Knjiga Pčelarstvo namenjena je širokom krugu čitalaca – od početnika preko iskusnih pčelara pa do studenata i stručnjaka iz oblasti pčelarstva. Za razliku od prethodna tri izdanja, ovo je prošireno novim sadržajima i saznanjima iz pčelarske prakse i nauke. Savremeno pčelarstvo predstavlja integralni deo poljoprivrede i neposredno utiče na prinose u toj važnoj grani putem ukrštenog oprašivanja različitih biljaka. Proizvodnja zdrave hrane od koje zavisi opstanak ljudi na Zemlji usko je povezana sa direktnim proizvodima pčelarske privrede kao što su med i drugi pčelinji proizvodi.

Da bi se neko bavio pčelarstvom, neophodno mu je da raspolaže što potpunijim znanjem, jer su uslovi za gajenje medonosnih pčela sve teži zbog sve većih promena u životnoj sredini koje su u velikoj meri negativne po tog, za čoveka, najkorisnijeg insekta. Radi bolje preglednosti, knjiga je podeljena na poglavlja, i to: uvod, biologija medonosne pčele, tehnologija pčelarenja, košnice, oprema i pčelinjaci, kratak pregled radova na pčelinjaku po mesecima, organizacija proizvodnje meda na većim pčelinjacima, selekcija pčela i proizvodnja matica, pčelinji proizvodi, pčelinja paša, pčele i životna sredina i pčelinje bolesti, terapija sa preventivom. Pored navedenih poglavlja, poseban dodatak o prestrukturiranju pčelarstva daje neke ideje u vezi sa daljim razvojem pčelarstva u nas. Jedan broj prikazanih novih recepata na bazi pčelinjih proizvoda uključen je u dodatak o kozmetici.

U uvodu se daje osvrt na značaj pčelarstva kao privredne delatnosti i na mogućnosti bavljenja pčelarstvom različitih kategorija stanovništva. Kratak pregled istorijata pčelarstva omogućava čitaocu da se upozna sa najznačajnijim momentima u razvoju saznanja o pčelama i primeni naučnih rezultata u ovoj delatnosti.

U poglavlju o biologiji medonosnih pčela ukazano je na mesto medonosne pčele u životinjskom svetu, kao i na današnju rasprostranjenost najvažnijih ekonomskih rasa medonosne pčele.
U izlaganju o genetičkim razlikama u ponašanju i podeli rada u košnici i van košnice pokušalo se da sva ta razmatranja budu što konciznija, ali dovoljno jasna i razumljiva za prosečnog čitaoca.
Posebna pažnja poklonjena je tehnologiji pčelarenja, u koju su uključene sve najvažnije operacije koje se obavljaju na pčelinjacima, kako u praktičnim zahvatima početnika, tako i već iskusnih pčelara.
U poglavlju koje se odnosi na košnice, opremu i pčelinjake opisana su najzastupljenije vrste košnica u nas i ukazano je na nedostatak standarda, što uzrokuje šarolikost u opremi, a to neminovno dovodi do smanjenja ekonomičnosti pčelarenja.

Kratak pregled radova na pčelinjaku po mesecima namenjen je pčelarima početnicima i onima koji nisu spremni ili nemaju vremena za čitanje detaljnijih izlaganja. Onim pčelarima koji rade sa većim brojem pčelinjih društava namenjeno je poglavlje o organizaciji proizvodnje meda na većim pčelinjacima. Poseban naglasak dat je pripremi pčelinjih društava za iskorišćavanje glavne paše i obezbeđenje prostora za smeštaj i preradu nektara u nastavcima košnice.

S obzirom na važnost selekcije i proizvodnje matica za pčelarstvo, ukazano je na značaj i mogućnosti unapređenja te delatnosti putem povećanja produktivnosti zasnovane na promenama genetskih karakteristika medonosnih pčela. Opisana je jedna od najčešće primenjivanih metoda proizvodnje matica koja se u programu rada ,,Apicentra“ DOO Beograd koristi već duže vremena.
Posebno je ukazano na mogućnosti i dostignuća u selekciji pčela na otpornost prema različitim vrstama bolesti medonosnih pčela, u čemu veliku ulogu ima njihovo ponašanje. To se osobito odnosi na sklonost odraslih pčela da iz saća i košnice brzo uklanjaju ostatke uginulog legla kao izvora zaraze.

