Kao plod saradnje nastavnika veterinarskih fakulteta u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu izašao je 1958. god. udžbenik Specijalno stočarstvo. Ova saradnja je pokazala da se zajedničkim radom udžbenik brže priprema za štampu. Takav zajednički udžbenik je jeftiniji, a samim tim pogodan za fakultete koji nemaju veliki broj studenata. Brzo. rasprodaja udžbenika omogućuje pripremu novog izdanja, u koje se unosi sve ono što je novo i savremeno u stočarskoj nauci i praksi. Specijalno stočarstvo je bilo i prva knjiga u našoj zemlji koja je obuhvatila sve grane stočarstva. Brza rasprodaja prvog izdanja štampanog u 3000 primeraka, najrečitije govori o vrednosti udžbenika kao i potrebi za ovakvom jednom knjigom.
Pri pripremi drugog izdanja, autori su nastojali, koliko je to bilo moguće, da ono po savremenosti odgovara naučnim tekovinama zootehnike i potrebama stočarske proizvodnje. U vezi sa privrednim značajem smanjen je obim jednih i povećan drugih grana stočarstva, a istovremeno je izvršena i izmena redosleda grana stočarstva. Znatno su skraćena poglavlja u kojima se iznose rase, dok su proširena poglavlja o selekciji, metodama gajenja, odgajivanja podmlatka i o proizvodnji mleka, mesa, vune i jaja. Isto tako nastojalo se da ne bude ponavljanja gradiva iz Opšteg stočarstva i drugih predmeta. Upravo znatno više prostora je posvećeno tehnici gajenja i organizaciji rada, odnosno samom procesu proizvodnje u stočarstvu. Smatramo da će ovakva knjiga daleko više pomoći da se diplomirani stručnjaci brzo i lako uključe u sam proces proizvodnje.
U pisanju oba izdanja, pored profesora veterinarskih fakulteta u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu, učestvovao je i dr F. Hrasnica, prof. Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu. Kao i u prvom izdanju nastojalo se koliko je to moguće da se usklade sadržaji i redosledi izlaganja po poglavljima, ali svaki autor je zadržao svoj jezični dijalekt. To je dovelo do izvesnih razlika u stručnoj terminologiji. Stoga je na kraju knjige dat spisak adekvatnih reči, što omogućuje studentima da nauče stručne termine raznih krajeva naše zemlje. Autori su se služili obimnom domaćom i stranom, literaturom, čiji je spisak dat na kraju svakog poglavlja. Udžbenik sadrži 535 slika koje su većinom slikali sami autori. Iz tehničkih razloga autori slika, kao i u prvom izdanju, nisu stavljeni ispod samih slika već u posebnom spisku na kraju knjige.
Treba odati priznanje Zavodu za izdavanje udžbenika SR Srbije i svima onima koji su omogućili štampanje ovog udžbenika. Posebno treba istaći da su univerziteti sva tri pomenuta veterinarska fakulteta novčano dotirali štampanje ovog udžbenika i time omogućili njegovo izdanje i prodaju po pristupačnoj ceni. Objašnjavajući primenu nauke a stočarskoj proizvodnji, autori su posebno nastojali da ovci knjiga uspešno posluži ne samo studentima već i svim stručnjacima i pregaocima u radu na unapređenju stočarstva. Nadamo se da će ovaj udžbenik, kao prvi ove vrste, svojim drugim izdanjem biti još jedan podsticaj više za izdavanje jedinstvenih udžbenika za sve naše univerzitete.

AUTORI

SADRŽAJ

GOVEDARSTVO. Napisali prof. dr Ivan Šmalcelj i prof. dr Ante Rako

I. Ekonomski značaj govedarstva
1. Političko ekonomska povijest govedarstva u svijetu
Goveda današnjih civilizacija — Centri koncentracije goveda u svijetu
2. Brojno stanje goveda kod nas i u svijetu
Naš fond goveda — Broj goveda u svijetu
3. Kapaciteti govedarske proizvodnje
Stanje govedarske proizvodnje kod nas — Stanje govedarske proizvodnje u svijetu — Izvoz naših govedarskih proizvoda— Perspektivne mogućnosti u govedarskoj proizvodnji
4. Sistem govedarstva
Ekstenzivno govedarstvo na bazi primitivnih pasmina — Ekstenzivno govedarstvo na bazi plemenitih pasmina — Ekstenzivno govedarstvo u zatvorenom kućnom gospodarstvu — Intenzivno govedarstvo industrijskoga kruga civilizacije — Fond goveda u odnosu na veličinu gospodarstva
5. Proizvodi goveda
Proizvodi goveda prema kompleksu poljoprivredne proizvodnje — Mlijeko i mlečni proizvodi — Meso i koža — Radna snaga goveda — Gnoj

