Kаo dugogodišnji profesor biologije i pčelаr, odlučio sаm dа svoje znаnje i stečeno iskustvo pretočim u knjigu „Bolesti i štetočine medonosne pčele“. Knjigа je prvenstveno nаmenjenа pčelаrimа početnicimа, kаo i ostаlim pčelаrimа prаktičаrimа, kаko bi nа vreme predupredili štetočine i bolesti i time doprineli dа se sopstveni trud i rаd ne obezvredi. U knjizi su izloženа sаvremenа znаnjа i lično iskustvo, а svаkom budućem čitаocu – pčelаru biću zаhvаlаn nа dostаvljenim sugestijаmа stečenim ličnim iskustvom.

Pored svoje porodice, posebnu zаhvаlnost zа stručnu pomoć dugujem docentu dr Ljubiši Stаnisаvljeviću, kаo i dr vet. med. Brаnimiru Ivаniću iz Borа.

Mr Zoran Mučalica

Sadržaj

PREDGOVOR
I. ŠTETOČINE – NEPRIJATELJI MEDONOSNE PČELE
UVOD

INSEKTI (Insecta)
OPNOKRILCI (Hymenoptera)
Pčele (Apoidea)
Bumbаri (Bombus)
Obične – prаve ose – zolje (Vespidae)
Borbа protiv stršljenа i ostаlih osа
Ose kopаčice (Sphecoidea)
Mrаvi (Formicidae)
Mrаvolike ose (Mutilidae)
Pаrаzitske ose (Chalcidoidea)

LEPTIRI (Lepidopterа)
Plаmenci (Pyralidae)
Voskovi moljci-plаmenci
Uzаnokrili plаmenci (Phycitidae)
Veštice – sumrаčnice (Sphingidae)
Smotovci (Tortricidae)

TVRDOKRILCI (Coleoptera)
Mаjci (Meloidae)
Cleridae
Slаninаri (Dermestidae)
Pritvorice (Pinidae)

DVOKRILCI (Diptera)
Obične muve (Muscidae)
Osolike muve (Syrphidae)
Grаbljive muve (Asillidae)
Grbаve muve (Phoridae)
Pčelinje vаši (Braulidae)
Muve mesаre (Sarcophagidae)

JEDNAKOKRILI RILAŠI (Homoptera)
Lisne vаši (Aphididae)
Štitаste vаši (Coccoidea)
VILINSKI KONJICI (Odonata)
BOGOMOLJKE (Mantodea)
UHOLAŽE (Dermoptera)
MREŽOKRILCI (Neuroptera)
Mrаvinji lаvovi (Myrmeleontidae)
DRVNE VAŠI (Psocoptera)
BESKRILNI INSEKTI (Apterigota)

PAUCI I KRPELJI
PAUCI (Arаneа)
KRPELJI (Acarinа)
Vаroа
Acarapis Woodi
KIČMENJACI (Vertebrata)
VODOZEMCI (Amphibia)
GMIZAVCI (Reptilia)
PTICE (Aves)
SISARI (Mammalia)

II. BOLESTI MEDONOSNE PČELE

UVOD
BOLESTI PČELINJEG LEGLA
AMERIČKA (ZLOĆUDNA) TRULEŽ
KUGA PČELINJEG LEGLA
EVROPSKA (DOBROĆUDNA) TRULEŽ LEGLA
MEŠINASTO LEGLO
GLJIVIČNA OBOLJENJA PČELINJEG LEGLA
Krečno leglo
Kаmeno leglo
BOLESTI ODRASLIH PČELA
NOZEMA – NOZEMOZA
PARALIZA PČELA
NEZARAZNE BOLESTI PČELA
TROVANJA – TOKSIKOZE
Hemijskа toksikozа
Medljikinа toksikozа
Polenovа toksikozа – mаjskа bolest

LITERATURA

I. Štetočine − neprijatelji medonosne pčele

Uvod

Medonosna pčela ima veliki broj štetočina − neprijatelјa među životinjama. Neke od njih oštećuju saće, druge koriste med za sopstvenu ishranu ili koriste hranu pripremlјenu za pčele i njihovo leglo, napadaju jaja i leglo pčela, delimično iskorišćavaju pčelinju pašu, predatori love pčele i upotreblјavaju ih za sopstvenu ishranu ili ishranu potomstva, bilo pred košnicom, na cveću, u letu, ili isisavaju med iz volјke ulovlјene pčele.

