Reklama

Ovaj rukopis je pisan u formi 2Priručnika2, koji treba da posluži svim učesnicima u proizvodnji pšenice i njenoj pripremi za skladištenje. Za izdavanjem ove knjige postoji velika opravdanost, a može se reći i potreba, pošto pruža mogućnost brzog snalaženja na terenu.

U materijalu su prikazani tehnološki postupci pripreme pšenice za skladištenje i to od vršenja i kontrole kvaliteta do sušenja pšenice pre skladištenja, kao i čišćenja vlažnog i suvog zrna.

Uz detaljan opis tehnološkog postupka skladištenja u silosima i podnim skladištima, precizno je opisana oprema i uređaji za pripremu pšenice za skladištenje sa posebnim osvrtom na uređaje za aktivnu ventilaciju, kao i uređaje za hlađenje i sušare, neophodne za dosušivanje zrna u godinama sa visokom vlagom pšenice u vreme žetve.

Poznavanju štetočina u skladištima pridat je izuzetan značaj. Opisane su najvažnije štetočine. Posebna pažnja je posvećena njihovom otkrivanju i suzbijanju, kako hemijskim tako i fizičkim merama. Zbog kompleksnosti materijala, što je jedna od njegovih glavnih karakteristika, obrađeni su i uslovi za obavljanje DDD propisanim Pravilnikom.

Sem detaljnog opisa tehnološkog postupka pripreme pšenice za skladištenje i samog skladištenja, velika pažnja posvećena je i kvalitetu pšenice, odnosno propisima koji taj kvalitet regulišu. Prikazani su minimalni uslovi kvaliteta preko domaćih i stranih standarda, kao i minimalni uslovi vezani za interventni uvoz pšenice u zemlje EEZ-e.

Kompletan pregled zakona, pravilnika i standarda vezanih za skladištenje i kvalitet pšenice, pruža dragocen materijal svakom sudioniku u ovom poslu, kojem se pruža mogućnost da uočavajući nepravilnosti ili prevaziđenosti nekih propisa ili delova propisa, utiču na njihove izmene i dopune, a time i usavršavanju važećih propisa.

Dr Rozika Vukobratović

Tehnološki Fakultet

Novi Sad

Sadržaj

Pšenica skladištenje i kvalitet

Proizvodnja i skladištenje pšenice

Priprema pšenice za skladištenje

Tehnološki postupak pripreme pšenice za skladištenje
Merenje pšenice
Kontrola kvantiteta
Kategorisanje pšenice pa prijemu
Čišćenje vlažnog zrna
Sušenje pšenice
Čišćenje suvog zrna

Skladištenje

Tehnološki postupak skladištenja
Skladišta
Silosi
Podna skladišta

Oprema i uređaji kod pripreme pšenice za skladištenje i kod skladištenja

Vage
Prijemni bunker
Uređaji za kontrolu kvaliteta pšenice na prijemu
Transportni uređaji
Rotacioni aspirater
Aspirater za suvo zrno
Magneti
Uređaji za aktivnu ventilaciju
Uređaji za hlađenje
Sušare

Štetočine u skladištima

Najvažnije štetočine
Otkrivanje štetočina
Suzbijanje štetočina
Preventivne mere
Hemijske mere suzbnjanja štetočina
Fizičke mere suzbijanja štetočina
Pravilnik o uslovima za obavljanje DDD –

Kvalitet pšenice

Tabelarni prikaz niskih standarda i propisa

Minimalni uslovi kvaliteta pšenice( JUS E. B1 200 )
Propis Evropske komisije Br. 689/92
Propis Evropske komisije Br. 2018/96
Klase kvaliteta ( JUS )
Standard GOST 9353-90
USA standard
Minimalni uslovi za interventni uvoz pšenice u zemlje EEZ
Sistem klasifikacije pšenice u Nemačkoj
Sistem klasifikacije obične pšenice u Italiji

