Dragi čitaoče,

Sve veći zahtevi za kvalitetnom vodom uslovljavaju sve češće preispitivanje normi kvaliteta vode za piće. U želji da se bude najbolji, prihvataju se norme koje se u praksi ne mogu dostići, prvenstveno zbog (za sada) lošeg materijalnog položaja našeg društva. Svakako, da se kvalitet voda mora dovesti na nivo koji neće ugrožavati zdravlje stanovništva, ali se mora raditi i na dragim poljima kao što je informisanje javnosti. Maksimalnim mobilisanjem svih potencijala našeg društva može se postići cilj i sa manje raspoloživih sredstava. Da bi se postigao taj cilj neophodno je sticati novo znanje i iskustvo, jer u sadašnjoj ekonomskoj krizi našeg društva nemamo mogućnosti da pravimo greške u planiranju optimalnog sistema za vodosnabdevanje. Zbog toga smo se se odlučili da za Water Workshop 2009. priredimo ovu publikaciju sa temom „Savremene metode u pripremi vode za piće“. U okviru publikacije prikazane se sledeće teme: resursi vode za piće, planovi za sigurnost vodosnabdevanja, okvirne smernice kvaliteta vode za piće i procena rizika (hemijski, biološki i mikrobiološki), načini organizovanja moderne laboratorije za analizu vode za piće, monitoring sistema za vodosnabdevanje, osnovne tehnološke metode pripreme vode za piće i to taloženje, filtracija, membranska separacija, unapređeni procesi koagulacije i flokulacije, unapređeni procesi oksidacije, difuzione metode u pripremi vode za piće, dezinfekcija vode za piće i uklanjanje specifičnih organskih i neorganskih polutanata iz vode za piće.

Pored najnovijih metoda za pripremu vode za piće u knjizi je prikazn i deo klasičnih metoda koje se danas najčeće primenjuju u pripremi vode za piće (taloženje, filtracija, koagulacija i flokulacija). Ovakav pristup smo odabrali zbog onih čitalaca koji su odlučili ili da se počnu baviti ovom oblašću ili za one čitaoce koji se bave analitičkim metodama (mikrobiolozi, lekari…) pa im je potrebno osnovno znanje iz metoda koje se najčešće koriste u pripremi vode za piće. Jedan deo prikaznih metoda još nije našao široku primenu u pripremi vode za piće, a jedan deo je još u fazi ispitivanja. Sve ove metode smo prikazali da bi ukazali u kom pravcu teku istraživanja u ovoj oblasti. Svakako da nismo mogli obuhvatiti sve najnovije metode, jer za to bi bilo potrebno puno više prostora i vremena. Nadamo se da smo Vam dali osnovne smernice koje će vam pomući u vašem radu i omogućiti da lakše savladate nove tehnike koje se razvijaju u ovoj oblasti.

Prema koncepciji i sadržaju sigurni smo da će knjiga koja je pred Vama biti od pomoći svima koji se na bilo koji način sreću sa vodsnabdevanjem stanovništva vodom za piće. Ako čitalac nađe odgovore na pitanja vezana za kvalitet vode za piće (od čega zavisi, kako se postiže, koji su to problemi i rešenja koja prate proces njegovog postizanja i održavanja), trud uložen u nastanak ove knjige imaće smisao, ali jednako opravdana je njena pojava i ukoliko eventualna pitanja koja ostanu bez odgovora podstaknu čitaoca za dalje proširivanje znanja i traganje po literaturi za novim rešenjima, koja će sasvim sigurno osvetliti i neke nove, buduće probleme, zamajce daljeg napretka u dobijanju kvalitetne vode za piće.