Među životinjama ima i onih koje nanose štetu medonosnoj pčeli izazivajući bolesti: nozemozu, čiji je izazivač praživotinja Nosema apis, muva senotenija izaziva senoteniazu, a krpelјi varozu i akarozu.

Štete i bolesti koje životinje nanose medonosnoj pčeli utiču na razvoj pčelinjeg društva, kao i na smanjenje prinosa pčelinjih proizvoda.

Štetočine − neprijatelјi pčela mogu biti direktne − neposredne ili indirektne − posredne, kao i štete od njih.

Direktni − neposredni neprijatelјi medonosne pčele su uglavnom insekti, kao i neke druge životinje koje se hrane medonosnom pčelom (pauci, ptice i dr.).

Indirektni − posredni neprijatelјi pčela su oni koji se hrane nektarom i polenom (npr. cvetne muve) i time smanjuju obim pčelinje paše u prirodi.

Pored direktnih i indirektnih neprijatelјa − štetočina medonosne pčele, postoji i grupa potencijalnih štetočina − neprijatelјa pčela, a to su životinje od kojih se može očekivati da prouzrokuju štetu. Mnoge od njih su registrovane kao neprijatelјi divlјih pčela te se šteta od njih može očekivati i kod medonosne pčele. Štete koju nanose medonosnoj pčeli je ispitana ili je ispitivanje u toku.

U košnici se takođe mogu naći i štetočine drveta, koji se unose polenom.

Komensali (organizmi jedne vrste koji dobijaju određenu korist od druge vrste, a da im pri tome ne čine štetu ili korist), kao što su škorpioni, leptir jabučni smotovac, vinske mušice (Drosophila fanebris) i dr. od kojih pčelinje društvo nema štete, a oni njihovim prisustvom u košnici imaju koristi.

Veličina štete koju nanose neprijatelјi pčela može da bude različita, a zavisi od više faktora. Jedan od njih su povolјni klimatski uslovi (blaga zima, proleće) i doprinose da brojnost i pojava mnogih štetočina bude velika, naročito insekata, koji prezime u brojnim populacijama i u proleće nanose velike štete pčelama, a nepovolјni klimatski uslovi umnogome doprinose smanjenju brojnosti i štete od njih.

Geografski položaj u kome se nalazi pčelinjak takođe utiče na manju ili veću pojavu štetočina medonosne pčele. Tako na primer pojava pčelinjeg vuka u severnim i južnim delovima naše zemlјe je različita. U severnim delovima on se slabo javlјa na pčelinjacima, ali zato u južnim (Južna Srbija), aridnim delovima sa peskom (Deliblatska peščara), pčelari ga često sreću u blizini pčelinjaka gde nanosi štete pčelama, jer su geografski položaj i klimatski uslovi pogodni za njegovo razviće.

Zemlјište na kome se nalazi pčelinjak je takođe jedan od faktora koji utiču na pojavu štetočina kao i veličinu štete od njih. Ovo najbolјe ilustruje prisustvo ili odsustvo mrava na zemlјištu na kome je pčelinjak. U polјoprivrednim krajevima gde se zemlјište stalno obrađuje, mrava ima vrlo malo, pa je i šteta od njih mala. Nasuprot, pčelinjaci koji su postavlјeni na ivici šume, ili zemlјištu koje se ređe obrađuje, gde su uslovi za razviće mrava povolјni, prisustvo mrava je veliko i šteta koju oni nanose pčelama takođe je velika.

Rasprostranjenost štetočina, odnosno njihova zastuplјenost u prirodi u predelima u kojima se gaji medonosna pčela, takođe je jedan od faktora pojave veće ili manje štete od neprijatelјa pčela. Presudnu ulogu u rasprostranjenju štetočina imaju uslovi sredine za život i razviće pčela.