Pčelari treba da budu osposobljeni ne samo da proizvedu što veće količine pčelinjih proizvoda već i da se upoznaju sa njihovom vrednošću kao prirodnih proizvoda i očuvanju te vrednosti.
I pored ograničenog prostora, pokušano je da se o pčelinjoj paši daju najosnovnije informacije kako u pogledu vrsta biljaka, tako i o iskorišćavanju njihovih potencijala lučenja nektara u različitim uslovima.
Pošto su pčele neodvojive od naše životne sredine, posebna pažnja posvećena je različitim aspektima tog problema. U prvom redu to se odnosi na ulogu pčela u ukrštenom oprašivanju voćaka i drugih poljoprivrednih kultura kao i spontanog bilja u životnoj sredini. Data su osnovna uputstva vezana za sam raspored i lociranje pčelinjih društava na plantažama, kao i za zaštitu pčela od trovanja hemijskim sredstvima koja se koriste u poljoprivredi.

Na stavovima koji se zasnivaju na najnovijim istraživanjima ukazano je na mogućnosti korišćenja medonosnih pčela kao indikatora zagađenosti životne sredine. Isto to se odnosi na mogućnost utvrđivanja prisustva nekih minerala u zemljištu preko analiza polena sakupljenog od strane pčela u određenom području. Jedno od najvažnijih poglavlja, koje zauzima i najviše prostora u ovoj knjizi, tretira problem pčelinjih bolesti, parazita i neprijatelja pčela. Izuzetan značaj je poklonjen pčelinjem krpelju (grinji) Varroa destructor (Varroa jacobsoni). U prvom redu to se odnosi na suzbijanje tog parazita i njegovu ulogu kao vektora virusnih, a moguće i drugih pčelinjih bolesti.

Isto tako izložena je dijagnostika, terapija i preventiva najglavnijih bakterijalnih, gljivičnih, virusnih i drugih pčelinjih bolesti.
Prestrukturiranju savremenog pčelarstva kao i viziji njegove budućnosti poklonjena je dužna pažnja jer, kao i u drugim poljoprivrednim delatnostima, nužne su promene kojima će se omogućiti rentabilnije pčelarenje.

Imajući u vidu, između ostalog, interesovanje lepšeg pola za kućnu proizvodnju nekih vrsta kozmetike, dat je veći broj kozmetičkih recepata u kojima su zastupljeni med, pčelinji vosak i polen. Na taj način se omogućuje širenje upotrebe prirodnih pčelinjih proizvoda. Knjiga je ilustrovana većim brojem crno-belih fotografija. Na kraju data je osnovna literatura kojom se autor služio prilikom pisanja knjige. Pored navedenih naslova korišćeno je mnogo naučnih članaka iz stranih časopisa, ali samo jedan deo je uključen u prikazanoj literaturi.

U Beogradu
Autor
Prof. dr Jovan Kulinčević

SADRŽAJ

PREDGOVOR
UVOD
PČELARSTVO U PROŠLOSTI

I BIOLOGIJA MEDONOSNIH PČELA
MESTO PČELA U ŽIVOTINJSKOM SVETU
DANAŠNJA RASPROSTRANJENOST ZAPADNE MEDONOSNE PČELE
RASE MEDONOSNIH PČELA
SASTAV PČELINJEG DRUŠTVA
Matica
Trutovi
Pčele radilice
Pčelinje gnezdo
RAZVOJNI STADIJUMI
DUŽINA ŽIVOTA MEDONOSNIH PČELA
PONAŠANJE MEDONOSNIH PČELA
Genetička struktura pčelinjeg društva
GENETIČKE RAZLIKE U PONAŠANJU MEDONOSNIH PČELA
PODELA RADA U PČELINJEM DRUŠTVU
DRESIRANJE PČELA
ODRŽAVANJE TOPLOTE
TRANSMISIJA HRANE
ORIJENTISANJE
HIGIJENSKO PONAŠANJE PČELA
ULOGA FEROMONA U PČELINJEM DRUŠTVU
ODBRAMBENE AKTIVNOSTI PČELINJEG DRUŠTVA

