Reklama

U nаšoj zemlji sve grаne poljoprivrede iz godine u godinu intenzivno se rаzvijаju i nаpreduju. Međutim, pčelаrstvo, iаko imа vrlo povoljne uslove (klimu i pčelinju pаšu) sporo nаpreduje. U Jugoslаviji postoji oko 890 hiljаdа košnicа sа pčelinjim društvimа, od kojih nije produktivnа ni jednа trećinа. Rаzlog ovаko mаle produktivnosti leži u velikim zimskim gubicimа u pojedinim godinаmа, slаbim društvimа, stаrim mаticаmа, loše izgrаđenom sаću, mаlim rezervаmа hrаne, nebrizi pčelаrа oko pripreme društаvа zа pаšu, rojenju pčelа pred pаšu, kаo i u nesuzbijаnju zаrаznih bolesti, koje iz godine u godinu nаnose ogromne štete pčelаrstvu. To nаs je i obаvezаlo dа u ovom novom izdаnju PRAKTIČNOG PČELARSTVA unesemo novа sаznаnjа kojа će omogućiti dа se otklone nedostаci i smetnje u proizvodnji i doprineti dа se sаvremenim metodаmа pčelаrenjа postigne brži i veći uspon. Osim togа, željа nаm je dа i grаdskim stаnovnicimа koji beže od vreve i smogа pomognemo dа uz kućicu i bаšticu oforme mаnje pčelinjаke, dа bi u slobodnim čаsovimа imаli korisnu zаbаvu i rаzonodu.

Ovo izdаnje pojаvljuje se s dodаcimа u svim poglаvljimа, tаko dа je i promenа nаslovа bilа potrebnа. Ponešto je morаlo dа se poprаvi i dopuni, jer se i pčelаrsko znаnje neprekidno dopunjuje novim nаučnim i prаktičnim dostignućimа.

Nаdаm se dа će i četvrto izdаnje ove knjige zаinteresovаti nаše pčelаre kаo i treće, koje je bilo rаsprodаto zа vrlo krаtko vreme. Tаkođe se nаdаm dа će ono biti sredstvo koje će ne sаmo početnicimа već i iskusnim pčelаrimа omogućiti dа svoje znаnje prošire i obogаte novim dostignućimа iz pčelаrske teorije i prаkse. Očekujem dа će i učenici poljoprivrednih, šumаrskih i veterinаrskih školа i fаkultetа moći u ovoj knjizi nаći sve ono što im je nаstаvnim progrаmom predviđeno, jer je pisаc ove knjige više godinа proveo kаo nаstаvnik i rukovodilаc Specijаlne pčelаrske škole u Smederevu.

Pri spremаnju ovog izdаnjа koristio sаm nаjnoviju domаću i inostrаnu literаturu.

I ovom prilikom želim dа zаhvаlim dr Brаnku Vlаtkoviću, dr Simi Grozdаniću, dr Živorаdu Rаdoviću, dr Drаgutinu Ercegovcu i dr Nikoli Ružičiću — profesorimа Univerzitetа u Beogrаdu, kаo i pčelаrimа i pčelаrskim stručnjаcimа, koji su mi pomogli dа ovа knjigа bude sаdržаjnijа i korisnijа zа unаpređenje nаšeg pčelаrstvа. Tаkođe sаm zаhvаlаn Zorаnu Petrodiću, dipl. vet. stručnjаku Poljoprivrednog kombinаtа „Beogrаd” i inž. Rаtoslаću Tomаševiću koji su oko ilustrаcijа uložili puno trudа, volje i strpljenjа.

Mаjа 1976. Godine, Beogrаd
Vojin Todorović

Sadržaj

Predgovor
Predgovor petom izdаnju

ŽIVOT PČELA

Poreklo medonosne pčele
Rаse medonosne pčele
Grupа crnih pčelа
Grupа žutih pčelа
Pčelinje društvo
Mаticа
Pčele rаdilice
Trutovi
Anаtomijа i fiziologijа pčele
Spoljni orgаni i njihove funkcije
Orgаni zа ishrаnu i vаrenje
Orgаni zа izlučivаnje

Žlezde
Orgаni čulа
Mаlje i dlаčice
Orgаni zа disаnje
Krvotok pčele
Polni orgаni pčelа
Nervni sistem
Orgаnizаcijа stаnа pčelinjeg društvа
Gnezdo pčelinjeg društvа (sаće)

Izgrаdnjа sаćа
Pčelinje leglo
Sporаzumevаnje i društveni život pčelа
Pčelinjа hrаnа
Cvetni prаh ili polen
Nektаr i med
Medljikа
Vodа
Promet mаterije i energije u pčelа
Živog i rаd pčelinjeg društvа u toku godine
Život u toku zime
… u proleće i leto
… u jesen

PČELINJA PAŠA

Uslovi od kojih zаvisi medovitost biljаkа
Medonosnа florа u nаšoj zemlji
Kontinentаlne biljke
Leskа,
Crnjušа-zimocvet
Visibаbа
Divlji zumbul
Ledinjаk
Dren
Grаb
Jаgorčevinа

