U mirnodopskim prilikama procena nivoa radioaktivnosti i radijacionog rizika u pojedinim delovima životne sredine i lanca hrane zahteva stručan kadar, odgovoran i savestan rad, posedovanje specifične nuklearne instrumentacije i precizno definisanu zakonsku i podzakonsku regulativu.

U akutnoj radijacionoj situaciji, pored prethodno navedenog, neophodan je brz i efikasan rad, brza procena razvoja radijacione situacije uz respektovanje zakonske regulative za vanredni događaj i posledice primene nuklearnog oružja. Međutim, mnogi principi, organizacija rada, analitičke metode, nuklearna instrumentacija i drugo, zajednički su za rad u mirnodopskoj, kao i u akutnoj i hroničnoj radijacionoj situaciji.

Da bi se dobijeni rezultati radiometrijskih ispitivanja mogli upoređivati na međunarodnom planu, što je veoma značajno za promet prehrambenih proizvoda, neophodno je da postoji ujednačenost tehnologija rada, radijaciono-higijenske procene konzumne vrednosti namirnica i stočne hrane, kao i radijacionog opterećenja i rizika za stanovništvo.

Osnova za izradu ove knjige nalazi se u nekoliko publikacija međunarodnih organizacija (IAEA, FAO, WHO, ICRP i dr.), koje su navedene u bibliografiji.

Ova knjiga treba da posluži kao osnova za realizaciju BIOTEHNIČKOG MONITORING SISTEMA (BIMOS), koji čini sastavni deo integralnog monitoringa radiokativnosti u mirnodopskoj situaciji u našoj zemlji.

Procena radijacione ugroženosti biosfere, odnosno životne sredine i lanca hrane, od izvanrednog su značaja za zaštitu zdravlja ljudi. Realizacija ovog programa zahteva učešće stručnjaka različitih profila, od meteorologa, hemičara fizičara, informatičara, preko biotehnologa do zdravstvenih radnika.

U ovoj knjizi nisu posebno razrađivana pitanja stručne i naučne osnove za radijaciono-higijensku kontrolu u biotehnologiji, pošto je problematika ove oblasti detaljno razrađena u publikaciji „RADIJACIONA HIGIJENA U BIOTEHNOLOGIJI“, Naučna knjiga, Beograd, 1991.

Želja autora je da ova knjiga posluži kao vodič biotehničkim stručnjacima različitih profila (veterinari, agronomi, prehrambeni tehnolozi i dr.) prilikom uvođenja određenih radijaciono-higijenskih mera i kontrole u kompleksu biotehničke proizvodnje i prehrambene tehnologije.

AUTORI

SADRŽAJ

Predgovor

PRVI DEO Organizacija sistema radijacione kontrole

1. Radijaciona kontrola biotehničke proizvodnje
1. Mreža ustanova za radijaciono-higijensku kontrolu biotehničke proizvodnje
PRVI NIVO

DRUGI NIVO
2. Radiometrijske laboratorije
2.1. Centralna analitičko arbitražna radiometrijska laboratorija (AARL)
2.1.1. Posebna (namenska) zgrada
Raspored prostorija u AARL
2.2. Radiometrijska laboratorija okruga (RLO)
2.2.1. Prostorni uslovi rada
3. Nuklearna instrumentacija i laboratorijska oprema
3.1. Nuklearna instrumentacija za AARL
3.2. Nuklearna instrumentacija za RLO
3.3. Laboratorijska oprema za AARL
3.4. Laboratorijska oprema za RLO
4. Stručni kadrovi za AARL i RLO
5. Osnovna pravila za bezbedan rad u radiometrijskoj laboratoriji
6. Terenska (pokretna) radiometrijska laboratorija (TRAL)
2. Radijacioni biotehnički monitoring
1. Organizacija biotehničkog monitoring sistema (BIMOS)
2. Osnove zakonske regulative za organizovanje BIMOS-a

ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH BOLESTI KOJE UGROŽAVAJU CELU ZEMLJU
PODZAKONSKA REGULATIVA
3. Organizacija DRUGOG KRUGA BIMOS-a u Republici Srbiji
3.1. Predlog organizacije DRUGOG KRUGA BIMOS-a
3.2. Funkcionalni koncept DRUGOG KRUGA BIMOS-a
3.3. Institucionalne nadležnosti u DRUGOM KRUGU BIMOS-a

ANALITIČKO-ARBITRAŽNA RADIOMETRIJSKA LABORATORIJA NAUČNOG INSTITUTA ZA
VETERINARSTVO SRBIJE

RADIOMETRIJSKE LABORATORUE OKRUGA
REPUBLIČKA VETERINARSKA INSPEKCIJA
3.4. Realizacija predloženog DRUGOG KRUGA BIMOS-a

PERIFERNI DEO DRUGOG KRUGA BIMOS-a
Redovni uslovi
Vanredni događaji

SREDNJI DEO DRUGOG KRUGA BIMOS-a
Redovni uslovi
Vanredni događaji

CENTRALNI DEO DRUGOG KRUGA BIMOS-a
4. Radijacioni biotehnički informacioni sistem (BINFOS)
4.1. Polazne osnove za formiranje BINFOS-a
4.2. Predlog organizacije BINFOS-a
4.2.1. Šifarnik za opšte podatke

A) Radiometrijske laboratorije
B) Okruzi Republike Srbije
C) Opštine Republike Srbije
4.2.2. Šifarnik o vrsti radijacione analize
4.2.3. Šifarnik vrste uzoraka
A) Voda
B) Zemljište
C) Biljke
D) Životinje
E) Namirnice
F) Stočna hrana
G) Krmne smeše

DRUGI DEO Radni postupak radijacione kontrole

3. Putevi radioaktivne kontaminacije životne sredine i lanca hrane
1. Mogućnost radioaktivne kontaminacije Balkana u zavisnosti od sinoptičke situacije
1.1. Vazdušna strujanja pri zemljištu
1.2. Vazdušna strujanja na 1000 metara
1.3. Vazdušna strujanja na 3000 metara
1.4. Atmosfersko taloženje padavina
1.5. Procena opasnosti od radioaktivne kontaminacije iz pravca najbližih – susednih zemalja
2. Radijaciono osmatranje i izviđanje radioaktivno kontaminirane teritorije (KONZ-a)

NASTANAK KONZ-a
RADIJACIONO OSMATRANJE
RADIJACIONO IZVIĐANJE
VREME BEZOPASNOG BORAVKA NA KONZ-u

3. Izbor uzoraka iz životne sredine
3.1. Vazduh
3.2. Padavine (čvrste i tečne)
3.3. Voda
3.4. Sediment
3.5. Zemljište
3.6. Trava
4. Izbor uzoraka iz lanca hrane
4.1. Mleko
4.2. Meso
4.3. Ribe, rakovi i školjke
4.4. Med
4.5. Žitarice i pirinač
4.6. Povrće
4.7. Voće
4.8. Uzorak dnevnog obroka stanovništva
4.9. Ostala hrana
5. Radijacioni bioindikatori
5.1. Bioindikatori radioaktivne kontaminacije
4. Radionuklidi
1. Klasifikacija radionuklida u odnosu na vrstu nuklearnog akcidenta
1.1. Topljenje jezgra reaktora sa ili bez kontejmenta

A) RADIONUKLIDI VAŽNI U PRVOM DANU
B) RADIONUKLIDI VAŽNI U PRVOJ NEDELJI
C) RADIONUKLIDI VAŽNI ZA DUŽI VREMENSKI PERIOD
1.2. Topljenje jezgra reaktora sa delovima kontejmenta

