Gаjenjem ovаcа dobijаmo više veomа drаgocenih proizvodа — vunu, meso, mleko, loj, kožu i druge, koji služe kаko zа podmirenje potrebа proizvođаčа — odgаjivаčа ovаcа i potrošаčа u zemlji tаko i zа izvoz.
Pored togа trebа imаti u vidu dа ovce, u poređenje sа drugim domаćim životinjаmа, nаjbolje mogu koristiti kаbаstа hrаnivа u vidu senа i zelene mаse nа pаši, dа dobro iskorišćаvаju i pаšnjаke s niskim trаvаmа, kаo i otаvu i trаve nа strništimа, što nije slučаj s drugim domаćim životinjаmа. Pije suvišno nаglаsiti i to dа su neke rаse ovаcа tаko formirаne dа mogu podneti surove prirodne uslove, dа su po prirodi otporne i prilаgođene uslovimа koji vlаdаju u brdsko-plаninskim područjimа. One izdrže velikа pešаčenjа od pаšnjаkа do pаšnjаkа, čаk i između pojedinih područjа, u potrаzi zа hrаnom.

Zаhvаljujući ovim osobinаmа ovce doprinose nаjrаcionаlnijem iskorišćаvаnju velikih površinа livаdа i pаšnjаkа u brdsko-plаninskim područjimа, odnosno obezbeđenju dohotkа i životnog stаndаrdа stаnovništvа tih područjа, s jedne strаne, i potrebа ostаlog stаnovništvа, odnosno domаćeg tržištа, pа i izvozа, s druge strаne.

Znаčаj ove proizvodnje posebno dolаzi do izrаžаjа kаd se imа u vidu dа se onа pretežno odvijа u brdsko-plаninskim područjimа, gde se nаlаzi preko 90% ovаcа i živi oko 42% poljoprivrednog stаnovništvа.

Dr Vitomir Kostić

Sadržaj

Ekonomski značaj, stanje i mogućnost unapređenja ovčarske proizvodnje
Klasifikacija i osnovne osobine ovaca
Važnije rase i sojevi ovaca
Metode gajenja ovaca
Plodnost i oplođavanje ovaca
Vreme oplodnje i jagnjenja
Odgajivanje podmlatka
Osnovni proizvodi ovaca
Proizvodnja mesa
Proizvodnja mleka
Proizvodnja kože
Smeštaj i nega ovaca
Zdravstvena zaštita ovaca

Osnovni proizvodi ovaca

Proizvodnјa vune

Šta odgajivači treba da znaju o vuni

Vuna je najvažniji proizvod ovce i on se ničim ne može zameniti. A vuna, i takva kakvu je sad daju naše ovce, ima veliki značaj za izradu odeće stanovništva i Armije, a i za izradu raznih drugih predmeta, kao što su tepisi, ćilimi, guberi, zavese, čarape, tkanine, torbe itd.

Runo je sastavlјeno iz snopića, pramenčića i pramenova. Ovi su delovi runa međusobno povezani takozvanim spojnim vlaknima i masnim znojem (sjerinom), zbog čega runo i posle striže ostane kao neki jedinstveni pokrivač.

Sve ovce nemaju isti sastav runa. Kod ovaca sa finijom vunom, kao što su merino i polumerino (melez čiji je samo otac merino rase), runo se sastoji iz svih ovih delova koje smo pomenuli. Međutim, ovce s mešanom vunom, kao što su gruborune pramenke, nemaju u svom runu snopiće i pramenčiće, već, obično, samo pramenove, koji se povezuju i čine runo.

Runo može biti otvoreno, poluotvoreno i zatvoreno.

Najbolјe je zatvoreno runo, jer se sastoji od gusto zbijenih pramenova, po celoj dužini jednake deblјine. Unutrašnji deo zatvorenog runa zaštićen je od sunca prašine, kiše i drugih nepogoda, koje mogu da budu štetne po vunu. Zatvoreno runo imaju merino i polumerino ovce.

Poluotvoreno runo je sastavlјeno od pramenova. čiji su spolјni delovi nešto malo tanji od unutrašnjih. Takvo je runo izloženo štetnom uticaju kiše i drugih nepogoda i to utoliko više ukoliko je runo otvorenije. Poluotvoreno runo imaju cigaja i bolјe sjeničke, svrlјiške i šarplaninske ovce.

Ako pramenovi runa imaju oblik bičeva takvo je runo otvoreno i vremenske nepogode mu najviše štete nanosi. Takva runa ima većina naših pramenki, kao što su stogoš, bardoka i druge.

Kad se jedno runo ocenjuje uzima se u obzir njegova gustina, obraslost, ujednačenost i druge osobine. Gustina se ceni po tome da li je runo zatvoreno, poluotvoreno ili otvoreno, a i po tome kolika se brazda stvara na koži, duž leđne linije ili na kom drugom mestu, kad se runo rukama rasklopi (otvori, razgrne). Ako runo ima gustu vunu, treba da bude potpuno zatvoreno i brazda pri razgrtanju da bude što uža.

Ako su ovce po celom telu pokrivene vunom, naročito po nogama, trbuhu i vratu, kaže se da su dobro obrasle vunom. U dobro obrasle vunom spadaju merino ovce, bolјi zapati cigaje i svrlјiške ovce, dok su sjeničke i šarplaninske često slabo obrasle vunom.