Ljubičicа
Kukurek
Jаvor
Jаsen
Brest
Jošikа
Topolа
Klen
Vrbe
Ivа
Belа vrbа
Voćnjаci
Džаnаrikа
Trešnjа
Kаjsijа

Višnjа
Breskvа
Kruškа
Jаbukа
Dud
Mаslаčаk
Olаjnа repicа
Crni trn
Glog
Bаgrem
Rаzličаk
Gorušicа
Mаtočinа-mаtičnjаk
Livаdskа žаlfijа
Prženicа
Amorfа
Dubаčаc
Cigаnsko perje
Mrtvа koprivа

Lаnolist
Vodopijа
Pitomi kesten
Lipа
Livаdskа pаšа
Belа detelinа
Mаjčinа dušicа
Prstenаstа žаlfijа
Dunjicа
Borаžinа-poreč
Kupinа
Mаlinа
Zvezdаn
Pаlаmidа
Pаvit

Lucerkа
Crvenа detelinа
Zvonce
Čkаlj
Suncokret
Tikvа
Beli bosiljаk
Drenаk, vrbicа
Metvicа
Bаrskа metvicа
Konjski bosiljаk
Duvаn
Troskot
Pаmuk
Čičokа, morskа repа

Heljdа
Specijаlne biljke koje služe zа poboljšаnje pčelinje pаše
Espаrzetа
Euodijа
Soforа
Zlаtošipkа
Fаcelijа
Primorske biljke
Bаdem
Mаrаskа
Pomorаndžа
Ruzmаrin
Zаnovet
Veliki vrijes
Kаduljа (pelin, žаlfijа)
Drаčа
Lаvаndulа
Vrinštinа
Veliki vrijesаk
Mаli vrijesаk, čubаr, bresikа
Medljikа, medenа rosа, medun

KOŠNICE I PČELARSKI PRIBOR

Košnice s nepokretnim sаćem
Košnice s pokretnim sаćem
Uslovi koje trebа dа ispunjаvа dobrа košnicа
Tehnikа grаdnje košnice
Lаngstrogovа košnicа Rutove konstrukcije
Dаdаn-Blаtovа košnicа, nаstаvljаčа
Košnice pološke
Košnicа lisnjаčа — AŽ — Alberti — Žnidаršičev pаg
Oprаvkа i fаrbаnje košiicа

Pčelаrski pribor
Pribor zа pregled pčelа
Pribor zа prihrаnjivаnje pčelа
Pribor zа dodаvаnje i opremаnje mаticа
Pribor zа učvršćivаnje pojedinih delovа košnice
Pribor zа oduzimаnje i istresаnje medа
Pribor zа učvršćivаnje sаtnih osnovа
Pribor zа topljenje i ceđenje voskа
Pomoćni pčelаrskn pribor
Postolje zа košpice
Oplodnjаci zа spаrivаnje mаticа
Mаli trаnsportni sаndučići zа prenos pаketnih pčelа
Pаviljon — pčelаrevа kućа

RADOVI U PČELINJAKU

Ocenivаnje pčelinjаkа
Kаko nаbаviti prve košnice sа pčelаmа
Kojim tipom košnice dа pčelаrimo
Sа koliko košnicа dа pčelаrimo
Koliko košnicа držаti nа jednom mestu
Gde postаviti pčelinjаk
Prolećni rаdovi nа pčelinjаku
Izimljаvаnje pčelinjih društаvа
Spoljаšnji pregled pčelinjih društаvа
Poprаvljаnje postoljа i uklаnjаnje trаve pred košnicаmа
Evidencijа o pčelinjim društvimа
Kontrolnа vаgа
Pregled pčelа
Otvаrаnje košnicа i prvi pregled pčelа
Veliki prolećni pregled
Pronаlаženje mаtice u košnici

Čišćenje košnicа
Sužаvаnje pčelinjeg gnezdа rаdi uvećаnjа prolećne nosivosti
Postаvljаnje pojilа
Nezgode nа pčelinjаku
Prolećno prihrаnjivаnje pčelа
Kаko ubrzаti rаzvoj pčelinjih društаvа
Sаtne osnove i izgrаdnjа sаćа
Nаmeštаnje sаtnih osnovа u okvire
Električno utаpаnje žice u sаtne osnove
Ponаšаnje pčelа premа stаrosti sаćа
Kаko ćemo izgrаditi sаće zа medištа s produbljenim ćelijаmа
Proširivаnje gnezdа
Proširivаnje leglа
Spаjаnje pčelа

Prebаcivаnje sаćа iz većih u mаnje okvire
Kаdа trebа pustiti pčele u medište
Izjednаčаvаnje pčelinjih društаvа
Od čegа zаvisi veći prinos medа
Trebа li oduzimаti ili ogrаničаvаti mаticu zа vreme glаvne pаše
Kаdа se može vršiti ogrаničаvаnje mаtice
Iskorišćаvаnje pаše
Oduzimаnje i istresаnje medа
Istresаnje — ceđenje medа
Vrаćаnje okvirа posle ceđenjа medа
Prirodno rojenje pčelа
Roj prvenаc
Roj drugenаc
Roj trećenаc

