolji i po prаvilu jeftiniji.

Što se tiče ostvаrenog prinosа u pčelаrstvu ove godine mislimo dа možemo relаtivno biti zаdovoljni. Ovа godinа je po prinosu bilа približnа prethodnoj. Ako smo u poslednje dve-tri godine ostvаrili prosečаn prinos u SR Srbiji od oko 16 kg po košniii ondа možemo biti zаdovoljni i sа proteklom godinom. Nаše su procene dа je u tom proseku SAP Vojvodinа ostvаrilа prinos od oko 22 kg, SAP Kosovo oko 4 kg а SR Srbijа vаn SAP od oko 17 kg po košnici.
Kаo što se iz svegа nаvedenog vidi imаmo osnovа dа iduću godinu poželimo dа bude još boljа. U to ime, drаge drugаrice i drugovi pčelаri, nekа nаm je SREBNA i MEDNA 1985 GODINA.
Predsednik SPO SRS

Slаvko Jаkovljević, dipl. ek.

Sadržaj

Uzаjаmnа vezа izmeću uzgаjаnjа leglа i produktivnosti pčelinjeg društvа — Ž. Simin
Higijenа pčelаrenjа — B. Relić
Neke novine u primeni mrаvlje kiseline — B. Stаnojčić
Zimovаnje pčelа nа otvorenom prostoru (prevod)
Kаko dа sаmi nаprаvimo pogаče zа prehrаnu pčelа — M. Sаmаrdžić
Nаše medonosno bilje, tu — oko nаs — B. Kolenović
Pregled predаvаčа i temа
Petnаest godinа proizvodnje pčelinje pogаče „Pčelin“ — I. Tonković
Seminаr o bolestimа pčelа
Nove obаveze zа pčelаre — J. Dаmjаnov
Izаzov zа mlаde

Higijena pčelarenja

Branko Relić. Sremska Mitrovica

Održavajući higijenu stvaramo povoljne uslove sredine u kojoj živimo a samim tim izbegavamo opasnosti da se razbolimo, čuvamo zdrave lјude od rizika bolesti, sprečavamo nastajanje bolesti. Isto tako, održavajući higijenu pčelarenja stvaramo povoljnije uslove za život pčela, izbegavamo opasnosti od bolesti a samim tim doprinosimo većoj rentabilnosti pčelarenja.

Svaki pčelar manje-više zna da su pčele uzoran primer organizacije rada u društvu. Svaka jedinka pčele radilice, od momenta izlaska iz ćelije do smrti obavlјa razne poslove, koš joj već prema starosti odgovaraju. Dok jedne čiste ćelije saća za smeštaj legla i hrane (med, polena), druge neguju leglo, treće grade saće, smeštaju nektar i polen, poklapaju leglo i med, održavaju čistoću košnice i čuvaju je od napada tuđinca i drugih neprijatelјa, četvrte sakuplјaju nektar, cvetni prah, propolis i vodu. Ali one se vrlo brzo prilagoćavaju, pa prema potrebi prelaze i na druge poslove koji im prema starosti i ne bi odgovarali.

Da bi pčelinjoj zajednici olakšao obavlјanje nekih poslova pčelar joj pomaže na razne načine, jer i sam za to ima interes. Tako na primer, u proleće čisti podnjače košnica, zatvara pukotine i rupe na košnicama, namešta pojila da je voda što bliže pčelama, seli košnice bliže izvorima nektara (na paše), kako bi pčele sakupile što više nektara itd. Sve to olakšava rad pčelinjih zajednica i doprinosi povećanju prinosa svakog pčelinjeg društva.

Ali i pored svega nabrojanog, može se dogoditi da uspeh izostane, pa čak da neko društvo i propadne usled raznih bolesti, vlage, napada tućica i sd. Zbog toga, pored svega što pčelar učini da bi olakšao pčelama obavlјanje nekih poslova i da bi pčelinja društva sakupila što više nektara, što je i glavni cilј pčelarenja. Svaki pčelar treba da održava pčelinja društva, pčelinjak, opremu i alat u besprekornom redu i čistoći, a da bi odgovorio zahtevima savremene apitehnike, zahtevima potrošača, dobro plasirao svoje proizvode pa tim postigao i dobar finansijski rezultat, on mora voditi računa o kvalitetu pčelinjih proizvoda koje prodaje. Rečju, treba da posveti punu pažnju higijeni pčelarenja. Na to ga obavezuje i član 24 stav 2 „Pčelarskog kodeksa“ donetog na Devetom kongresu pčelara Jugoslavije 1979. godine u kome stoji da ,,U cilјu sprečavanja pčelinjih bolesti, pčelar održava čistoću na pčelinjaku i ličnu higijenu pri radu sa pčelama“.

1. Higijena pčelara

Lična higijena

Došavši na pčelinjak jednog prijatelјa, imao sam priliku da vidim kako taj prijatelј, pri dnevnoj temperaturi vazduha od 30° C, pregleda pčelinja društva, obučen kao kosmonaut. Na sebi je imao gumeno odelo koje koriste vojnici protiv hemijskih bojnih otrova, gumene rukavice, čizme a na glavi pčelarsku kapu. Po licu je bio kao poliven od znoja. Upitavši ga zašto se tako obukao odgovorio je: „Pa znaš ti kako su ove moje pčele lјute. Ja nikada ne mogu da ih pregledam a da me ne izbodu“. Odgovorio sam mu da možda i nisu baš tako lјute, samo on ne radi sa njima kako treba. Predložio sam mu da se odmakne tridesetak koraka od košnica. Opravši ruke, prišao sam košnicama, otvorio jednu, drugu pa treću, ne stavlјajući čak ni pčelarsku kapu na glavu. On se čudom nije načudio kako me nije ubola nijedna pčela, iako sam bio bez kape i samo u košulјi bez rukava. Ja sam mu onda rekao, da tako obučen, sav u znoju, ne treba da prilazi pčelama, jer pčele ne vole znoj.

Ne samo znoj, pčele ne podnose ii mnoge druge mirise, koji nisu kao miris njihove košnice. Skoro svaki pčelar zna, ako hoće spojiti dva društva, to će najlakše učiniti ako im da iste mirise (beli luk, rakija i sl.). Tada neće doći do tuče i društva će se mirno spojiti. Tako sam jednom mladom pri1atelјu dao dva pčelinja društva, jer je želeo da pčelari. On je bio malo „kicoš“, uvek doteran i naparfimisan. Upitavši ga posle izvesnog vremena kako su mu pčele, odgovorio je da su dobro, samo su lјute. Ponudio sam mu se da ih ja pregledam, što je i pristao. Postupak je bio isti kao kod napred izloženog slučaja. Mene nije ubola nijedna pčela. On, ozbilјno misleći reče kako mene pčele „poznaju“, jer sam mu ih ja dao. Odgovorio sam mu da, kada ide da pregleda pčele, ostavi sve parfeme kod kuće, pa kad se vrati neka stavlјa koliko hoće.

Higijena odeće

Nije samo da treba biti okupan, umiven, bez mirisa, nego i odeća treba da je čista i bez mirisa. Često se može pročitati kako na pčelinjaku treba raditi u belom mantilu. To je dobro, jer se na belom najpre uočava nečistoća, a radeći na suncu pčelar se manje znoji, jer bela boja odbija sunčeve zrake. Ipak, nije najvažnije da li je odeća bele boje, bitno je da je čista. Istina, neke boje nadražuju pčele, što pčelar treba da ima u vidu. Ne samo da treba da je čista, odeća treba da bude bez ikakvog mirisa stranog pčelama, kao što su naftalin, parfem, deterdženti i dr.

Oprema i materijal na pčelinjaku za održavanje lične higijene

Može pčelar doći na pčelinjak čist, u čistom odelu, bez ikakvih mirisa koji nadražuju pčele, ali radeći na pčelinjaku on se znoji i prlјa. Zato je potrebno da pri radu sa pčelama na pčelinjaku ima najnužnije za održavanje higijene, ako ne improvizovani tuš, koji može biti od baštenske ili kamp kante, gumene vreće sa rešetkom (ružom) a na velikom pčelinjaku bure sa rešetkom, ono bar posudu za pranje ruku i umivanje. U tu svrhu može poslužiti i obična kofa sa vodom u kojoj će pčelar oprati ruke, umiti se, te peškir ili obična čista bela krpa za brisanje. No, to samo pod uslovom ako su sva pčelinja društva zdrava. Ako ima društava bolesnih od neke zarazne bolesti, onda posle pregleda svakog takvog društva ruke se moraju oprati ispod česme ili sipanjem, ali tako da prlјava voda ne bude dostupna pčelama. U tu svrhu, ako se ruke peru sipanjem, iskopa se rupa, koja se

privremeno poklopi dok se ne završi pregled svih društava, a onda se zatrpa. Kod društava obolelih od zaraznih bolesti, svaki ram treba uzimati sa posebnim komadom hartije ispod prstiju, koje se sve posle spale.

Sve ovo što je rečeno o ličnoj higijeni pčelara ne traži nikakva dodatna finansijska sredstva, sem malo truda. Samo pčelar treba o tome da vodi računa, da je samodisciplinovan u održavanju lične higijene. Poznati pčelarski naučnik i pisac Jojriš kaže:

„Kada pčelar zaboravi na higijenu, zaboravi da na pčelinjaku treba da ima umivaonik s vodom, sapunom i čistim ubrusom, pčelama je teško živeti i raditi. Po pravilu, kod takvog pčelara pčelinja društva slabe i pčelinjak postaje nerentabilan. Pčelar se brzo upoznaje sa pčelinjim bolestima“ („Pčele krilati farmaceuti“ str. 170).

2. Higijena pčelinјaka (okoline)

Neurednost, loša higijena na pčelinjaku je jedan od glavnih uzroka mnogih nedaća koje zadese pčelara. Nehigijenski pčelinjak je izvor mnogih nedaća i za ostale pčelare u okolini. Zbog toga, pitanju higijene pčelinjaka svaki pčelar treba da posveti punu pažnju.

Čišćenje okoline (košenje, korova, trave i sl.)

Manje-više skoro svaki pčelinjak je postavlјen u nekom voćnjaku, na nekoj livadi ili njivi. Tu, u toku ggčelarske sezone, vrlo brzo izrastu visoka trava ili korov, koji svojom visinom mogu ometati ulazak pčela u košnicu, a naročito stvaraju poteškoće pčelama koje, opterećene nektarom, polenom ili vodom, padaju u travu i teško mogu da se podignu i polete. Tako se one brzo iscrplјuju, pa čak uginjavaju pred košnicom u travi, naročito ako je vreme hladnije pa zahladne.

Ispred leta košnica treba da bude čist prostor, da pčele mogu neometano izletati i ulaziti. Ako se radi o prostoru gde je bila košnica u kojoj su uginule pčele, njega treba prekopati, zaravnati i poprskati krečom. Grane drveća koje ometaju let pčela, a isto tako koje za cela dana zasenjavaju košnice, treba kresati. Ostavlјati samo one grane koje zasenjavaju košnice od 11 do 15 časova, ako se želi da košnice budu zaštićene od velike žege.

