Mikrobiologija je znanost koja uključuje proučavanje pojavljivanja i važnosti bakterija, mikroskopskih gljivica, praživotinja i algi koje su početak i kraj zamršenih lanaca o kojima ovise svi oblici života. To je dinamička znanost. Ona konstantno uključuje velik broj informacija i stalno dodaje poznate a i nove mikrobiološke postupke koji se rapidno modificiraju i usavršavaju. U ovome drugom izdanju Laboratorijskog Priručnika autori su osigurali kontinuirano uklapanje tradicionalne metodologije s mnoštvom suvremenih prikladnih postupaka zadovoljavajući pedagoške zahtjeve svih studenata i praktičkih mikrobiologa u kojih je mikrobiologija nezaobilazan predmet tijekom studija odnosno svakodnevna rada.

Kao i prethodno, i ovo drugo izdanje sadrži veliki broj raznolikih eksperimentalnih postupaka koji osiguravaju upute za prilagodljivo oblikovanje nastavnog programa, a koji dopušta poseban obrazovni pristup. U žarištu je prilagodba, upotpunjavanje i objašnjenje informacija, kao i eksperimentalni postupci koji olakšavaju studentu i inom mikrobnom analitičaru razumijevanje i činjenice i olakšavaju obavljanje mikrobioloških pokusa. Osim toga, slike i fotografije u boji što su sastavni dio teksta, povećavaju i unapređuju tumačenje njihovih utvrđenih eksperimentalnih podataka.

Ustrojstvo Priručnika bitno se razlikuje od prvog izdanja. Na početku svakog poglavlja dan je opsežan uvodni materijal, a svakome pokusu prethode specifična tumačenja i detaljne upute. Uvjereni smo da takav pristup povećava i unapređuje, pa stoga olakšava prvenstveno studentima da bez muke razumijevaju pojmove i svrhu svakog pokusa. To će biti važan budući faktor za takve institucije u kojima laboratorijske vježbe i predavanja nisu konkurentne u smislu podučavanja. Napokon, držimo da će ovaj Priručnik skratiti vrijeme nužno za objašnjavanje i početak svakog laboratorijskog pokusa, pa će se tako više vremena korisno upotrijebiti za obavljanje praktičnoga rada u mikrobiološkom laboratoriju.

Vrlo kritički odabran je i provjeren široki raspon pokusa da se omogući dobivanje djelotvornih uputa u osnovnim principima i postupcima u različitim područjima mikrobiologije. Uz više od 200 crteža, shema i dijagrama, u tekst je uklopljeno i 70 fotografija u boji. To će studentu odnosno mikrobiologu istraživaču u laboratoriju, zasigurno olakšati determinaciju mikroorganizama usporedbom vlastitih rezultata sa slikama i fotografijama u boji. Tako, ovaj Laboratorijski Priručnik osigurava široki spektar prim-jene prikladnih postupaka za uporabu u temeljnoj i modernoj primijenjenoj mikrobiologiji, a i u programu srodnih struka. Mi smo također pomno oblikovali postupke koji su dopunjeni priborom i instrumentima i tvore zajedničku osnovu koja će u sveučilišnim institucijama a i u standardnim milcrobiološlcim laboratorijima biti dostatna za njihovu uspješnu provedbu.

Priručnik obuhvaća više od 100 pokusa; vježbi i zadataka koji su svrstani u 4 poglavlja. Vježbe su u ovom izdanju reorganizirane radi unapređenja od onih koje su osnova i uvod, a zahtijevaju minimalno podešavanje, do takvih koje su vrlo složene i zahtjevaju mnogo veće znanje.