II TEHNOLOGIJA PČELARENJA
KAKO ZAPOČETI SA PČELARENJEM?
KAKO VRŠITI PREGLED PČELINJIH DRUŠTAVA?
ISHRANA ODRASLIH PČELA MEDOM
ULOGA POLENA I BELANČEVINA
ŠEĆERNI SIRUPI I POGAČE
ZAMENE I DODACI POLENA
KAKO SPREČITI GRABEŽ?
PRERADA NEKTARA I POLENA U HRANU ZA PČELE
SAKUPLJANJE NEKTARA I POLENA
VODA I MINERALI U ŽIVOTU MEDONOSNE PČELE
KAKO PRONAĆI MATICU U KOŠNICI?
KAKO OCENITI VREDNOST MATICE?
KAKO DODATI MATICU?

III KOŠNICE, OPREMA I PČELINJACI
IZBOR KOŠNICE I PITANJE STANDARDA
LANGSTROT-RUTOVA KOŠNICA
DADAN-BLATOVA KOŠNICA
ALBERTI-ŽNIDERŠIČEVA KOŠNICA
POLOŠKA
POMOČNE KOŠNICE I NUKLEUSI
PČELARSKI ALAT I OPREMA
SATNE OSNOVE U MODERNOM PČELARSTVU
IZBOR MESTA ZA PČELINJAK
RASPORED KOŠNICA NA PČELINJAKU
POSTOLJE ZA KOŠNICE
VELIČINA PČELINJAKA
PREMEŠTANJE KOŠNICA NA KRAĆA I DUŽA RASTOJANJA
PČELINJACI NA VOZILIMA
PČELARSKE GRAĐEVINE

IV KRATAK PREGLED RADOVA NA PČELINJAKU PO MESECIMA
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar

V ORGANIZACIJA PROIZVODNJE MEDA NA VEĆIM PČELINJACIMA
VEŠTAČKO ROJENJE PČELINJIH DRUŠTAVA
PREDNOSTI VEŠTAČKOG ROJENJA
NAČINI VEŠTAČKOG ROJENJA
METODI VEŠTAČKOG ROJENJA
VEŠTAČKO ROJENJE STRESANJEM PČELA
NEGA I DOGRADNJA VEŠTAČKIH ROJEVA
TRŽIŠTE ROJEVA U NAS
VISOKA PROIZVODNJA MEDA
PREZIMLJAVANJE VISOKOPRODUKTIVNIH DRUŠTAVA
RANO PROLEĆE NA PČELINJAKU
PRETPAŠNI PERIOD
PROLEĆNO IŠČEZAVANJE PČELA
VRHUNAC RAZVOJA PČELINJEG DRUŠTVA
PAŠNI PERIOD
DODAVANJE NASTAVAKA
VAĐENJE MEDA IZ KOŠNICA
BRIGA O PČELAMA KRAJEM LETA I U JESEN

VI SELEKCIJA PČELA I PROIZVODNJA MATICA
MATICE KOJE DAJU MATERIJAL ZA PRESAĐIVANJE
POČECI MATIČNJAKA
PRESAĐIVANJE LARVICA
ZAPOČINJANJE MATIČNJAKA
ZAVRŠAVANJE MATIČNJAKA
PRIRODNO SPARIVANJE MATICA
USMERENA SELEKCIJA MEDONOSNIH PČELA
KONTROLISANO SPARIVANJE MATICA
PRIRODNO ROJENJE MEDONOSNIH PČELA
HVATANJE I SMEŠTAJ ROJA
KAKO ROJ ODLUČUJE GDE ĆE SE SMESTITI?
PREVENTIVA I SPREČAVANJE ROJENJA
MATIČNA EVIDENCIJA I ODGAJIVAČKO-SELEKCIJSKI RAD U PČELARSTVU
Tipovi odgajivačkih programa
Usmerena selekcija
Odgajivanje matica i selekcija pčela u svetu

TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA MATICA
Dobijanje larvi
Pripreme za presađivanje
Presađivanje larvi
Izgradnja matičnjaka
Sparivanje mladih matica
Obeležavanje i identifikacija
Kartoni za selekciju i sparivanje
Ocena eksterijera matice i pčela
Ocena kvaliteta legla
Ocena temperamenta
Vreme i način testiranja na mednu produktivnost
Ocena tolerantnosti prema krečnom leglu i varoi
Ocena sposobnosti prezimljavanja pčelinjih društava
Vrsta selekcije medonosnih pčela na pčelinjaku ,,Apicentra“
REPRODUKCIJA MATICA ZA PČELARE

VII PČELINJI PROIZVODI
KAKO NASTAJE MED
DOBIJANJE MEDA IZ KOŠNICE
VRSTE MEDA PREMA POREKLU
FIZIČKA SVOJSTVA MEDA
HEMIJSKI SASTAV MEDA
KRISTALIZACIJA I FALSIFIKOVANJE MEDA
FERMENTACIJA MEDA
KVALITET MEDA U PRODAJI
PREDNOSTI I ZAŠTITA DOMAĆEG MEDA
MED KAO PRIRODNA HRANA

UPOTREBA MEDA RADI SUZBIJANJA RAZNIH OBOLJENJA
KAKO SE UPOTREBLJAVA MED
PROIZVODNJA I TRŽIŠTE MEDA
SVETSKA PROIZVODNJA I TRŽIŠTE MEDA
SEČEN MED U SAĆU
PROIZVODNJA FINO KRISTALISANOG MEDA ILI MEDNOG KREMA
POLEN
Sastav i osobine
Proizvodnjapolena
Čuvanje polena
Potencijalne vrednosti polena

PČELINJI VOSAK
Hemijske i fizičke osobine
Proizvodnja i prerada voska
Upotreba pčelinjeg voska
Priprema pčelinjeg voska za izložbe
MATIČIN MLEČ
Hemijski sastav i osobine
Proizvodnja i čuvanje
PROPOLIS
Hemijski sastav i fizičke osobine
Proizvodnja propolisa
Upotreba propolisa
PČELINJI OTROV
Hemijski sastav i osobine
Proizvodnja i prerada
Upotreba i potencijalne mogućnosti korišćenja

ORGANSKA PROIZVODNJA U PČELARSTVU
Uredba EU i naši propisi
Kompleksan regionalni pristup
Nema mešovitog pčelarenja
Lokacija paše, voda – 3 km, 1.000 m
Formiranje organskog pčelinjaka
Prelazni period i biovosak
Košnice i oprema
Rojevi iz organske proizvodnje
Sečenje krila i obeležavanje matica
Zimnica – med 90%
SUZBIJANJE BOLESTI, PARAZITA I ŠTETOČINA
Nema primene antibiotika
Uklanjanje trutovskog legla
Kiseline i eterična ulja za varou
Pčele tolerantne na bolesti i parazite
Čuvanje rezervnog saća
Dezinfekcija košnica i opreme
Izolacija obolelih društava

PČELINJI PROIZVODI
Nema primene repelenata za dobijanje meda
Skidanje mednih nastavaka uneti u registar
Terapeutska svojstva meda
KONTROLA
Edukacija pčelara
Vođenje detaljnih podataka
Udruživanje organskih pčelara
Sertifikacija
Nerealna očekivanja

KONVENCIONALNO PČELARENJE
Maksimalna proizvodnja
Intenzivna prihrana šećerom
Satne osnove, drugi voskovi i rezidue
Dosta plastike u opremi
Seoba pčelinjih društava na industrijske kulture
Trovanje pesticidima
Suzbijanje parazita i štetočina pčela
Antibiotici
Rezistencija na piretroide
PČELINJI PROIZVODI
Dobijanje meda iz plodišnih okvira
Zagađivanje voska, meda i dr.
Dekristalizacija zagrevanjem
Netačno deklarisanje
Falsifikovanje
Nije sve cmo

VIII PČELINJA PAŠA
KOLIKO DALEKO PČELE LETE NA PAŠU?
SPOLJNI FAKTORI I LUČENJE NEKTARA
UNUTRAŠNJI FAKTORI KOJI UTIČU NA LUČENJE NEKTARA
PROCENA PRINOSA NEKTARA ILI MEDA KOD NEKIH BILJNIH VRSTA
BILJKE PROLEĆNOG RAZVOJA
BILJKE GLAVNE PAŠE
GAJENE BILJKE KAO IZVOR PČELINJE PAŠE
BILJKE PRIMORSKOG POJASA I KRŠA
ŠUMSKA PAŠA
KAKO POBOLJŠATI PČELINJU PAŠU