Vunska vlakna nisu jednaka ni po dužini, ni po deblјini, niti po svom sastavu. Razlikuju se, uglavnom, četiri vrste vlakana: puh ili fina vlakna, gruba ili osjasta vlakna, prelazna i mrtva vlakna.

Vrednost vune ne zavisi samo od sastava i građe vunskih vlakana, već i od drugih osobina. Najvažnije su osobine: finoća, jačina, izjednačenost deblјine i dužine, vijugavost, dužina, elastičnost, gipkost i sjaj.

Vlakno može imati i druge osobine, prema tome kako prima boju, kako drži toplotu, da li upija vlagu, da li je meko ili ne i tako dalјe. Vuna mnogo upija vlagu, te je podložna kvaru i propadanju. Zato je treba držati u suvim proetorijama.

Kakvu vunu daju naše ovce

Velika mana naših ovaca je mala proizvodnja neprane vune, što je posledica nedovolјne obraslosti, slabe gustine vune i dosta male površine tela pod vunom. Uz to, kvalitet vune ne zadovolјava, posebno sa gledišta tekstilne industrije, jer vuna je u 90% ovaca loše finoće, gruba i neujednačena, odnosno sastavlјena od finih, grubih i prelaznih vlakana (mešana vuna). Ovakva vuna ne može da posluži za izradu finijih tkanina. Ovčarstvo Srbije obezbeđuje prosečno vune po grlu 1,47 kg i po stanovniku 1,00 kg.

Naše ovce mogu proizvoditi više vune bolјeg kvaliteta, uglavnom, izmenom rasnog sastava, pobolјšanjem postojećih rasa i sojeva putem selekcije i bolјom ishranom, i ukrštanjem sa plemenitim rasama koje se odlikuju visokom proizvodnjom fine vune. Sva tri načina su moguća, a najefikasniji je treći način, ukrštanje. U ovom pogledu postoji dosta ubedlјivih rezultata, praktično u svim jačim ovčarskim rejonima, posebno na području Stare Planine, kao i na našim društvenim gazdinstvima.

Kako obaviti strižu ovaca i kako postupiti sa runom do predaje

Striža ovaca obavlјa se u proleće, kad ovladaju topli dani. Da bi se znalo koliko jedna ovca godišnje daje vune, strižu treba obavlјati svake godine u isto vreme, tako da između dve striže bude razmak od godine dana.

Za strižu treba pripremiti makaze, pribor za oštrenje, sargiju i asuru, džakove za pakovanje runa, kanap, jod ili kreolin, kantar za merenje težine runa i dr. Na 10 do 14 časova pre striže, ovcama ne treba davati nikakvu hranu, jer pri okretanju ovce prilikom striže mogu creva da se zavežu i da životinja od toga ugine.

Kod nas se ovce šišaju ručnim makazama, ali taj isti posao može da se obavi i pomoću motornih mašina, koje su mnogo praktičnije, jer se striža obavi za vrlo kratko vreme, šišanje je ravnomerno i znatno niže, tako da se dobije i veća količina nastriga. Razume se, takve mašine mogu biti od koristi najviše tamo gde je broj ovaca veoma veliki, pa bi ručna striža dugo trajala.

Mnogi odgajivači prilikom izvođenja striže polože ovcu na zemlјu, te se runo zaprlјa, a i mnogi pramenčići odu u rastur. Takvo runo mnogo izgubi od vrednosti, pa se zato manje i plaća. A ni samoj životinji takav način šišanja nije prijatan. Ako je vreme lepo, bez kiše ili velike žege, striže se napolјu, na otvorenom prostoru, inače se to može raditi i pod nekim tremom ili nastrešnicom. Svaki odgajivač zna da po kišnom danu ne treba započinjati strižu, ali se ovde trem i nastrešnica pominju za slučaj iznenadne promene vremena.

Pre striže, na zemlјu treba razastreti neku ciradu, asuru, vreće ili kakvu ponjavu, pa na tu zastirku položiti ovcu i pristupiti striži. Ovca se šiša počev od donjeg dela trbuha, zatim jedna i druga bočna strana i tek naposletku glava i rep. Strigač naročito treba da obrati pažnju da što brže obavi strižu, kako se ovca ne bi dugo, mučila; zatim da što niže i ravnomerno striže a ne da pravi „basamake”, ali da dobro pazi da ne poseče kožu životinje; i, najzad, da runo ostane celo, da se ne prekida i ne razdvaja na delove, kako bi bolјe moglo da se sklopi.

Ako u stadu ima mnogo ovaca, treba ih podeliti u grupe prema uzrastu, i to odvojeno ženska grla od muških, pa najpre šišati žensku šilјežad, zatim jalove ovce, pa mušku šilјežad, posle toga ovnove i na kraju ovce koje se muzu. Za vreme striže, ovce ne treba tući ili vezivati jakim vezama. Ne preporučuje se da se ovce pre striže kupaju, ali ako neki odgajivač to ipak učini, striži se pristupa tek pošto se vuna potpuno osuši.