U velikoj travi i korovu lako se kriju mnogi neprijatelјi pčela kao što su jež, krastava žaba i dr. Pogotovu veliku opasnost u nekim krajevima za pčelara predstavlјaju zmije otrovnice koje se kriju u travi i korovu. One se naročito kriju ispod košnica koje su nisko pri zemlјi, zbog topline košnice, što je obično kad se seli na glavnu pašu, pa pčelari treba da budu veoma obazrivi u onim krajevima gde ima otrovnica. Nečista okolina, korov, suvo lišće i sl. su vrlo pogodno stanište za miševe, koji u toku zime mogu pričiniti velike štete u košnicama. Zato travu, ako je pčelinjak na livadi, treba redovno kositi, a korov takođe kositi ili uništavati herbicidima koji nisu štetni za pčele (Totalcid i sl.). Pokošenu travu, korov ili opalo lišće treba čistiti sa pčelinjaka i spalјivati.

Pčelinjak ne treba smeštati blizu ćubrišta, staja za stoku, klozeta i sl., jer su to legla muva, koje mogu preneti bolesti pčela, a isto tako predstavlјaju i opasnost za zdravlјe čoveka.

Ose i stršlјenovi su veliki neprijatelјi pčela. Ne samo što kradu med iz košnica, nego mnoge pčele stradaju od osa i stršlјenova braneći svoju košnicu. Stršlјenovi hvataju pčele na letima košnica i hrane sa njima svoje larve. Posebno treba istaći da su ose prenosioci zaraznih pčelinjih bolesti, jer ulaze u svaku košnicu gde mogu (naročito u jesen) i kradu med. Najefikasniji način uništavanja osa i stršlјenova je rušenje njihovih gnezda i upotreba kontaktnih insekticida, kojima se poprskaju njihova gnezda. Takođe se efikasno može boriti protiv osa i stršlјenova stavlјanjem flaša napola napunjenih pivom, u koje ose i stršlјenovi rado ulaze i dave se.

Pauci pletu mrežu izmeću i ispred košnica u koje naleću pčele vraćajući se s paše natovarene nektarom, te ih tada ubijaju i iz njih sišu sokove. Ima čak i takvih vrsta paukova u nekim krajevima naše zemlјe, koji su opasni po čoveka, a koji se skrivaju u udubljenjima košnica (rukohvati na nastavcima). Zato je potrebno uništavati pauke i njihove mreže na pčelinjaku.

Iako mravi ne predstavlјaju direktnu opasnost za pčele, oni kradu med te uznemiruju pčele, čime negativno utiču na njihov rad. Zato je potrebno košnice štititi od mrava posipajući njihove putanje petroleumom i mazanjem nogara i postolјa na kojima su košnice.

Čišćenje okoline pčelinjaka treba da bude stalna briga pčelara, jer je urednost pčelinjaka ogledalo urednosti pčelara.

Smeštaj praznih košnica, saća i alata

Prazne košnice ili nastavke treba držati lepo složene i zaštićene od atmosferskih taloga i vlage. Nјih treba poređati na neko postolјe da ne bi dolazila vlaga od zemlјe, a gore ih treba pokriti, bilo krovovima košnica bilo čim drugim prikladnim za tu svrhu. Sva leta, a i eventualne pukotine i druge otvore, treba zatvoriti da u njih nebi ulazile pčele, ose, miševi i sl. Ako su nastavci, posle vrcanja, umazani medom treba ih spolјa oprati vodom, da se ne bi namamile pčele i izazvao grabež na pčelinjaku.

Posebnu brigu treba posvetiti košnicama u kojima je uginulo društvo. Takvu košnicu, bez obzira od čega je u njoj društvo uginulo, treba očistiti, dezinfikovati i opaliti letlampom ili butan plamenikom, a zatim je smestiti do sledećeg naselјavanja. Ako je košnica dotrajala, a u pitanju je neka zarazna bolest, najbolje je takvu košnicu spaliti.

Prazno saće (polomlјeno, staro) kao i pokidani zaperci, ne smeju se ostavlјati napolјu, jer se tako najlakše izazove grabež, a najveće je zlo u tome što se tako najlakše šire pčelinje bolesti. Ako je saće predviđeno za pretapanje, treba ga odneti sa pčelinjaka i po mogućnosti odmah pretopiti, kako se ne bi umolјčalo. Ako se pak treba da čuva za kasnije dodavanje društvima, onda ga treba ili dodati jakim društvima na čuvanje ili ga dobro upakovati uz prethodno sumporisanje. Saće od uginulih društava, oštećeno od miševa i suviše staro saće treba bez razmišlјanja i čim pre pretopiti, a ako je u pitanju američka trulež legla, obavezno ga treba spaliti zajedno sa ramovima.

Alat kojim pčelar radi, dimilicu, dleto, kapu i dr. ne treba ostavlјati napolјu. Alat treba lepo smestiti u za to određen sanduk, kako ga ne bi pržilo sunce, kvasila kiša i rosa. Alat, posebno dleto, nož i vilјuška mogu biti umazani medom što, ako se ne opere i ostavi na zaštićeno mesto, može izazvati grabež.

Postupak sa uginulim pčelama, ostruganim i očišćenim materijalom

U toku sezone, a u proleće obavezno, svaki pčelar treba da čisti podnjaču košnice od mrtvih pčela, sitnog saća i druge prlјavštine. Sa zidova košnica i ramova treba ostrugati vosak i propolis. Ostrugani i očišćeni materijal ne treba da bude dostupan pčelama. Ako se radi o mrvicama voska koje se nagomilavaju na podnjači kada u toku zime pčele otklaiaju med, njih treba kupiti u neku kutiju ili posudu sa poklopcem i prvom prilikom pretopiti, jer se sa njima nalaze i jaja voštanog molјca, pa ako ih ne bi pretopili vrlo brzo bi se pojavile larve, koje bi uništile vosak. Ostali materijal koji se očisti sa podnjače, a naročito uginule pčele, treba spaliti i zatrpati. Ima, na žalost, dosta pčelara koji ostrugani i očišćeni materijal iz košnice bacaju na zemlјu, pa čak i mrtve pčele, stvarajući tako idealne uslove za pojavu i širenje pčelinjih bolesti.

Postupak sa obolelim pčelinjim društvima

Iz dana u dan uslovi za pčelarenje su sve teži. Površine pod medonosnim bilјem su sve manje, a postojeće medonosno bilјe je sve više koncentrisano na velikim površinama (ulјana repica, suncokret, plantaže voća, kompleksi bagrema), tako da se na ove komplekse doselјava veoma mnogo pčelinjih društava, što pogoduje pojavi grabeži i širenju pčelinjih bolesti.

Kao uraganski vetar na naše pčelinjake je veoma brzo stigao parazit varoa, koji pčelarstvu nanosi nenadoknadive štete. Sigurno je da sada u našoj zemlјi nema nijednog pčelinjaka, nijedne košnice, gde se ne može naći ovaj parazit. Pčelinje zajednice veoma brzo slabe, a ako je pčelar nemaran pa se ne bori protiv ovog krpelјa, one uginjavaju. Oslablјene pčelinje zajednice delovanjem varoe nisu u mogućnosti da se brane od tuđica, pa brzo budu oplјačkane i uništene. Ali, pojavom grabeži šire se i druge pčelinje bolesti, a naročito nozemoza i opaka trulež pčelinjeg legla. Već u jesen 1983. godine u nekim mestima SAP Vojvodine uginuo je veliki broj pčelinjih društava, najviše od varooze, ali i mnogo od opake truleži pčelinjeg legla. Samo na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, laboratorijski je utvrđena opaka (američka) trulež pčelinjeg legla u osam sela. Već na osnovu zimskih izleta pčela krajem decembra 1983. godine, može se naslutiti da će posledice od ove bolesti u proleće 1985. godine biti još i veće.

Pisac ovog članka nema prava davanja ocene stanja pčelinjih bolesti u drugim opštinama i krajevima SAP Vojvodine i Jugoslavije, ali je sigurno da varooza svuda, a opaka trulež legla u mnogim mestima, nanosi velike štete pčelarstvu. Zato svaki pčelar treba da se bori protiv pčelinjih bolesti, na što ga obavezuju Pčelarski kodeks i zakonski propisi. Borba protiv pčelinjih bolesti ne sastoji se samo u spalјivanju i lečenju bolesnih pčelinjih društava, već i u sprečavanju širenja bolesti. Problem nije u tome da se uništi obolela pčelinja zajednica, već da se spreči pojava bolesti i njeno širenje. A sprečavanje pojave i širenja bolesti je moguće samo ako se do maksimuma pridržavamo higijensko-sanitarnih mera u pčelarstvu.

Prvo što pčelar treba da učini pri sumnji da je pčelinja zajednica obolela, treba da pošalјe uzorke na laboratorijski pregled u neku za to ovlašćenu ustanovu (veterinarsko-dijagnostičku laboratoriju). Kada se laboratorijski utvrdi da je u pitanju neka zarazna bolest odraslih pčela ili legla, pčelar je dužan (a to je i u njegovom ličnom interesu) da odmah preduzme sve mere radi saniranja i sprečavanja dalјeg širenja bolesti, a u prvom redu one koje mu naredi nadležna veterinarska inspekcija.

Treba naglasiti da pojedini pčelari ne shvataju ozbilјno opasnost od pčelinjih bolesti. Često puta se bolest prikriva, bojeći se da će, prijavlјujući bolest, dobiti žig lošeg pčelara, a prodajući med od takvih društava i ne shvataju da nanose ogromnu štetu pčelarstvu. Ali, pčele mogu oboleti kako lošeg tako i dobrog pčelara. Lošeg zbog nepridržavanja higijensko-sanitarnih mera i držanja slabih pčelinjih zajednica, a dobrog pčelara, čija su društva po pravilu uvek jaka, jer njegova (jaka) društva napadaju slaba — obolela društva i tako unose zarazu u svo ju košnicu.

Kod rada na obolelim društvima treba biti veoma oprezan. Ako je društvo obolelo od neke zarazne bolesti, košnicu treba otvarati samo pred veče, kada već prestane izlet pčela. Za pregled takvih društava treba koristiti prekrivač od platna sa prorezom, koji je samo toliki da se kroz njega može izvaditi jedan ram.

3. Higijena košnice

Poznato je da same pčele nastoje da održe savršenu higijenu u košnici. One izbacuju iz košnice mrtve pčele i sav ostali materijal koji zagaćuje košnicu ili im ne treba za normalan život i rad. Ako je u pitanju krupniji materijal (uginuli miš, mrtvačka glava i sl.) one ga balsamuju — obleplјuju propolisom, kako ne bi okužio košnicu. Međutim, događa se da same pčele ne mogu odstraniti svu nečistoću, ili bar ne tako brzo, zbog čega im pčelar treba da pritekne u pomoć.

Održavanje higijene podnjače

Podnjača je deo košnice koji je najviše izložen prlјavštini. Na nju padaju uginule pčele, uginule larve i lutke pčelinjeg legla koje pčele izbacuju iz ćelija saća, parčići sitnog voska kada pčele otklapaju med i drugo. Podnjača je najviše izložena vlazi pa se na njoj najpre pojavlјuje plesan. Na njoj se najčešće i najviše nalaze jaja voštavog molјca. Zato se higijeni podnjače u prvom redu treba posvetiti pažnja.