U Novom Sadu Avgust, 2009. godine
Dr Božo Dalmacija,
redovan profesor Prirodno-matematičkog fakultet u Novom Sadu
Dr Jasmina Agbaba,
docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
Dr Mile Klašnja
redovan profesor Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu

Sadržaj

1. RESURSI VODE ZA VODOSNABDEVANJE

1.1. ZNAČAJ OKVIRNE DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE O VODAMA ZA OČUVANJE VODENIH RESURSA
1.2. KOLIKO IMA VODE NA ZEMLJI?
1.3. RASPOLOŽIVI RESURSI VODA NA TERITORIJI SRBIJE
1.4 KVALITET VODNIH RESURSA U SRBIJI
1.4.1. Kvalitet podzemnih voda
1.4.2. Kvalitet površinskih voda

2. SMERNICE ZA ZDRAVSTVENO BEZBEDNU VODU ZA PIĆE

2.1. PLANOVI O SIGURNOSTI VODE ZA PIĆE
2.1.1. Ciljevi bazirani na zdravlju
2.1.2. Osnovi implementacije Plana o sigurnoj vodi za piće
2.1.3. Procena sistema za vodosnabdevanje
2.1.4. Identifikacija i rangiranje hazarda
2.1.4.1. Metoda za određivanje rang liste rizika (Metod 1: Jednostavna timska odluka)
2.1.4.2. Metoda za određivanje rang liste rizika (Metod 2: Semi-kvantitativni prilaz)
2.1.4.3. Identifikovanje dodatnih ili unapređenih kontrolnih mera
2.1.5. Operacioni monitoring za podršku upravljanja rizikom
2.1.6. Verifikacija i revizija
2.1.7. Planovi menadžmenta, dokumentacija i komunikacija
2.1.7.1. Programi za podršku i procedure menadžmenta
2.1.7.1. Dokumentacija
2.1.7.2. Zapis
2.1.7.3. Strategija komunikacije
2.1.8. Nadzor kvaliteta vode za piće

2.2. STANDARDI VODE ZA PIĆE
2.2.1. Hemijski aspekt vode za piće
2.2.2. Biološki aspekt vode za piće
2.2.2.1. Biološko ispitivanje kvaliteta voda
2.2.2.1.1. Pelaške zajednice
2.2.2.1.2. Bentosne zajednice
2.2.2.1.3. Pričvršćene zajednice
2.2.3. Mikrobiološki aspekt vode za piće
2.2.3.1. Hidrični patogeni
2.2.3.1.1. Patogene bakterije
2.2.3.1.2. Protozoe
2.2.3.1.3. Virusi
2.2.3.1.4. Helminti
2.2.3.1.5. Cijanobakteriie
2.2.3.2. Nepoželjni organizmi
2.2.3.2.1. Organizmi koji izazivaju promene ukusa i mirisa vode za piće
2.2.3.2.2. Organizmi koji izazivaju promene boje vode za piće
2.2.3.2.3. Depoziti usled gvožđevitih bakterija
2.2.3.2.4. Problemi korozije usled gvozđevitih i sumpornih bakterija
2.2.3.2.5. Nepoželjne invertebrate
2.23.3. Oportunistički patogeni u vodi za piće
2.2.3.4. Problem cvetanja cijanobakterija i pojave cijanotoksina u vodi namenjenoj za vodosnabdevanje
2.23.4.1. Karakteristike cijanotoksina
2.2.3.4.2. Metode detekciie cijanotoksina u vodi
2.2.4. U susret reviziji Direktivi EU o vodi za piće (98/83/EC)
2.2.4.1. Iskustva sa Direktivom
2.2.4.2. Implementacija Direktive u okviru nacionalne legislative
2.2.4.3. Problemi kvaliteta vode u Evropi
2.2.4.4. Zahtevi za izveštavanje
2.2.4.5. Evropska šema prihvatljivosti (European Acceptance Scheme, EAS)
2.2.4.6. Procena rizika, upravljanje rizikom i Planovi za sigurnost vode
2.2.4.7. Revizija nekih parametara
2.2.4.8. Revizija mikrobioloških parametara

2.3. MONITORING VODE ZA PIĆE
2.3.1. Monitoring vode za piće prema Direktivi EU 98/83/EC
2.3.2. Monitoring vode za piće prema našem pravilniku
2.3.3. Monitoring distribucionog sistema
2.3.4. Tehnike monitoringa
2.3.5. Uspostavljanje zahteva monitoringa
2.3.6. Biomonitoring voda