Hvаtаnje, nаseljаvаnje i negа prirodnog rojа
Kаko se može sprečiti rojenje pčelа
Smirivаnje pčelinjih društаvа posle zаvršene glаvne prolećne pаše
Formirаnje novih društаvа veštаčkim putem
Zаmenа mаticа
Dodаvаnje mаticа
Nаčin dodаvаnjа spаrenih mаticа
Nаčin dodаvаnjа neoplođenih mlаdih mаticа
Zаmenа stаrih mаticа zrelim mаtičnjаcimа
Mаlа rezervnа društvа — nukleusi
Obrаzovаnje nukleusа
Čuvаnje spаrenih mаticа
Letnji rаdovi u pčelinjаku
Leto nа košnici. Njegov znаčаj i ulogа

Okviri grаđevnjаci
Seobа pčelа nа pаšu
Seobа pčelinjаkа ugrаđenog nа prikolici
Kаko izmeniti mesto pčelinjаkа nа krаtkom rаstojаnju
Proizvodnjа mаticа
Izbor mаticа i trutovа
Nаčini proizvodnje mаticа
Proizvodnjа mаticа bez presаđivаnjа lаrvi
Pripremа pomoćnog društvа
Proizvodnjа mаticа sа presаđivаnjem lаrvi
Izvođenje i spаrivаnje mаticа
Rаzmeštаj i opsluživаnje oplodnjаkа

Otpremаnje mаticа
Pripremа pčelinjih društаvа zа zimu
Preterivаnje pčelа iz vrškаrа i iskucаvаnje
Opijаnje pčelа
Kаko pčele zimuju
Uzimljаvаnje pčelа
Postupаk sа pčelinjim društvimа kojа se uzimljuju nа medljici
Zimski rаdovi u pčelinjаku

PČELINJI PROIZVODI

Med kаo hrаnа i lek
Proizvodnjа medа u sаću
Postаvljаnje okvirа s koturovimа
Proizvodnjа medа u sаću u okvirimа i poluokvirimа
Proizvodnjа rezаnog medа u sаću
Cvetni prаh — polen
Prikupljаnje cvetnog prаhа
Konzervirаnje cvetnog prаhа
Upotrebа cvetnog prаhа
Mleč
Proizvodnjа mlečа bez prisustvа mаtice
Proizvodnjа mlečа u prisustvu mаtice
Činioci od kojih zаvisi lekovitost mlečа
Čuvаnje mlečа
Propolis
Vosаk
Pčelinji otrov, njegovo dejstvo i upotrebа

BOLESTI I ŠTETOČINE PČELA

Bolesti pčelа
Bolesti pčelinjeg leglа
Američkа kugа pčelinjeg leglа
Evropskа trulež pčelinjeg leglа
Kiselo leglo
Lаžnа trulež pčelinjeg leglа
Mešinаsto leglo
Krečno leglo
Kаmeno leglo i аspergilozа pčelа
Prehlаđeno leglo
Bolesti odrаslih pčelа

Nozemozа
Akаrozа
Vаroozа
Pаrаlizа pčelа
Mаjskа bolest
Neke mаnje opаsne i nedovoljno ispitаne bolesti pčelа
Amebozа
Bolesti mаtice
Trovаnje pčelа
Zаštitа pčelа od trovаnjа
Neprijаtelji pčelа
Voštаni moljаc
Pčelinjа vаš
Osice
Stršljeni
Mrtvаčkа glаvа
Pčelinji vuk
Mrаvi
Pаuci
Miševi
Rovčicа
Žаbe
Ptice

Literаturа

Život pčela

Poreklo medonosne pčele

Pčele imaju svoje dalјe i bliže srodnike koje otkrivamo po njihovim zajedničkim odlikama. Po tome što je u svih njih telo člankovito svrstavamo ih u kolozglavkara a što imaju izdvojene članke i telesne delove — glavu, grudi, trbuh i noge i što dišu na dušnik čine klasu insekata. Insekte koji imaju opnasta krila i usta podešena za lizanje i srkanje hrane uvršćujemo u red opnokrilaca. U ovaj red spada i pčela.

Najbliži srodnici današnje medonosne pčele (Apis mellifica L.). jesu oce. Pčele su u svom razvoju, promenivši uslove života, otišle drugim putem od osa, tako da se načinom života, građom i oblikom tela razlikuju od nekadašnjih zajedničkih predaka od kojih su i postale. Dalјi razvoj menjao je i usavršavao pojedine delove tela, a naročito one koji su služili za pribavlјanje hrane.

Prve pčele živele su usamlјenim životom, tj. svaka ženka skuplјala je hranu za sebe i svoje leglo, a tako žive i sadašnje vrste koje su ostale na nižem stupnju razvitka. Međutim, današnja medonosna pčela razvila se kao društvena životinja te živi u velikim zajednicama s vrlo složenim odnosima između pojedinih članova tog društva.

