Gotovo sve visoko rаzvijene zemlje imаju i nаpredno pčelаrstvo. Dа bi se do tаkvog pčelаrenjа stiglo, potrebno je dа ono sve više bude profesijа, а sve mаnje hobi. Tаkаv trend u rаzvijenijim zemljаmа i imа, zа rаzliku od jugoslovenskih prostorа gde je još uvek pretežno hobi.

U želji dа sаdаšnjim i budućim pčelаrimа pripomogne u njihovom pčelаrenju koji će sve više postаjаti profesijа, izdаvаč „POTEZ-UNO“ iz Beogrаdа, opredelio se zа izdаvаnje knjige PČELARSTVO-nаukа i prаksа. Zаto je zаmoljen prof. dr Jovаn Kulinčević, urednik rubrike o pčelаmа i medu u nаšem izdаnju-reviji „MOĆ PRIRODE“, dа svoje bogаto nаučno, а i prаktično iskustvo, provereno bаš u rаzvijenom svetu kаo što su SAD i neke druge zemlje, u kojimа je аutor ove knjige studijski i rаdno borаvio, u ovаkvoj publikаciji sаopšti. Profesor Kulinčević je prihvаtio sugestiju izdаvаčа dа nа nešto mаnjem prostoru iskаže nаjnovijа i uspešnа pčelаrskа sаznаnjа i efekte. Time smo nаdаmo se postigli dа pčelаri i drugi korisnici ove knjige ne provode mnogo u čitanju rаzvučenog tekstа, već dа u krаćem, аli sаdržаjnom tekstu nаđu što ih zаnimа (ili dа se podsete), а potom gа primene i provere u svojoj prаksi, nа pčelinjаku.

Autor, uz bogаto znаnje i iskustvo, koje dаnаs prenosi nа pčelаre i sаrаdnike, posebno nа dvojicu mlаdih inženjerа: Slаđаnа Rašićа i Predrаgа Stojаnovićа, а nа sugestije rukovodstvа HK „AGROEKONOMIK“, pre dve godine osnivа i specijаlizovаno pčelаrsko preduzeće „APICENTAR“. Ovo bi, što bi pčelаri rekli nukleus pčelаrske nаuke i struke, аli i proizvodnje, posebno zа selekcije i odgаjivаnje kvаlitetnih mаticа, togа stubа pčelаrstvа, uz tаkođe kvаlitetnu hrаnu zа pčele. Novа sаznаnjа, tehničke i druge inovаiije sisručnjаii „Apicentrа“ prenose čitaocima „MOĆI PRIRODE“, а onа su dobrim delom sаdržаnа i u ovoj knjizi.

Uz očekivаnu аktuelnost, inovаcije i ostаlu dobrotu sаdržаjа, zаvršni deo knjige-posvećen je EKONOMIJI i RENTABILNOSTI bez kojih je svаki posаo, а posebno profesionаlni, gotovo uzаludаn. Očito i pčelаrstvo je sve više posаo koji se rаdi sа ljubаvlju, аli je interes svаkаko, sve jаči motiv.

A rаd u prirodi, dobro zdrаvlje i dug život su takođe veliki ćаr. Očito, nаjbolje je kаdа se vаjdа i ćаr udruže. Pčelаri u tom pogledu imаju prednost.

Prof. dr Jovan Kulinčević

Sadržaj

OD HOBIJA DO UNOSNOG ZANIMANJA
SASTAV PČELINJEG DRUŠTVA
PČELINJE GNEZDO I RAZVOJNI STADIJUMI PČELE
PONAŠANJE PČELA I PODELA RADA U PČELINJEM DRUŠTVU
IZBOR KOŠNICE I PITANJE STANDARDA
SEZONSKI RADOVI U PČELINJAKU
DOBIJANJE I UPOTREBNA VREDNOST MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA
PČELINJA PAŠA
PČELE I OPRAŠIVANJE BILJAKA
PČELINJE BOLESTI
PARAZITI I ŠTETOČINE
ZAŠTITA PČELA OD TROVANJA HEMIJSKIM SREDSTVIMA
EKONOMIJA PČELARENJA

LITERATURA

Od hobija do unosnog zanimanјa

U poslednjih nekoliko godina u današnjoj Jugoslaviji znatno je poraslo interesovanje za pčelarenje. Ovo se dogodilo iz više razloga:

U većem delu naše zemlјe, u poslednje dve godine, prinosi meda bili su iznad proseka.