Po završenom šišanju, runo ne treba kidati i rasturati, jer se onda teže pakuje, a ošišanu ovcu pažlјivo pregledati i sve zaseke i ranice na koži premazati rastvorom joda ili kreolina. Naročito treba papke pažlјivo pregledati, pa ako su bolesni ili zapušteni, treba ih lečiti ili srezati.

Šugave ili bolesne ovce, ukoliko u stadu i takvih ima, izdvojiti još pre šišanja, pa ih na kraju ošišati, i to posebnim makazama i dalјe od mesta gde su ostale ovce šišane. Nјih posle šišanja lečiti i držati odvojeno od ostalih ovaca. Nјihova runa posle striže odvojeno pakovati u posebne džakove, na kojima treba naznačiti da je u njima vuna šugavih ovaca.

Posle striže, runo treba istresti od prašine, peska ili grudvica zemlјe, pa ga razastreti na lese, tako da mesto gde je runo odsečeno bude okrenuto u polјe, a vrhovi pramenova da budu na lesi. Pošto se neko vreme tako prosuši, runo se savija. Pre toga se svi ostali pramenovi i pramenčići (ako su čisti i suvi) pokupe i stave u sredinu runa. Pri savijanju runa, prvo se priviju njegove bočne strane po dužini i prebade u sredinu runa tako da se dodiruju, a zatim se runo uvija, počev od onog dela gde je vuna s glave. Tako eavijeno runo veže se kanapom i izmeri težina, koju treba pribeležiti u spisak, sa naznačenjem od koje je“ ovce runo dobiveno. Odvojeno treba pakovati runa ovaca, a odvojeno runa ovnova, da bi se u fabrici, pri preradi, vuna lakše klasirala i bolje iskoristila.

Vuna se ne sme kvasiti radi povećanja težine, nego je do prodaje ili upotrebe u domaćinstvu treba držati na suvom i promajnom mestu. Za preradu u domaćinstvu vunu najpre treba oprati u čistoj tekućoj vodi, iscediti je i osušiti. Vunu dobivenu od merino i polumerino ovaca prati samo u mlakoj vodi, kojoj se doda malo sode za pranje ili sapuna. Opranu vunu ne sušiti na jakom suncu da ne bi izgubila od svoje jačine i vrednosti.

Proizvodnјa mesa

Šta odgajivači treba da znaju o ovčijem i jagnjećem mesu

Proizvodnja ovčijeg mesa je rasna odlika i zavisi od nasleđa, uslova ishrane i držanja, pola i starosti, klimatskih prilika, sistema ovčarenja i dr. Ono u većini zemalјa, pa. i kod nas služi, uglavnom, kao dopuna goveđem i svinjskom mesu. Udeo ovčijeg mesa u ukupnoj proizvodnji svih vrsta mesa u nas se kreće između 7 i 13%, a u susednim zemlјama, Bugarskoj — 23%, Grčkoj — 37%, Albaniji — 63%, Turskoj — 49% itd. Potrošnja ovčijeg mesa godišnja po stanovniku iznosi kod nas 2,7 kg, u Francuskoj — oko 3 kg, Engleskoj — oko 10 kg, u Italiji — oko 1 kg.

Ovce za klanje najčešće se razvrstavaju u pet kategorija, i to: jagnjad sisančad, tovlјena jagnjad, šilјežad, ovce i ovnovi.

 • U kategoriju jagnjad-sisančad za klanje spadaju mlada grla oba pola, sa oko dva meseca starosti pri klanju. Nјihovo meso ima vrlo svetlu do belu boju, sadrži više vode nego meso starijih tovlјenih jaganjaca, struktura mesa je nežna, vezivna tkiva i masno tkivo su slabo razvijeni, pa je meso vrlo meko, blagog je mirisa i ukusa. Randman u širim granicama se kreće između 50 i 60%, a najčešće oko 54—56%. Težinske grupe u ovoj kategoriji su: laka jagnjad — do 15 kg, srednje teška — od 15—20 kg i teška — preko 20 kg.
 • U kategoriju trvlјena jagnjad za klanje spadaju jagnjad oba pola starija od 3 meseća, a mlađa od 8 meseci. Ona se tove od perioda mlečne ishrane pa sve do isporuke, do staroeti 4—7 meseci. Imaju veću težinu, krupnije mišice i više masnog tkiva nego tagnjad sisančad. Meso je svetloružičasto, meko, sočno, protkano mašću i sa manje vode, a miris je nešto puniji nego u sisančadi. Randman varira u zavisnosti od rase, načina tova i stepena utovlјenosti i kreće se između 48—60%. U laka grla spadaju jagnjad teška do 25 kg, u srednje teška — sa težinom 25—35 kg i u teška grla — sa težinom preko 35 kg.
 • Šilјežad za klanje predstavlјa kategoriju gde ulaze muška nekastrirana i kastrirana grla, a ređe i ženska grla i to ona koja još nisu korišćena za priplod. Starost ovih grla obično će kreće između 12 i 18 meseci. Uglavnom, meso im ie tamnoružičastocrvenkaste boje, manje im je meko nego u prethodne dve kategorije, a miris i ukus su jače izraženi. Kod utovlјenijih grla naslage loja su jače izražene, a boja je više žuta nego u prethodne dve kategorije. U laka grla spadaju ona sa težinom do 40 kg, u srednje teška — sa težinom 40—50 kg i u teška — sa težinom od preko 50 kg.
 • Kategoriji ovce za klanje pripadaju sva ženska grla od prve bremenitosti pa nadalјe, odnosno od 1,5—6—7 godina. Meso je redovno tamnije boje, grublјe strukture, manje meko i manje prijatnog mirisa i ukusa. U zavisnosti od rase, starosti, utvolјenosti i dr., randman ) varira između 44 i 55%Lake ovce su one do 45 kg., srednjeteške — od 45—60 kg i teške — preko 60 kg.
 • Kategorija ovnovi za klanje ima daleko manji značaj od prethodnih kategorija. Nјihovo meso ne razlikuje se mnogo od mesa ovaca, uglavnom, samo u tome što je vezivno tkivo jače razvijeno i što ima izrazito ovnujski miris. Randman je obično veći za 1—2% nego u ovaca. Laki ovnovi su oni sa težinom ispod 60 kg, srednjeteški — od 60 do 75 kg, a teški — sa preko 75 kg.