Kvalitet pšenice − pravilnici i standardi

Organoleptička svojstva pšenice
Određivanje mirisa
Određivanje ukusa
Primese u pšenici
JUS E. B1. 200 o primesama
JUS E. B8. 029 o načinu određivanju primesa
Količina vode u pšenici
JUSE.B8.028 o određivanju vlage u pšenici
JUSE. B1.200/1 − obračun količina pšenice na bazi sadržaja vlage od 13 %
Hektolitarska masa pšenice
JUSE. B.032-ohektolitarskoj masi
Određivanje mase 1000 zrna
Prisustvo štetočina
Prisustvo mikroorganizama
Sedimentaciona vrednost
Sadržaj sirovih proteina
Uzimanje uzoraka pšenice
Metode uzimanja uzoraka
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanja prometa robe

Adresar skladištara

Spisak propisa

Zakoni
Pravilnici
Standardi
Literatura

Pregledom rukopisa Pšenica skladištenje i kvalitet autora Nenada Vujovića sa zadovoljstvom se može konstatovati da će se uskoro pojaviti još jedna korisna stručna publikacija u kojoj autor daje pregled problematike kvaliteta i skladištenja pšenice, koja može korisno poslužiti svima onima koji se bave skladištenjem, preradom i prometom pšenice.

U prvom delu autor daje prikaz pripreme za skladištenje i način skladištenja pšenice uz prikaz pojedinih operacija i opreme sa kojima se te operacije izvode. Pored toga u ovom delu je dat i prikaz štetočina, kao i pregled mera koje se koriste za njihovo suzbijanje. Poglavlje Prikaz Pravilnika o uslovima za obavljanje DDD može poslužiti kao dobar putokaz onima koji počinju da se bave skladištenjem ne samo pšenice, veći ostalih žita.

U drugom delu autor daje pregled propisa kojima se reguliše kvalitet pšenice, uključujući i standarde najznačajnijih proizvođača, izvoznika i uvoznika pšenice kao što su Evropska Unija, SAD, Zajednica Nezavisnih Država, Nemačka i Italija. Ovaj pregled je od posebnog značaja za uvoznike i izvoznike pšenice, gde se zbog nepoznavanja ovih standarda često trpe velike privredne štete.

U ovom delu su takođe detaljno prikazani naši pravilnici i standardi, tako da korisnici na jednom mestu mogu da nađu sve ono što je potrebno za utvrđivanje kvaliteta pšenice.

Iz tog razloga preporučujem knjigu sa verom da će dobro i korisno poslužiti onima kojima je namenjena, a to su skladištari.

U Zemunu 13.11.2001.god.

Prof. dr Milan Žeželj, Poljoprivredni Fakultet Zemun

Knjiga“Pšenica-skladištenje i kvalitet zrna“ je prvi uspešan pokušaj da se sveobuhvatno obrade raznovrsni aspekti kao što su: (1) skladištenje pšenice (priprema pšenice za skladištenje: merenje, kontrola kvaliteta i kategorisanje pšenice, čišćenje vlažnog zrna, sušenje i čišćenje suvog zrna i samo skladištenje); (2) skladišta (silosi i podna skladišta); (3) oprema i uređaji kod pripreme pšenice za skladištenje i kod skladištenja (vage, prijemni bunker, uređaji za kontrolu kvaliteta pšenice na prijemu, transportni uređaji, rotacioni aspirator, agregator za suvo zrno, magneti, uređaji za aktivnu ventilaciju, uređaji za hlađenje i sušare); (4) štetočine u skladištima (najvažnije štetočine, otkrivanje i suzbijanje štetočina, preventivne mere, fizičke i hemijske mere suzbijanja štetočina i pravilnik o uslovima za obavljanje DDD poslova); (3) kvalitet zrna pšenice (minimalni uslovi kvaliteta zrna pšenice (JUS EB, 200), propis Evropske komisije br. 689/92, propis Evropske komisije br. 2018/96, klase kvaliteta (JUS), standard GOST 9353-90, USA standard, minimalni uslovi za interventni uvoz pšenice u zemljama EEZ, sistem klasifikacije pšenice u Nemačkoj, sistem klasifikacije obične pšenice u Italiji); (6) kvalitet zrna pšenice (organoleptička svojstva: miris i ukus; primese, količina vode, hektolitarska masa, prisustvo štetočina i mikroorganizama, sedimentaciona vrednost, sadržaj sirovih proteina, uzimanje uzoraka zrna pšenice − metode uzimanja uzoraka i pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe) sa prilozima: a) adresar skladištara zrna pšenice i b) spisak propisa (zakona i pravilnika).