II. Suvrste i tipovi goveda
1. Suvrste goveda
Bivoli — Bizoni — Azijska goveda — Prava goveda
2. Prirodne osobine goveda
Tjelesna građa — Određivanje dobi
3. Tipovi goveda
Radni tip goveda — Mliječni tip goveda — Tovni tip goveda — Govedo kombiniranih svojstava

III. Pasmine goveda
1. Sistematika pasmina
A. Primitivne domaće pasmine
Buša — Gatačko govedo — Podolac — Posavsko — Kolubarsko — Istarsko — Krčko — Pomursko — Marijadvorsko govedo
B. Produktivne plemenite i oplemenjene pasmine
Pincgavsko govedo — Simentalsko govedo — Sivo i smeđe alpsko govedo — Šareno nizinsko govedo — Džersej-govedo — Jednobojna crvena goveda i crveno dansko govedo
C. Strane pasmine koje se ne uzgajaju kod nas — Engleske mliječne pasmine i irska goveda — Engleske tovne pasmine goveda — Mliječna ruska goveda — Ruske mliječno-tovne pasmine — Nordijske pasmine — Francuske pasmine — Italijanske pasmine — Španjolske pasmine

IV. Tehnika uzgoja goveda
A. Genetika goveda
Svojstva u okviru populacije — Genetika individuuma i genetika populacije — Nasleđivanje autonomnih svojstava — Nasleđivanje kondicionalnih svojstava — Degenerativne nasljedne oznake
B. Selekcija goveda
Izbor po tjelesnoj građi — Izbor po proizvodnim svojstvima — Izbor životinja po porijeklu — Izbor po potomstvu
C. Gojidbena izgradnja goveda
D. Razmnožavanje goveda
Pripust krava i junica — Upotreba bikova u rasplodu — Prirodni skok i umjetno osjemenjavanje — Oplodnja, bređost, telenje i intenzitet plodnosti — Odgajanje teladi i junica — Razvoj tjelesnih mjera i izbor podmlatka

V. Tehnika iskorišćavanja goveđa
1. Iskorišćavanje mliječnosti
Pojava i tok laktacije — Utjecaj paragenetskih faktora na mliječnost—Mužnja krava
2. Proizvodnja mesa — tov goveda
Karakteristike tova mladih goveda — Izbor teladi za tov — Nakup teladi za tov — Kategorije tovljenika — Ocjena kvaliteta goveda za klanje

VI. Organizacija govedarske proizvodnje
1. Organizacija govedarstva s težištem na proizvodnju mlijeka
Zootehničko-ekonomski sistem držanja krava — Veličina farme — Obrisi tehnološkog procesa — Radna snaga u farmi krava — Najvažnije stavke troškova proizvodnje mlijeka
2. Organizacija tova goveda — tovilišta
Zootehničko-ekonomski sistemi držanja goveda u tovu — Veličina tovilišta — Kapacitet kapitalne izgradnje — Obrisi tehnološkog procesa tova junadi — Radna snaga u farmi tovljenika — Najvažnije stavke troškova u tovu goveda — Cijena koštanja

VII. Društvene mjere za unapređenje govedarstva
Savezni i republički selekcijski centri — Služba umjetnog osjemenjivanja goveda — Izložbe goveda — Naučno istraživačka služba
Literatura

KONJARSTVO. Napisao prof. dr Fahrudin Hrasnica

I. Kretanje broja konja u svijetu i kod nas i njihov ekonomski značaj

II. Pasmine konja
1. Srodnici, porijeklo i povijest konja
Zebre — Magarci — Polumagarci — Pravi konji — Divlji izvorni oblici orijentalnih konja — Divlji izvorni oblici okcidentalnih konja — Povijest konja
2. Dioba pasmina
A. Punokrvnjaci
a) Arapski konj — b) Engleski punokrvnjak
B.Autohtone pasmine
a) Nonius — b) Furioso, North Star i Gidran — c) Kasači
C. Uvezene pasmine
a) Konius — b) Furioso, North Star i Gidran — c) Kasači — d) Belgijski konj
Pasmine konja drugih zemalja
a) Pony i mali konji — b) Polukrvnjaci — c) Kasači — d) Hladnokrvnjaci