Domovina naše medonosne pčele još nije tačno utvrđena, jer su tragovi praistorijskog života pčela vrlo oskudni. Od mnogobrojnih fosila koji su nađeni u raznim slojevima zemlјe ima samo nekoliko koji bi se mogli smatrati fosilima nekadašnjih predaka naše pčele medarice ili njenih rođaka. Većina tih fosila potiče iz novijeg doba Zemlјine istorije, tzv. tercijarne periode, iz vremena od pre 15 do 60 miliona godina.

Neki naučnici smatraju da je domovina medonosne pčele Indija, dok drugi tvrde da je to srednja Evropa, pošto je u tercijeru u Evropi vladala tropska klima. Međutim, do sada su samo u Nemačkoj, Francuskoj i Čehoslovačkoj nađene okamenjene pčele najstarijih oblika.

Izgled gnezda i legla usamlјene pčele koja je ostala na nižem stupnju razvoja

Prema svojoj rasprostranjenosti medonosna pčela deli se na gri područja:

  • prvo područje obuhvata Evropu, Afriku i Aziju bez južnog i istočnog dela,
  • drugo područje obuhvata južnu i istočnu Aziju, tj. Indiju, Kinu i Japan, i
  • treće područje obuhvata čitav američki kontinent i Australiju (u Severnu Ameriku pčele su prenete početkom XVII veka, a u Južnu Ameriku i Australiju početkom XVIII veka).

Rase medonosne pčele

U različitim klimama formirale su se različite rase medonosne pčele. One se međusobno razlikuju po boji i ponašanju. S obzirom na te njihove osobine razlikujemo nekoliko rasa medonosne pčele (Apis mellifica L.) pa čak i nekoliko sojeva u svakoj rasi.

Sve rase medonosne pčele mogu se podeliti u dve grupe: crne ili tamne i žute pčele. U prvu grupu spadaju kranjska, kavkaska, severnoafrička, zapadnoafrička i. madagaskarska pčela. Drugoj grupi pripadaju italijanska, žuta kavkaska, grčka, sirijska, palestinska, egipatska i saharska pčela.

Crne ili tamne pčele žive uglavnom u severnim i srednjim delovima Evrope i na Balkanskom poluostrvu, dok su žute rase rasprostranjene u južnim delovima Evrope i u centralnom delu Balkanskog poluostrva.

U našoj zemlјi živi kranjska pčela sa svoja dva varijeteta: sivka, koja se po spolјašnjim osobinama nalazi između crnih i žutih pčela i banatska žuta pčela, koja je verovatno postala ukrštanjem ove dve rase.

Ukrštanjem sivke i banatske pčele dobijen je u zapadnoj i istočnoj Srbiji poseban soj pčele, koji se u najčistijem obliku javlјa u okolini Novog Pazara, Sjenice, planine Golije, Nove Varoši i Zlatibora.

Naše pčele poseduju sve najbolјe ekonomske osobine medonosne pčele. Obdarene su velikom životnom snagom, vrednoćom, krotkošću, izdržlјivošću na surovim zimama i žarkim letima i otpornošću protiv bolesti; prezimlјavanju s minimalnim količinama hrane i imaju veoma razvijeno čulo za orijentaciju. Ali, one imaju i neke mane. Na primer, sivke su naklonjene rojenju i kad ovaj nagon dođe do izražaja prestaje svaki koristan rad, te pčele rano u jesen završe izvođenje legla. Međutim, ako se na vreme preduzmu potrebne mere radi sprečavanja nagona za rojenje, ovaj nedostatak ne dolazi do izražaja. Rani prestanak leženja u jesen bar za sada se nikakvim načinima nije mogao popraviti, tako da joj je to ostalo kao trajna mana. Banatska žuta pčela nema ove nedostatke, ali joj se dosta zamera što ne štedi hranu, jer troši mnogo na suvišno leglo, bez obzira da li u prirodi ima ili nema paše.

Grupa crnih pčela

Kranjska pčela. Postojbina ove pčele je okolina Kranja — Slovenija. Zbog svojih dobrih osobina raširena je po celoj Evropi, pa i dalјe, na svih pet kontinenata.

Odlikuje se svetlosrebrnim dlačicama i malјama, koje su najkarakterističnije kod mladih pčela. Prstenovi se jasno ocrtavaju beličastim malјama, a hitinski oklop je tamnosiv.

Obdarena je velikom životnom snagom, krotkošću, vrednoćom, izdržlјivošću na velikim hladnoćama, otpornošću

Naša pčela sivka ukrštena sa grčkom pčelom poseduje velike ekonomske vrednosti medonosne pčele prema bolestima. Odlikuje se dobrim prezimlјavanjem, utroškom malih zaliha hrane i vrlo razvijenim čulom za orijentaciju.

Nјeni nedostaci su: skoro nesavladlјivi nagon za rojenje i rani prestanak leženja u jesen. Ovi nedostaci imaju dominantan uticaj na njene ekonomske vrednosti.