Zbog izostanka uvoza, cene meda i drugih pčelinjih proizvoda su stabilne, pa se i rentabilnost pčelarenja povećala iako su cene opreme i repromaterijala u poslednje vreme rasle.

Društvena zajednica se više zainteresovala za razvoj pčelarstva, nego što je to doskora bio slučaj.

Sve je veći broj pčelara koji od hobija teže da stvore unosno zanimanje, dok neki u pčelarstvu vide glavni izvor prihoda i polako se pretvaraju u profesionalne pčelare.

Cilј ovog priručnika je da na popularan način izloži osnovna znanja iz pčelarske nauke i prakse. Pčelaru koji poseduje izvesna predznanja, priručnik će pomoći da od hobija stvori unosno zanimanje.

Najveći interes pčelara je proizvodnja meda, pa je i najviše pažnje posvećeno postizanju maksimalnih prinosa ovog proizvoda. Naravno, sve veća je potreba za ostalim pčelinjim proizvodima (vosak, polen, mleč, propolis i pčelinji otrov), kao i za korišćenje pčela u oprašivanju polјoprivrednih kultura. Od posebnog je značaja i komercijalna proizvodnja kvalitetnih selekcionisanih pčelinjih matica za tržište.

Preduslovi za pčelarenje

Pčelarstvo je specifična polјoprivredna delatnost kojom se mogu baviti lјudi različitih profesija, uzrasta i pola. Nekada su se pčelarstvom bavili uglavnom polјoprivrednici i seoska inteligencija (učitelјi i sveštenici). Danas imamo veliki broj lјudi van polјoprivrede, od fabričkih radnika do visokih intelektualaca, koji nalaze interes u odgajivanju pčela u svom slobodnom vremenu ili nakon penzionisanja.

Mnogi su se još u detinjstvu zbližili sa pčelama i pored toga što su njihovi ubodi bolni. Prednost ranog dodira sa pčelinjim društvom leži baš u tome što se kod tog uzrasta najlakše stvara interes za rad sa pčelama, koji u najvećem broju slučajeva traje do kraja života.

Muškarci i žene se podjednako uspešno mogu baviti pčelarstvom, mada za sada među pčelarima dominira muški pol. Mladi lјudi mogu od pčelarstva napraviti unosno zanimanje ili, kako se to sada kaže, dobar biznis.

Mnogi lјudi se, iz više razloga, ne mogu baviti pčelarstvom. Neki se jednostavno plaše uboda pčele ili nemaju sklonosti za rad sa njima. Drugi su alergični na pčelinji otrov, što pod određenim okolnostima može ugroziti i njihov život. Ipak, najviše lјudi živi u velikim gradovima i jednostavno nema uslova niti volјe za gajenje pčela.

Pčelarstvom se mnogi bave iz hobija, iz interesovanja i lјubavi za medonosnu pčelu kao socijalnog insekta, a manje zbog prihoda od pčelinjih proizvoda. Ova vrsta pčelara drži manji broj pčelinjih društava. U drugoj kategoriji su pčelari koji od pčelarenja obezbeđuju dopunu svojim redovnim prihodima. U trećoj, relativno malaobrojnoj grupi su pčelari koji od pčelarstva žive i nemaju drugih značajnijih prihoda. U poslednje vreme, postoji tendencija povećanja broja profesionalnih pčelara.

Da bi se neko bavio pčelarstvom, mora biti uporan u sticanju znanja iz ove oblasti, jer više nije moguće pčelariti prepuštajući pčele prirodnim uslovima, kako je to nekada bilo. Nestajanje bogatih izvora nektara, primena hemijskih sredstava za zaštitu bilјa, pojava novih i širenje već poznatih pčelinjih bolesti, parazita i štetočina, zahtevaju od pčelara mnogo rada i znanja. Uz to, da bi neko uspešno pčelario, mora biti spreman na značajna početna ulaganja u košnice, rojeve i drugu opremu.

Obično se počne sa dve do tri košnice kako bi se izbegli veći gubici koji kod pčelara početnika nastaju zbog nedostatka znanja i iskustva u radu sa pčelama.