III. Selekcija i gojidbena izgradnja konja
1. Nasljeđivanje morfoloških, fizioloških i patoloških osobina
a) Nasleđivanje tjelesnog ustrojstva — b) Nasljeđivanje veličine
c) Nasljeđivanje pojedinih dijelova tijela — d) Nasljeđivanje tjelesnih pogrešaka i patoloških osobina — e) Nasljeđivanje boje dlaka i bijelih znakova — f) Nasljeđivanje fizioloških i produktivnih osobina
2. Odabiranje (selekcija) prema nekim osobinama — a) Tjelesna građa i zdravlje — b) Radna sposobnost — c) Odabiranje prema porijeklu i potomstvu
3. Primjena uzgojnih metoda u gojidbenoj izgradnji

IV. Tehnika odgajivanja konja
Tjeranje i opasivanje — Bređost — Držanje i upotreba suždrebnih kobila — Ždrebljenje — Odgajivanje ždrebadi — Ocjenjivanje ždrebadi

V. Organizacija unapređenja uzgoja konja
1. Pasminska rajonazicija
2. Mjere za sprovođenje pasminske rajonizacije
a) Centri za proizvodnju elitnih rasplodnih konja (ergele) — b) Ždrebarne — c) Iskorišćavanje rasplodnjaka u javnom rasplodu — d) Izložbe i smotre

VI. Uzgoj raula, mazga i magaraca
1. Biološke osnove uzgoja mula, mazga i magaraca — a) Pasmine magaraca — b) Tipovi mula — c) ocjenjivanje magaraca i mula — d) Tehnika odgajivanja
2. Mazge

VII. Tehnika iskorišćavanja konja (mula) u radu
1. Iskorišćavanje konja (mula) u poljoprivredi
2. Iskorišćavanje i remontiranje konja u armiji — Literatura

SVINJARSTVO. Napisao prof. dr Dragan Ilančić

I. Ekonomski značaj, razvoj i stanje svinjarstva u svijetu i kod nas
Značaj svinja za opskrbu mesom i masnoćama — Specifične pozitivne i negativne strane svinja — Broj i raširenost svinja u svijetu i kod nas

II. Porijeklo i povijest držanja svinja
Izvorni praoblici: evropsko i azijsko divlje svinjče — Domestikacija svinja — Kratka povijest svinja i stvaranje evropskih tipova u 19. i 20. stoljeću — Razvitak našega svinjarstva

III. Pasmine svinja
Podioba pasmina i proizvodnih tipova
A. Domaće autohtone pasmine
Šiška — Bagun — Krškopoljska — Turopoljska — Šumadinka — Mangulica
B. Domaće pasmine nastale križanjem
Crna slavonska — Moravka
C. Strane pasmine koje su kod nas uzgajane
Bjele engleske svinje — Njemačka oplemenjena i plemenita svinja — Danska, holandska i švedska domaća pasmina (landars) — Berkšir — Velika crna svinja (kornval)
D. Pasmine koje nisu kod nas uzgajane
Bijela ukrajinska, češka i poljska svinja — Pietren-svinja — Tamvort-svinja — Crnošare pasaste svinje — Poland China — Minesota

IV. Tehnika uzgoja svinja
1.Genetika svinja
Nasljeđivanje morfoloških svojstava — Nasleđivanje fiziološko-ekonomskih svojstava — Nasljeđivanje griješki i bolesti
2.Selekcija svinja
Prosuđivanje prema konstituciji i tjelesnoj građi — Prosuđivanje prema proizvodnim svojstvima — Plodnost — Tovnost — Klaonična vrijednost — Prosuđivanje prema porijeklu — Prosuđivanje prema potomstvu

V. Tehnika i organizacija razmnožavanja, proizvodnje i iskorišćavanja svinja
1. Razmnožavanje svinja
Primjena uzgojnih metoda u svinjarstvu — Proces razmnožavanja — Pripust — Umjetno osemenjivanje — Držanje suprasnih krmača — Odgajivanje prasadi
2. Proizvodnja svinja
Ekstenzivno i intenzivno držanje svinja — Uzgajački, tovljački i kombinirani pogoni — Matična i proizvodna stada — Industrijska proizvodnja svinja — Veličina pogona — Stajski i priključni objekti — Troškovi ishrane svinja — Radna snaga — Evidencija u pogonu — Držanje rasplodnih nerasta i krmača — Priprema tovljenika — Tov za bekon i mesnatih svinja — Tov mesnato-masnih i masnih svinja
3. Iskorišćavanje svinja
Klanje svinja po broju i strukturi — Standardi svinja za klanje — Nabavka i transport — Klanje i rasijecanje — Prerada mesa i slanine — Randmani — Nuzproizvodi: žlijezde, čekinje, koža i gnoj