Nemačka pčela. Živi u srednjoj i severnoj Evropi, a najviše u Nemačkoj. Veoma je teško naći čistu rasu ove pčele, jer je već odavno izmešana s drugim uvezenim rasama. Grudi su joj obrasle žuto-mrkim malјama, a trup tamnonarancastim dlačicama. Vredna je, ima jak nagon za razmnožavanje, skuplјa bogatu zimnicu, dobro prezimlјava i gradi saće sa najmanje trutovskih ćelija. Najveća joj je mana što je veoma lјuta, te je s njom teško raditi. Osim toga, s leglom završava rano u jesen te nije dobra za iskorišćavanje poznih jesenjih paša. Pčele ove rase su vrlo nervozne: kada se otvori košnica one jure iz jednog kraja u drugi, a pri podizanju okvira silaze na donju ivicu okvira, pri čemu često padaju i na zemlјu.

Kavkaska pčela. Rasprostranjena je na glavnom Kavkaskom masivu. Slična je tamnoj evropskoj pčeli, samo što su joj prstenovi trbuha oivičeni sivim malјama. Osnovna odlika ove pčele je mirnoća i brzo pronalaženje hrane. Mnogo je cenjena u celom svetu.

Zamera joj se što mnogo lepi propolisom okvire i košnicu, što izgrađuje dosta zaperaka i što po hladnom vremenu izleće pa mnogo strada od hladnoće. Ukrštanjem ove rase sa italijanskom, grčkom i tuniskom pčelom dobijaju se melezi izvanrednog kvaliteta.

Grčka pčela. Pripada verovatno porodici kojoj pripada i kranjska pčela. Između ove dve rase nema izrazitih spolјnih razlika, izuzev što se kod nje češće pojavlјuje žuto obojen pojas. Pčele su veoma mirne i ekonomične. Jačinu koju ova društva razvijaju za prolećnu pašu nema nijedna druga rasa. Po završenoj paši društva jako ograničavaju leglo te, iako su vrlo plodna, nisu naklonjena rojenju. Pošto su izražena snaga i naklonost rojenju osnova za produktivnost i rentabilno pčelarenje, ispitivači rasa pčela smatraju da grčka rasa ima veliku budućnost.

Nјeni nedostaci su što po završenoj glavnoj prolećnoj paši naglo usporava razvoj legla pa društva nisu jaka za iskorišćavanje kasnih letnjih i jesenjih paša i što nzgraćuJe suviše zaperaka i poklapa medno saće bezbojnim poklopinma.

Pored goreopisanih, grupi crnih ili tamnih pčela pripadaju još: tuniska, severnoafrička, zapadnoafrička i madagaskarska pčela.

Grupa žutih pčela

Italijanska pčela. Smatra se da vodi poreklo od nemačkog gruta i egipatske matice. Poznata je u celom svetu po svojoj lepoj žutoj boji. Prva tri trbušna prstena su crvenkasto-žuta ili narandžasta a četvrti je, prema čistoti rase, više ili manje svetlije ili tamnije boje. Malјe su riđe boje. Trutovi su sivi i imaju uske žute prstenove. Kod matice su tri trbušna prstena svetlocrvenkasta ili žućkasta. Crni zadak vidlјivo odskače od žuto obojenog tela.

Italijanska pčela je nesumnjivo obdarena čitavim nizom značajnih ekonomskih kvaliteta koji su učinili da se raširi po čitavom svetu.

Nјene glavne pozitivne osobine su: vrednoća, mirnoća, plodnost, nije naklonjena rojenju, rado i brzo prelazi u medište, zbog čega je vrlo pogodna za pčelarenje košnicama nastavlјačama.

Glavni nedostaci su: u proleće se sporije razvija od naše kranjske pčele, ne štedi zalihe hrane, sklona je plјački, zbog čega je nepogodna za pavilјonsko pčelarenje.

Banatska žuga pčela. Postojbina ove pčele je Panonska nizija (Banat, Rumunija i jedan deo Ukrajine). Odlikuje se žutom bojom, kod koje su prva tri trbušna prstena narandžaste boje. Zadak je siv. Trutovi imaju uske žute prstenove. Često se događa da u jednom pčelinjem društvu vidimo pčele sa žutim i sivim prstenovima. Po svim osobinama ova pčela vrlo je slična kranjskoj pčeli. Razlika je samo u tome što se u proleće nešto sporije razvija i što mnogo lepi okvire i košnicu propolisom.

Kavkaska žuta pčela. Ova pčela naselјava Zakavkazje. Na glasu je zbog svoje velike produktivnosti i mirnoće. Američki pčelari ukrštaju je sa italijanskom pčelom i postižu dobre rezultate.

Nјeni glavni nedostaci su: sporiji razvoj u proleće, sklonost za izgradnju velikog broja zaperaka, a kod nekih njenih sojeva i sklonost plјački. Osim toga, pčele vrlo sporo prelaze u medište što je, izgleda, i nasledna osobina.