Sa urbanizacijom, sve je prisutnija težnja vraćanja prirodi i prirodnoj hrani, što će povećavati i broj onih koji će u pčelarstvu nalaziti rekreaciju uz unosno zanimanje. Od osobitog je značaja angažovanje penzionisanih lica u ovoj delatnosti.

Krupnije i profesionalno pčelarenje zahteva dosta iskustva u radu sa pčelama. Prekretnica u povećanju broja pčelinjih društava nastaje posle nekoliko godina pčelarenja sa 10-20 društava. Kada se stigne do 50, taj broj se može lako udvostručiti. Naravno, sa povećanim brojem pčelinjih društava javlјaju se i dodatni problemi: mehanizacija, transport, vrcanje i plasman meda, nove lokacije za pčelinjake, snabdevanje repromaterijalom i dr. Veoma je važno da se rad sa pčelama racionalno organizuje, jer je živi rad danas najskuplјi. Privatni pčelari su u prednosti jer u radu sa pčelama angažuju sve članove porodice.

Pčelarstvo u prošlosti

Medonosna pčela se veoma rano, još u dalekoj prošlosti, našla u delokrugu čovekovog interesovanja. Primitivni lјudi, sakuplјajući hranu, dolazili bi povremeno u „slatko-gorak“ dodir sa pčelama. Sladak zbog meda, a gorak zbog uboda koji su često pratili ovakvo naslađivanje. Kasnije je došlo do prisvajanja stabala sa rojevima, a potom i do uspostavlјanja pčelinjaka od rojeva smeštenih u odsečenim stablima drveća.

Za pčele su se interesovale i od njih imale velike koristi sve poznate civilizacije, od starih Egipćana do najnovijih dana. O tome postoje mnogi dokazi u vidu istorijskih spomenika ili pisanih podataka.

Pre dolaska na Balkan naši preci znali su za medonosnu pčelu. U Srednjem veku, među glavnijim proizvodima, namenjenim trgovini, bili su med i vosak. Pčelari su uživali privilegije srpskih vladara da u vreme ratova ostaju sa pčelama i time su bili oslobođeni vojne obaveze.

Pčelarska veština i znanje prelazili su sa kolena na koleno i često su smatrani tajnom koja je teško otkrivana drugima. Pčelarstvo je bilo posebno razvijeno oko manastira.

Takav procvat pčelarstva mogao je biti zaustavlјen samo opštim nazadovanjem, čiji su uzroci u bezobzirnoj tuđinskoj vlasti koja je na ovim prostorima trajala više vekova.

Sredinu prošlog veka obeležava otkriće moderne košnice sa pokretnim saćem i standardnim razmakom između pojedinih delova košnice. Ovo se dogodilo u SAD 1853. godine, a pronalaza košnice sa pokretnim saćem bio je L. L. Langstroth. Nešto kasnije otkriveni su postupci za izradu satnih osnova (Mehring 1857.), konstruisana centrifuga (Hruška 1867.) i započet rad na masovnoj proizvodnji matica (Doolitle 1881.). Pre nekih 9000 Godina primitivni čovek na otvoru stene u potrazi za medom.

Zahvalјujući svim ovim otkrićima, pčelarstvo se postupno pretvaralo u pravu industriju, tako da se ovim poslom, širom sveta, sada bavi više od 40 miliona lјudi. Godišnje se od oko 50 miliona pčelinjih društava proizvede više od 850.000 tona meda.

Mesto pčela u životinjskom svetu

Medonosna pčela, slično ostalim živim bićima, ima svoje mesto u životinjskom svetu. Pripada kolu zglavkara, klasi insekata. Nјeno telo je pokriveno hitinskim omotačem, a krila su joj opnasta i zbog toga je svrstana u red opnokrilaca. Bliži rođaci medonosne pčele (Apis mellifera L.) su druge pčele sa žaokom i bez žaoke, kao i bumbari. Svi oni pripadaju familiji Apidae.

Medonosna pčela je socijalni insekt i živi u trajnoj zajednici, dok neke druge pčele žive u povremenim zajednicama, ili samački − solitarno. Inače, sve pčele spadaju u super-familiju Apoidea.