VI. Mjere za unapređenje svinjarstva
Agrarno-političke i ekonomske mjere — Kooperacija — Kontrahaža — Otkupne cijene i premije — Veterinarsko-zaštitne mjere — Opskrba rasplodnim nerastima — Selekcijske organizacije — Izložbe — Prerada i plasman proizvoda
Literatura

OVČARSTVO. Napisao prof. dr Slavomir Milosavljević

I. Ekonomski značaj, razvoj i stanje ovčarstva u svetu i kod nas

II. Proizvodni tipovi ovaca
Tip ovce za proizvodnju vune — Mesnati tip ovaca — Mlečni tip ovaca — Tip ovce za proizvodnju vune i mesa

III. Proizvodnja vune, mesa i mleka
1. Proizvodnja vune
Građa vunenog vlakna — Debljina vunenog vlakna — Vijugavost ili valovitost vunenih vlakana — Dužina i visina vlakana — Jačina vlakana — Rastegljivost vlakana — Elastičnost vlakna — Gipkost i plastičnost vunenih vlakana — Sjaj vune — Boja vune — Runo — Težina runa — Randman vune — Uticaj različitih faktora na pri- nos i kvalitet vune — Striža ovaca i postupak sa vunom
2. Proizvodnja mesa — tov ovaca
Tov mlade jagnjadi — Tov starije jagnjadi — Tov odraslih ovaca
3. Proizvodnja mleka kod ovaca
Uticaj različitih faktora na laktaciju ovaca — Kontrola mlečnosti — Muža ovaca

IV. Rase ovaca
Poreklo ovaca
Muflon — Stepska ovca-arkar — Argali Podela rasa ovaca
Domaće rase ovaca
Pramenka — Sjeničko-pešterska ovca — Svrljiška ovca — Šarplaninska ovca — Ovčepoljska ovca — Bardoka — Privorska ovca — Kupreška ovca — Dubska ovca — Primorske ovce — Dubrovačka ovca — Paška ovca — Cigaja-ovca — Solčavsko-jezerska ovca
Strane rase ovaca
Merino — Merino rambuje — Merino prekos — II de frans — Merino darl — Virtemberška ovca — Koridal-ovca — Američki merino i američki rambuje — Askaniski merino — Kavkaski merino — Australijski merino — Engleske mesnate rase ovaca duge vune — Engleske mesnate rase ovaca kratke vune — Frizijska ovca — Karakul-ovca

V. Tehnika gajenja ovaca
Primena različitih metoda gajenja u ovčarstvu — Razmnožavanje ovaca
Priprema ovaca za mrkanje — Priprema iskorišćavanja ovnova za mrkanje — Mrkanje ovaca Odgajivanje jagnjadi
Nasleđivanje morfoloških, proizvodnih i negativnih bioloških osobina ovaca
Selekcija ovaca
Izbor ovaca za priplod na osnovu telesne građe — Određivanje starosti ovaca — Izbor ovaca za priplod na osnovu zdravlja i konstrukcije — Izbor ovaca za priplod na osnovu proizvodnih osobina — Izbor ovaca za priplod prema poreklu — Izbor ovaca za priplod prema potomstvu — Masovna selekcija — Individualna selekcija

VI. Sistemi ovčarstva i organizacija proizvodnje u ovčarstvu
Sistemi ovčarstva
Ekstenzivno ovčarstvo — Poluintenzivno ovčarstvo — Intenzivno ovčarstvo
Organizacija proizvodnje u ovčarstvu
Obrt stada — Formiranje stada — Struktura stada — Plan proizvodnje — Organizacija rada — Plaćanje radnika u ovčarstvu — Evidencija proizvodnje
Literatura

KOZARSTVO. Napisao prof. dr Ante Rako

I. Značenje i raširenost koza

II. Izvorni oblici i glavne pasmine koza
Sanska koza — Togenburška koza — Bijela njemačka plemenita koza — Angorska koza — Domaća križana koza — Domaća balkanska koza