A) RADIONUKLIDI VAŽNI U PRVOM DANU
B) RADIONUKLIDI VAŽNI U PRVOJ NEDELJI
C) RADIONUKLIDI VAŽNI ZA DUŽI VREMENSKI PERIOD
1.3. Ispuštanje iz postrojenja za preradu i obogaćivanje nuklearnog goriva
1.4. Ispuštanja iz postrojenja za preradu plutonijumovog goriva
2. Druga potencijalna ispuštanja radionuklida
3. Biološki značajni radionuklidi
3.1. Fisioni radionuklidi
3.2. Aktivacioni radionuklidi
3.3. Radionuklidi od posebnog značaja za životnu sredinu i lanac hrane

4. Radioaktivni raspad
PRIKAZ ZAKONA RADIOAKTTVNOG RASPADA
VREME POLURASPADA
Biološko vreme poluraspada
Etektivno vreme poluraspada
Kritični organ

5. Metabolizam radionuklida

6. Zaštita od jonizujućeg zračenja u uslovima eksperimentalnog rada u radiometnjskoj iahoratoriji

ZAŠTITA EKRANIZACIJOM
ZAŠTITA VREMENOM I RASTOJANJEM
5. Sakupljanje, skladištenje i priprema uzoraka
1. Sakupljanje uzoraka
1.1. Uzorkovanje materijala u mirnodopskoj radijacionoj situaciji
1.1.1. Uzorkovanje materijala iz životne sredine

UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA
UZORKOVANJE VODE
1.1.2. Uzorkovanje materijala iz lanca hrane

VETERINARSKO-SANITARNI NADZOR
UZORKOVANJE NAMIRNICA ŽIVOTINJSKOG POREKLA
Uzorkovanje mesa i proizvoda od mesa
Uzorkovanje mleka i proizvoda od mleka
Uzorkovanje divljači
Uzorkovanje riba, rakova i školjki
Uzorkovanje jaja i proizvoda od jaja
Uzorkovanje meda
UZORKOVANJE STOČNE HRANE
Uzorkovanje sveže kabaste hrane
Uzorkovanje suve kabaste hrane
Uzorkovanje koncentrovane stočne hrane

FITO-SANITARNI NADZOR
UZORKOVANJE NAMIRNICA BILJNOG POREKLA
Uzorkovanje povrća
Uzorkovanje voćnih plodova
Uzorkovanje korenastih i krtolastih plodova
Uzorkovanje žitarica
Uzorkovanje namirnica biljnog porekla u skladištima
1.1.3. Dobijanje prosečnog uzorka
1.2. Uzorkovanje materijala u vreme vanrednog radijacionog događaja
1.3. Uzorkovanje materijala posle nuklearnog udara
1.4. Potrebne količine uzoraka
1.5. Pakovanje i obeležavanje uzoraka
1.6. Slanje uzoraka u radiometrijsku laboratoriju
2. Skladištenje – čuvanje uzoraka
3. Pripremanje uzoraka iz biotehničke proizvodnje za radijaciono-higijensku kontrolu

MEHANIČKO ČIŠĆENJE
SUŠENJE I UPARAVANJE
HOMOGENIZACIJA
SPALJIVANJE – MINERALIZACIJA
TEČNI BIOLOŠKI MATERIJAL
3.1. Koncentrisanje i izdvajanje radionuklida

METOD ODVAJANJA
METOD TALOŽENJA
METOD EKSTRAKCIJE
METOD ELEKTROLIZE
KOEFICIJENT ČISTOĆE
3.2. Određivanje hemijskog prinosa
4. Izrada preparata za radiometriju
4.1. Opšti uslovi izrade preparata za radiometriju
4.1.1. Alfa emiteri
4.1.2. Beta emiteri
4.1.3. Gama emiteri
4.2. Metodologija izrade preparata za radiometriju
4.2.1. Preparisanje uzoraka za gama spektrometrijsku analizu
4.2.2. Preparisanje uzoraka za indikatorsko merenje ukupne aktivnosti iz nativnog uzorka u debelom sloju
4.2.3. Preparisanje uzorka za merenje niske beta aktivnosti