3. ANALIZA VODE ZA PIĆE

3.1 MODERNA LABORATORIJA ZA ANALIZU VODE ZA PIĆE
3.1.1. Obezbeđenje i kontrola kvaliteta (QA/QC)
3.1.2. Terenske analize
3.1.3. Regulatorni aspekti
3.1.4. Analiza neorganskih parametara kvaliteta
3.1.4.1. Atomska apsorpciona spektrofotometrija – AAS
3.1.4.2. Induktivno kuplovana plazma – ICP
3.1.4.3. Jonska hromatografija – IC
3.1.4.4. Elektrohemijske striping analize – ESA
3.4.4.5. Potenciometrija
3.1.4.6. Mogućnosti analize odabranih neorganskih parametara
3.1.5. Analiza organskih parametara kvaliteta
3.1.5.1. Oksidabilnost
3.1.5.2. Ukupni organski ugljenik
3.1.5.3. Specifični organski parametri
3.1.5.4. Hromatografska analiza
3.1.5.4.1. Priprema uzoraka za hromatografsku analizu
3.1.5.4.2. Gasna hromatografija
3.1.5.4.2.1. Derivatizacija
3.1.5.4.2.2. Separacija i detekcija
3.1.5.4.3. Tečna hromatografija

3.2. METODE I POSTUPCI ZA DETEKCIJU BAKTERIJA U VODI ZA PIĆE
3.2.1. Mikroorganizmi i voda za piće
3.2.1.1. Kvantifikacija bakterija u vodi za piće
3.2.1.2. Vrste mikrobioloških pregleda i pokazatelji kvaliteta vode za piće
3.2.1.3. Principi analitičkih tehnika za ocenu mikrobiološkog kvaliteta
3.2.1.4. Primena monoklonalnih i poliklonalnih antitela
3.2.1.5. IMS/kultura
3.2.2. Neki noviji pristupi, metode i postupci u detekciji bakterija
3.2.2.1. Aerobne mezofilne bakterije – parametar kvaliteta vode za piće
3.2.2.2. Ukupne i fekalne koliformne bakterije
3.2.2.3. Biološki aktivni reakcioni testovi – BARTs

4. OSNOVNE TEHNOLOŠKE METODE U PRIPREMI VODE ZA PIĆE

4.1. SEPARACIONE METODE U PRIPREMI VODE ZA PIĆE
4.1.1. Taloženje i filtracija
4.1.1.1. Koagulacija i flokulacija
4.1.1.1.1. Hemijske reakcije pri koagulaciji
4.1.1.1.2. Uslovi koji utiču na koagulaciju
4.1.1.1.3. Flokulacija
4.1.1.1.4. Faktori koji utiču na koagulaciju i flokulaciju
4.1.1.2. Taloženje
4.1.1.2.1. Uređaji za taloženje
4.1.1.3. Filtracija
4.1.1.3.1. Kontrola filtracije
4.1.1.3.2. Pranje filtra
4.1.2. Membranska separacija
4.1.2.1. Membranska filtracija – mikrofiltracija i ultrafiltracija
4.1.2.1.1. Materijal, struktura i osobine membrane
4.1.2.1.2. Mehanizam membranske filtracije
4.1.2.1.3. Radne karakteristike membrane
4.1.2.1.4. Tehnika membranske filtracije
4.1.2.2. Reversna osmoza i nanofiltracija
4.1.2.2.1. Struktura i materijal membrana
4.1.2.2.2. Mehanizam membranske sevaracije
4.1.2.2.3. Tehnika reversne osmoze i nanofiltracije