PRVO POGLAVLIE »Osnovni laboratorijski postupci za izolaciju, uzgoj i određivanje svojstava mikroorganizama« obuhvaća osnovne postupke što se primjenjuju za izolaciju i uzgoj mikroorganizama.
DRUGO POGLAVLJE »Mikroskopi i mikroskopija« uvodi čitatelja u primjenu i način djelovanja različitih vrsta mikroskopa tijekom istraživanja mikroorganizama.
TREĆE POGLAVLJE »Postupci bojenja mikrobnih stanica« opisuje postupke za do-bivanje jasnijih oblika i razlikovanje mikrroorganizama i staničnih struktura.
ČETVRTO POGLAVLJE »Uzgoj mikroorganizama u ovisnosti o ekološkim uvjetima« raspravlja načine uzgoja mikroorganizama u ovisnosti o prehrambenim i fizičkim zahtjevima i postupke određivanja broja u milcrobnim populacijama.
Svaki pokus (vježba) napisan je s nakanom da voditelju olakša iznošenje ma-terijala i maksimalno poveća praktično znanje studenta, odnosno mikrobnog ana-litičara. Stoga je svaki pokus oblikovan kako slijedi:
SVRHA: Definiranje specifičnih principa i/ili postupaka što će biti načinjeni
PRINCIP (NAČELO): Raspravljanje mikrobiološlcih koncepata ili metoda i specifičnih eksperimentalnih postupaka
MATERIJAL: Radi omogućavanja pripreme svih laboratorijskih vježbi daje se popis materijala što će biti upotrijebljen u pokusu
Kulture: To su odabrani test-organizmi koji služe za demonstriranje djelotvor-nosti eksperimentalnih principa ili postupaka, kao i njihov uzgoj i rukovanje s njima u čistim (pojedinačnim) kulturama. Potpuni popis eksperimentalnih kultura i priprava preparata dan je u DODATKU I.
Podloge: Opisane su specifične podloge i njihove količine za određene skupine studenata (mikrobnih analitičara).
U DODATKU C nabrojeni su i opisani sastav i način priprave više od 100 podloga za uzgoj i identifikaciju mikroorganizama koji su Priručnikom obuhvaćeni.
Reagensi: Opisani su postupci bojenja mikrobnih stanica i test-reagensi. Kemijski sastav, priprava i primjena više od 50 reagenasa što su nužni za obavljanje standardnih mikrobioloških analiza, dan je u DODATKU D.
Pribor: Popis najvažnije opreme (pribor i instrumenti) koja je nužna za izvođenje svakog pokusa odabran je tako da na najmanju razinu svede cijenu izvođenja pokusa.
Postupak: Razgovjetne upute upotpunjene su dijagramima koji olakšavaju izvođenje i interpretaciju pokusnih rezultata.
Provedba i rezilltati: Radi olakšavanja interpretacija pokusa na kraju svake vježbe nalaze se dobiveni rezultati. Čitav niz istraživanih mikrobnih kultura prikazan je fotografijama u boji. Na njima su istaknute bitne značajke porasta mikroorganizama na čvrstim ili u tekućim hranjivim podlogama ili su dani mikroskopski preparati na kojima se vidi morfologija stanica.
Pitanja za ponavljanje: Na kraju svakog pokusa dana su pitanja koja pomažu voditelju u određivanju razine znanja studenata dobivene na osnovi eksperimentalnih pojmova i postupaka. Pitanja koja zahtjevaju još kritičkije razmišljanje označena su simbolima s lijeve strane.
Dopunska literatura (preporuke za proširenje znanja) što je sastavni dio Priručnika, sadržava popratni popis literature. Ti podaci upućuju na najnovija istraživanja i omogućit će čitatelju dobivanje velikog broja informacija.
Na kraju, nadamo se da će ovaj Priručnik poslužiti kao nositelj razvoja znanja, stručnog rukovanja i postupaka bitnih za razumijevanje složenosti biokemijske strukture i funkcije jednostaničnih organizama. To će olakšati proširivanje principa u smislu boljeg razumijevanja još kompleksnijih viših oblika života. Mi se također nadamo da će većina studenata i mikrobiologa-analitičara upotrebljavajući ovaj Priručnik moći pratiti istraživanje molekulske razine ili primjene laboratorijskih postupaka u stručnom području primijenjene mikrobiologije.

Sadržaj

Osnovni laboratorijski postupci za izolaciju, uzgoj i određivanje svojstava mikroorganizama
1.         pokus    Postupci za prenošenje mikrobnih kultura
2.         pokus    Postupci za izolaciju čistih (pojedinačnih) kultura
A)        Izolacija pojedinačnih kolonija iz mješovite kulture
B)        Izolacija čistih kultura iz kolonija koje rastu pojedinačno i iz kolonija koje rastu u nakupinama
3.         pokus    Uzgojne karakteristike mikroorganizama

Mikroskopi i mikroskopija
4.         pokus    Mikroskopsko istraživanje pripravaka mikrobnih stanica
5.         pokus    Mikroskopsko istraživanje živih bakterijskih stanica
6.         pokus    Određivanje veličine mikrobnih stanica s pomoću mikroskopa

Postupci bojenja mikrobnih stanica
7.         pokus    Jednostavno bojenje
8.         pokus    Negativno bojenje
9.         pokus    Bojenje po Gramu
10.       pokus   Bojenje acidorezistentnih bakterija (postupak po Ziehel-Neelsenu)
11.       pokus   Bojenje bakterijskih endospora (postupak po Schaeffer-Fultonu)
12.       pokus   Bojenje Pakterijskih kapsula (čahura)

Uzgoj mikroorganizama u ovisnosti o ekološkim uvjetima: Prehrambeni i fizički zahtjevi i određivanje broja stanica u ikrobnim populacijama
13.       pokus   Prehrambeni zahtjevi: Standardne podloge za uzgoj bakterija
14.       pokus   Upotreba selektivnih i diferencijalnih podloga
15.       pokus   Fizički faktori: Temperatura
16.       pokus   Fizički faktori: pH izvanstanične okoline
17.       pokus   Fizički faktori: Zahtjevi za atmosferskim kisikom
18.       pokus   Postupci za uzgoj anaerobnih mikroorganizama
19.       pokus   Postupci za određivanje broja živih stanica
20.       pokus   Određivanje krivulje rasta u bakterija

Dodaci
Dodatak A  Periodi inkubacije za odabrane bolesti koje su uzrokovali mikroorganizami
Dodatak B Osnovna gramatička pravila latinskoga jezika što se odnose na jedninu i množinu u znanstvenome nazivlju
Dodatak c   Hranjive podloge za uzgoj i determinaciju mikroorganizama
Dodatak D  Reagensi za bojenje mikrobnih stanica
Dodatak E   Rječnik pojmova, kratica i simbola
Dodatak F   Ključ za razumijevanje korijena riječi koje se u mikrobiologiji najčešće upotrebljavaju
Dodatak G  Algebarski i logaritamski račun u bakteriologiji
Dodatak H  Osobine vode, otapala i otopina kao temelja za održavanje životne sredine
Dodatak i   Pokusni mikroorganizmi
Fotografije
Literatura
Kazalo

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">