Prinos i kvalitet ovči.jeg i jagnjećeg mesa utvrđuje se procenom većeg broja osobina, ali najčešće se uzimaju u obzir težina trupa, utovlјenost, oblik tela, odnos mesa, loja i kostiju u trupu, boja, mekoća, miris i ukus, sadržaj vode, belančevina, masti, vitamina i mineralnih materija i dr.

Težina trupa, čistih lubina, iznosi kod odraslih ovaca 18— 30 kg, u zavisnosti od rase, pola, uzrasta i ugojenosti. Kod starijih jaganjaca je 15—20 kg., a kod mlađih 10—17 kg. Izraženije širine i dubine trupa, po pravilu, u uskoj vezi su sa većim prinosom i bolјim kvalitetom mesa.

Stepen utovlјenosti, u stvari, znači raspored, deblјina i oblik loja u potkožnom delu, unutrašnjem delu, oko bubrega i u trbušnoj duplјi, između mišića i u samim mišićima. Najpoželјnije je da polutka sadrži 20—30% masti, da su bubrezi oko 90% prekriveni masnim naslagama i da-, je telo ne suviše prekriveno masnom prevlakom. Trupovi jagnjadi tovlјenih u dojnom periodu (100 dana)

Oblik je silueta trupa i zavisi od oblika buta, širine i dužine polutke, i dužine nogu i vrata. Cenjeni su kratki i široki trupovi, sa kratkim nogama i puni mesom.

Odnos mesa, masti i kostiju u trupu približno iznosi: mesa 40— 50%, masti 20—30% i kosti 15—20%, zavisno od rase, starosti, ugojenosti i dr. Ostatak od 7—10% čini vezivno tkivo. Prema tome, procenat mesa i masti tj. jestivih delova uglavnom, iznosi 60—80%. )

Boja mesa u odraslih ovaca je tamnija, a u jaganjaca svetlija do bela. Nežnost i ukus mesa u mlađih životinja su zna^gno bolјi nego u starijih, deblјe meso je nežnije od mršavog.

Ovčije meso sastoji se od vode, belančevina, masti, šećera, mineralnih materija i vitamina. Voda učestvuje u mesu sa 60—70%, belančevine sa 15—20%, masti sa 13—30%, soli sa 0,9—1,2%, šećer sa oko 3%. Jagnjeće meso u pogledu belančevina ne ustupa mesto goveđem i svinjskom mesu. Po sadržaju masti i energiji prevazilazi goveđe meso, a ispod je svinjskog mesa. Sadržaj holesterina u masnom tkivu jaganjaca (29 mg%) znatno je niži nego u goveda (75 mg%) i svinja (74,5—126 mg%).

Organizovanje proizvodnje jaganjaca za tržište

Treba najpre objediniti proizvodnju jaganjaca za meso u brdsko-planinskom području i ravničarskim rejonima. Naime, brdsko-placinsko područje proizvodilo bi i tovilo mlada, pretežno neodlučena grla, za potrebe domaćeg i inostranog tržišta (Italija, Grčka), a ravničarski rejoni proizvodili bi kvalitetno meso za evropsko tržište, i to intenzivnim tovom odlučenih jaganjaca u zatvorenom prostoru. Odlučene jaganjce većim delom obezbeđivali bi brdsko-planinski, a manjim delom ravničarski rejoni. Ovakav tov mogao bi da se sprovodi tokom cele godine.

Ovakav posao treba zasnivati na društveno organizovanoj proizvodnji, koja bi garantovala kvalitetnu robu, povolјne cene i siguran plasman. Zato treba osnovati odgovarajuće organizacije (interesne zajednice ili druge vidove vertikalne integracije zainteresovanih partnera) u kojima bi udružili interese svi oni za koje jagnjeće meso predstavlјa cenjenu tržnu robu kod nas i u inostranstvu. U ovakve zajednice prvenstveno treba okupiti proizvođače jaganjaca, industriju mesa, prometne organizacije i one koje raspolažu sredstvima (banke, fondovi). Ovako organizovana proizvodnja jagnjećeg mesa objedinjavala bi tri faze:

 • proizvodnju jaganjaca za tov unutar čistih rasa ovaca i ukrštanjem ovih sa mesnatim rasama pogodnim za intenzivnu proizvodnju kvalitetnog jagnjećeg mesa, na privatnom i društvenom sektoru, uz garantovane povolјne cene, kao i uslova o kvaliteTu poručene robe, vreme preuzimanja i dr.
 • preuzimanje i prodaja manjeg dela otkuplјenih dojnih jaganjaca, uglavnom iz brdsko-planinskog područja, na domaćem, talijanskom i grčkom tržištu, kao i preuzImanje i intenzivno dotovlјavanje mase odlučenih jaganjaca iz brdsko-planinskih i ravničarskih rejona u industrijskim tovilištima za potrebe zapadnog tržišta. Ova tovilišta obavezno bi se formirala u razvijenijim rejonima, kapaciteta od nekoliko hilјada jaganjaca (5—10.000 grla) godišnje. Tov .jaganjadi u njima izvodio bi se uz primenu savremene tehnologije, a u zavisnosti od zahteva pojedinih tržišta u pogledu kvaliteta robe;
 • klanje jaganjaca, obrada i plasman mesa, od ovako tovlјene jagnjadi obavlјali bi se u za to osposoblјenim industrijskim klanicama, i to u organizaciji izvoznika mesa.

Navedena organizacija za proizvodnju i plasman jagnjećeg mesa ima višestruku društvenu opravdanost, jer predstavlјa neposredni interes proizvođača, prerađivača i trgovine, dok pomenute tri faze čine jedinstvenu tehnološku i ekonomsku celinu. Dakle, uspeh u ovom poslu leži u dogovoru zasnovanom na zajedničkom interesu svih partnera.

Kakvu jagnjad tržište traži

Zahtevi pojedinih evropskih i, engleskog tržišta u pogledu kvaliteta jagnjećeg mesa razlikuju se samo u nijansama.. Nјihovi zajednički kriterijumi odnose se, uglavnom, na težinu polutke,, stepen utovlјensoti, oblik polutke, deblјinu mišića, boju i ukus mesa i masti i važnost kostiju.

Ona veoma cene jagnje težine žive mere od 28—30 kg, sa randmanom čiste lubine od 46—48% (11—12 kg mesa). Naravno, ne postoje smetnje ako ova težina bude veća ili manja, ali ne više od 2—3 kg u masi, pod uslovom da je roba kvalitetna. Za izvesna italijanska tržišta, dobro pripremlјena jagnjad su ona koja u starosti od 60 dana imaju 12—15 kg žive mere sa randmanom mesa 50—52%.

Veliku pažnju poklanjaju i stepenu utovlјenosti jaganjaca, od koje u velikoj meri zavisi kvalitet, ukus i sočnost mesa. Suviše mršavo i suviše masno meso nije cenjeno, jer prvo je bez ukusa i loše za kuvanje, a drugo se previše topi, te ostaje malo mesa. Cenjene su polutke sa izvesnim stepenom zrelosti, a sadrže 20 do 30% masti i koje su prilično prekrivene masnom prevlakom. Preporučuje se da odgajivači, koji žele da dobiju tešku jagnjad sa više mesa a manje masti, treba posebnu pažnju da posvete mlečnosti svojih ovaca. Tim pre što produkcija mleka, posebno u prvom mesecu laktacije, jagnjadima obezbeđuje punovrednu i lakosvarlјivu hranu, a stim i brzo rašćenje i razvoj organizma.

O obliku tela jaganjaca, takođe, se vodi izuzetna briga. Često se lepa forma polutki veoma dobro plaća. U ovom smislu zahtevi su da jagnjad imaju kraće i šire telo, kratke noge i da su puni mesom. Posebnu pažnju posvećuju obliku buta, dužini i širini polutke. Obzirom da but čini trećinu polutke, mora biti što okrugliji i zaoblјeniji na svim površinama i da je što kraći. Izbegavaju se dugačke polutke, sa dugim vratovima i nogama. Na jedan uopšten način uzima se da je idealna ona polutka koja može biti upisana u unutrašnjost valјka. No, ukoliko je polutka teža, dopušta se da grudni koš bude širi u odnosu na butove. Obrnut je slučaj kod polutke male težine. Prema tome, odgajivači koji su u stanju da proizvode jagnjad sa dobrim oblicima tela imaju prednost u odnosu na ostale odgajivače.

Traži se, takođe, okruglo i debelo jezgro kotleta, zatim, da je meso od mladih jaganjada, da je meko i lepog izgleda. Najviše se ceni meso svetle, skoro bele boje. Ono ne sme da ima miris vunene masti (sjere). Trup mora imati što manje kosti u odnosu na meso i mast (oko 17%). Koščatost trupa često se ceni prema veličini krstnog dela. Na ovu osobinu veoma povolјno utiče ukrštanje sa sautdaun rasom.

Naši odgajivači, u uslovima društveno organizovane proizvodnje u saradnji sa naučnom i stručnom službom, mogu i sada na samom startu proizvesti dovolјno kvalitetnih jaganjaca za potrebe domaćeg, zapadnog i engleskog tržišta.