Rano u proleće, čim to vremenske prilike dozvole, podnjaču treba ostrugati i očistiti od prlјavštine. Kod pokretnih podnjača to ne zadaje velike muke pčelaru, ali kod košnica sa nepokretnom podnjačom, naročito kod tipa pološka, pa još ako leto nije dole, a ima ih i takvih, čišćenje podnjače je teško, a može se izvesti tek kada vreme sasvim otopli. Zato pčelari sa takvim tipovima košnica ne treba da propuste prvi lep proletnji dan, kada se temperatura vazduha popne do 18° C i više, da očiste podnjaču. Kod pokretnih podnjača, kakve su kod košnica nastavlјača, čišćenje se može izvršiti i na nižim temperaturama. Kod pokretnih podnjača najbolјe je imati bar jednu rezervnu, da bi se samo izvršila zamena prlјave čistom.

U novije vreme, iojavom krpelјa varoe, neki pčelari prave takve podnjače u koje se može staviti uložak na koji padaju krpelјi i sva druga prlјavština. Ovakve podnjače u potpunosti zadovolјavaju zahteve održavanja higijene, a prlјavština sa podnjače se može izbaciti u svako doba, bilo zimi ili leti.

Da bi se lakše održavala higijena podnjače, nije loše da je unutrašnja strana isto obojena masnom, ulјanom bojom. Obojena podnjača sa unutrašnje strane je glatka i može se lepo očistiti. Pored toga, boja ne propušta vlagu, tako da se voda, koja bi dospela na podnjaču od kiše ili od kapi koje nastaju usled kondenzovanja vodene pare, lako slije ako je podnjača malo nagnuta napred.

Struganje propolisa i voska sa ramova i unutrašnjosti košnice

U toku sezone, a naročito u jesen, pčele lepe propolisom manje otvore na košnici, mesta gde se dodiruju (leže) ramovi sa košnicom, ram sa ramom, ram sa poklopcem i razne ventilacione otvore zamrežene sa žicom. Često nanesu toliko propolisa i izlepe njime ramove kao da su zakovani jedan za drugi ili za košnicu. Isto tako, naročito ako je veći razmak izmeću satonoše i poklopca, nanesu vosak tj. grade zaperke. Ovo naročito čine kada je društvo gusto zaposelo sve ramove u košnici i ima neke paše.

Rano u proleće društva su normalno slabija nego u leto pa ne posedaju sve ramove. Naslage propolisa i voska na ovim ramovima, naročito ako su iza pregradne daske, kao i na delovima košnice gde nije pčelinje gnezdo, pogodna su mesta za razvoj voštanog molјca. Voštani molјac je u stanju da nanese ogromne štete pčelinjaku, uništavajući za kratko vreme velike količine voska. Jojriš kaže da samo „dva pokolenja jednog para voštanog molјca uništavaju do 100 kg. saća, od koga se dobije 40 kg. čistog voska“. Ženka voštanog molјca položi preko 1 500 sitnih jajašca iz kojih se za 5—8 dana izlegu larve, koje su veoma pokretne, dolaze na saće i brzo ga razaraju, gradeći kroz njega hodnike. Za četiri nedelјe, koliko je vreme života larve, ostaje pustoš na saću. Zato je potrebno, čim vremenske prilike dozvole, sa ramova i delova košnice, ostrugati propolis i vosak.

Ako su društva zdrava propolis se može sakupiti u jednu posudu i prodati, ako se nakupi veća količina. Ostrugani vosak treba sakupiti i što pre pretopiti. Ako je neko društvo obolelo, ili se pak sumnja na neku bolest, ostrugani materijal treba spaliti. Spalјivanje treba izvršiti uveče, da se pčele ne bi zaletale u vatru na hmiris voska i propolisa. Ostatke spalјivanja, pepeo i nesagorele delove (metalne) treba zakopati.

Struganje i dezinfekcija košnica od uginulih društava

Dogodi se da neko društvo ugine u toku zime a ponekad i u toku sezone. Uzroci uginuća mogu biti glad, proliv zbog loše hrane, nanad tućica ili bolest. Ali bez obzpra od čega je društvo uginulo, čim primeti da je uginulo, pčelar treba košnicu da zatvori da u nju ne bi ulazile pčele i da je skloni na pogodno mesto, ako nije u mogućnosti da je odmah očisti i dezinfikuje. Čim bude u mogućnosti, a to treba nastojati što pre, takvu košnicu treba odneti podalјe od pčelinjaka, ostrugati svu prlјavštinu (ugaćenost od proliva), propolis i vosak, zatim je opaligi let lampom ili butanskim plamenikom (brenerom) a poželјno je i da se dobro opere 10% rastvorom masne sode, te je onda osušiti i ostaviti do ponovnog naselјavanja pčelama. Ali, ako je u pitanju bolest američka trulež legla, a košnica prilično dotrajala, nju treba obavezno spaliti.

Zatvaranje rupa i pukotina, bojenje i zaštita od vlage

Vremenom, usled vlage i sunca, daska košnice se širi i skuplјa pa zbog toga puca. Nekada se toliko rasuši i ispuca da se pojave pukotine kroz koje mogu da prolaze pčele. Tako se stvara mogućnost za ulazak pčela tućica u košnicu i pojavu grabeži na pčelinjaku. Ove prolaze, naročito u jesen, koriste ose koje kradu med iz košnice. Tako se stvaraju uslovi za širenje bolesti, jer u najviše slučajeva budu napadnuta slaba i bolesna društva, koja nemaju snage da se brane.

Otvori i pukotine na košnicama stvaraju nepoželјno strujanje vazduha što, naročito zimi, nepovoljno deluje na pčele i odnosi dosta toplote, koja je tada itekako potrebna pčelama u košnici. Kroz te pukotine ulazi ne samo hladan vazduh nego i voda, kada pada kiša, te udara u spoljnu stranu zidova košnice.

Zato je potrebno čim se neka pukotina ili otvor na košnici pojave (primer: ptica detlić probuši rupu), iste odmah treba zatvoriti kitom ili bar privremeno na neki drugi način. Zatvorenu rupu gitom ili rupu treba premazati ulјanom bojom.

Bojenjem, košnica ne samo da dobija estetski izgled, nego se u prvom redu štiti od vlage i trulenja. Ako košnica nije obojena ulјanom bojom ili premazana samo firnajsom ili zaštićena nekim drugim sredstvom za impregnisanje drveta, daska spolјa upija vlagu. Tako vlaga može kroz dasku da prođe u unutrašnjost košnice, usled čega se pojavlјuje plesan, što sve negativno deluje na život i rad pčelinjeg društva, a može dovesti do nekih glјivičnih obolenja pčela (krečno leglo).

Ako je košnica vlažna ona brže truli, njen vek trajanja je kraći. Zato košnicu treba zaštititi od vlage ne samo zatvaranjem pukotina, rupa i bojenjem, nego i na druge načine. Pre svega pčelinjak ne treba postavlјati na jako vlažan — podvodan teren, nego na malo uzvišen i ocedit, gde ima tihog strujanja vazduha. Postolјa za košnice treba da su visoka 30 do 50 sm. a takođe da su takva da se na njima ne zadržava voda (postolјa od širokih greda i dasaka nisu pogodna jer se s njih teško sliva voda). Da se, kada pada kiša i topi sneg, voda ne bi slivala u košnicu, postolјe sa prednje strane treba da je nešto niže, kako bi cela košnica bila malo nagnuta napred. Još je bolјe ako se podnjača gradi tako da je prednja strana malo dublјa (niža) da bi voda, koja bi se našla na podnjači, mogla odmah da otekne napolјe.

Košnica u kojoj je bio miš

Većina pčelara zna kakvu štetu može da pričini miš ako se, naročito zimi, uvuče u košnicu. On izgrize saće koje praktično posle nije za upotrebu u pčelinjem gnezdu, a svojim prisustvom uznemirava pčele toliko da one prekomerno troše hranu, usled čega dobiju proliv, pa čak mogu da uginu. Zbog toga se u jesen stavlјaju češlјevi na leta, kako bi se sprečilo ulaženje miševa u košnicu. Ipak se dogodi da ponekad i pored stavlјanja češlјeva na leta, miš dospe u košnicu. Ponekad progrize dasku pored leta, a nekad čak uđe ispod krova, progrizajući utoplјavajući materijal, gde napravi svoje gnezdo, te tako svojim prisustvom uznemirava pčele u košnici. Ponekad čak progrize poklopnu dasku i dođe do gnezda.

Ako se miš uvukao u košnicu na saće te ga ošteti ili zagadi, u njemu pčele više neće negovati leglo, med i prah, pa čak ga neće ni posesti. Ako je sve saće okruženo mirisom miševa, pčele će napustiti košnicu. Zbog toga, doživimo li da nam u neku košnicu uđe miš, odmah moramo nastojati da ga isteramo. Ako nam se u košnicu uvukao s jeseni, te u njoj prezimio, bez razmišlјanja u proleće, čim pčele počnu leteti napolјe, pčelinje društvo treba pretresti u čistu košnicu i na čisto saće sa medom i cvetnim prahom. Ako još nema legla, u čistu košnicu ne treba preneti nijedan okvir iz košnice u kojoj je bio miš. Sve saće zagaćeno od miša treba pretopiti, košnicu i ramove ostrugati ili opaliti letlampom i oprati deterdžentom, osušiti i ostaviti do ponovnog smeštaja pčelinjeg društva.

4. Higijena pojila i hranilice.

Kao živi organizam (bilјke, životinje) tako i pčele ne mogu da opstanu bez vode. Zato veliki broj pčela jednog pčelinjeg društva donosi vodu. Razvoj pčelinjeg legla se ne može ni zamisliti bez vode. Kada još u zimskim mesecima matica počne sa leženjem, pčele manje količine vode sakuplјaju sa zidova košnica. Ali, kada već bude veća količina legla, voda koja se naće u košnici nije dovoljna za pčelinje leglo. Pčele moraju da idu napolјe radi vode a ako to ne mogu zbog hladnoće prestaje razvoj legla. One izleću iz košnice zbog donošenja vode čak i na temperaturi ispod 10° C, zbog čega mnoge stradaju od hladnoće.

Na osnovu mnogih ogleda koji cv izvršeni u svetu utvrđeno je da pčele mnogo rađe uzimaju malo zasolјenu vodu nego čistu, bez soli. Zato, kod postavlјanja pojila za pčele to treba imati u vidu, te vodu zasoliti sa 0,3% morske soli, jer je utvrđeno da tu koncentraciju pčele najviše uzimaju. Što je veća koncentracija ređe je uzimaju, a kada dođe do 1 % više je ne uzimaju.

Pošto pčele ne mogu bez vode, one tragaju za njom i sakuplјaju je gde nađu. Sakuplјaju rosu sa trave u jutarnjim časovima, sakuplјaju je iz bara, potoka i reka, a naročito na pojilima (valovima“ za stoku.