Knjiga je pisana jasnim i konciznim stilom.

Sadržaj knjige predstavlja originalnu stručnu sintezu problematike iz oblasti skladištenja i kvaliteta zrna pšenice kao izuzetnog strateškog proizvoda svake zemlje pa i u nas sa solidnom kritičkom obradom i komentarima.

Autor je učinio veliki napor da sakupi, kritički obradi i prezentira izuzetno raznorodnu materiju vezanu za skladištenje i kvalitet zrna pšenice integrišući u ovo i : sve o skladištima, opremi i uređajima kod prijema pšenice za skladištenje i kod skladištenja, a u svemu implementirajući odgovarajuće važeće zakonske propise (zakone, pravilnike i slično). Na taj način ova knjiga predstavlja višestručno delo koje može biti korišćeno višenamenski: kao priručnik za skladištare zrna pšenice, kao priručnik u vršenju kontrole kvaliteta i kvantiteta zrna pšenice u skladištima, kao stručna literatura za studente i kao bogat izvor stručne građe za sve istraživače i ostale korisnike u ovoj oblasti privredne delatnosti.

Pošto je proizvodnja pšenice u našoj zemlji izuzetno važan strateški zadatak, to je ovom publikacijom autor učinio značajan doprinos u sagledavanju i rešavanju svih pitanja kod skladištenja i kvaliteta zrna pšenice u skladištima u tehničko-tehnološkom pogledu, prožeto sve ovo i odgovarajućim komentarima zakonske regulative.

Na kraju, mogu sa sigurnošću da istaknem da je autor učinio sve u ovoj knjizi što se može slikovito sublimisati narodnom izrekom: „Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati“.

U Beogradu, 15. novembra 2001. god.

Milanović Milovan dipl.inž. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi Republike Srbije

Uvod

Složena problematika kvaliteta pšenice, uslovi za njeno skladištenje i čuvanje i čitav niz problema koji okružuju ovaj vid delatnosti, zahtevaju neprekidno praćenje aktuelnih zbivanja i usavršavanje u cilju što konkretnijeg sagledavanja ovog segmenta poljoprivrede i prehrambene industrije.

Upravo ovakvo angažovanje i analitički pristup ovoj materiji dovelo je do ideje da se iskustvo stečeno na ovom planu, uz konsultovanje velikog broja naučnih i stručnih radova kao i stručne literature eminentnih autora, pretoči u ovaj rukopis, koji bez preteranih pretenzija ima za cilj da objedini što veći deo problematike vezane za skladištenje i kvalitet pšenice.

Uz nesebičnu pomoć kolega iz struke, ovaj rukopis je doveden u formu koji sadrži veći deo pretpostavki da se svima onima koji se profesionalno bave ovim segmentom privredne delatnosti predstavi još jedan od stručnih radova koji će ovu problematiku sagledati iz posebnog ugla.

Navođenjem propisa i standarda nije se upuštalo u diskusiju o njihovoj potpunosti odnosno o potrebi za dopunama i izmenama pojedinih , već su dati onakvi kakvi jesu − zakonski obavezni i važeći.

Još jednom navodeći da je broj učesnika koji su podržali ovaj projekat impresivan, potpisujem ovaj rukopis sa iskrenom željom da upravo onako kako je i koncepiran doprinese što kompletnijem sagledavanju problema skladištenja i kvaliteta zrna pšenice.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">