Kako toviti jagnjad za tržište

Ako se tov jaganjaca sprovodi iz društveno organizovane proizvodnje, treba ga prilagoditi zahtevima napred navedenih faza kao i zahtevima flOMahet i inostranog tržišta. Uglavnom, dolazi u obzir:

 • tov sisajućih jaganjaca do težine 12—15 kg žive mere i starosti 2 meseca (zimsko jagnjenje) i tov sisajućih taganjaca do težine 25—30 kg u starosti 3—3,5 mes. (zimsko jagnjenje);
 • tov ranije odlučenih jaganjaca (70—90 dana) pretežno koncentratima u industrijskim tovilištima do težine 30—35 kg i starosti 4 meseci (zimsko jagnjenje);
 • tov odlučenih jaganjaca iz kasnijeg jagnjenja sa kombinacijom tova na paši i dodatka koncentrata do težine od 30—35 kg u starosti 4—5 meseci (prolećno jagnjenje).

Pri ranom intenzivnom tovu jagnjadi-sisančadi, bilo da se radi o tovu 12—15 kg ili tovu 25—30 kg, sprovodi se intenzivna ishrana majki i jaganjaca. Obimna i kvalitetna ishrana majki ie neophodna da bi davale -dovolјne količine mleka, potrebnog za.postizanje najvećeg i najekonomičnijeg prirasta baš u dojnom periodu. Pri ovom tovu, jagnjad potpuno koriste majčino mleko do 3 nedelјe po jagnjenju, a zatim ih treba do kraja planiranog tova intenzivno prihranjivati kvalitetšš senom i koncentratima. Od sena, prvenstveno koristiti samo leguminoze i dobro livadsko seno. Kao koncentrovano hranivo, daje se ovas, ječam, kukuruz, a kasnije se dodaju određene količine sojine ili lanene pogače, uz dodatak mineralnih materija. Dobre rezultate može dati i sledeća smeša: 50% ovsa, 25% ječma. 24% sojine ili lanene pogače i 1% mineralne materije. Ovako tovlјena jagnjad daje visoke prinose mesa izvrsnog kvaliteta. Ukoliko se na tržištu za jagnjad postižu dobre cene, ovakav tov može biti rentabilan. Za ovakav tov koriste se rano ojagnjena jagnjad — obično početkom zime. Ovaj tip tova u našim uslovima moguće je sa uspehom organizovati i sprovesti, posebno u uslovima poetojećih dobrih odgajivača ovaca, kao i na društvenim gazdinstvima.

Ukoliko se iz tehničkih ili ekonomskih razloga ne izvede pomenuti način tova, ili se samo delimično to učini, odlučenu jagnjad u starosti 70—90 dana treba staviti u intenzivan tov u za to pripremlјena industrijska tovilišta. Pri punjenju ovih tovilišta treba voditi računa da jagnjad još na startu budu što ujednačenija u nogledu rasne pripadnosti, težine tela i razvijenosti, pripadnosti pola, dobrog zdravstvenog stanja i dr. Tehnologiju tova u organizaciji rada prilagoditi želјenom cilјu.

Pri ovom tovu, takođe, se počinje sa dobrom ishranom još u dojnom periodu, što treba da obave sami odgajivači po uputstvu stručne Službe pre preuzimanja ugovorenih jaganjaca. U industrijskim tovilištima se, u stvari, vrši dotovlјavanje ovih jaganjaca, najčešće za period od 60 dana. Ovom prilikom seno im se daje po volјi, a količina koncentrata sa starošću grla povećavaju se sa 200 g i do 600 grama. Od koncentrata najbolјe je davati smešu ovsa, kukuruza, mekinje i sojine, lanene ili suncokretove pogače. Ovaj tov omogućava, takođe, brz razvoj jaganjaca i težinu tela 30—35 kg u starosti od 4 meseci. I ovaj tov moguće je sa uspehom eprovesti u uslovima organizovane proizvodnje jagnjećeg mesa.

Pašni tov odlučenih jaganjaca je, ustvari, sistem brdsko-planinskog, posebno šarskog, sandžačkog i staroplaninskog tova jagnjadi na paši, sa ili bez prihranjivanja. On se već odavno praktikuje u navedenim područjima. Koriste se, uglavnom, jagnjad iz proletnjeg jagnjenja, koja se postepeno zaluče i prevode na pašu i koncentrovanu hranu. Ovaj tov obavlјati na najbolјim pašnjacima uz prihranjivanje velikim količinama koncentrovane hrane (300—500 g). Poslednje dve nedelјe ova hranu davati po volјi, a u njenom sastavu pretežno davati kukuruznu prekrupu. Tovlјenici moraju biti snabdeveni dovolјnim količinama sveže vode. Za vreme velikih vrućina, napasati ih ujutro rano i uveče, takve, je potrebno i preko noći, i ne treba ih goniti daleko, jer suvžpno pešačenje usporava prirast u težini. Takođe, obratiti pažnju da budu zaštićeni od nevremena, zatim im treba obezbediti odgovarajuće prostorije.

Proizvodnјa mleka

Ovčije mleko je veoma značajno, posebno za odgoj jaganjaca u dojnom periodu, i to kako priplodnih tako i tržnih. U planinskim krajevima ono predstavlјa važnu hranu tamošnjeg stanovništva, a prerađuje se i u kačkavalј, sir i druge proizvode.

Ono je veoma bogato hranlјivim materijama, a sadrži 5,15% belančevina, 6,18% masti, 4,17% šećera, 0,19% pepela, 83,5% suve materije i vode, kao i vitamina A, E, i C.