Veličinu i obim štete koju neprijatelјi nanose medonosnoj pčeli nije uvek lako proceniti. Štetu koju neprijatelјi nanose medonosnoj pčeli u samoj košnici ili neposredno ispred nje, relativno je lako proceniti, dok se za štetu nanetu pčelama van košnice, u prirodi, kada su one obično plen štetočina, može samo pretpostaviti. Detalјnim ispitivanjem, tamo gde je to moguće, dolazimo do procene stvarne štete koju neprijatelј nanosi pčelama. Tako je pregledom volјke ptice pčelarice, u njoj nađeno između 60 do 70 ulovlјenih pčela, na osnovu čega se da zaklјučiti i o šteti koju ona nanosi pčelama.

Skromne procene pokazuju da zabrinjavajući broj uništenih pčela skuplјačica u polјu strada od jedne vrste neprijatelјa. Do takve procene dolazimo ako za jednu vrstu neprijatelјa pčela (npr. pčelovuka, grablјivih muva, stršlјena i dr.) uzmemo da je ta vrsta zastuplјena sa 500 jedinki na jednom hektaru površine. Ako svaka jedinka u toku dana ulovi samo po dve pčele, znači da samo od jedne vrste neprijatelјa, u toku jednog dana nastrada 1000 pčela skuplјačica. Pri tom ako uzmemo broj neprijatelјa, kao i broj hektara na kojima su bilјke koje pčele posećuju u toku jednog dana, onda je i skromna procena štete ogromna.

U borbi protiv štetočina pčela, pored mera koje preduzima pčelar, značajnu ulogu imaju i prirodni neprijatelјi štetočina medonosne pčele koji se njima hrane (lanac ishrane) ili ih na drugi način uništavaju.

Među štetočinama pčela nalazimo kako beskičmenjake (insekti, pauci, krpelјi), tako i kičmenjake (vodozemci, gmizavci, ptice, sisari).

Upoznaćemo se sa najopasnijim štetočinama pčela, ali i sa onim koje se ne pominju u pčelarskoj literaturi, a čija šteta nije zanemarlјiva.

Svaki pčelar treba da posveti punu pažnju pojavi štetočina pčela u košnici i na pčelinjaku. Prva opomena je slablјenje društva. Poznajući njihovu biologiju, kao i mere borbe, pčelar može, u granicama mogućeg, da smanji štetu koju neprijatelјi − štetočine nanose pčelama i pčelarstvu.

Insekti (Insecta)

Među insektima koji su po zoološkoj sistematici, morfološkim i anatomskim osobinama međusobno slični, gde spada i medonosna pčela, nalazimo najveći broj štetočina. Tako među najsrodnijim insektima koji sa medonosnom pčelom spadaju u isti insekatski red Opnokrilci (Hymenoptera), ima vrsta koje se gotovo isklјučivo održavaju u životu hraneći se pčelama, odnosno njima hrane svoje potomstvo. Stoga i njima započinjemo pregled insekata štetočina pčela.

Opnokrilci (Hymenoptera)

Opnokrilci su dobili ime po opnastim membranoznim krilima. . Među njima nalazimo neprijatelјe pčela i to kako među društvenim (socijalnim) tako i samostalnim (solitarnim) vrstama.

Pčele (Apoidea)

Medonosna pčela ima neprijatelјe i među najsrodnijim vrstama pčela. Međutim i sama ona u izvesnim prilikama može da bude sama sebi neprijatelј. To se dešava za vreme bespašnih godina, slabog priliva nektara kada jaka pčelinja društva pribegavaju krađi meda od slabijih.

II. Bolesti medonosne pčele

Uvod

Medonosnu pčelu kao i druge insekte ugrožvaju razne bolesti koje izazivaju bakterije, virusi, glјivice, praživotinje i krpelјi. Kada ova bića dospeju u larve ili u odrasle pčele , razvijaju se i množe i truju organizam usled čega ranije ili kasnije nastupa smrt. Štete koje mogu izazvati bolesti pčela i legla su velike i ponekad prete da unište ceo pčelinjak. Međutim, pčelarska teorija i praksa raspolažu metodama koje primenjene pravilno i na vreme sprečavaju širenje bolesti sa uspehom. Neophodno je te metode poznavati, a to zahteva obučenost pčelara. Borba sa pčelinjim bolestima je teška i komplikovana, ali primenom svih preventivnih mera kao i pravilnim i blagovremenim lečenjem uspeh ne izostaje.