4.2. HEMIJSKE METODE U PRIPREMI VODE ZA PIĆE
4.2.1. Poboljšan proces koagulacije u tretmanu vode za piće
4.2.1.1. Osobine čestica u vodi
4.2.1.2. Koagulacija/flokulacija
4.2.1.3. Prirodne organske materije u vodi i efekat koagulacije
4.2.1.4. Uklanjanje algi
4.2.1.5. Uklanjanje jedinjenja antropogenog porekla
4.2.1.6. Uklanjanje mutnoće
4.2.1.7. Uklanjanje biološkog i mikrobiološkog zagađenja
4.2.2. Unapređeni procesi oksidacije u tretmanu vode za piće
4.2.2.1. Ne-fotohemijski procesi
4.2.2.1.1. Ozonizacija u baznoj sredini
4.2.2.1.2. Ozon/vodonik peroksid (O3/H2O2) – PEROXONE
4.2.2.1.3. Fenton (Fe2+/H2O2) i Fenton-slični procesi
4.2.2.2. Fotohemijski procesi
4.2.2.2.1. UV i VUV fotoliza
4.2.2.2.2. Vodonik peroksid/UV zračenje (H2O2/UV)
4.2.2.2.3. Ozon/UV zračenje (O3/UV)
4.2.2.2.4. Ozon/vodonik peroksid/UV zračenje (O3/H2O2/UV)
4.2.2.2.5. Foto-Fenton procesi
4.2.2.2.6. Fotokatalitička oksidacija
4.2.2.3. Još neki AOPs
4.2.2.4. AOPs – poređenje i modeliranje

4.3. DIFUZIONE METODE U PRIPREMI VODE ZA PIĆE
4.3.1. Primena adsorpcije u pripremi vode za piće
4.3.1.1. Adsorpciona ravnoteža
4.3.1.2. Kinetika adsorpcije
4.3.1.3. Faktori koji utiču na adsorpciju
4.3.1.4. Primena u procesima
4.3.1.4.1. Aktivni ugalj u prahu
4.3.1.4.2. Filtri sa nepokretnim slojem granulovanog aktivnog uglja
4.3.1.4.2.1. Zona transfera mase i kriva proboja
4.3.1.4.2.2. Parametri adsorpcionih procesa na GAC filtrima
4.3.1.4.2.3. Pranje GAC filtara
4.3.1.4.2.4. Regeneracija granulisanog aktivnog uglja
4.3.1.4.3. Biološki aktivni ugljevi
4.3.1.4.3.1. Procesi biodegradacije i biosorpcije
4.3.1.4.3.2. Razvoj biofilma na biofiltrima
4.3.2. Primena apsorpcije/desorpcije u pripremi vode za piće
4.3.2.1. Teorijska osnova gas/tečnost razmene
4.3.2.1.1. Rastvaranje gasova (apsorpcija)
4.3.2.1.2. Striping (desorpcija)
4.3.2.2. Aeracija
4.3.2.2.1. Transfer vazduha (kiseonika) u vodu
4.3.2.2.2. Degazacija CO2
4.3.2.2.3. Uklanjanje vodoniksulfida
4.3.2.2.4. Primena čistog kiseonika za oksidaciju
4.3.2.3. Transfer ozona
4.3.2.3.1. Modelovanje transfera ozona
4.3.2.3.2. Izbor reaktora za ozonizaciju
4.3.2.3.3. Reaktori za ozonizaciju
4.3.2.4. Transfer hlora
4.3.2.4.1. Reakcija hlora sa konstituentima u vodi
4.3.2.4.2. Dizajniranje kontaktora za oksidaciiu sa hlorom
4.3.2.5. Korekcija pH vode pomoću ugljen-dioksida

4.4. DEZINFEKCIJA VODE ZA PIĆE
4.4.1 Metode dezinfekcije
4.4.2. Nusprodukti dezinfekcije
4.4.2.1. Zakonska regulativa
4.4.2.2. Toksičnost zakonom regulisanih dezinfekcionih nusproizvoda
4.4.2.3. Toksičnost zakonom neregulisanih dezinfekcionih nusproizvoda
4.4.2.4. Dezinfekcioni nusproizvodi kao proizvodi oksidacije ksenobiotika