6. Radiometrija uzoraka iz lanca hrane
METODE OTKRIVANJA RADIOAKTIVNIH SUPSTANCIJA
METODE ZA ODREĐIVANJE SADRŽAJA I IDENTIFIKACIJU RADIONUKLIDA
DIREKTNE INSTRUMENTALNE ANALIZE
RADIOHEMIJSKE ANALIZE
METODA TANKOSLOJNOG UZORKA (TSU)
METODA DEBELOSLOJNOG UZORKA (DSU)
METODE MERENJA NISKIH AKTIVNOSTI
METODE MERENJA VISOKIH AKTIVNOSTI
1. Radiometrija u mirnodopskoj situaciji
1.1. Antikoincidentni merni uređaj LARA-5
1.1.1. Namena uređaja
1.1.2. Sastav i karakteristike mernog uređaja LARA-5

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OLOVNOG KUĆIŠTA LOLA-5
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ELEKTRONSKOG UREĐAJA SVIT-5
1.1.3. Opis mernog uređaja LARA-5
OLOVNO KUĆIŠTE LOLA-5
ELEKTRONSKI UREĐAJ SVIT-5
STABILIZATOR NAPONA ST-10
1.1.4. Princip primene uređaja LARA-5
1.1.5. Uključivanje mernog uređaja LARA-5
MERENJE UZORAKA VRLO NISKIH NIVOA BETA AKTIVNOSTI
MERENJE UZORAKA VIŠIH NIVOA BETA AKTIVNOSTI
1.2. Radiometrijski uređaj LARA-86
1.2.1. Namena laboratorije
1.2.2. Sastav i karakteristike laboratorije
1.2.3. Opis radiometrijskog uređaja LARA-86
1.2.4. Princip primene uređaja LARA-86
1.2.5. Uključivanje uređaja LARA-86
1.2.6. Metodologija rada
1.3. Radiometrijska laboratorija LARA-GS
1.3.1. Namena laboratorije
1.3.2. Princip metode
1.3.3. Sastav i karakteristike laboratorije
1.3.4. Opis laboratorije LARA-GS
1.3.5. Povezivanje uređaja LARA-GS
1.3.6. Metodologija rada
2. Radiometrija u akutnoj radijacionoj situaciji
2.1. Monitori radioaktivnog zračenja i monitori radioaktivne kontaminacije
2.1.1. Monitor kontaminacije KOMO-TM

NAMENA INSTRUMENTA
KARAKTERISTIKE INSTRUMENTA
OPIS INSTRUMENTA
METODOLOGIJA RADA
2.1.2. Monitor kontaminacije KOMO-TN
NAMENA MONITORA
KARAKTERISTIKE INSTRUMENTA
OPIS INSTRUMENTA
METODOLOGIJA RADA
2.1.3. Monitor kontaminacije KOMO-TL
NAMENA INSTRUMENTA
KARAKTERISTIKE INSTRUMENTA
OPIS INSTRUMENTA
METODOLOGIJA RADA
2.1.4. Alarmni monitor zračenja MZ-10
NAMENA MONITORA ZRAČENJA MZ-10
KARAKTERISTIKE UREĐAJA MZ-10
OPIS UREĐAJA
METODOLOGIJA RADA
2.1.5. Alarmni monitor zračenja MZ-20
2.1.6. Alarmni monitor zračenja MZ-30
2.1.7. Alarmni monitor zračenja MZ-100