IX PČELE I ŽIVOTNA SREDINA
MEĐUZAVISNOST PČELA I BILJAKA
ISTORIJAT OPRAŠIVANJA PČELAMA
VRSTE OPRAŠIVANJA
MASOVNOST OPRAŠIVANJA
OPRAŠIVANJE DRVENASTIH VOĆAKA POMOĆU MEDONOSNIH PČELA
PONAŠANJE PČELA PRI SAKUPLJANJU NEKTARA I POLENA
GRAĐA CVETA I PČELA
NEKI PRAKTIČNI ASPEKTI OPRAŠIVANJA
RASPORED I LOCIRANJE PČELINJIH DRUŠTAVA NA PLANTAŽAMA
SARADNJA VOĆARA SA PČELARIMA
OPRAŠIVANJE JAGODASTIH VOĆAKA POMOĆU MEDONOSNIH PČELA
OPRAŠIVANJE ULJANO-INDUSTRIJSKIH BILJAKA
SUNCOKRET
ULJANA REPICA

PČELE I PROIZVODNJA SEMENA RAZLIČITIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA
PČELE I GENETSKI MODIFIKOVANE BILJKE
KORIŠĆENJE PČELA U KONTROLI ZAGAĐIVANJA VAZDUHA
STRES I PČELINJE DRUŠTVO
UZROCI IZBACIVANJA LEGLA IZ KOŠNICE
ZAŠTITA MEDONOSNIH PČELA OD TROVANJA
SIMPTOMI TROVANJA PESTICIDIMA
INTEGRALNA ZAŠTITA BILJAKA I PČELA
TROVANJE INDUSTRIJSKIM GASOVIMA
KAKO SMANJITI OPASNOST OD TROVANJA?
SANIRANJE PČELINJAKA POSLE TROVANJA
MOŽE LI MED DA BUDE ZATROVAN?
X PČELINJE BOLESTI, TERAPIJA I PREVENTIVA
BAKTERIJALNE BOLESTI

AMERIČKA TRULEŽ LEGLA
Raširenost američke truleži
Otkrivanje bolesti
Holstov test za otkrivanje truleži
Otkrivanje američke truleži bez otvaranja košnice
Putevi prenošenja zaraze
Kako dolazi do zaraze larvi?
Otpornost i osetljivost pčelinjih društava na američku trulež legla
Suzbijanje američke truleži u Srbiji
EVROPSKA TRULEŽ LEGLA
Kako prepoznati evropsku trulež legla?
Suzbijanje evropske truleži
Preventiva

NOZEMOZA (NOSEMA)
Raširenost nozemoze
Nova vrsta nozemoze – Apis ceranae
Biologija Nosema apis
Simptomi i dijagnoza
Suzbijanje i preventiva nozemoze
KLASIČNA GLJIVIČNA OBOLJENJA
KREČNO LEGLO
Zaražavanje pčelinjeg legla gljivicama krečnog legla
Suzbijanje krečnog legla
Mogućnost selekcije pčela na otpornost prema krečnom leglu
KAMENO LEGLO
Zaražavanje i širenje bolesti
Lečenje oboljenja kamenog legla
PREVENTIVA GLJIVIČNIH OBOLJENJA

VIRUS I PČELA
Značaj virusa za pčelarsku praksu
Hronična paraliza pčela
Satelitski virus hronične paralize pčela
Akutna paraliza pčela
VIRUS DEFORMISANIH KRILA
VIRUS OBLAČASTIH KRILA
KAŠMIRSKI PČELINJI VIRUS
SPORI PARALITIČNI VIRUS
PČELINJI VIRUS ARKANZASA
EGIPATSKI PČELINJI VIRUS
VIRUS CRNOG MATIČNJAKA, FILAMENTOZNI VIRUS I Y VIRUS
PČELINJI VIRUS X
PČELINJI VIRUS DUGINIH BOJA (APIS IRIDESCENT VIRUS)
VIRUS MEŠINASTOG LEGLA
IZRAELSKI VIRUS AKUTNE PARALIZE PČELA
VIRUSI, VAROA I STRES