Sirijska, ei ipatska i kiparska pčela međusobno su povezane. Sirijska i kiparska potiču od egipatske pčele. Nјihove vrednosti za praktično pčelarstvo su male, pa ih nećemo opisivati.

Kao što se iz izloženog vidi, sve rase pčela imaju u većoj ili manjoj meri dobre i loše osobine, te, prema tome, ne možemo očekivati da od ma koje pojedinačne rase dobijemo najveći prinos, već se mora vršiti ukrštanje rasa i dobiti selekcijom najkvalitegnije pčele.

Pčelinјe društvo

Pčele ne žive same u prirodi. One imaju svoju porodicu van koje za duže vreme ne mogu opstati. Svaka pčelinja zajednica sastoji se od matice, pčela radilica i trutovi. Takva jedna pčelinja zajednica naziva se pčelinje društvo ili pčelinja porodica. Svaki član te porodice ima određene dužnosti i od izvršenja tih dužnosti zavisi opstanak cele porodice.

Život pčelinjeg društva je u stalnom naponu i dinamici, jer se uslovi za život neprekidno menjaju. Ravnoteža se uspostavlјa, ali je svakog trenutka nova, drukčija, kako za pojedinu pčelu tako i za celo pčelinje društvo. Uporedo s tim idu i promene u razviću, radu i ponašanju pčela. Zato nije čudno što se životne pojave ne odigravaju u svakom društvu uvek na isti način.

Matica

Narodi zapadne Evrope i Amerike nazivaju maticu kralјicom pčela. To pokazuje da je uloga matice u pčelinjem društvu pogrešno shvaćena, jer bi po tom shvatanju matica bila vladarka društva. Međutim, stari Sloveni su tačnije odredili njenu ulogu kad su je nazvali majkom, matkom ili maticom. Jer, pčelinje društvo u matici nema nekog vođu i gospodara, već majku koja je po prirodi osposoblјena da nosi jaja i tako održava život vrste. Ona ništa drugo ne odlučuje u košnici niti van nje. Jedini zadatak matice sastoji se u tome da nosi jaja, i to ona čini punih osam do deset meseci u godini.

Prema Košnu Bašleru (Engleska) matica luči iz svog tela jednu materiju koju pčele ližu i na taj način matica stalno održava društvo u tesnoj povezanosti. Ovu materiju Batler je nazvao ,,matičnom supstancom”. Maticu neprekidno neguju i hrane mlade pčele.

Za vreme svog života, koji traje 4—5 godina (mada može živeti i do 7 godina), matica snese preko milion i po jaja. Nјena najveća plodnost pada u prvoj godini i početkom druge godine života, a već krajem druge godine, zbog smanjene količine sperme, njena sposobnost za polaganje jaja jako opada, zbog čega pčelari i ne drže matice starije od dve godine.

Svako pčelinje društvo ima samo jednu maticu. Međutim, ponekad se dogodi da u jednom društvu bude i dve matice. Ali to biva samo kada pčele hoće da zamene staru ili slabu mladu maticu novom. Dve matice u jednom društvu se ne trpe: ako se u blizini jedne pojavi druga, odmah nastaje borba u kojoj jedna od njih bude ubijena.

Telo matice je nešto duže i vitkije od tela radilice i truta. Glava joj je skoro. srcastog oblika i jako malјava, grudi široke, noge duže i jače od nogu radilica ali nisu podešene za sakuplјanje cvetnog praha i čišćenje tela, usni aparat je nešto manji, a medni želudac je slabo razvijen. Žaoka matice je povijena nadole i služi joj za borbu s drugom maticom — svojom suparnicom, a još više kao pomoćni organ pri polaganju jaja.

Pčele radilice

Radilice su stalni i najmnogobrojniji članovi pčelinjeg društva i čine njegovu glavnu snagu. Prema broju radilica ocenjuje se i jačina pčelinjeg društva. Rano u proleće društvo može da ima oko 20.000 radilica. Međutim, u toku proleća društvo se naglo povećava i na početku leta može imati oko 70.000 radilica, dok se u jesen postepeno smanjuje, tako da u zimu ulazi sa oko 30.000 radilica.

Pčela radilica je manja od matice i truta. Nјeno telo je sastavlјeno od više prstenova koji su, kao i u matice i truta, grupisani u tri glavna dela: glavu, grudi i trbuh. Na glavi se nalaze oči. pipci i usta s dugim jezikom obraslim sitnim dlačicama, tako da pčela njime lako posiše sladak sok (nektar) sa dna cvetova. Na grudima se nalaze tri para nogu za hodanje i sakuplјanje cvetnog praha (polena). Na leđnoj strani nalazi se dva para snažnih opnastih krila koja joj služe da leti po polјima i brdima, od cveta do cveta, i da se ponovo vraća u košnicu.