NAMENA MONITORA ZRAČENJA MZ-100
KARAKTERISTIKE UREĐAJA MZ-100
2.2. Radiometrijska laboratorija LARA-10
2.2.1. Namena laboratorije
2.2.2. Princip metode
2.2.3. Sastav i karakteristike RL
2.2.4. Opis laboratorije LARA-10
2.2.5. Povezivanje uređaja LARA-10
2.2.6. Režim rada u RL LARA-10
2.2.7. Metodologija radiometrije
TRIJAŽA UZORAKA
ORIJENTACIONA MERENJA
PRONALAŽENJE ODGOVARAJUĆEG ABSORBERA – FILTRA
IZRADA VREMENSKOG PROGRAMA MERENJA
KONAČNA MERENJA I PRORAČUN MASENE AKTIVNOSTI
2.2.8. Osnovni principi za pravilan i bezbedan rad

ZNAČAJNE NAPOMENE ZA RAZVIJANJE RL
ZNAČAJNA PRAVILA ZA VREME RADNOG VREMENA U RL
RAD NA PRIPREMI UZORAKA
DEKONTAMINACIJA UREĐAJA I PRIBORA
ODRŽAVANJE RL LARA-10
ISPUNJAVANJE REGISTARSKOG KARTONA
7. Spektrometrijske metode identifikacije radionuklida
1. Gama spektrometrijska analiza – metoda za determinaciju gama emitera
1.1. Princip i primena metode
1.2. Potrebni reagensi, pribor i standardi
1.3. Nuklearno merilo – sistem za gama spektrometriju
1.4. Kalibracija gama spektrometrijskog sistema
1.4.1. Energetska kalibracija
1.4.2. Kalibracija efikasnosti
A – Oblik brojanja uzorka
B – Metoda kalibracije
C – Kalibracioni izvori
D – Analitičko izražavanje efikasnosti
1.5. Razmatranje gama spektrometrijskog merenja
1.5.1. Geometrija merenja
1.5.2. Osnovno zračenje – fon
1.5.3. Granica detekcije
1.6. Obrada spektra
1.6.1. Kompjuterska obrada spektra
1.6.2. Ručna obrada spektra
1.7. Izračunavanje nivoa aktivnosti
1.7.1. Nivo aktivnosti u vreme merenja
1.7.2. Korekcija za radioaktivni raspad
1.7.3. Konačno izračunavanje – obračun nivoa aktivnosti
1.7.4. Standardna devijacija
1.8. Pouzdanost – tačnost merenja
2. Terenska gama spektrometrijska analiza – metoda za determinaciju gama emitera direktno na terenu
3. Alfa spektrometrijska analiza – metoda za determinaciju alfa emitera
4. Scintilaciona spektrometrijska analiza – metoda za determinaciju beta i gama emitera
4.1. Tečna scintilaciona spektrometrijska analiza – metoda za determinaciju beta emitera
4.1.1. Izbor scintilatora
4.1.2. Efekt gašenja kod tečnih scintilatora
8. Radiohemijske metode identifikacije radionuklida
1. Metoda za radiohemijsko određivanje stroncijuma
1.1. Određivanje radioaktivnog stroncijuma u različitim uzorcima nitratnim taloženjem – precipitacijom
A – Osnova metode
B – Reagensi
C – Priprema uzoraka za analizu
D – Opšti postupak
1.1.1. Određivanje radioaktivnog strocijuma u mleku i siru
A – Dopunski reagensi
B – Priprema uzoraka za analizu
C – Postupak
1.1.2. Određivanje radioaktivnog stroncijuma u žitaricama, povrću, biljkama i drugim
prehrambenim proizvodima
A – Dopunski reagensi
B – Priprema uzoraka za analizu
C – Postupak
1.1.3. Određivanje radioaktivnog stroncijuma u vodi
A – Dopunski reagensi
B – Postupak
1.2. Modifikovana nitratna metoda za određivanje stroncijuma-90 u zemljištu
A – Osnova metode
B – Reagensi
C – Priprema uzoraka za analizu
D – Postupak
E – Modifikacija za zemljišta sa visokim sadržajem aluminijuma
F – Određivanje kalcijuma
1.3. Izračunavanje sadržaja stroncijuma-90
1.3.1. Izračunavanje na osnovu brojanja itrijuma
1.3.2. Izračunavanje na osnovu brojanja stroncijuma
1.4. Izračunavanje sadržaja stroncijuma-89
1.4.1. Izračunavanje na osnovu brojanja stroncijuma preko apsorbera od 100 mg/cm
1.4.2. Izračunavanje na osnovu brojanja starog stroncijumovog izvora
1.4.3. Izračunavanje na osnovu ponovljenog brojanja izvora stroncijuma
1.5. Kalibracija – baždarenje brojača
1.5.1. Kalibracija za stroncijum-89
1.5.2. Kalibracija za stroncijum-90 preko apsorbera od 100 mg/cm
1.5.3. Kalibracija za stroncijum-90 i itrijum-90
1.5.4. Kalibracija za itrijum-90