5. UKLANJANJE SPECIFIČNIH ORGANSKIH I NEORGANSKIH POLUTANATA IZ VODE ZA PIĆE

5.1. UKLANJANJE AZOTNIH MATERIJA IZ VODE ZA PIĆE
5.1.1. Uklanjanje amonijaka iz vode za piće
5.1.1.1. Fizičko-hemijski procesi uklanjanja amonijaka
5.1.1.2 Biološki procesi uklanjanja amonijaka
5.1.1.2.1 Filteri sa imobilisanom mikroflorom za uklanjanje amonijaka
5.1.1.2.2 Biološki tretman vode koja sadrži amonijak gvožđe i/ili mangan
5.1.2 Uklanjanje nitrata iz vode za piće – denitrifikacija
5.1.2.1. Hemijsko uklanjanje nitrata iz vode za piće
5.1.2.2. Fizičko uklanjanje nitrata iz vode za piće
5.1.2.3. Fizičko-hemijsko uklanjanje nitrata iz vode za piće – jonska izmena
5.1.2.4. Biološko uklanjanje nitrata iz vode za piće
5.1.2.5. Membranski bioreaktori

5.2. UKLANJANJE GVOŽĐA I MANGANA IZ VODE ZA PIĆE
5.2.1. Tehnike uklanjanja gvožđa i mangana iz podzemnih voda
5.2.1.1. Fizičko-hemijsko uklanjanje gvožđa i mangana
5.2.1.2. Biološko uklanjanje gvožđa i mangana

5.3. UKLANJANJE ARSENA U TRETMANU VODE ZA PIĆE
5.3.1. Postupci za smanjenje sadržaja arsena u vodi za piće
5.3.1.1. Koagulacija i flokulacija i drugi precipitacioni porocesi
5.3.1.2. Sorpcioni procesi (adsorpcija i jonska izmena)
5.3.1.3. Membranski procesi
5.3.1.4. Oksidacija
5.3.2. Generisanje i odlaganje reziduala arsena nakon tretmana
5.3.2.1. Solidifikacija i stabilizacija (S/S) kao remedijaciona tehnologija za otpad koji sadrži arsen
5.3.2.1.1. Područja primene, prednosti i potencijalna ograničenja
5.3.2.2. Kristalizacija mulja
5.4. UKLANJANJE TOKSIČNIH ORGANSKIH POLUTANATA
5.4.1. Hibridni proces membranska filtracija/adsorpcija na aktivnom uglju u prahu
5.4.2. Unapređeni procesi oksidacije
5.5. MERE PREVENCIJE I POSTUPCI UKLANJANJA CIJANOTOKSINA IZ VODE
5.5.1. Koagulacija/flokulacija, flotacija i adsorbcija aktivnim ugljem
5.5.2. Hlorinacija
5.5.3. Svetlost
5.5.4. Procesi na membranama
5.5.5. Ozonizacija

 • Autor
  Članci
 • Komentari (8)
  Član 977

  Poštovani,

   

  zainteresovani smo za kupovinu knjige preko računa firme

  Ukoliko postoji mogućnost ove vrste kupovine, molim da nam navedete način za plaćanje

  Hvala

  Član 37.597

  Postovani, zelim da imam ovu fantastičnu knjigu. Molim vas da ako postoji mogucnost kupovine, da.mi date smernice kako da je porucim. Hvala unapred.

  Član 32.024

  Poštovani,

  Kako mogu da dođem do ove knjige? Molim Vas da mi date smernice na mail adresu: sneza.kovacevic94@gmail.com

  Pozdrav.

   

  Član 38.685

  Poštovani,kako mogu da kupim ovu knjigu.

  sasaradojcic1987@gmail.com

   

  Član 40.063

  Pozdrav,

  Želeo bih da kupim ovu knjigu pa me možete slobodno kontaktirati na sledeći mejl deljanin.com@gmail.com

  Član 10.142

  Kupio bih ovu knjigu, molim Vas za cenu i kako da Vas kontaktiram radi naručivanja. Pozdrav

  Član 40.038

  Poštovani, postoji li mogućnost naručivanja ove knjige?