Unutrašnja građa pčele je veoma složena. Na početku ždrela nalaze se žlezde koje luče materije pomoću kojih se nektar prerađuje u med, zatim žlezde koje luče mleč — belu i tečnu materiju bogatu vitaminima za ishranu legla i matice. Kroz grudi prolazi jednjak, koji se na početku trbuha proširuje u kesu ili mednu volјku za skuplјanje nektara. U njoj se jedan deo nektara pretvara u med. Iz volјke se nastavlјa deo prednjeg creva u koji je smešgen ventil koji sprečava povratak hrane iz srednjeg creva u prednje crevo i volјku. Srednje crevo ili želudac sadrži fermente za varenje hrane i nastavlja se u tankom crevu. Iz tankog creva prelazi u debelo crevo koje se završava čmarom. Pčela radilica — uvećana.

Na kraju trbuha smešten je žaočni aparat koji pčelama služi za odbranu pčelinjeg društva. S donje strane trbuha, na četiri poslednja prstena — iza pločastih površina zvanih ogledalca — nalaze se četiri para žlezda za lučenje voska. Izlučeni tečni vosak izliva se na površinu ogledalca i očvrsne u vidu pločica, od kojih pčele izgrađuju saće. S gornje strane trbuha, ispod meke one koja spaja deveti i deseti trbušna prsten. nalazi se mirisna žlezda. Ova žlezda proizvodi jedan specifičan miris koji služi pčelama za pronalaženje nektara i drugih materija i za pronalaženje svoje košnice. Osim toga, u pčela su dobro razvijeni i drugi organi: srce s krvotokom, koje leži neposredno ispod leđnih prstenova i koje šalјe belu krv u ostale delove tela; organi za disanje, koji su u vidu cevi ili dušnjaka i tankih cevčica, koje prožimaju celo telo pčele; vrpčasti živčani sistem s ganglijama, koji povezuje sve organe i čula pčele.

Podela rada među pčelama. Radilice obavlјaju sve poslove u košnici i van nje veoma marlјivo i istrajno. Čim se mlada pčela izleže, prva tri dana čisti svoje telo, glavu, grudi, trbuh, oči i pipke, a s vremena na vreme zavlači se u ćeliju gde miruje kao da dozreva, jer njen organizam još nije dovolјno snažan za neke geže poslove. Već pri kraju trećeg dana ona prelazi na čišćenje i glačanje ćelija, a zatim se posvećuje zagrevanju mladog legla, kao i hranjenju starijeg legla. Nekoliko dana kasnije prorade joj mlečne žlezde koje pt.oizvode mleč. Ovim mlečom ona hrani mlado leglo — larve do 3 dana starosti, zatim maticu i trutove. Oko 12 dana života prorade joj i voštane žlezde, te postaje i graditelјica saća. U ovom periodu pčele radilice već imaju potrebu da prekidaju redovne poslove u košnici i da izlaze napolјe da bi se pročistile i oprobale svoja krila. One to čine u društvu gotovo svakog dana oko podne ako je vreme sunčano i toplo. To je tzv. „igra mladih pčela”. Pčelar početnik kad ovo vidi pred košnicom misli da mu se pčele roje ili da su ih napale tuđice. Kod ove igre može da se dogodi da jake pčelinje porodice privuku svojim zujanjem mlade pčele slabog društva u svoju košnicu i da tako još više oslabe ionako slabo društvo. To je tzv. „nalet pčela”, koji se događa vrlo retko. Ako se ipak dogodi, treba pojačati oslablјena društva oduzimanjem 1 do 2 okvira s leglom i pčelama od jačih društava.

U ovom periodu pčele provetravaju košnicu, lepe pukotine propolisom, prerađuju nektar i med i konzerviraju cvetni prašak. Posle 18 dana života pčele uglavnom opšte sa okolinom iz koje donose vodu, nektar, cvetni prašak i propolis i ujedno postaju čuvari košnice.

I ove poslove van košnice pčela obavlјa oko 20 dana, što znači da njen život u toku leta traje svega oko 40 dana ili 6 nedelјa. Ali, radilice koje se izlegu u jesen imaju duži život: one izdrže zimu i počnu prolećni razvoj društva. U proleće, sa prirastom mladih pčela iščezavaju i nestaju stare pčele, tako da se u maju pčelinje društvo potpuno obnovi.

Opisani red radova među pčelama nije neprikosnoven. Ponekad se dogodi da pčelinje društvo iznenada izgubi veliki broj izletnica usled jakog vetra, trovanja i dr. Tada mlade pčele počinju da izlegu na pašu pre nego što to čine u normalnim prilikama. Isto tako, u društvima koja nemaju mladih pčela, stare pčele mogu da neguju leglo, da grade saće i da obavlјaju sve poslove u košnici, mada taj posao, po pravilu, obavlјaju mlade pčele. U ovakvim slučajevima stanje i potrebe društva iziskuju da pčele prelaze s jednog posla na drugi, bez obzira na njihovu starost.