1.6. Određivanje kalcijuma
1.6.1. Određivanje kalcijuma u pepelu mleka
1.6.2. Određivanje kalcijuma u biljkama i pepelu povrća
1.7. Upotreba trasera stroncijuma-85 za određivanje hemijskog prinosa
1.7.1. Postupak koji se preporučuje
2. Metoda za radiohemijsko određivanje tricijuma
2.1. Namena i oblast primene metode
2.2. Princip metode
2.3. Reagensi
2.4. Voda sa vrlo niskim sadržajem tricijuma – blank voda
2.5. Rastvor internog standarda
2.6. Rastvor scintilatora
2.7. Aparatura
2.8. Uzorkovanje i uzorci
2.9. Analitički postupak
2.9.1. Priprema uzoraka
2.9.2. Punjenje bočica za brojanje
2.9.3. Postupak brojanja – merenja
2.10. Prikazivanje rezultata – metoda izračunavanja
2.10.1. Efikasnost brojanja – merenja
2.10.2. Koncentracija aktivnosti tricijuma u uzorku
2.10.3. Greške uzrokovane statistikom prirodnog radioaktivnog raspada i osnovnim zračenjem-fonom
2.11. Optimizacija uslova brojanja – merenja
2.11.1. Donja granica detekcije – najmanja koncentracija aktivnosti koja se može detektovati
2.11.2. Optimalno podešavanje kanala za merenje
2.12. Kontrola kvaliteta
2.12.1. Interferencija usled luminiscencije
2.12.2. Stabilnost opreme
2.13. Izveštaj o izvršenoj analizi
3. Metode za radiohemijsko određivanje plutonijuma, americijuma i kirijuma
3.1. Određivanje plutonijuma, americijuma i kirijuma u biološkim uzorcima, sedimentu, zemljištu, vodi i vazdušnim filtrima
A – Osnova metode
B – Aparati
C – Reagensi
3.1.1. Određivanje plutonijuma, americijuma i kirijuma u biološkim uzorcima
A – Priprema uzorka
3.1.2. Određivanje plutonijuma, americijuma i kirijuma u uzorcima vode
A – Priprema uzorka
3.1.3. Određivanje plutonijuma, americijuma i kirijuma u filtrima od staklenih vlakana
A – Priprema uzorka
3.1.4. Određivanje plutonijuma, americijuma i kirijuma u sedimentu i uzorcima zemljišta
A – Priprema uzorka
3.2. Izdvajanje plutonijuma
A. Jonoizmenjivački postupak I
3.3. Izdvajanje americijuma i kirijuma
A. Postupak taloženja oksalata
B. Jonoizmenjivački postupak II – korak čišćenja
C. Postupak ekstrakcije
D. Jonoizmenjivački postupak III – izdvajanje Am/Cm iz retke zemlje
3.4. Elektrodepozicija
A. Priprema za depoziciju
B. Elektro deponovanje
3.5. Izračunavanje
A. Izračunavanje aktivnosti
3.6. Opšta obeležja
A. Alfa spektrometrija
4. Kontrola kvaliteta analiza
4.1. Program službe za kontrolu kvaliteta analiza
4.2. Kalibracija i standardi
4.3. Interkomparacija
4.4. Program interne kontrole
A. Kontrola – provera opreme
B. Kontrola uzoraka za analizu
C. Prikazivanje rezultata
9. Osnovni elementi statističke obrade rezultata merenja radioaktivnosti
Sistematske greške merenja radioaktivnosti
Slučajne greške merenja radioaktivnosti
1. Teorijske osnove bazičnih statističkih pojmova
1.1. Srednje vrednosti
1.2. Mere varijacije
1.3. T-test
1.4. Korelaciono-regresiona analiza
2. Procena mernih vrednosti i greška mernih vrednosti radijacije
2.1. Procena mernih vrednosti radioaktivnosti
2.2. Procena grešaka mernih vrednosti radioaktivnosti
2.3. Analiza varijanse
POTPUNI SLUČAJNI PLAN
3. Statistička obrada rezultata merenja jačine ekspozicione doze
(X) polja gama zračenja u životnoj sredini
3.1. Postupak statističke obrade rezultata merenja gama-fona
3.2. Postupak grafičkog prikazivanja kretanja gama-fona
4. Statistička obrada rezultata merenja nivoa aktivnosti biološki značajnih radionuklida – čistih beta emitera – prisutnih u lancu hrane
4.1. Provera ispravnosti rada mernog uređaja LARA-5
4.2. Provera stabilnosti rada mernog uređaja LARA-5
4.3. Utvrđivanje efikasnosti mernog uređaja LARA-5
4.4. Određivanje samoapsorpcije beta zračenja u mineralnom 295 ostatku uzorka