  Član 35.396

                         VIBRACIONI UREDJAJI  I SVET POLJOPIVREDE     
     
                                                                   UVOD

   
   Vibrirajuća voda.
   
  Kada voda prolazi kroz Naš uredjaj, proizvodi se vibrirajuca voda.
    Koja je razlika između ove i ostalih poljoprivrednih voda?
   
  Za razliku od voda koje se koriste u mnogim poljoprivrednim oblastima, ova voda:
   
  1) Ne sadrži toksine
  2) Donosi visoka stanja oksigenacije
  3) Povećava energiju
  4) Regulise i uravnotežuje minerale u zemlji
   
  Ove karakteristike vibrirajuce  vode donose, neke ,uistinu neverovatne rezultate u svetu poljoprivrede.

   
  REFRAKTOMETAR  I Brix  Nivo
   
  Šta vibracija vode donosi usevima za ishranu?
  Dugi niz godina postoji razumevanje onoga što je u poljoprivredi poznato kao Brix nivo.
  Ovo se pojavilo 1800-ih kada je nemački hemičar Adolf Brix uvideo potrebu za načinom   da se utvrdi kada je grožđe dovoljno slatko za berbu.
   
  Ono što je rezultiralo bio je instrument, refraktometar, koji je tačno izmerio gdje je u bilo kojem danu bio sadržaj šećera (disaharid Saharoza) u grožđu.
  Čak i izvan sadržaja šećera, sada se zna da je Brix nivo pokazatelj sadržaja hranjivih supstanci.

  Ovakvim merenjem sigurni ste da će Vam finalni proizvod biti visokog kvaliteta.
   
  Refraktometar, uređaj prikazan ovde, meri jedinice zvane Brix.
  Stepen Brix (simbol °Bx) je jedinica reprezentativna za sadržaj šećera u vodenom rastvoru.
   
   Vrednost sadržaja šećera (Saharoze) prikazuje se u BRIX jedinicama:
  1 Brix = 1%  saharoze  odnosno 1% saharoze  je 1g saharoze  na 100g rastvora.
  Uredjaj Refraktometar meri kombinaciju šećera, aminokiselina, ulja, proteina, flavonoida i minerala.  
  Dok gledate kroz kontrolnu stranu instrumenta, vidite urezanu skalu kalibrisanu na
  0-30 ili 0-32  Brix stepena.(0 – 32 % Brix)
  Promene biljaka (vitalnost i nedostatak bolesti )
     Usev kao što je Jagoda tada se može ocenjivati u smislu Brix-a s brojevima u
     4 kategorije:  Loše,   Prosečno,    Dobro,    Izvrsno.
  Zanimljivo je primetiti da je većina ocena Brix supermarketa u rasponu od lošeg do prosečnog. Korišcenjem ovakve  vode, usevi  se sada dosledno ocenjuju u rasponu od dobrog do izvrsnog ili više !
   
  U pogledu imunološke otpornosti biljaka, mogu se napraviti korelacije s Brix ocenom.
  Postrojenje s visokim Brixom emituje daleko superiorniji energetski elektromagnetski spektar od uzorka s niskim Brixom.
   Insekti „vide“ u ovom rasponu i „napadaju“ biljke najslabijim energijama.
   
   Ako bi uzgajivač shvatio da je sva ta priča o tome kako zdrave biljke „opiru“ insektima
   zapravo još jedan način da se kaže da najjače biljke ne privlače insekte,
  onda su na putu razumevanja glavnog naucnika za zemljiste  dr. Carey A. Reamsove I razumevanja njegovih poljoprivrednih  metoda.
  Vibraciona Voda vraća biljku u ravnotežu prirode
   
  Brix čitanje je samo način da autorativno vidimo ono što insekti vide svojim očima.
   