Jedne godine autor je doselio pčele u voćnjak, koji se nalazio blizu lipove šume, računajući da koristi lipovu pašu. Začuđujuće je bilo, iako je bio mesec juni, kad društva treba do maksimuma da ojačaju, ona su slabila. Sve manje je bilo pčela izletnica. Detalјno su pregledana sva društva i nije ustanovlјeno da ima tragova bilo kakve bolesti, niti legla niti odraslih pčela. Kasnije je ustanovlјeno da su društva slabila zato što su okolni voćnjaci vikendaša prskani insekticidima otrovnim za pčele. Pri prskanju voća, sitne kapi otrovnog rastvora padale su na travu ispod voća. Ujutru su pčele sakuplјale rosu a sa njom i opasne otrove koji su unosile u košnice. Pa kako je skoro svaki dan neki od vikendaša prskao svoj voćnjak, pčele su se, sakuplјajući polen sa trave i lišća voćaka, stalno pomzlo trovale.

Uzimajući vodu iz raznih barica, pčele se mogu lako zaraziti nekom bolešću, jer na takva mesta mora doći i pčele iz bolesnih domaćinstava. Isto tako su opasne lokve i barice od otpadnih voda od pranja prskalica i buradi od herbicida.

Pojila su neophodna

Jedan pčelar se posvaćao sa komšijom zbog pčela. Komšija pčelara imao je u toru za goveda veliki drveni valov za pojenje stoke. Kako je to bilo zaklonjeno i sunčano mesto, te valov od drveta, pčele cv masovno dolazile na ovo pojilo, tako da ga stoka praktično nije mogla koristiti. Prijatelj pčelara takođe pčelar, ali sa bolјim iskustvom, predloži da se postavi prošlo. a dok se pčele ne naviku da dolaze na njega, da se voda malo zasladi. Tako se pčele navikle da dolaze na postavlјeno pojilo.

Iz navedenih razloga pojilu pčela treba posvetiti posebnu pažnju, pogotovu ako u blizini nema neka tekuća voda. Ako postoji tekuća voda a pčelinjak je udalјen od stana pčelara, pojilo ne treba postavlјati. U protivnom, ako nema tekuća voda ili ako pčele moraju daleko da lete zbog vode ili da vodu uzimaju iz bara, pčelar treba da postavi pojilo na pčelinjaku. Ono može biti u obliku valova sa drvenim plovcima da se pčele ne bi davile, s tim da se voda češće menja, ali je bolјe postaviti bure iz koga kaplјe voda na dasku sa žlјebovima, s tim da se češće vrši pranje i dezinfekcija daske. Najbolјe je pojilo od prevrnute obešene staklene tegle, čiji je otvor povezan krpom (platnom). Za veći pčelinjak treba veća boca ili više njih. Ovo je najbolјe pojilo, jer kod prevrnute-obešene boce voda nikada neće biti zagaćena. Da bi se pčele što pre navikle na ovo pojilo, dobro je vodu malo zasladiti ili ivice malo namazati medom.

Pčelama se voda može davati i u hranilicu, koja se nalazi u košnici. Za ovu svrhu najpogodnije su hranilice od plastične mase ili nerćajućeg lima. Drvene hranilice u košnici nisu pogodne za ovu svrhu, jer drvo upija vlagu i hoće da poplesnivi, a sušenjem može da ispuca. Može poslužiti i drvena, ali je poželјno da sa unutrašnje strane bude obložena tankim slojem voska.

Pojilo, koje se nalazi van košnice ili hranilica u košnici iz koje se poje i hrane pčele, mora se održavati uvek čisto. Ako ne pre svakog dodavanja vode ili hrane, ono bar češće, treba oprati čistom vodom. Svako društvo treba da ima svoju hranilicu, ali ako je nema pa je premeštamo iz košnice u košnicu, treba je posle svakog hranjenja i pojenja oprati. Iz društava koja su bolesna ili su bolovala, ne treba premeštati hranilicu u zdrava društva.

5. Higijena pribora i opreme

Pomoću pribora i opreme, kojima pčelarimo vrlo lako se mogu preneti pčelinje bolesti i izazvati grabež na pčelinjaku, ako ne vodimo dovoljno brige o higijeni ovih sredstava. Obično i ne pominјemo da pčelarskim dletom (američki nož), nožem i vilјuškom za otvaranje saća, peruškom ili četkom za čišćenje pčela sa saća, dimilicom i sl. najčešće izazivamo grabež i prenosimo bolesti pčela.

Higijena pribora za pregled pčelinjih društava

Pčelarskim dletom pokrećemo ramove da bi ih lakše izvadili. Nјime stružemo propolis i skidamo zaperke saća, stružemo prlјavštinu sa podnjače. Medom možemo umazati dleto, nož ili perušku pa ako taj pribor odmah ne operemo na njega će dolaziti pčele, te na taj način lako možemo izazvati grabež. Zato, prilikom rada na pčelinjaku treba imati pri ruci neki sud sa vodom pa pribor odmah oprati od meda, a sud treba držati pokloplјen, da pčele ne bi gu vodu uzimale.

Ako na pčelinjaku ima bolesnih društava, tada higijeni pribora sa kojim radimo treba posvetiti posebnu pažnju. Ako već znamo da nam je neko društvo bolesno, njega treba poslednjeg pregledati, ali je najbolјe za bolesna društva imati poseban pribor. Ako sa istim priborom pregledamo sva društva, zdrava i bolesna, pribor obavezno treba posle rada oprati a zatim dezinfikovati 80% alkoholom, te opaliti letlampom ili bar sa plamenom zapalјene hartije, ako je u pitanju gvozdeni alat.

Pri pregledu pčelinjih društava treba imati sanduk za smeštaj izvađenih okvira (okvirnjaču) u koju treba odmah staviti ramove izvaćene iz košnice, te ga zatvoriti kako ne bi napadale tućice. Ovo naročito važi za smeštaj okvira iz košnica sa bolesnim društvima, jer na ove okvire nesme doći nijedna pčela iz zdravog društva. Ramove iz bolesnih društava treba stavlјati u poseban sanduk ili poseban nastavak. Može i u istu okvirnjaču, ali samo pod uslovom da se u nju stavi najlonska folija, ili bar novinska hartija, kako se sanduk ne bi umazao medom iz bolesnih društava.

Higijena opreme za vrcanje meda

Opremom za vrcanje meda često izazivamo grabež na pčelinjaku i prenosimo bolesti pčela. Da ne bi bacili pola kilograma meda koji operemo sa vrcalјke i drugog pribora, mi slatku vodu, kojom smo oprali vrcalјku i ostali pribor, dajemo pčelama ili pravimo još veću grešku iznoseći opremu napolјe da je pčele očiste od meda. Tada na tu opremu dolaze ne samo naše pčele nego i pčele iz drugih pčelinjaka, kako iz zdravih tako i bolesnih društava, ose, muve i drugi insekti, te tako najlakše prenosimo bolest na ostala društva, ne samo naša nego i ostalih pčelara, a isto tako stvaramo uslove za pojavu grabeži na pčelinjaku.

Treba posebno ukazati na štetnu praksu, naročito pčelara sa malim brojem košnica, koji od drugih pčelara posuđuju vrcalјku i drugi alat, ne misleći da tako mogu lako uneti neku bolest u svoje košnice.

Ako ima bolesnih društava ili onih koja su bolovala, prvo treba vrcati med od zdravih društava a na kraju od sumnjivih i bolesnih. Posle vrcanja pribor treba oprati, vodu kojom smo oprali baciti u iskopanu jamu i zatrpati, a posle vrcanja pribor treba dezinfikovati.

Pribor za otvaranje saća, smeštaj voštanih poklopaca od otvaranja meda, a posebno vrcalјka, moraju biti čisti i od nerđajućeg materijala.

Higijena pribora za sakuplјanje ostalih pčelinjih proizvoda

Polen, mleč i propolis mogu se sakuplјati samo od zdravih i jakih pčelinjih društava.

Sakuplјači cvetnog praha moraju se držati čisti. Ako su neki delovi od metala on mora biti nerđajući. Sakuplјeni prah se ne sme dugo ostavlјati u skuplјačima, jer hoće da poplesnivi. Ako se ne nalaze u unutrašnjosti košnice skuplјači moraju biti zaštićeni od kiše, rose i sunca, da cvetni prah u njemu ne bi ovlažio, jer onda nije za upotrebu, pošto brzo fermentiše.

O higijeni pribora za vađenje i čuvanje mleča se mora voditi posebna briga, jer se radi o veoma pokvarlјivom pčelinjem proizvodu. Mleč se može vaditi samo čistom lopaticom ili usisalјkom od specijalnog metalnog nerđajućeg materijala, specijalne plastike ili stakla.

Iako je propolis postojaniji pčelinji proizvod i on se ne sme sakuplјati bilo kakvim priborom. Često se propolis sakuplјa skidanjem sa žičanih mreža na ventilacionim otvorima. Ima i specijalno pravlјenih skuplјača propolisa ili se postavlјaju žičane mreže za sakuplјanje, koje treba da su od pocinkovane ili neke druge nerđajuće žice.

6. Higijena vrcanja meda

Kada vrcamo med, to obično činimo žurbom, ne obraćajući pažnju na leglo, da li je ono bolesno. Mnogi pčelari, naročito koji pčelare sa dubokim (visokim) okvirima, vrcaju ramove u kojima ima legla, pa čak i otvorenog. Tako vrcanjem larve pčelinjeg legla dospevaju u med, što sa higijenske tačke gledano nije u redu. Često se ramovi koji se ne vrcaju a smetaju pri radu stavlјaju kraj košnice ponekad i na zemlјu. Otresanjem pčela sa ramova koje hoćemo vrcati, iz dela nepokloplјenog saća, ponekad curi med kraj košnice. Sa ramovima koje treba vrcati često se unose pčele, koje se u prostoriji za vrcanje nasišu meda, pa kad izađu napolјe dovode druge pčele. Tako često dođemo u situaciju da od pčela ne možemo vrcati, a tako stvaramo i povoljne uslove za izazivanje grabeži i širenje bolesti. Zato se higijeni vrcanja meda treba posvetiti posebna pažnja, a na to nas obavezuju i zakonski propisi o higijensko-sanitarnim merama kod proizvodnje i prometa životnih namirnica. Iole bolјi seleći pčelinjak treba da ima pčelarsku kućicu u kojoj se, pored smeštaja pribora vrca med. Ako na pčelinjaku nema pogodne uredne prostorije za vrcanje, može se napraviti zaklon (slično šatoru) od jutanog platna, tila ili plastike, tako da pčele ne mogu doći na ramove koji se vrcaju i pribor. Veoma je praktično, pogotovu ako se radi o vrcanju iz velikog broja košnica, u nedostatku pogodne prostorije, da se vrca uveče kada prestane izlet pčela i noću. Neki pčelari praktikuju da ramove za vrcanje nose kući pa nesmetano i bez žurbe vrcaju med.

Mnogi pčelari sele svoje pčele na veće komplekse ulјane repice, bagrema, suncokreta i dr. Obično se košnice stavlјaju kraj nekih salaša, kako bi se bolјe čuvale i lakše vrcalo. Vrca se često u nehigijenskim prostorijama salaša, jer mnogi seleći pčelari nemaju pčelarsku kućicu u kojoj bi vrcali med. Na takvim mestima, salašima, često se nalaze razne nehigijenske staje (svinjci, štale) i đubrišta, koja su leglo muva, koje ulaze u prostorije u kojima se vrca med i zagađuju pribor sa kojim vrcamo, ambalažu i med. Ne treba ni naglašavati koliko je nehigijenski vrcati med u takvim prostorijama, a muve nam mogu doneti neku bolest (dizenteriju i dr.), a leteći po ramovima mogu i pčelama preneti neku bolest.

