Literatura za Tehnologiju vode

Aeracija otpadnih voda

Prof. dr Miroslav Stanojević, Mr Stojan Simić, Dr Dejan Radić, Doc. dr Aleksandar Jovović, ETA, Beograd, 2006.

O vodama

Prof. dr Martin Bogner dipl. inž. maš., Miodrag Stanojević dipl. inž. maš., ETA, Beograd, 2006.

Hemija vode

dr Radisav Vidić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005.

Mikrobiologija voda

Dragutin Đukić, Slavka Gajin, Milan Matavulj, Leka Mandić, Prosveta, Beograd, 2000.

Kvalitet vode za piće

Dipl. inž. Stjepan Levata (urednik), Savez hemičara i tehnologa Jugoslavije, Beograd, 1995.

Tehnologija vode

Doc. Inž. Veljko Korać, Sveučilište Zagreb, Zagreb, 1962.