  Kada je biljka izvan nutritivne ravnoteže, unutarnji pritisci uzrokuju da neke celijske  komponente poput jednostavnih šećera ili nepotpunih proteina prodiru na površinu
   lišća  i stabljike.    
  Onda, što imaš?          Besplatan ručak za štetočine!
   
  Biljke su jednako osetljive na sistemske nutritivne neravnoteže kao i ljudi.

   
  Korišcenje vode na farmi
   

  Pojava Vibracione vode na farmi ostavila je više od jednog farmera koji se  češka po glavi pitajući se zašto ne moraju koristiti toliko vode kao u prošlosti. Dizajner  naseg uredjaja  objašnjava:
     „Sve je u energiji… a energija u vibracionoj vodi sama po sebi daje poboljšanu hidrataciju.
   Štaviše, vibraciona voda nudi takvo povećanje faktora hidratacije da biljke ne trebaju uobicajene ( „naviknute“ ) nivoe vode koje su poznate  poljoprivrednicima.
   Ovako,Oni napolju stoje u poljima blata, iznenađeni jer sa  nasom  vodom biljci ne treba toliko vode.
   
  Iskustva ukusa i biljne produktivnosti – MANDARINE
   
  Sećamo se prvih iskustava hrane uzgojene s vibracionom vodom. “Bilo je to buđenje.
   Do jednog čarobnog dana imali smo ideju kakva bi hrana trebala imati stvarni ukus. Distributer vibracione vode i uzgajivač naranče I mandarina isporučio je nekoliko mandarina u našu firmu.
  Napravili smo sok od mandarina i bio je kao nektar s neba.
   “Vau, dakle, ovako bi sok trebao imati ukus!”  — bio je izraz na licima svih.
  Čak štoviše, bilo je nečega u soku što vam je izmamilo osmijeh na srce i lice.
   
    Bilo je nezaboravno iskustvo saznati u čemu bi svi zaista mogli uživati za ukus i zdravlje.
   
  Po prvi put je prava ishrana bila stvarnost.
  Testirali smo Brix nivo  soka i proverili smo na visokih 17,8.
   
   Ovo je dobro do izvrsno na Brix lestvici
  LIMUNI
   
  O moj Bože! Možete li stvarno zagristi limun i imati ovako slatki ukus?
  Upravo takvo je bilo iskustvo kada smo prvi put probali strukturirane limune!
   Zagrizli smo u njih kao da su jabuke.
  Normalna jaka kiselost zamenjena je jedinstveno ugodnim i slatkim polugorkim ukusom limuna.

   

   

   

  GROZDJE
   
  Uzgajivači grožđa u Meksiku bili su zaprepašteni kada su njihovi usevi dovedeni u berbu 2 nedelje ranije nego ikad u istoriji njihove farme.
   Normalne gljivične izrasline koje su se redovno  pojavljivale na grožđu nikada se nisu pojavljivale nakon što su vinove loze hranjene vibracionom  vodom.
   
  No, viđene su i nove vrednosti  Brixa za grožđe.
  Normalno očitanje Brixa za izvrsno grožđe dostiglo bi oznaku
  20 na refraktometru.
    Ovo grožđe se sada prijavljivalo na 24 !
  Vibraciona  voda doslovno je oduvala poklopac s normalne Brixove ljestvice.
  Drugo shvatanje došlo je i od menjanja profila zemljista ispod grožđa

  Ruze

   
   
   
   
   
   