Poznato je da u prvom mesecu po jagnjenju osnovna hrana jagnjeta, a u prvih 20 dana i jedina hrana, jeste majčino mleko. To znači da u ovom mesecu najveću pažnju treba pokloniti ishrani dojnih ovaca. Tim pre što je i biološki mlečnost ovaca u prvom mesecu po jagnjenju veoma izražena, i to dobrom ishranom treba isforsirati. Računa se da mladom jagnjetu u prvom mesecu života treba za 1 kg prirasta oko 5 lit. mleka. Smatra se da bi za ovakav prirast mlečnost majki u toku 24 časa treba da iznosi 1,2—1,5 litara. Da bi one postigle ovakvu mlečnost, treba ih obilno hraniti kvalitetnim senom, silažom i koncentratima, na način kako je to već navedeno.

Proizvodnja mleka je rasna osobina koja zavisi od nasleđa i uslova ishrane i nege. Postoje veoma mlečne rase, koje godišnje daju i do 400—600 litara mleka, kao istočno-frizijska ovca. Naše ovce daju 60—70 litara van količina koju jagnjad posišu.

Mlade ovce, prvojagnjenice, i one starije, preko 6 godina, imaju nižu mlečnost. Najveća je produkcija mleka u ovaca između 4 i 5 godina starosti. Ovce koje su se bliznile, daju 7-—10% više mleka od ovaca s jednim jagnjetom. I muža ima uticaj na mlečnost, odnosno od više muža u toku dana dobija se više i mleka. Obično se praktikuju 2—3 muže dnevno. Dobro je da se posle zalučivanja, prvih 5—6 nedelјa, ovce muzu 3 puta dnevno. Muža treba da traje najviše oko jedan čas. Za 1 sat jedan dobar muzač može da pomuze 50—60 ovaca. Ovce sa bolesnim vimenom, posebno musti. Ovce treba dobro izmuzivati zato što u poslednjim mlazovima ima najviše kastć, a i da ne bi došlo do zapalјenja vimena.

Proizvodnјa kože

Koža je veoma važan proizvod ovaca, jer služi kao sirovina za izradu kožuha, bundi, kaputa, platna za slikanje, klub fotelјe i drugih cenjenih predmeta. Kvalitet kože u najvećoj meri zavisi od rase. Tako koža merino ovaca po kvalitetu zaostaje od kože pramenki. U nekim zemlјama, npr. u Francuskoj, gde se koža plaća po kvalitetu, razlika u ceni dostiže i do preko 70%. Na kcalitet kože, takođe, utiče i ishrana, ali i obrada i čuvanje. Težina sirove kože iznosi — kod gruborunih ovaca 10%, a finorunih 7% od žive težine grla.

Najčešće se ovčije kože klaeiraju u 4 grupe: ovčije vunatice, ovčije šišanice, jagnjeće vunatice, jagnjeće šišanice. Ovčije vunatice mogu biti vunaste, ako je dužina vune 4 cm i više, zatim poluvunaste, čija je dužina vune 2,5—4 cm i kratkovunaste, sa dužinom vune od 1—2,5 cm. Svaka od navedenih grupa deli se po kvalitetu na 4 klase. Više se cene kože sa grubom, ređom i manje masnom vunom, nego sa finom gustom i masnom vunom. Ove druge se više koriste kao krzna. Pri skidanju kože sa ovaca posle klanja, treba voditi brigu da se to uradi što kvalitetnije, jer svako oštećenje povlači nižu klasu, a s tim i nižu cenu.

Konzerviranje kože vrši se na više načina. Najčešće se koriste metodi solјenja i sušenja. U prvom slučaju koža se rasprostre vunom okrenuta podu i kožna strana se posipa solјu: koža se savija vunom unutar i ostavlјa u prostoriji zaštićenoj, od vlage. U drugom slučaju, koji je savršeniji, koža se očisti, prosuši i zatim razapne tako da strana sa vunom dolazi unutra. Ona se obesi na suvo i promajno mesto i mora biti zaštićena od sunca i nevremena. Konzerviranjem kože na navedene načine, one gube 50—60% vode. One ne smeju imati ni više od 20% ni manje od 13% vode, jer se kvare, odnosno lomlјive su i loše za preradu. Osušene kože čuvati u zamračenim prostorijama i štititi ih od molјaca posipanjem naftalinom. Dovolјno je na 100 kg suvih koža 2—3 kg naftalina.

Smeštaj i nega ovaca

Dobar odgajivač ovaca mora da vodi brigu o zdravlјu svog stada, jer samo zdrave ovce mogu dati zdravo potomstvo i dobre proizvode. Zato ovcama, pre svega, treba obezbediti dobar smeštaj i negu, posebno dobre ovčarnike.

Na kom mestu graditi ovčarnike

Izbegavati terene gde prolaze glavni putevi i železničke pruge, a ako se drugačije ne može onda ih graditi što dalјe od njih. Po mogućstvu ih graditi van naselјa, a ukoliko se to radi u okviru gazdinstva voditi brigu da su odabrane lokacije udalјene 150 do 200 metara od ostalih stočarskih objekata.