7. Higijena smeštaja, čuvanja, pakovanja i prodaje pčelinjih proizvoda

Izvrcani med je prehrambeni artikal, pa se pri njegovom smeštaju, čuvanju i pakovanju moramo najstrože pridržavati higijensko-sanitarnih mera. Pre svega med se ne sme stavlјati u bilo kakvu posudu—ambalažu. Posude za med moraju biti čiste i bez ikakvih mirisa. Ako se radi o manjim količiće količine meda mogu se sipati u staklene, emajlirane ili glazirane posude, koje su dobro oprane. Veće poličine meda mogu se sipati u limenu burad, ali ona moraju biti od nerđajućeg lima ili glazirana. Ako je u pitanju emajlirana posuda na kojoj je neznatno oštećen emajl, to mesto treba premazati vrućim voskom, tako da med bude zaštićen od oksidacije lima.

Pakovati se može samo potpuno zreo med, jer nezreo lako i brzo uskisne. Ako se dogodi da izvrcamo nedovoljno zreo med, moramo ga staviti u odgovarajući širi sud, koji se prekrije i poveže čistom gazom, te ga ostaviti u čistoj prostoriji da dozri, tj. da višak vode iz njega ispari. Odmah posle vrcanja, u našim uslovima je potrebno da se med posle par dana očisti od mrvica sitnog saća, koje za to vreme ispliva na površinu. Posle ovog čišćenja ili filtriranja posude sa medom treba dobro zatvoriti, jer otvoreni med upija vlagu iz vazduha pa može da uskisne, treba uskladištiti.

Upakovani med, bilo da se radi o malim pakovanjima ili pakovanjima u veliku burad, smešta se u čistu i suvu prostoriju, gde se čuva do prodaje. U prostoriji, gde je smešten med, ne sme da bude nikakvih artikala sa miris. Mora se nažalost konstatovati da o prostorijama za čuvanje meda često pčelari ne vode dovoljno brige. Ne održavaju se savršeno čiste, a ponekad se u takvim prostorijama drže razni predmeti i oruđa za rad, koji tu ne spadaju, kao lopate, metle, ašovi i sl. Nađu se i razna burad od vina i rakije ili sa kiselim kupusom, vreće, krpe, stare njihove košnice sa starim i umolјčanim saćem. U tim prostorijama se nađe ogrev za zimu, hrana za stoku (zrnasta, koncentrati), pa se nađe i poneki miš i druga gamad. Jasno je da se o higijeni čuvanja pčelinjih proizvoda u ovakvim prostorijama ne može ni govoriti. Treba se staviti u položaj kupca (potrošača) pa ćemo odmah shvatiti kako treba postupiti pri pakovanju i čuvanju pčelinjih proizvoda. Zamislimo sebe da smo došli kod nekog pčelara da kupimo med a on nas odvede u takvu prostoriju da nam natoči med. Možda i ne bi tada odbili da kupimo med, ali je sigurno da više nikada ne bi došli kod njega radi kupovine.

Ništa manju brigu ne treba posvetiti higijeni smeštaja, pakovanja i čuvanja ostalih pčelinjih proizvoda. Sakuplјeni cvetni prah treba dobro osušiti na zasenčenom promajnom mestu tj. promajnoj prostoriji. Da bi se dobro osušio treba da bude raširen na beloj čistoj hartiji. Pri sušenju cvetni prah treba da bude zaštićen od miševa, muva i drugih insekata. Na njega ne sme da pada prašina niti bilo kakva prlјavština. Dobro osušen cvetnn prah treba upakovati u čiste tegle, hermetički zatvorene, ili u plastične folije (kese) koje su takođe dobro zatvorene. Inače, ako se dobro ne uggakuje i zatvori, cvetni prah upija vlagu iz vazduha te poplesnivi. To se isto događa i sa dobro upakovanim ali nedovoljno suvim cvetnim prahom.

Magični mleč je veoma kvarlјiv pčelinji proizvod, zbog čega higijeni njegovog pakovanja i čuvanja treba posvetiti posebnu brigu. Izvađeni matični mleč mora biti čist, iz njega moraju biti ostranjene larve a takođe mora biti bez ikakvih drugih primesa, kao što su sitni delovi saća koji se radom pri vađenju mogu otkinuti od ćelije—matičnjaka. Čim je izvađen, mleč treba odmah konzervirati u male čiste bočice od specijalnog stakla, i odmah staviti u zamrzivač radi dubokog zamrzavanja.

Iako nije pokvarlјiv kao cvetni prah i mleč, propolis kao pčelinji proizvod, koji se sve vrše koristi, ne treba svuda i svakakav sakuplјati. Treba sakuplјati samo čist propolis, da ne sadrži razne nečistoće koje mogu biti od pčelinjeg izmeta, ako su pčele bolovale od proliva, od sitnih komadića drveta, niti smeju u sebi sadržati vosak i drugo. Propolis se sve češće sakuplјa sa žičanih mreža na ventilacionim otvorima. Ako je dobijen sa žičanih mreža on je upotreblјiv samo ako žica nije porđala tj. ako je pocinkovana. Sa porđalih mreža ne treba ga sakuplјati. Sakuplјeni propolis takođe treba upakovati u čistu staklenu ili u kesu od plastične folije.

Proizvedeni med i druge pčelinje proizvode pčelari prodaju na veliko preduzećima koja se bave otkupom pčelinjih proizvoda ili na malo, kod kuće ili na pijacama. Prodajom na veliko otkupna preduzeća vode računa o kvalitetu pčelinjih proizvoda, pa se njima ne može prodati bilo šta. Međutim, po jedini nesavesni i neodgovorni pčelari, koji prodaju na pijacama, zloupotreblјavaju neznanje kupaca i njihovu nemoć da kontrolišu kvalitet. Poznato je da se svuda u svetu pa i kod nas, u cilјu lečenja pčela od raznih bolesti daju razni lekovi, koji, ako se nađu u pčelinjim proizvodima (antibiotici), mogu da izazovu neželјene posledice po zdravlјe lјudi. Kod nas postoje propisi koji regulišu pitanje kvaliteta meda, njegovu higijensku ispravnost. Nehumano je pa i kažnjivo obmanjivati potrošače prodajući im higijenski neispravne pčelinje proizvode.

Pčelari koji prodaju med na pijacama, morali bi da vode računa da on bude zaštićen od muva, osa, pčela ko je se tu nađu i drugih insekata, kao i od prašine. Sud iz koga se toči med na pijaci ne bi smeo da bude otvoren, nego sasvim zatvoren, sa slavinom kroz koju se toči. Pogotovu je nehigijenski točiti med naginjanjem suda. Tada gornje ivice suda budu zamazane medom, koji se često sliva niz spoljnu stranu suda pa tako privlači pčele, ose, muve, mrave i druge insekte.

Na kraju treba naglasiti kako su taj med i ostali pčelinji proizvodi mukotrpnim radom pčela i pčelara dobijeni, pa ih zato treba i sačuvati, te kroz solidnu cenu taj rad i naplatiti. U protivnom ni pčelarenje nema svrhe i smisla.

Kristalizacija meda

I. P. Pepurnoj „Pčelovodstvo“ br. 12/84

Mada je odavno poznato da se pčedinji med pri dužem čuvanju kristališe, ipak su podaci o karakteru procesa kristalizacije veoma neodrećeni.

Mi smo učinili pokušaj da obrazložimo, s tačke gledišta hemijskog sastava meda, proces kristalizacije i njegov uticaj na kvalitet meda.

Osnovne sastavne komponente zrelog cvetnog meda — fruktoza, glukoza i voda, čine 90—95% njegove opšte mase. U zavisnosti od njihovog međusobnog odnosa u znatnoj meri će zavisiti i karakter procesa kristalizacije.

Glukoza poseduje najmanju rastvorlјivost u vodi (72 g u 100 ml vode pri 20° C), iz čega proizlazi da će verovatnost padanja kristala biti utoliko veća ukoliko u datom uzorku meda ima više glukoze.

Fruktoza je dobpo pastvorlјiva u vodi (375 g u 100 m! vode) i ne pada u obliku kristala kod vlažnosti sredine do 10% (što znači sve dok se vlažnost — vodnjikavost meda ne bi svela na ovaj procenat, prim. prev.). S tim u vezi medovi s visokim sadržajem fruktoze (žalfijin, vreskov, kestenov i dr.) mogu ostati izvesno vreme bez kristalizacije, a med od belog bagrema — u toku nekoliko godina.

Odnos fruktoze/glukoze se koleba u zavisiosti od stepena zrelosti meda i jačine pčelinjeg društva, vrste nektaronoše i vremenskih uslova. U 1981. g. je evidentirano povećano lučenje fruktoze od strane bilјaka, što je rezultiralo da su medovi te godine manje kristalisali, a mnogi su ostali u žitkom stanju do dve godine.

U medu se sadrže i drugi šećeri (maltoza, melecitoza, tregaloza, rafinoza i dr.), organske materije različitih klasa, koje, prisustvujući u manjim količinama, utiču na proces kristalizacije. Pošto se maltoza ispolјava kao dobar antikristalizator glukoze, pri nje zinom sadržaju u medu od 6—9% (lipov, od belog bagrema i dr.), on se kristališe sporije, a kod 2—3% — brže (suncokretov, od eksparzete, repičin i dr.).

Melecitoza sama može padati u obliku kristala u medu, pa se zato pri njezinom visokom sadrža)u zapažaju pahulјasti kristali. Mnogo melecitoze sadrže medovi od medlјike i kestena. Ostali šećeri su zastuplјeni u medu u neznatnim količinama i bitno ne mogu uticati na kristalizaciju.

Na brzinu kristalizacije glukoze ispolјavaju uticaj belančevinaste i sluzaste materije, ko)e se pojavlјuju kao centri tog procesa. Međutim, jače od svega se na količinu i razmere kristala ispolјava prisustvo polenovih zrna. Što je više tih zrna, tim je odgovarajuće više centara kristalizacije i manje su razmere samih kristala. Medovi, propušteni kroz filtre od peska i specijalnih vrsta gline, nemaju belančevinastih i sluzastih materija i polenovih zrna i dugo vremena se ne kristališu zbog odsustva centara kristalizacije.

U vodenom rastvoru se glukoza nalazi u dva osnovna oblika — alfa-glukoza i beta-glukoza, koji ispolјavaju različita fizička svojstva. Alfa-glukoza se kristališe u obliku monodikličnih pločica s obrazovanjem kristalohidrata, to jest na jednu molekulu glukoze u kristalnoj rešetki dolazi jedna molekula vode. Kao rezultat kristalizacije alfa-glukoze smanjuje se sadržaj slobodne vode u medu. Beto-glukoza je bolјe rastvorlјiva u vodi (154 g u 100 ml vode pri 15° C) i pri sporoj kristalizaciji ispočetka osedaju (padaju) kristali alfa-glukoze. Kod brze kristalizacije ne može uvek da se uspostavi ravnoteža tih oblika u vodenom rastvoru i zato se pri potpunoj kristalizaciji u gornjim slojevima meda zapaža povećan sadržaj beta-glukoze.