   
  -13-
  Kad smo prvi put počeli s grmom ruže u našem sedištu, on je puštao cvjetove visoko   oko 2 m. Ovi su za početak bili prilično zdravi. Nakon dodavanja snažne vibracione vode iz višestrukih  strukturnih jedinica, ružičnjak je ubrzo počeo izgledati kao fantastična šuma ruža. Ruže su dale tako neverovatno mirisno cveće, čvrste stabljike i bogato  gusto lišće da je bio neverovatan kaleidoskop boja.
  Susedne ruže bledile su u uporedjenju  sa ruzama zalivanim strukturnom vodom.
   Bilo je jasno da. kada su voditelji pucanja svi posezali za nebom na 3,34 m do 3,95 m da postoji nešto vrlo stvarno, ako ne i čarobno, u strukturiranoj vodi!
  Sada, sami cvetovi ruže sežu iznad naših ispruženih ruku na 2, 6 m otprilike.
  Uz vibracionu vodu, za veće dobitke korišcena su organska djubriva iz  firme
   Eartheart Naturals.      Značajan aspekt !
  Energija vode treba doneti brže upijanje i asimilaciju dobrih hranjivih sastojaka biljci ili  Zivotinji.
  Kvantna energija i efekat polja

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Postoje i drugi čudni učinci Vibracione vode koji zaslužuju fascinaciju i proučavanje.
  Na primer, rano u promatranju rasta polja jagoda, uočeno je da vibraciona voda ima sposobnost povećanja rasta biljaka jagoda iako susedne biljke nisu primale VODU
    Je li postojala neka poruka koju je nasa voda dala drugim „suvim“ biljkama od biljaka koje su se zalivale? Ili se radi o tome da vibraciona voda emituje tako jako energetsko polje da su „suve“ biljke povećale rast samo zbog kvantnog efekta polja blizine?
      To su intrigantna pitanja na koja treba promastrati i odgovoriti daljnjim proučavanjem.

   
  ZDRAVLJE ZIVOTINJA

   

   

   
   
   
   
   
   
  Biljke nisu jedine koje doživljavaju poboljšane reakcije rasta u poljoprivredi.
  Također su vidljiva poboljšanja zdravlja i uzgajivanja  životinja.
  Kako ulazimo u svet stočarstva , ovaj isti Kvantni efekt polja također se odnosi na sva istraživanja na životinjama s Vibracionom  vodom.
  Zašto je opaženo da čitave pčelinje kolonije u više navrata i svakodnevno lete iz svoje košnice i preko velikog dvorišta samo da bi stigle i popile što više (koliko je to moguce) susedne zalihe  ZIVE vode
  Kako  je moguće?
   Jesu li oni toliko svesni kako ih zdravlje vibracione vode čini daleko jačom, skladnijom i produktivnijom kolonijom? Moraju, jer bliži izvori vode, iako dostupni, iste pčele zanemaruju!
  Čak pretpostavljamo da kako se pčelari upoznaju s prirodnom snagom VIBRACIONE  vode
  na pčelama se može vidjeti da je zastrašujući poremećaj kolapsa kolonije stvar prošlosti ili barem značajno smanjen zaštitnom prisutnošću Vibracione Vode..

  MLECNA  INDUSTRIJA
  Videlo se da su mlečna stada u Mlekari Chandler AZ, poboljšala svoju proizvodnju maslaca. ( Mleko sa vecim procentom masnoce je vrednije I skuplje).
   
  Krave su se čak počele ponašati drugačije, kohezivnije.
   
  Kada je pitka voda za krave bila u pitanju sa aspekta  nivoa bakterija, između izvora i pojilica postavljena je nas  uredjaj.
  U roku od dve nedelje,  standardna voda u mlekari  je očišćena od ovog problema i mlekara je ostala otvorena bez mikrobioloskih problema.
   
  PILICI
  Farme pilića otkrile su veći ukupni rast i povećanje težine od pilica koje piju ne vibracionu vodu.
   
   Još jedan veliki uvid iz upotrebe vibracione vode bio je smanjenje ukupne stope smrtnosti za 50%.
   
   Smrtnost je pala sa 4 000 pilica po objektu  na 2 000  po  jednoj nedavnoj  studiji.
   
  Sve životinje privlače vibrirajuća voda…ptice, konji i kućni ljubimci
   Kad im se pruži izbor, psi prirodno biraju vibracionu vodu umesto
  hlorisane vode iz slavine.
   Vibration Water  vec prednjači u svetu veterinarskog zdravlja.
   

Odgovor na: Savremene metode u pripremi vode za piće

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">