SNIMANJE KRIVIH SAMOAPSORPCIJE I ODREĐIVANJE KOREKCIONOG FAKTORA SAMOAPSORPCIJE
4.5. Izračunavanje specifične, masene beta aktivnosti
10. Metodologija utvrđivanja radijacionih bioindikatorskih vrednosti (RBV)

PRVI MODEL
DRUGI MODEL
TREĆI MODEL
11. Radioaktivna dekontaminacija u radiometrijskoj laboratoriji
1. Postupak u slučaju radioaktivne kontaminacije u radiometrijskoj laboratoriji
2. Radioaktivna dekontaminacija radnih površina
3. Radioaktivna dekontaminacija laboratorijskog posuđa
4. Radioaktivna dekontaminacija nuklearnih merila
5. Radioaktivna dekontaminacija osoblja koje radi u RL
5.1. Principi i pravila pri sprovođenju radioaktivne dekontaminacije
5.2. Fizičko-hemijske karakteristike sredstava za radioaktivnu dekontaminaciju
5.3. Sredstva za radioaktivnu dekontaminaciju sa postupkom korišćenja
5.4. Prva pomoć u slučaju radioaktivne kontaminacije radnog osoblja
TREĆI DEO Normativna regulativa radijacione kontrole
12. Normativna regulativa radijacione bezbednosti u biotehničkoj proizvodnji
1. Norme radijacione bezbednosti za stočnu hranu u vreme mirnodopske radijacione situacije
2. Norme radijacione bezbednosti za stočnu hranu u slučaju vanrednog događaja (nuklearni udes u mirnodopskoj radijacionoj situaciji)
3. Norme radijacione bezbednosti za namirnice i stočnu hranu u akutnoj i hroničnoj fazi radijacione situacije posle nuklearnog udara
ČETVRTI DEO Pregled radijacionih jedinica i osnovnih podataka o radionuklidima i fizičkim konstantama
13. Praktična uputstva
1. Radioaktivnost
2. Relativne atomske mase elemenata
3. Fizičke konstante
4. Indikatori
5. Molno sniženje °t rastvarača
6. Ravnotežni naponi pare vode
7. Kiseline i baze
8. Proizvod rastvorljivosti
9. Elektrodni potencijal elektrohemijskih reakcija
10. Podaci o radionuklidima
Literatura
Curriculum vitae autora

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">