Na primer, bumbari u toku leta zasnivaju zajednicu ali pred zimu svi ostali članovi (radilice i trutovi) uginu, a samo matice prežive zimu u stanju mirovanja, odnosno hibernacije.

Rod pčela ima četiri karakteristične vrste koje nose sledeće nazive:

Pčelari džvadžesešog veka

  1. Patulјasta pčela (Apis florea),
  2. Džinovska pčela (Apis dorsata),
  3. Indijska pčela (Apis cerana),
  4. Medonosna pčela (Apis mellifera).

Prve tri vrste pčela nalazimo u Aziji. One imaju manju ekonomsku vrednost nego naša medonosna pčela. Jedino indijska pčela se još gaji u staništima koja pravi čovek, dok su ostale dve slobodne u prirodi. U poslednje vreme, opisane su još tri vrste medonosnih pčela koje su nađene u Aziji i Australiji.

Rase medonosnih pčela

Kod medonosnih pčela (Apis mellifera) razlikujemo nekoliko geografskih rasa, od kojih ćemo ukratko opisati samo neke ekonomski najznačajnije.

Za nas je najvažnija kranjska rasa pčela rasprostranjena na našim prostorima. Nalazimo je i u ostalim delovima Evrope ali i skoro na svim ostalim kontinentima.

Ova pčela dobila je ime po Kranjskom području u Sloveniji, u kojoj je ona prvo proučavana. Po spolјašnosti je karakterišu sivkasti prstenovi pokriveni beličastim dlačicama. Pčelinja društva ove rase su dosta mirna, imaju brz razvoj u proleće, sklona su rojenju, što često zavisi od lokalnih uslova ili načina pčelarenja. Društva su produktivna: daju visoke prinose meda kada vladaju povolјni uslovi paše. Med poklapaju belim poklopcima, što je značajno kod proizvodnje meda u saću. Inače, dobro zimuju i ekonomična su u potrošnji hrane. U svetu postoji veliko interesovanje za ovu pčelu. Krajem prošlog i početkom ovog veka, slovenački pčelari − Ambrožić i Strgar odigrali su klјučnu ulogu u rasprostiranju ove pčelinje rase prodajom na hilјade rojeva − čuvenih kranjčića. Bilo bi dobro kada bi se ova pčela očuvala od spontane hibridizacije unošenjem matica sa drugih područja.

U vrednost kranjske rase pčela sa prostora današnje Srbije, uverili su se i američki pčelari − već masovno proizvode matice sa oznakom ARS-Y-C-I. Ova linija pčela nastala je kao rezultat zajedničkih istraživanja mogućnosti selekcije na otpornost prema pčelinjem parazitu V. jacobsoni. Nakon dodatnih testiranja u SAD, došlo je do zvaničnog priznavanja kvaliteta naše pčele, kako u pogledu otpornosti na varozu i akarozu, tako i u odnosu na opšte proizvodne karakteristike medonosne pčele.

Italijanska žuta pčela najraširenija je geografska rasa u svetu. Dosta je slična kranjskim pčelama, jer potiče iz Srednje Italije i u svojim osobinama ove dve rase su veoma bliske. Italijanska pčela se odlikuje žutom bojom koja je preovladala zahvalјujući masovnoj proizvodnji matica u SAD. Zbog neotpornosti evropskih tamnih pčela na evropsku trulež legla, krajem prošlog i početkom ovog veka, italijanska pčela je uvežena u Ameriku i kasnije se proširila širom sveta.

Nјena mirnoća, na sreću, varira, ali je uglavnom dobra za rad. Ima izraženu sklonost da širi leglo, tako da često, u bespašnom periodu, može ostati bez hrane. Sklonost ka rojenju nije tako izražena kao kod kranjske pčele. U severnim krajevima ne prezimlјava najuspešnije i u toku zime troši dosta hrane. Istina je da dobro gradi saće i daje najbolјe pokloplјene sekcije sa medom u saću. Pri jakim pašama, ova pčela daje izvanredne prinose meda. Dosta je naklonjena grabeži. I pored niza pozitivnih osobina, italijansku pčelu ne bi trebalo mešati sa kranjskom, jer spontana hibridizacija (ukrštanje) daje pčele sa kojima je teško raditi, zbog sklonosti za ubadanjem. Naši pčelari ne treba da unose matice ove rase u Jugoslaviju. Ovo je i Zakonom zabranjeno.