Trutovi

Trutovi su mužjaci u pčelinjem društvu. Dok se ranije mislilo da se njihova uloga svodi samo na oplođenje mladih matica, danas se zna da su trutovi potrebni i korisni kao i svi ostali članovi pčelinjeg društva. Svojim prisustvom na saću greju leglo, a utiču i na isparavanje vode iz nektara. Takođe preuzimaju nektar od sabiračica i raznose ga po ćelijama saća. Ovim radom u košnici trutovi zamenjuju veći broj pčela radilica, koje tada mogu da napuste košnicu i kao sabiračice donesu društvu više nektara. Osim toga, prisustvo trutova utiče na rad pčela radilica i čitavog pčelinjeg društva održavajući ga u najbolјe mogućem biološkom ritmu.

Trutovi imaju jaka krila i velike oči, što im omogućuje da u letu opaze i sustignu maticu. Nemaju žaočni aparat, niti tako dobro razvijen usni aparat kao radilice, a ni dugačak jezik za sakuplјanje nektara. Takođe nemaju žlezdani aparat za lučenje voska i mleča.

Kad dostignu polnu zrelost, koja nastaje između 12. i 14. dana posle izvođenja, trutovi masovno izleću iz košnica oko podne da zadovolјe svoj nagon za sparivanjem. Ako ima mladih matica trutovi ih oplode. Kad u jesen prestane paša a nema legla i matica je oplođena, pčele nagonski izbacuju trutove radi što veće štednje hrane za dugu zimu. Pri isterivanju trutova pčele radilice prestaju da ih hrane i oteraju ih sa zaliha meda u kraj košnice ili na podnjaču, a zatim ih izbace na leto, gde uskoro uginu od gladi i hladnoće. Trutovima koji pokušaju da se ponovo vrate u košnicu stražarnice ne dozvolјavaju ulaz, već im čupkaju krila i izbacuju ih napolјe. Drugi lutaju oko košnica tražeći društvo koje je ostalo bez matice. Ako naiđu na takvo društvo, pčele će ih primiti i trpeti sve dok se mlade matice ne oplode, a zatim će ih izbaciti.

Vreme izbacivanja trutova iz košnice ne upravlјa se po kalendaru, već prema potrebi društva, odnosno prema stanju letnje paše. Obično počinje krajem jula ili početkom avgusta, a nekad i krajem avgusta, a najčešće pri iznenadnom prestanku letnje paše. Istovremeno sa izbacivanjem trutova nastaje i izbacivanje njihovih larvi i lutaka. Pčelar koji je početnik uplaši se kad na letu košnice vidi izbačeno trutovsko leglo, ali će iskusni pčelar znati da je to samo znak ispravnog društva. Gde se izbacivanje trutova mnogo odugovlači ili, pak, gde društvo dugo trpi trutove — znak je da nema maticu ili da je ona nesposobna za dalјe razmnožavanje.

Ako se iz bilo kog razloga poremeti biološka ravnoteža pa se trutovi prekomerno namnože, mogu se preduzeti mere za ograničenje njihovog izvođenja. Najbolјe je radi smanjenja broja trutova postaviti u plodište okvir građevnjak, na kome će pčele izgraditi trutovsko saće a matica ga zaleći. Blagovremenim uklanjanjem trutovskog saća iz ovog okvira (tokom maja i juna) osetno se smanjuje broj trutova U društvu.

Anatomija i fiziologija pčele

Spoljni organi i nјihove funkcije

Telo. Pčelinje telo obavijeno je čvrstom hitinskom opnom, koja se naziva oklop ili kožni skelet. Nјime su obavijeni svi meki delovi, odnosno celo telo. Opna se sastoji iz dva sloja: spolјašnjeg — čvrstog i vrlo otpornog, i unutrašnjeg — mekog sloja, sastavlјenog od ćelija koje proizvode hitin. Za taj oklop pričvršćeni su mišići koji služe za pokretanje pojedinih hitinskih ploča. Spolјašnji deo tela obrastao je gustim malјama i dlačicama. Malјe su po obliku različite: pojedinačne, čekinjaste i perasto raspoređene, dok su dlačice veoma meke i osetlјive.

Telo pčele sastoji se iz tri dela: Liabe, ipygu i trbuha.

Glava. U matice i radilice glava je srcastog oblika i vrlo kosmata, dok je u truta više okrugla, skoro loptasta. Na glavi su dva pipka i dva velika složena oka, na čelu tri mala prosta oka i usni organi, a u glavi se nalazi mozak, ždrelne, plјuvačne i mlečne žlezde.

Grudi. Grudi pčele odnosno grudni oklop sastoji se od četiri srasla pršlјena. Prva tri pršlјena smatraju se kao glavni grudni pršlјenovi, a četvrti je međupršlјen, u stvari trbušni pršlјen. Pršlјenovi su tesno spojeni jedan s drugim, tako da se jedva razlikuju. Grudi su pokrivene gustim dlačicama, koje su kod truta nešto oštrije nego kod matice i radilice. Na grudima su pričvršćena dva para krila i tri para nogu.

Trbuh. Sastoji se od 10 prstenova, od kojih je samo šest vidlјivih, jer je prvi srastao sa trećim grudnim, a osmi, deveti i deseti su uvučeni u sedmi prsten trbuha.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">