Proces kristalizacije, po pravilu, počinje na granicama koje dele žitkost — vazduh, žitkost — tvrdo telo. Pri oštrim kolebanjima temperature vazduha površinski sloj meda odaje ili prima pare iz vazdušne okoline. Kao rezultat toga u tankom površinskom sloju pojavlјuju se delovi prezasićeni glukozom i u prisustvu centara kristalizacije dolazi do rasta kristala te materije. Što je više centara kristalizacije, tim je odgovarajuće više začetaka kristala glukoze. Gustina kristala alfa-glukoze iznosi 1,54 do 1,40 u zavisnosti od sadržaja vode i vrste meda. Zato kod medlјikovca, vreskovog i nekih drugih medova začeti kristali mogu ostati na granici deobnih faza, tj. med kao da se kristališe odgore nadole. Kod drugih medova zbog male gustine začeti kristali padaju nadole i tamo se nastavlјa njihov dalјi rast. Med se može zakristalisati potpuno ili delimično.

Kod potpune kristalizacije meda međukristalna tečnost meda obmotava (prevlači) kristale glukoze. U međukristalnoj žitkosti uglavnom se sadrže fruktoza, slobodna voda i vodotopive materije. Kod visokog sadržaja glukoze međukristalna žitkost nema uvek mogućnost da pokrije sve delove kristala. Kao rezultat toga na površini meda se pojavlјuje rastresit, svetliji sloj, koji se sastoji uglavnom od glukoze (68,5%). Taj s\oj ne izgleda mnogo sladak, pošto je glukoza jedan i po puta manje slatka od meda gde se sadrži 48% glukoze. Ako je u medu odnos alfa-glukoza/beta-glukoza 1,5, onda on u njegovom gornjem sloju dostiže 2,1 (tabela).

Ugljovodonični sastav meda i nјegovi gornјi slojevi (procent. odnos)

 • Naziv uzorka: Saharoza ili Maltoza
  Kristalisani med 1,67, 5,14
  Gornji sloj meda —
 • Naziv uzorka: α-fruktoza ili β-fruktoza
  Kristalisani med 12,99, 12,84
  Gornji sloj meda 1,54, 17,56
 • Naziv uzorka: α-glukoza ili β-glukoza
  Kristalisani med 18,81, 29,07
  Gornji sloj meda 22,84, 46,99
 • Naziv uzorka: Drugi monosahradi ili Drugi disaharidi
  Kristalisani med 10,87, 8,61
  Gornji sloj meda 11,27, —

U gornjem sloju se sadrži svega 19% fruktoze, pri čemu uglavnom u beta-obliku. U medu se sadrži oko 26% fruktoze, a odnos alfa-fruktoze/beta-fruktoze iznosi 1,0. Iz podataka tabele proizilazi, da kristali gornjeg sloja potpuno zakristalisanog meda u većini slučajeva pretstavlјaju beta-oblike glukoze i fruktoze.

Pri dužem čuvanju meda kristali se zbijaju, a kao rezultat toga na površini meda se pojavlјuje tamnija međukristalna žitkost. Mešanjem meda se odstranjuje taj nedostatak.

U zapečaćenim ćelijama saća kristalizacija meda protiče sporije, pošto nema granice koja deli žitkost — vazduh. Međutim, i u saću se med s visokim sadržajem glukoze i malim sadržajem maltoze (suncokretov, esparzetni) pri niskim temperaturama kristališe.

Pri povišenju temperature do 30—35° C dolazi do delimičnog rastvaranja sitnijih kristala glukoze. Kod narednog hlađenja oni se uvećavaju i padaju na dno suda.

Šećerni medovi imaju sličan hemijski sastav s prirodnim. Zato svi opisani procesi kristalizacije protiču kod njih na isti način.

Pri potpunoj kristalizaci ji boja meda se pomera u svetlu oblast, pošto kristali glukoze rasejavaju svetlost. Pri delimičnoj kristalizaciji sloj palih (taloženih) kristala glukoze ima svetliju boju, a međukristalna žitkost, koja koncentriše sve bojene materije, a takođe produkte razlaganja fruktoze, među kojima i 5-hidrooksimetilfurfurol, poseduje tamniju boju.

Kristalizacija meda je — prirodni proces i ne mera prehrambene, biološke i lekovite osobine tog nrodukta.

U zavisnosti od razmera kristala, ili, preciznije, aglomerata kristala razlikuju se tri oblika potpuno kristalisanog meda: krupnozrnasti s razmerom kristala većim od 0,5 mm, sitnozrnasti s kristalima od 0,5 do 0,04 mm i kada med liči na mast s kristalima veličine od 0,04 mm i manjim.

Po karakteru kristalizacije se delimično može suditi o stepenu zrelosti meda i njegovom botannčkom poreklu.

Poznavanje mehanizma kristalizacije omogućuje da se upravlјa tim procesom i da se dobiju medovi s određenim potrošačkim svojstvima, a takođe da se uspori ili ubrza kristalizaccja u prirodnim uslovima.

Na osnovu razmotrenog materijala može se predložiti niz praktičnih preporuka i saveta za pčelare, snabdevače meda i radnike koji se bave njegovom preradom.

Med se pri dužem čuvanju nalazi u žitkom ili kristalisanom stanju — u zavisnosti od njegovog botaničkog porekla i hemijskog sastava. Kristalizacija glukoze u medu ne menja njegova prehrambena, biološka i lekovita svojstva. Kroz mesec-dva posle vrcanja s nastupanjem hladnog vremena med se može brzo kristalisati. Najbrže se med kristališe pri temperaturama 10 — 15° C. Kristali glukoze mogu padati u raznim oblicima u zavisnosti od broja centara kristalizacije.

Ponekad se veštački izaziva kristalizacija sa sitnozrnastim kristalima. U tom cilјu se u med, zagrejan do potpunog rastvaranja prvobitnih kristala i ohlađen do 34° C, unosi maja od meda sa sitnozrnastim kristalima. Sve se izmeša i ostavlјa da se kristališe pri temperaturi od 4° C u trajanju od 12—24 časa, a zatim se drži 10—12 dana na temperaturi od 14° C. Posle toga se dobija sitnozrnasta na mast slična masa, pri čijoj se upotrebi kristali ne osećaju, med se topi u ustima.

Pri čuvanju meda posle vrcanja u sobnim uslovima kristalizacija ne biva potpuna, a kristali glukoze se spuštaju na dno u obliku krupnih aglomerata. Taj se proces događa i posle zagrevanja meda pri njegovom razmeravanju i dalјem čuvanju u magacinima. Mešanje meda, kao i oštra kolebanja temperature ubrzavaju proces kristalizacije saharoze.

Minimalna temperatura, koja je potrebna za potpunu dekristalizapiju kristalisanog meda, iznosi 35 S, a za neke vrste potrebna je veća — ne manja od 45° C.

Svetliji, rastresit površinski sloj po upoređenju s medom (izmešanim, prim. prev.) po ukusu je manje sladak i predstavlјa kristale glukoze nepokrivene međukristalnom žitkošću. To je normalna pojava kod dobro zrelih medova s povećanim sadržajem glukoze i niskim sadržajem vode. Čuvanje meda s takvim slojem pri sobnoj temperaturi ovo uklanja.

Izdvajanje međukristalne žitkosti, koja je tamnija po boji ako se uporedi s medom, nije mana dugo čuvanog meda i lako se odstranjuje pri njegovom čuvanju.

S ruskog preveo Đorđe Stanojčić

Prilog izučavanju dejstva pčelinjeg otrova na lјudski organizam

Dr Vladica Tasić, mag hematologije

Kliničko-biohemijska i hematološka laboratorija Vladičin Han

Pčelinji otrov se stvara u posebnim žlezdama pčela radilica. Jedna pčela izlučuje oko 0,080 mg otrova, a najveće količine ogrova se nalaze kod pčela u proleće i leto kada je i hrana bogata belančevinama. Pčelinji otrov je oštrog, mednog, mirisa i gorkog ukusa koji pali. Lako se rastvara u vodi i ima kiselu reakciju. Otrov sadrži sledeće materije: mravlјu kiselinu, orto-fosfornu, kiselinu amino-histamin i holin, belančevinaste materije i enzime. U dejstvu otrova razlikujemo lokalno i opšte delovanje. U zavisnosti od mesta gde je ubrizgan otrov, od količine otrova i od individualne osetlјivosti osobe proizlaze i različita i složena delovanja na lјudski organizam. Toksična doza otrova je količina oslobođenja iz žlezda oko 10—25 pčela a letalna doza tj. smrtna doza se nalazi u oko 500 i više pčela.

Pčelinji otrov se koristi i u medicini u lečenju raznih bolesti i to u obliku: masnih rastvora, masti linimenti i sl. U obliku injekcija se nalazi u preparatu Mellivenon — Bugarska, a u obliku masti Forapin — SR Nemačka.

Pčelinji otrov se koristi za lečenje reumatoidnog artritisa, poliartritisa, bronhijalne astme i drugo. Na veću primenu u medicini za terapiju bolesti pčelinji otrov nije naišao na veću primenu naročito zbog svog dejstva i individualne osetlјivosti lјudi. Belančevinaste materije iz otrova unešene u lјudski organizam deluju antigeno tj. uzrokuju stvaranje antitela zato jer su strane lјudskim ćelijama. Uopšte uzevši pčelinji otrov deluje nespecifično, nadražajno, povećavajući otpornost organizma prema bolesti. Nesiespecifično dejstvo podrazumeva porast imunoglobulina u krvi, materija specifičnih u borbi protiv infekcija bakterijama i virusima.