Kavkaske pčele potiču iz oblasti oko planine Kavkaza u Rusiji. Postoji siva i žuta varijanta ovih pčela. U Evropi je mnogo poznatija siva, pa su je i u našu zemlјu pojedini pčelari, uglavnom krišom, povremeno unosili.

Prema obliku, veličini i obraslosti sivim dlačicama, ova pčela je slična kranjskoj. Ali, u pogledu razvoja ona je sporija od kranjske i italijanske, tako da punu snagu dostiže tek polovinom leta. Nema jak nagon za rojenjem. Mnogo upotreblјava propolis. Osetlјiva je na zimu pa zbog toga u hladnim klimatima ne prezimlјuje dobro. Naklonjena je grabeži i nema dobru moć orijentacije. Medno saće poklapa na „mokro“, to jest voštani poklopci nemaju dobar izgled i, zbog toga, nije pogodna za proizvodnju meda u sekcijama. Neki odgajivači koriste ovu pčelu za proizvodnju hibrida. Uvođenje ovih pčela kod nas se ne preporučuje − Zakonom je zabranjeno.

Tamne pčele nalazimo severno i zapadno od Alpa, u Skandinaviji i Rusiji. U poslednje vreme, sve ih više potiskuje kranjska pčela. Za nas nemaju mnogo značaja, ali treba znati da je ova rasa u prošlosti bila najrasprostranjenija u Evropi. Ove pčele su krupne, sa kratkim jezikom, za razliku od kranjske i kavkaske rase pčela. Na okvirima se nemirno ponašaju i, po vađenju okvira iz košnica, brzo ga napuštaju. Često su, ali ne i uvek, agresivne. Sporije se razvijaju u proleće. Slaba strana im je naklonost ka rojenju. Prinosi meda su znatno manji nego kod italijanske i kranjske pčele. Interesantno je da se, bez obzira na uslove paše, u košnici uvek nađe nešto meda, tako da se teško može desiti da društvo ugine od gladi.

Afrička pčela (Apis mellifera scutellata) je neevropska rasa koja je poslednjih nekoliko decenija zaokuplјala javnost i pčelare širom sveta. Veoma je rasprostranjena u Africi i od nje se, pored meda, dobijaju najveće količine voska za tržište.

Nešto je manja od evropskih pčela i veoma je sklona da se brani, naravno svojom žaokom. Afrički pčelari obično prave košnice od kore ili izdublјenog drveta i obese ih na neko visoko granato drvo gde ih rojevi sami nasele. Ovo se čini da bi se pčelinja društva zaštitila od nekih životinja i lјudi koje privlače med i leglo.

Ova pčela je dobila publicitet nakon unošenja u Brazil, odakle se širila ogromnom brzinom potiskujući evropske pčele i menjajući u potpunosti tehnologiju pčelarstva u Latinskoj Americi. Računa se da je za nepunih 30 godina, od originalnih 26 matica u južnoj, a sada i u srednjoj Americii SAD, nastalo oko 10 miliona društava.

Afričke, ili pravilnije rečeno, afrikanizirane pčele su početkom devedesetih godina, posle brzog širenja kroz Meksiko i neuspešnog pokušaja Amerikanaca da zaustave njihovo širenje, prešle kod Braunsvila (Brovvnsville) u Teksas (SAD). Danas afrikanizirane pčele su prisutne u Teksasu, Novom Meksiku i Arizoni. Izgleda da je samo pitanje vremena kada he se proširiti na ceo južni deo SAD.

Pored pojedinačnih rasa, pčelarstvo poznaje i hibride, kao što je to slučaj i kod polјoprivrednih kultura (kukuruz i dr.) i stoke. Najpoznatiji su američki hibridi Star-line i Midnite. Ovi hibridi se komercijalno proizvode u velikom broju ali su uglavnom prilagođeni američkim uslovima, pa ih ne preporučujemo našim pčelarima. Uostalom, ni unošenje hibrida nije zakonom dozvolјeno.

Inače u okviru geografskih pčelinjih rasa mogu se razlikovati eko-tipovi, naročito ako se uzmu u obzir neke morfološke karakteristike i ponašanje pčelinjih društava.