DA LI JE MOGUĆE SUZBIJANJE VIRUSNIH INFEKCIJA?
VAROZA
Varoza u Srbiji i Cmoj Gori
O morfologiji i biologiji varoe
Utvrđivanje intenziteta zaraze
PREGLED OTPADAKA NA PODNJAČI KOŠNICE KRAJEM ZIME I U TOKU SEZONE
Pregled uzoraka odraslih pčela
Razlika između varoe i pčelinje vaši
Suzbijanje varoe
Primena mrežaste podnjače u dijagnostici i suzbijanju varoe
Biološke metode borbe protiv varoe
Uništavanje krpelja toplotom
Suzbijanje varoe hemijskim sredstvima

Sredstva za zadimljavanje
Hemijska sredstva za zaprašivanje
Sredstva koja deluju raspršivanjem i isparavanjem
Sistemici u borbi protiv varoe
Plastične trake sa akaricidima
CCD izčezavanje
Iskustva iz zaštite bilja
Kako nastaje rezistencija na hemikalije?
Pojava i širenje rezistencije na akaricide
Otkrivanje pojave rezistencije
Moguća rezistencija na sistemike
Koncept integralne borbe protiv varoe
Važnost organizovane borbe protiv varoze
Može li se uspešno pčelariti uz prisustvo varoe?
AKAROZA
Biologija parazita
Simptomi parazitiranja
Dijagnoza
Suzbijanje akaroze

DRUGE VRSTE KRPELJA U KOŠNICI
MALA KOŠNIČINA BUBA (AETHINA TUMIDA) – NOVI PARAZIT
MEDONOSNE PČELE
NEPRIJATELJI PČELA
Voskovi moljci
Rasprostranjenost
Biologija voskovog moljca
Suzbijanje voskovog moljca
Pčelinja vaš
Biologija pčelinje vaši
Dijagnoza i suzbijanje pčelinje vaši
Mravi
Ose i stršljeni
Pauci
Miševi i rovčica
Ptice
Medvedi

PRESTRUKTURIRANJE PČELARSTVA SADA I U BLISKOJ BUDUĆNOSTI
STRUKTURA BUDUĆEG PČELARSTVA
USLOVI ZA EKONOMSKO KORIŠĆENJE PČELA
TIPIZIRANA OPREMA ZA PČELARSTVO
ZAŠTITA PČELA OD BOLESTI I PESTICIDA
NAUČNO ISTRAŽIVACKI RAD I UNAPREĐENJE PČELARSKE PROIZVODNJE
UNAPREĐENJE PRIRODNIH IZVORA PČELINJE PAŠE
UPOTREBA MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA U KOZMETICI
ŠAMPON SA MEDOM I JAJETOM
MEDNO-POLENSKI ŠAMPON
MEDNO-MLEČNI KONDIŠENER ZA MASNU KOSU
MEDNO-BILJNI KONDIŠENER ZA KOSU
MEDNO TRETIRANJE ZA VRLO SUVU OŠTEĆENU KOSU

TRETIRANJE PLAVE KOSE NA SJAJ
MEDNA MASKA ZA MASNU KOŽU
MEDNO ČIŠĆENJE ZA RUKE
MEDNO ČIŠĆENJE ZA RUKE BEZ SAPUNA
VOSKOV PREMAZ ZA USNE
MEDNI LOSION ZA ČIŠĆENJE
MEDNO-RUŽIN LOSION ZA ČIŠĆENJE
MASKA ZA LICE SA AVOKADOM
MEDNA PROTEINSKA MASKA ZA LICE
KREMA ZA RUKE SA MEDOM I KOKOSOVIM ULJEM
RUČNA KREMA SA POLENOM
KREMA ZA RUKE OD PČELINJEG VOSKA I BADEMOVOG ULJA
HLADNA VOSKOVA KREMA
HLADNA MEDNA KREMA ZA SUVU KOŽU
MEDNA KREMA ZA ČIŠĆENJE
MEDNI LOSION ZA RUKE
MEDNI LOSION ZA RUKE SA RUŽINOM VODICOM
VOSKOVA KREMA ZA RUKE
LITERATURA
REFERENCE
O AUTORU

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">