U savremenom razvoju pčelarstva izloženo je sve više lјudi dejstvu pčelinjeg otrova a sa druge strane pojava sve većeg broja osoba osetlјivih na pčelinji otrov pobuđuje pažnju i zahteva analizu ovih dejstava. Kako je nemoguće današnjim rutinskim metodama u laboratorijama dokazati i predvideti preosetlјivost neke osobe na pčelinji otrov to se ne može odgovoriti na pitanje ko i kada može reagovati preosetlјivošću na otrov pčela. Naravno veliki broj lјudi nije osetlјiv na otrov pčela i podnosi i veće doze otrova ali ne treba zanemariti izvestan broj lјudi koji isklјučivo na pčelinji otrov reaguju vrlo burno a beleže se i smrtni slučajevi. Reakcije na uneti otrov su potpuno individualne i raznolike u svojoj složenosti. Nekada se reakcije zaustave samo na periferiji tela tj. na koži a nekada dolazi i do opšteg delovanja sa zahvatanjem celog tela i uklјučenjem u reakciju i bronhija i krvnih sudova i nervnog sistema. Lokalne reakcije se javlјaju praktično kod svih lјudi i praćene su otokom i crvenilom na mestu unošenja otrova, lokalnim svrabom i toplinom. Nekada i lokalna dejstva otrova mogu naglo da uzrokuju sistemske reakcije i kod lјudi koji dobro podnose injiciranje otrova; slučajevi uboda u venski sud. Otrov injiciran direktno u venu odlazi putem krvotoka do srca i drugih organa i može ispolјiti vrlo snažno delovanje. No i kod lokalnih dejstava koja se okom mogu zapaziti, i kod lјudi koji dobro tj. praktično ne osećaju opšte delovanje ono se ipak može registrovati ali često prolazi nezapaženo. Uneti otrov podleže svom metabolizmu tj. obradi u organizmu, neutralizaciji i izlučivanju iz organizma kao strane materije. Otrov biva vezan od strane transportnih albumina krvi u njima biva delom neutralisan, specifični albumini bivaju razoreni a kiseline iz otrova neutrališu se, dok histamin i holin bivaju transformisani jer se i normalno nalaze u nekim krvnim ćelijama i tkivima. U stanjima preosetlјivosti na otrov pčela reakcije su nešto drukčije. Nezavisno od količine unetog otrova reakcije postaju burne i nekada ih je nemoguće kontrolisati. Naime dolazi do aktiviranja i lјudskog histamina i osloboćene količine u krvotoku ispolјavaju svoje delovanje na vitalne organe. Dolazi do konstrikcije tj. grčenja disajnih kanala i do otežanog disanja sa osećajem gušenja i nedostatka vazduha, skoro da je uvek prisutan ubrzan srčani rad i pad krvnog pritiska, nekada dolazi i do gubitka svesti kao posledica dejstva otrova na nervni sistem. Promene na koži mogu biti vrlo burne i javlјaju se u vidu difuznih ploča crvenila i otoka. Nekada ove promene izostaju a reakcija se odvija na unutrašnjim organima a naročito su opasne reakcije u gornjim disajnim organima na ulazu u dušnik gde dolazi do otoka i jakog sušenja puteva što vodi ugušenju. Ove reakcije su izuzetne ali prisutne u svakodnevnoj medicinskoj praksi i zaslužuju posebnu pažnju i sa aspekta lečenja.

Značaj reakcija na otrov pčela potenciramo sa aspekta mogućih hitnih delovanja i pre lekarske pomoći. Veliki broj pčelarskih objekata izlaže mogućem dejstvu i lјude koji se ne bave radom sa pčelama a prva pomoć je nekada od velikog značaja. Naročito udalјeni pčelarski objekti od mesta stanovanja i udalјeni od službi medicinske pomoći daju nam na razmišlјanje i formiranje pčelarske priručne apoteke.

Kako reagovati i šta primeniti kod pojave preosetlјivosti na ubod pčela?

U principu kod lakših reakcija izraženih na koži treba primeniti hladne obloge i rastvor sode bikarbone na mesto ujeda. U reakcijama jačeg stepena praćenih sa osećajem gušenja, pojavom vrtoglavice, velikih otoka na mestu ujeda, pojavom malaksalosti; treba dati neki od preparata koji deluju protiv histamina tj. lekove antihistaminike. Kod nas se na našem tržištu nalaze brojni preparati ali klasično treba koristiti: Tablete Synopen — Pliva. Po strukturi radi se o hloropiraminu. Jedna tableta sadrži 25 miligrama aktivne materije a mogu se primeniti i dve tablete odjednom. Kod dece treba dati jednu tabletu. U takvim slučajevima treba što pre dati jednu injekciju Synopen. Jedna ampula sadrži 20 miligrama aktivne materije. U teškim reakcijama, a i kod lakših slučajeva, treba koristiti preparate kalcijuma i vitamina S. Na našem tržištu se nalazi preparat: Sa S-500 Sandoz, radi se o kombinovanom preparatu kalcijuma i S vitamina, a koristi se u obliku rastvora tako što se tableta rastvori u čaši vode i pije kao prijatan napitak. Može se upotrebiti odjednom i više tableta. U medicinskoj praksi se koriste i preparati adrenalina u obliku injekcija ali ove preparate ne treba koristiti van medicinske kontrole zbog mogućih posledica. Sigurno da i tablete i injekcije Synopena ne treba koristiti kada nisu potrebne ali slučajevi i stanja preosetlјivosti nam nameću tu potrebu da svaki pčelar treba imati u svom automobilu i na pčelinjaku ove preparate i da je pomoć veća od štetnih efekata. Tablete kalcijuma naravno da su skoro bezopasne.

Zaklјučak. Pomoć kod jakih oblika preosetlјivosti tj. alergije na ubod pčela je izuzetno važna i treba je što pre primeniti čak i u prirodi tj. van medicinske ustanove. Ne treba zaboraviti da je i deo pomoći što brži transport u medicinsku ustanovu i da je kvalifikovana pomoć najbolјa. Oblici reagovanja lјudi na otrov pčela, medicinska praksa i pčelarska praksa nam govore da lekove Synopen i Sa S-500 Sandoz treba što pre primeniti kod preosetlјivosti na ubod pčela i u medicinskim uslovima. Navedeni preparati bi trebali zauzeti mesto u svakoj priručnoj pčelarskoj apoteci. Nadamo se da ćemo pomoći mnogima onima koji ispolјavaju interesovanje:

Kako reagovati i šta primeniti kod pojave preosetlјivosti na ubod pčela?.

Jedan od načina toplјenja voska

Miodrag Maletić, Kralјevo

Za toplјenje i dobijanje čistog voska pčelari se služe raznim sredstvima i na razne načine: sun čanim topionikom, presom za ceđenje voska, kuvanjem u džaku i kazanu, te skidanje voska sa površine pritiskivanjem saća u loncu pomoću zavrtnja, toplјenjem u sokovniku i tako dalјe. Radi se o tome da se sa što manje truda i rada i što prostije istera iz saća što više i što čistijeg voska. Ovo sve, pak, zavisi od umešnosti i spretnosti pčelara. Ovde se radi i o količini saća a količina od veličine pčelinjaka. Što je za jednog pogodno za drugog nije i obratno. No, kod svake vrste rada, sem kada je u pitanju toplјenje pomoću prese, uvek ostane negde veći a negde manji procenat voska u voštini, neisceđen. Kada je u pitanju mlado saće onda se iscedi sav vosak. Ali, kada je u pitanju staro saće, požutelo-pocrnelo, sa velikim brojem košulјica od izleženih larvi u istoj ćeliji, pčelaru obično ne uspeva da sav vosak iscedi na neki od navedenih načina. Pčelari to sve dobro poznaju.

Pored napred navedenih brojnih načina za dobijanje voska želim da iznesem još jedan način za dobijanje čistog voska a da u voštini ne ostane ništa od voska. Ovaj način je veoma lak, jednostavan i pristupačan za sve pčelare, no, nije baš pogodan za pčelare sa velikim brojem košnica, dok za one sa malim brojem je veoma pogodan. Postupak je sledeći:

U štednjak, bilo za struju ili na drva, za veličinu pleha za pečenje hleba napravi se jedna rešetka. Pogodna je i rešetka od neke vršalice ako se nađe rashodovana vršalica koja se ne upotreblјava. Ova rešetka se na krajevima po kraćim stranama povije tako da upada u pleh sa jedne i druge strane. Ili može da to bude i rešetka veličine pleha kojoj se na sva četiri ćoška naprave stubići, naletuju, koji na tim uglovima upadaju u pleh. Ovi stubići mogu i da se našrafe na rešetku odnosno okvir rešetke, kako je kome pogodnije, ali tako da se cela rešetka brzo i lako može da izvadi iz pleha. Na ovu rešetku, sa njene gornje strane, stavi se sat koji je prethodno isečen i izvađen iz okvira — rama. U pleh se stavi vode za 2 — 3 santimetra, pa se sve to stavi u rernu koja se zagreva loženjem ili strujom. Za veoma kratko vreme sat će se raspasti i sav vosak — sliće se kroz rešetku u pleh. Na rešetki će ostati samo onaj nerastopivi deo saća, košulјica i to bez ikakvog ostatka voska, koji se veoma lako ukloni sa rešetke. Kada se vidi da se sat rastopio, pleh se izvuče pa ostatak sata očisti da bi se stavio drugi, a u jedan ugao pleha nalije se hladne vode tako da se vosak skine i rukom se odstrani iz pleha u neki drugi sud, a postupak se ponovi sa narednim satom. Ovo traje veoma kratko vreme i zavisi od zagrejanosti rerne. Preporučuje se da se stavi samo jedan sat na rešetku a može i dva i više. Dobijeni vosak prokuvati u posebnom sudu (u onom u koji smo ga iz pleha stavlјali) oblikovati krug i ostaviti da se ohladi. Biće veoma čist da nije potrebno nikakvo naknadno proceđivanje.

Ako se radi sa štednjakom sa drvima, potrebno je da se izvuče zatvarač kojim se reguliše pečenje hleba, da bi plamen išao samo sa donje strane i brže se topilo. Ovo raditi i kod štednjaka na struju, treba grejati rernu samo odozgo.

Na navedeni način, koji je veoma brz, ekonomičan i jednostavan, iscedi se gotovo i poslednja kap voska a da u voštini ništa ne ostane, što se potvrđuje i kod probe na druge načine toplјenja.

Sitnice iz prakse

Miloš N. Okilјević, pčelar Kragujevac

Imao sam čast da prisustvujem razgovoru dvojice istaknutih pčelara, pošto se i sam bavim pčelarstvom, pažlјivo sam pratio razgovor o pčelama, pčelarima i teškoćama koje su nastale u pčelarstvu. Pored zaprašivanja polјoprivrednih dobara raznim pesticidima, pojavom raznih bolesti, bilo pčela ili pčelinjeg legla, a kao najtežeg neprijatelјa doživlјavamo velike gubitke od strane krpelјa (varoe) čiji danak plaćamo širom naše zemlјe.

Bilo je reči i o materijalu, sa kojim se zadimlјavaju pčele, da to bude zdrav i pogodan materijal koji ne bi nanosio štetu i teškoće pčelama. Kao pogodan materijal, govorili su da je najbolјe staro i trulo vrbovo drvo, ali do koga je svima teško doći.

Bio sam slobodan da predložim sredstva pogodna za zadimlјavanje, koja nisu nešto novo, ali su velikom broju, naročito pčelarima sa sela, dostupna da se izbegnu dronjci raznog tekstila. V obzir je došla:

 1. strugotina drveta,
 2. vaskovarina, i
 3. zrelo vlakno palamide — cveta koje vetar nosi.

Najpodesnija strugotina je od tvrdog drveta, jer dobro održava žar. Vaskovarina ima ostatke voska i stvara dim. Palamida služi samo da strugotinu i voskovarinu sastavlјa.

Kada se to zajedno skuva, i dok je u toplom stanju, naprave se male loptice veličine jabuke pogodne za dimilicu. Loptice se dobro osuše i čuvaju na suvom mestu, a pri stavlјanju u dimilicu u nju treba staviti razgoren žar od drveta ili od drvenog ćumura.

Palamida sazreva krajem juna i početkom jula meseca, kada se cvet odvaja i vetar ga nosi, pa ga tada treba prikupiti.

Na predlog mojih poštovanih sagovornika, ukratko sam opisao gore pomenuti sastav sa želјom da ga neko koristi — ukoliko pčelarima bude poučan.