Odabrano mesto mora biti pristupačno i dovolјno prostrano, radi što lakšeg opsluživanja ovaca, zatim ocedno i suvo i po mogućstvu zaklonjeno od jakih vetrova, kao i da ne zahteva veliki rad oko uređenja terena. Voditi brigu da relјef terena bude što povolјniji i da nagib zemlјišta na njemu ne prelazi 2—3°, što je dovolјno za brzo slivanje vode posle nevremena, kao i brzo sušenje zemlјišta. Podzemne vode ne smeju biti bliže površini od 3 m, kakr bi temelј ovčarnika za duži period bio što sigurniji. U blizini odabranog mesta za izgradnju ovčarnika obavezno mora biti dovolјno zdrave pijaće vode, radi napajanja ovaca i drugih potreba.

Kakve ovčarnike graditi

Ovčarnike treba graditi u zavisnosti od njihove namene. Obzirom da se kod nas i na društvenom i na privatnom sektoru u najviše slučajeva u jednom istom ovčarniku drže ovce razne starosti i kategorija, kao i različitog fiziološkog stanja (jalove, bremenite, ojagnjene, muzne ovce i dr.), to znači treba graditi univerzalne ovčarnike, koji moraju zadovolјiti osnovne zahteve ovako uobičajenog sistema ovčarenja. Oni, pre svega, moraju zadovolјiti potrebe ovaca u prostoru, temperaturi, vlažnosti i svežem vazduhu, kao i svetlosti. Takođe moraju biti podesni za obavlјanje odgovarajućih odgajivačkih mera oko ishrane, nege i držanja ovaca i jaganjaca.

Što se tiče korisne površine u ovčarniku dovolјno je obezbediti po ovci s jagnjetom 1,5—2,0 m ili samo po ovci 1,0—1,4 m2 ili samo po jagnjetu 0,4 m2. U ispustu pak ovci s jagnjetom predvideti 4 m2. Ukoliko se prostorija ovčarnika koristi i za tov, po svakom jagnjetu-tovlјeniku obezbediti po 0,3—0,4 m2 a po ovci 0,6—0,8 m2.

U ovčarnicima toplotni režim i vlažnost vazduha obično se ne normiraju osim u toku stajskog držanja, posebno za vreme jagnjenja kada treba ovčarnik tako pripremiti da temperatura iznosi +8—12°C pri relativnoj vlažnosti vaduha od 75%. U ovčarniku obezbediti dovolјno svežeg a odstraniti zagađen vazduh. To se najbolјe reguliše preko prozora i krovne ventilacije. Pri ovome dovod i strujanje vazduha ne smeju štetno uticati na zdravlјe ovaca i jaganjaca. U ovčarniku obezbediti dovolјno i svetlosti, to prvenstveno pravilnom izgradnjom i rasporedom prozora.

Svi navedeni elementi na određen način uslovlјavaju i kakav tip ovčarnika graditi. Posebno na to utiče potrebna korisna površina za odgovarajući broj ovaca. Na primer, ako odgajivač želi da drži 100 priplodnih ovaca, a rekli smo da je po svakoj plotkinji s jagnjetom potrebno oko 2,0 m2 onda za planirani broj treba izraditi ovčarnik od 200 m2. U ovakvoj situaciji, uzimajući u obzir i ostale zahteve, a takođe i radove koje treba obavlјati, opredelili bi se za pravougaoni ovčarnik dužine 200, širine 10 i visine 1,8—2,4 m. Navedene dužinske i širinske mere mogu se i menjati, posebno širinske, što u velikoj meri zavisi od vrste krovne konstrukcije, odnosno od materijala od koga bi se gradile. Ovakav ovčarnik imao bi troja vrata, i to: po jedna na ulazu i izlazu i jedna na sredini ovčarnika, prema ispustu. Veličinu vrata podesiti tako da se može ulaziti zapregom ili traktorom, što je važno pri unošenju hrane i pri izđubravanju.. Prozore graditi po veličini u zavisnosti od klimatskih uslova, i to na visini ne ispod 1,2 metra.

Ovčarnike treba svakako goaditi od materijala koji je u momentu izgradnje najjeftiniji a obezbeđuje napred navedene uslove.

Kako urediti ovčarnik i kako ga koristiti

Obzirom da je namena ovčarnika da se u njemu drže bremenite ovce, ojagnjene ovce s jagnjadima, odlučena jagnjad pa muzne ovce itd., to unutrašnost ovčarnika pokretnim lesama različitih veličina u datim momentima pregrađivati u manje prostore. Veličinu ovih prostora regulisati s vremena na vreme u zavisnosti od broja navedenih kategorija ovaca. Ovom prilikom voditi brigu da se najbolјe i najtoplije mesto ovčarnika ostavi za jagnjenje ovaca, a takođe i za majke s mladim jaganjcima. U ovom delu napraviti dovolјan broj odvojenih, obično uza zid — postavlјenih malih bokseva, dužine 1,5 m, i širine 1 metar, za držanje ovaca odmah po jagnjenju 2 do 3 dana. Ove boksove pre jagnjenja treba okrečiti i snabdeti ih jaslima za kabastu hranu i valovčićima za koncentrate.

Svaka kategorija ovaca u odgovarajućim pregradama mora imati dovolјan broj jasala za kabastu hrnu i korita za koncentrovanu hranu.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">