Hibride je moguće proizvoditi ukrštanjem eko-tipova ili linija u okviru iste rase. Da bi se u ovom pogledu postigli rezultati, neophodan je uporan rad na selekciji pčela u našoj zemlјi.

Sastav pčelinјeg društva

Kod većine lјudi, posmatranje aktivnosti medonosnih pčela izaziva radoznalost i čuđenje. Za svakog pčelara je važno da se što bolјe upozna sa sastavom pčelinjeg društva. Nije bitno samo razlikovati maticu od radilice ili truta, već je važno saznati što više o njihovim funkcijama u košnici.

Pčelinje društvo se uglavnom sastoji od jedne matice, nekoliko stotina do dve-tri hilјade trutova i od više desetina hilјada radilica. Odstupanja od ovog pravila su moguća, ali to ne menja suštinu strukture pčelinjeg društva.

Za razliku od mnogih drugih pčela, medonosna pčela ne može za duži period ostati solitarno (samački), kao što je to slučaj kod mnogih solitarnih pčela. Medonosne pčele žive u trajnim zajednicama, čiji su stalni članovi matica i pčele radilice, dok se trutovi javlјaju za vreme aktivne sezone. Ako nema paše, pčele radilice će ukloniti trutove i u toku leta, a ograničiti ili potpuno eliminisati izvođenje novih trutova.

Matica

Glavni zadatak i uloga matice u pčelinjem društvu je nošenje jaja iz kojih nastaju sve tri pčelinje kaste. Obavlјanje ove njene funkcije zavisi od prirodnih uslova i njene starosti.

Matica je znatno veća nego radilica i duža od truta iako ni približno široka kao on. Nјena krila su primetno kraća u odnosu na dužinu tela. Zbog izgleda i dužine abdomena liči na veliku osu, pogotovu ako je poreklom od italijanske žute ili naše banatske pčele. Matica ima žaoku i uglavnom je koristi u borbi sa drugim maticama. Prilikom hvatanja, matica može ponekad ubosti pčelara u prst, ali žaoka neće ostati u koži kao što to biva kod uboda pčele radilice.

Sparena matica koja leže obično se nalazi na okviru gde su mlado leglo ili prazne ćelije. Okružena je pratnjom mladih pčela radilica koje su glavama okrenute prema njoj. Ove mlade pratilјe dotiču sparenu maticu svojim antenama, hrane je i ližu i tako dolaze do supstanci naučno definisanih kao feromoni. Hemijski sastav je proučen i sintetizovanje ovih feromona izvršeno je pre oko pola veka u Engleskoj. Tu se radi o dve masne kiseline (9-oksodecenoična i 9-hidroksodecenoična kiselina) koje matica luči u viličnim žlezdama. Prva materija privlači pčele na kratka rastojanja, dok druga sprečava izgradnju matičnjaka i razvoj jajnjaka kod pčela radilica. Inače, u poslednje vreme, otkriveno je još nekoliko materija koje matica izlučuje na raznim delovima tela a imaju uticaja na odvijanje socijalnog života pčela.

  • Članice pčelinjeg društva
  • pčela radilica
  • matica
  • trut

Do početka 17. veka smatralo se da pčelinjim društvima upravlјa „kralј“. Tek je 1609. engleski sveštenik Ch. Butler ukazao da je „kralј“ ženka i da je treba zvati „kralјicom“.

Nešto kasnije utvrđeno je da se sparivanje matice vrši izvan košnice. Za ovo je znao i Anton Janša, koji je u drugoj polovini 18. veka bio prvi pčelarski učitelј u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Pri kraju drugog svetskog rata, Roberts (1947) je dokazao da prilikom sparivanja, matica u vazduhu prima spermu od nekoliko trutova, a ne od jednog kako se dugo mislilo. Sada se zna da je tu najčešće reč o 15-25 mužjaka.

Pored sparene matice, i pčele radilice mogu polagati jaja. To se događa ako pčelinje društvo za duži period ostane bezmatično, ili ako je u pitanju sasvim defektna matica. Ova jaja su neoplođena i iz skoro svih se izlegu trutovi. Oni su obično manji od normalnih mužjaka, zbog toga što su se razvili u radiličkim ćelijama. Pčele koje polažu jaja nazivaju se lažnim maticama.