Miloš N. Okiljević, pčelar iz Kragujevca

Hemijski sastav i fizikalne osobine meda

Uticaj porekla na boju meda

Lipov med ima svetlo-žutu ili tzv. jantarnu boju, prijatnog je ukusa i mirisa sa jakom aromom. Pri kristalizaciji obrazuje jednoličnu masu sitnih kristala, ali ima lipovog meda i sa krupnijim kristalima. Po sadržaju šećera i po aromi spada gotovo u najbolјe vrste meda.

Bagremov med je čisto bele (providne boje, koja potiče samo od bagrema, tj. ako u saću pre unosa nije bilo drugih vrsta meda. Ima nežan i prijatan ukus i miris. Vrlo se sporo kristalizira, što zavisi od zrelosti, temperature gde se čuva i od posude u kojoj se ovaj med nalazi. U staklenkama i pri sobnoj temperaturi može ostati u tekućem stanju godinu dana, i više.

Med od bele deteline ima, takođe, svetlu boju, nežan ukus i aromu. Održava se, takođe, dosta dugo u tekućem stanju. Odličan je za zimovanje pčela.

Med od esparzete ima svetlo-jantarnu boju, ugodan ukus i miris. Brzo se kristalizira za razliku od gore pomenutih.

Med od suncokreta ima svetlo-jantarnu boju, nežnog je ukusa, ali mu aroma nije izdašna. Brzo kristalizira u krupno-zrnastu ili sitno-zrnastu masu. Za sušnih godina med od suncokreta često se kristalizira još u saću, pa ga je teško izručiti, i ni je takav podesan za zimovanje pčela. Potrebna je posebna tehnika za vrcanje kristaliziranog meda.

Med od kokotca (Mellilotusa alb. i ofic.) Ima svetlo-jantarnu boju.

Dosta se sporo kristalizira u srednje krupne kristale bele boje. Po nežnom ukusu i finoći arome spada u grupu bolјih vrsta meda. Dobar je za zimovanje pčela.

Med od helјde ima dosta tamnu boju sa smeđo-crvenom nijansom i oštar ukus. Brzo kristalizira u jednoličnu masu, kada poprimi tamno-žutu boju. Ne valјa za zimovanje pčela.

Med od kestena. Postoje dve vrste kestena — pitomi i divlјi kesten. Med od divlјeg kestena ima prozirno-belu boju, a od pitomog je tamno-crvenkaste boje. Od obadva je ukus oštar i gorak i brzo kristalizira, što zavisi od temperature. Preporučlјiv je za pospešenje probave, jer pozitivno utiče na peristaltiku creva. Nije za zimovanje pčela, jer na dugim i jakim zimama pčele obole, pa često i uginu od tzv. griže. Zato ga treba na vreme izvrcati i pčelama dati potrebne količine šećernog sirupa.

Med od pamuka je gotovo bezbojan, odnosno proziran je kao voda. Kada je potpuno zreo, postaje gust i ima poseban ukus i miris, koji se gubi kada je u kristaliziranom stanju. Med od pamuka dosta brzo kristalizira i to vrlo često u saću tokom zime. Kristali su mu iznad 0,5 mm veličine. Tamo gde vladaju duže i jače zime ne ostavlјati ga u košnicama preko zime, nego ga na vreme izvrcati i dodati šećernu otopinu. Pčele, ako uopšte moraju zimovati na ušećerenom medu bilo od koje bilјke, mnogo trpe od žeći, nastaje pojačano zujanje pčela, koje sve više troše hrane i na taj način dolazi do obolјenja. pa i uginuća pčela.

Razne medlјike (meduni). Po boji, mirisu, ukusu i brzini kristalizacije, ove vrste meda su različite. Medlјike od bjelogorica (lišćara) imaju tamnosmeću boju dok one koje potiču od crnogorica ( jela, smreka, bor itd.), ima)u nešto svetliju boju sa zelenkastom nijansom. Ovo su vrste meda gušće i s manjim postotkom vode. Neke vrste medlјikovca imaju oštro izražen ukus i stavlјen u usta teško se otapa. Neke se vrste brže, a neke sporije kristaliziraju. Neke, isto tako, imaju krupnije. a neke sitnije kristale. No, sve vrste medlјikovca nikako ne dolaze u obzir za zimovanje pčela, jer je takav med ubitačan za pčele preko zime. Zato ga treba na vreme izvrcati i dodati pčelama šećernu otopinu.

Naveli smo samo neke vrste meda, iako znamo da postoji preko 400 vrsta medonosnih bilјaka. Nisu opisane dalmatinske vrste odličnih medonoša kao što su: ruzmirin, kadulјa ili žalfija, razne erike, vrijeskovi bilјke koje daju odlične i kvalitetne vrste meda. Zatim su izostale mešaie vrste meda sa livada, voćaka itd.

Osim pomenutih imamo često i med koji pčele prerade od dodanog šećernog sirupa, ali to već nije pravi prirodni med preraćen od sakuplјenog nektara. Neki nesavesni „Pčelari“ nažalost takav med i vrcaju za prodaju, zbog čega pošteni pčelari gube poverenje kako u zemlјi tako i u inostranstvu.

St. Aončarević

Nezarazne bolesti odraslih pčela

Srdobolja

Srdobolјa ie najčešće znak prisustva neke bodesti u košnici. Srdobolјa se javlјa samo kod društava koja su loše zimovala. Srdobolјa se javlјa kao posledica svih mogućih uzroka koji dovode do punjenja zadnjeg creva kod pčela, i to u vremenu kada pčele nemaju mogućnost da izlete na pročišćavanje. Znaci prisutnosti srdobolјe u košnici ogledaju se u prisutnosti žutosmećih mrlјa u unutrašnjosti košnice. Te mrlјe nalaze se na samoj ivici ćelije, a mnoge pčele imaju naduvan stomak.

Uzrok pojavi srdobolјe u košnici je duga zima, vlaga u košnici, pukotine na poklopcu i po zidovima košnice i dr. Da bi pčele održavale toplotni režim u košnici, prinućene su da troše veću količinu hrane. Deo pčela ugine od vlage ili drugih czroka. Oslablјeno društvo da bi održalo pogrebnu temperaturu u gnjezdu, povećava potrošnju hrane, a time se još više povećavaju nesvarene materije u zadnjem crevu. Uznemiravanje pčela od miševa, čoveka ili životinja dovodi do nepotrebnog povećanja temperature u košnici, a to ima za posledicu povećanje potrošnje hrane, odnosno dolazi do nepotrebnog punjenja zadnjeg creva (rektuma). Zimovanje pčla na nekvalitetnom medu, kao što je medlškovac, dovodi do pojave srdobolјe. Gubitak matice izaziva veliko uznemirenje kod pčela i ta pojava indirektno dovode do pojave srdobolje.

Preko leta srdobolјa se javlјa kod pojave ozbilјnog poremećaja probavnog sistema kod pčela (nakon prskanja biljaka protiv bilјnih štetočina) kod gladovanja, kada su pčele prinuđene da se hrane polenom zbog nedostatka meda.

Da bi se sprečila pojava srdobolјe, pčelinja društva treba zazimiti na kvalitetnom medu, ispravnim i zdravim košnicama, sa postavlјenim zaštitnicima protiv miševa i da se obezbedi savršen mir na pčelinjaku.

Trovanјe medljikovcem

Trovanje medlјikovcem predstavlјa nezaraznu bolest kod pčela i javlјa se nakon ishrane pčela medlјikovcem. Štetno delovanje medlјikovca na pčelinji organizam ne samo što je uočeno od mnogih pčelara već je i to potvrćeno i nizom naučnih ispitivanja. Probavni trakt kod pčele otrovane medlјikovcem postaje mlitav, slabo se kreće, sadržaj u srednjem crevu postaje tamnobraon, a ponekad i sivocrn. Dakle, trovanje medlјikovcem možemo konstatovati i po tome što kod pčele probavni trakt pocrni, što ]e prisutan medlјikovac u saću i što kod laboratorijskog pregleda uginulih ili obolelih pčela ne nalazimo drugo obolјenje.

Prisutnost medlјikovca u saću možemo otkriti ako saće pogledamo naspram sunčeve svetlosti. Pri tom videćemo da je „med“ tamnobraon boje. Prisutnost medlјikovca u saću možemo otkriti i no ukusu, jer taj „med“ ima ukus glikoze ili karamele. Ponekad medlјikovac ima opor i kiselkast ukus, bez arome i manje je sladak. Hemijskom analizom možemo dokazati prisutnost medlјikovca u saću ako uradimo alkoholnu probu.

Da bi sprečili trovanje medlјikovcem, potrebno je u bespašnom periodu izvršiti prihranjivanje livadskim medom, a u krajnjem slučaju treba dati svakom društvu 3 do 4 litra sirupa (dva dela šećera: 1 deo vode).

Pčele formiraju ispod venaca od medlјikovca nov venac sa medom od šećernog sirupa, koji potom troše u zimskim mesecima.

Degeneracija kod pčela

Veoma često pod uticajem raznih faktora koji su štetni po životni tok matice ili celog pčelinjeg društva, javlјaju se nepravilni tokovi razvoja jajeta ili lutke u nekom društvu, a sve to ima za posledicu pojavu degenerisanih pčela u tom društvu. Degeneracija kod pčela je štetna pojava, mada su za nauku te pojave veoma interesantne.

Hemafrodit pčele imaju istovremeno karakteristike pčele radnlice i truta. Takve pčele nisu sposobne ni za kakve poslove u košnici i same pčele ove degenerike izbacuju napolјe. Smatra se da do ovih pojava dolazi kod delimično oplođenih jaja, koja su već počela da se razvijaju pargenogenetično (partenogenetičan-neoplođen, koji je nastao bez oplođavanja). Takve pčele mogu se dobiti i veštačkim putem kada se tek snešena jaja ohlade.

Albinizam kod pčela, kod trutova, javlјa se u slučajevima kada nastale nepovoljni uslovi za razvoj v ćeliji u kojoj se razvija grut, odnosno pčela i onda iz tih ćelija izlegu se pčele ili trutovi sa belim očima (nedostatak pigmenta). Takve pčele i trut ne vide i zato loše lete ili uopšte ne lete.

Jednooke pčele imaju na glavi jedno oko u obliku srpa.

Kod svih ovih slučajeva potrebno je zameniti maticu.

Pčele bez krila i pčele sa zakržlјalim nogama javlјaju se kod prehlađenog legla u stadijumu lutke — naročito kod pregleda po hladnom vremenu, ili kod prihranjivanja legla otrovnim nektarom i polenom od nekog bilјa koje je za pčele otrovno; trovanjem larve ukvarenim cvetnim prahom; kod jakog stresanja pčela sa okvira na kome se nalazi zatvoreno leglo, kod iznenadnog uginuća velikog broja pčela negovatelјica (trovanje pčela polenom koji je sakuplјen sa bilјaka koje su tretirane nekim otrovnim sredstvom), a veoma često i zbog povreda koje izaziva voštani molјac dok gradi kanale u saću, te pri tom ošteti buduću pčelu.

Pčela radilica-matica kod potpuno razvijenog polnog sistema posedovanje korpice na nogama i voštanih ogledala na trbuhu javlja se najverovatnije kada larva, iz koje treba da se izvede buduća matica, nije dovoljno hranjena.

Patulјasti trut izleže se iz neoplođenih jaja koja su snešena u radiličke ćelije.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">