III. Gospodarska svojstva koza

IV. Tehnika uzgoja koza
Literatura

ŽIVINARSTVO. Napisao prof. dr Slobodan Pavlović

I. Ekonomski značaj živinarstva u svetu i kod nas

II. Poreklo i vreme odomaćivanja živine

III. Glavne rase živine
Rase kokošaka
Leghorn — Kohinkina ili kokinka — Brama — Saseks — Domaća kokoš — Štajerska kokoš — Vijandot — Piimut rok — Rod ajland — Nju hempšir — Delaver — Rase boraca — Korniš — Ukrasne rase Raseplovaka
Indijska trkačica — Pekinška plovka — Orpingtonska plovka — Kaki kembel — Mošus plovka Rase gusaka
Domaća guska — Tuluska guska — Emdenska guska — Kineska guska Rase ćuraka
Domaća ćurka — Bronzasta ćurka — Bela virdžinijska ćurka Biserka

IV. Selekcija i izgradnja zapata
Genetika živine
Nasleđivanje morfoloških, produktivnih i patoloških osobina
Izbor po telesnoj građi
Izbor prema konstituciji
Izbor po proizvodnim svojstvima
Kontrola nosivosti — Doba pronošenja — Mitarenje — Trajanje zimskog prekida nosivosti — Raskvocanost — Izvodljivost jaja — Ranostasnost i sposobnost za iskorišćavanje hrane Izbor prema poreklu i potomstvu

V. Organizacija i tehnika proizvodnje
Primena različitih metoda gajenja
Vreme polnog dozrevanja i odnos polova
Izvođenje (valjanje) podmlatka
Prirodno izvođenje pilića — Veštačko izvođenje pilića — Inkubacija — Had s inkubatorom — Postupak veštačkog izvođenja pilića — Veštačko izvođenje plovčića — Veštačko izvođenje guščića — Veštačko izvođenje ćurića
Odgajivanje podmlatka
Prirodno odgajivanje pilića — Odgajivanje pilića pod veštačkom kvočkom — Prostorije za smeštaj veštačkih kvočki — Ispusti za podmladak — Baterijsko gajenje podmlatka
Iskorišćavanje pernate živine
Sistemi držanja — Ekstenzivni sistem — Poluintenzivni sistem držanja — Intenzivni sistem držanja — Proizvodnja jaja — Proizvodnja mesa živine — Brojlerski tov pilića — Proizvodnja perja

VI. Mere za unapređenje živinarstva
Literatura

KINOLOGIJA. Napisao prof. dr Slobodan Pavlović

I. Značaj i poreklo domaćih pasa

II. Lovački psi
Goniči — Visokonogi goniči — Balkanski gonič — Posavski gonič — Alpski zečar — Istarski kratkodlaki gonič — Istarski oštrodlaki gonič — Kratkonogi goniči — Alpski brak-jazavičar — Francuski baseti — Jamari — Lovni terijer — Foksterijeri — Jazavičari — Tragači po krvi — Cunjavci — Španijeli — Koker-španijel — Velški špringer- španijel — Engleski špringer-španijel — Ptičari — Engleski ptičari — Poenter — Engleski seter — Škotski gordon-seter — Irski seter — Nemački ptičari — Nemački kratkodlaki ptičar — Nemački oštrodlaki ptičar — Mađarska vižla

III. Nelovački psi
Službeni psi — Nemački ovčar — Bokser — Aerdal-terijer — Doberman-pinč — Pastirski psi — Jugoslovenski ovčarski psi — Šarplaninac — Hrvatski ovčarski pas — Mađarski pastirski psi — Pumi — Psi čuvari i psi za dom — Dalmatinac — špicevi — Bernardinac — Hrtovi — Patuljasti psi

IV. Gajenje i tehnika odgajivanja pasa
Genetika pasa
Određivanje starosti psa
Obučavanje pasa
Smotre, izložbe i utakmice
Literatura

KUNIĆI I KRZNAŠI. Napisao prof. dr Ivan Šmalcelj

I. Kunićarstvo
1. Ekonomski značaj kunića, razvoj i stanje u svijetu i kod nas
2. Porijeklo i pasmine kunića
3. Selekcija i gojidbena izgradnja kunića
4. Organizacija i tehnika proizvodnje kunića
5. Mjere za unapređenje proizvodnje kunića

II. Krznaši
1. Ekonomski značaj, razvoj i stanje u svijetu i kod nas
2. Vrste i pasmine krznaša
3. Selekcija i gojidbena izgradnja
4. Organizacija i tehnika proizvodnje
5. Mjere za unapređenje proizvodnje krznaša i uvjeti za postavljanje farme

Literatura
Autori slika
Index

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">