Faks: 011 329 1677
E-mail: prodaja@forum-media.rs

Novembar 2010.

Novi Zakon o upravljanju otpadom – u primeni novi propisi i obaveze za sva privredna društva!
Najavljene kontrole komunalne inspekcije i visoke kazne!

Poštovani !

Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom propisan je paket novih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada.

Kako biste ispoštovali sve zakonske odrednice novih zakona – o upravljanju otpadom i ambalažnim otpadom, od Vas se očekuje da:

  • izradite plan upravljanja otpadom
  • pripremite izveštaje o ispitivanju otpada i vođenju dnevne evidencije
  • obezbedite dozvole za transport ili sakupljanje otpada
  • unapredite tehnologiju za reciklažu proizvoda i ambalaže…

Zakon o upravljanju otpadom predviđa novčanu kaznu od 1.500.000 do 3.000.000 dinara ako privredna društva i preduzeća ne obavljaju poslove po planu upravljanja otpadom. U kaznene mere spada i zabrana obavljanja određene privredne delatnosti, a odgovornom licu i zabrana vršenja dužnosti do deset godina.

Za jednostavnu primenu zakonskih propisa u praksi potrebna su Vam odgovarajuća znanja, objašnjenja i nacrti najvažnijih dokumenata. Zbog toga su eksperti iz oblasti upravljanja otpadom za Vas pripremili:

Priručnik za upravljanje otpadom
Komentari, praktični saveti, precizna objašnjenja i nacrti dokumenata u priručniku i na CD-u
Autori: mr Hristina Stevanović-Čarapina i mr Gordana Petković

Ovaj priručnik sa CD-om Vam omogućava:

  • Značajnu uštedu vremena – na CD-u se nalazi unapred pripremljena dokumentacija i primeri obrazaca za sprovođenje neophodnih procedura, izradu plana upravljanja otpadom, evidencija, dozvola i izveštaja.
  • Postupanje u skladu sa zakonom – saveti stručnjaka gde i kako se odlaže svaka vrsta otpada, kako da pripremite plan upravljanja otpadom, kako da ispravno vodite evidencije, kako da ispravno regulišete izvoz otpada…
  • Maksimalno smanjenje troškova ponovnom upotrebom otpada i emisija – predlozi i primeri iz prakse kako smanjiti količinu otpada i kako koristiti otpad u ponovnom procesu proizvodnje.

UVERITE SE! Pogledajte detaljan sadržaj na sledećoj strani i pošaljite nam odmah popunjenu narudžbenicu faksom ili mailom.

S poštovanjem,

Ivana Veselinović
Product Manager

P.S. Postupajte u skladu sa zakonom, smanjite emisije otpada i izbegnite stroge inspekcijske kazne!

U PRIRUČNIKU:

1 OPŠTI POJMOVI O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

1.1 Sistem zaštite životne sredine
1.2 Zakon o zaštiti životne sredine
1.3 Zakon o proceni uticaja
1.4 Zakon o strateškoj proceni uticaja
1.5 Zakon o integralnoj kontroli

2 OPŠTI POJMOVI O OTPADU

2.1 Osobine
2.2 Klasifikacija i postupak određivanja hemijske analize otpada
2.3 Posebni tokovi otpada i mesto nastajanja
2.4 Opasan otpad i mesto nastajanja
2.5 Ambalažni otpad i mesto nastajanja

3 UPRAVLJANJE OTPADOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

3.1. Zakon o upravljanju otpadom
3.1.1 Uredbe o upravljanju otpadom
3.1.2 Upravljanje opasnim otpadom
3.1.3 Tretman otpada
3.1.4 Obaveze operatora i skladištenje otpada
3.2 Planiranje upravljanje otpadom
3.3 Dokumenta za upravljanje otpadom 3.4 Plan upravljanja otpadom 3.4.1 Nacionalni, regionalni i lokalni plan upravljanja otpadom 3.4.2 Plan operatera
3.5 Zakon o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
3.6 Pravilnici i uredbe o upravljanju ambalažnim otpadom

4 ORGANIZOVANJE UPRAVLJANJA OTPADOM

4.1 Sakupljanje,transport i odlaganje otpada
4.1.1 Inertan, neopasan i opasan otpad
4.2. Skladištenje otpada
4.2.1 Inertan, neopasan i opasan otpad
4.3 Opcije tretmana i odlaganja otpada
4.3.1 Opcije prerade zavisno od karakteristika otpada
4.3.2 Reciklaža i ponovna upotreba
4.3.3 Postrojenja za tretman i odlaganje otpada

5 POSEBNI TOKOVI OTPADA

5.1 Proizvodnja i upravljanje biorazgradivim otpadom 5.1.2 Kuhinjski otpad iz domaćinstava 5.1.3 Kuhinjski otpad iz ugostiteljstva i njegovo sakupljanje
5.1.4 Uputstvo za rukovanje sa kuhinjskim otpadom
5.2 Otpad iz zdravstvene zaštite 5.2.1 Upravljanje otpadom iz zdravstvene zaštite
5.2.2 Praktični saveti za rad sa otpadom u zdravstvu 5.2.3 Upravljanje otpadom iz stomatoloških službi
5.2.4 Praktični saveti za rad sa otpadom iz stomatoloških službi 5.2.5 Upravljanje farmaceutskim otpadom i praktični saveti
5.3 Otpad električne i elektronske opreme 5.3.1 Obaveze korisnika, proizvođača i distributera
5.4 Otpad od guma 5.4.1 Obaveze korisnika, proizvođača i distributera
5.5 Otpad od akumulatora i baterija
5.5.1 Obaveze korisnika, proizvođača i distributera

6 KRETANJE OTPADA

6.1 Kretanje unutra teritorije RS i obaveze
6.2 Prekogranično kretanje i obaveze
6.3 Pakovanje i obeležavanje
6.4 Postupak notifkacije

7 IZVEŠTAVANJE

7.1 Evidencija stanja i izveštavanje o otpadu i formulari
7.2 Izrada godišnjih izveštaja i vođenje evidencije
7.3 Obaveze zastupnika ili nosioca otpada u odnosu na snimanje i izveštavanje o otpadu
7.4 Obaveze sakupljača i prerađivača otpada
7.5 Snimanje i obaveze izveštavanja u vezi sa generisanjem otpada od električne i elektronske opreme
7.6 Snimanje i obaveze izveštavanja u vezi sa generisanjem ambalaže
7.7 Snimanje i obaveze izveštavanja u odnosu na rukovanje baterija i akumulatora
7.8 Snimanje i obaveze izveštavanja u rukovanju otpadnog ulja
7.9 Obaveze izveštavanja u rukovanju otpadnim gumama…

9. PLANIRANJE OTPADA

9.1 Dokumenta za upravljanje otpadom
9.2 Plan upravljanja otpadom
9.3 Plan za prikupljanje otpada
9.4 Obaveze operatera

UZORCI NA CD-U:

– Modeli pripremljenih zahteva
– Modeli pripremljenih dozvola
– Obrasci prekograničnog kretanja i dozvole za kretanje
– Evidencije o sakupljanju komunalnog otpada
– Obrasci izveštaja za upravljanje otpadom
– Izveštaji o upravljanju ambalažnim otpadom
– Model plana upravljanja otpadom…

Narudžbenica – skinuti ovde
Broj faksa: 011/329 1677
Adresa: Forum Media d.o.o, Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">