Moramo još jednom naglasiti da je matica jedina normalna ženka u pčelinjem društvu i da od njenog porekla i kvaliteta zavisi uspeh ili neuspeh celog pčelinjeg društva. Matica nosi u sebi sve elemente budućih članova zajednice u kojoj se nalazi. Ona stvara jaja u svojim jajnjacima, a sperma je smeštena u spermateci od vremena sparivanja.

Matica nosi dve vrste jaja: ona koja su oplođena spermom i nazivaju se diploidnim, jer u procesu razvoja dobijaju dupli broj hromozoma, i neoplođena ili haploidna sa upola manjim brojem hromozoma. Iz oplođenih jaja razvijaju se pčele radilice i matice, a iz neoplođenih trutovi. Pored neoplođenih jaja iz kojih se razvijaju trutovi (ovaj proces se naziva partenogeneza), matica polaže i oplođena jaja iz kojih bi trebalo da se razviju trutovi, ali to se ne događa zbog genetske osobenosti pčelinjeg društva. U stvari, pčele radilice onemoguće dalјi razvoj tek izleženih diploidnih trutovskih larvi.

U našim klimatskim uslovima, matica počne polagati jaja negde u januaru, da bi prestala sa leženjem u oktobru a nekad i kasnije. Mlada matica, zavisno od rase, može u toku 24 časa položiti 1.500 do 2.000 jaja. To je zaista velika količina, koja može preći težinu njenog tela. Vrhunac leženja dolazi u maju, da bi u letnjim mesecima, zavisno od pašnih uslova, došlo do fluktuacije.

U modernim košnicama, matice se koriste jednu do dve sezone. Inače, u košnicama sa ograničenim prostorom mogu živeti tri do četiri pa i više godina. U Rusiji je zabeležen slučaj da je matica živela devet godina.

Trutovi

U pčelinjem društvu trutovi imaju funkciju mužjaka. Oni se sparuju sa maticom i na taj način se stvara mogućnost za produženje vrste. Do skora se mislilo da trutovi nemaju nikakvu drugu ulogu u košnici i da njihov broj po svaku cenu treba ograničavati. Taj se stav u poslednje vreme menja, jer se ukazuje na mogućnost da ipak nije sve tako kao što se mislilo. Naime, trutovi kao i pčele utiču na temperaturni režim u košnici, što je veoma značajno u vreme intenzivnog razvoja legla. Istina, velika količina trutovskog legla doprinosi brzom razmnožavanju pčelinjeg parazita Varroa jacobsoni.

Trut kao mužjak, po prirodi, nema žaoke kojom bi se branio. Ima kratak jezik koji upotreblјava da primi hranu od pčele radilice ili da je uzme sam iz ćelije sata sa medom. On ne sakuplјa nektar iz cvetova. Na njegovim nogama nema korpica za polen. Isto tako, trut nema žlezde za lučenje voska, niti luči mleč.

Normalna pčelinja društva počinju da proizvode trutove u proleće. Broj trutova u jednom pčelinjem društvu zavisi od niza okolnosti: od intenziteta i trajnosti paše, starosti matice i od količine raspoloživih trutovskih ćelija.

Ako je paša osrednja i traje duže a matica starija i ima dosta trutovskog saća, pčele će odgajati veći broj trutova. Nije redak slučaj da se u pojedinim društvima nađe i tri do pet hilјada trutova.

Pri kraju letnje sezone, kada ponestaje svežeg nektara, pčele radilice u normalnim pčelinjim društvima počinju da sprečavaju trutove da uzimaju hranu iz medne rezerve, izoluju ih na podnjači ili letu košnice, a potom ih izvlače napolјe upola izgladnele ili mrtve. U isto vreme, uklanja se trutovsko leglo. Nasuprot ovome, bezmatici i društva sa nesparenim maticama nastavlјaju da hrane i tolerišu trutove, sve dok se ne spare matice koje ta društva odgajaju, Ako se to događa u kasnu jesen, ili suviše rano u proleće, do sparivanja obično i ne dođe. Pored toga, zna se da se matice obično sparuju sa trutovima iz udalјenih pčelinjaka, a ne iz sopstvene košnice.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">