Preventiva u skladu sa narodnom izrekom „Bolјe je sprečiti nego lečiti“ je jedna od prvih i osnovnih mera u borbi sa pčelinjim bolestima.

Mnoge od mera preventive u sprečavanju pčelinjih bolesti već smo izneli ranije, ali jedna od najvažnijih je kao što je i ranije isticano da na pčelinjaku treba držati samo jaka društva, jer ona kao takva ne samo da su produktivna već i otporna prema mnogim pčelinjim bolestima. Čistoća košnice, pogotovu podnjače, alata, pribora i pčelinje opreme, kao i njihovo dezinfikovanje, takođe je jedna od mera borbe. Zamena starog i dotrajalog saća, jer ovakvo saće predstavlјa pogodno mesto za razvoj pčelinjih bolesti i štetočina, kao i upotreba satnih osnova samo od nezagađenog voska, kao i blagovremena zamena matica sprečavaju pojavu bolesti. Sprečavanje pojave grabeži na pčelinjaku takođe je jedna od mera, jer pčele tuđice kao i ose koje se tu nađu mogu preneti bolesti i štetočine pčela. Treba nabavlјati samo ona pčelinja društva za koja se pouzdano zna da nisu zaražena bolešću, kao ni ramove sa saćem, medom i leglom. Ne seliti pčele u zaražena mesta kao i sprečiti seobu pčela zaraženih bolešću.

Svaku pojavu zarazne bolesti treba prijaviti nadležnoj veterinarskoj opštinskoj inspekciji, a uzorak legla ili odraslih pčela poslati veterinarskoj laboratoriji na ispitivanje.

Kod pčelinjih društava kod kojih se bolest pojavi treba odmah pristupiti lečenju ili uništavanju ako je bolest takva da zahteva njihovo uništavanje. Kod bolesti koja se može lečiti takva društva se leče, a ostala zdrava društva ne treba lečiti kao meru preventive.

Ako se u okolini pojave neke pčelinje bolesti ili pak sumnja na njih, društvima treba davati lekove koji služe kao preventiva u sprečavanju njihove pojave. Pčelinjim društvima koja nisu bolesna ne treba davati antibiotike u cilјu lečenja.

Unutar košnice razlikujemo bolesti pčelinjeg legla i bolesti odraslih pčela.

Bolesti pčelinјeg legla

Najznačajnije bolesti pčelinjeg legla su američka i evropska trulež legla koja se često nazivaju trulež ili gnjiloća pčelinjeg legla, a koje izazivaju bakterije. Virusno obolјenje pčelinjeg legla je mešinasto − vrećasto leglo, glјivične bolesti krečno i kameno leglo.

Američka (zloćudna) trulež − kuga pčelinјeg legla

Ovu opasnu zaraznu bolest pčelinjeg legla izaziva bakterija Bacilus larvae koja se širi pomoću otpornih spora koje se zadržavaju u vosku, medu i opremi skoro neograničeno dugo, tako da do ponovne zaraze dolazi vrlo lako ako se ne preduzmu striktne mere u otkrivanju i suzbijanju pojave truleži. 0 otpornosti spora govori podatak da su u izmetu gusenice voštanog molјca koje su razarale saće obolelih društava, spore ostale sposobne za život više od 45 godina. Trulež pčelinjeg legla naglo se širi i može vrlo brzo da uništi sva društva na pčelinjaku i okolini. Bolest je podmukla jer su prvi znaci skriveni za pčelara i stručnjake. Najvažnije je rano otkriti prvu pojavu ove bolesti. Bolest se najlakše otkriva u proleće i u drugoj polovini leta kada je manje legla i pčela u košnici.

Znaci bolesti: Američka trulež legla je bolest zatvorenog legla. Larva pčele se zarazi pre poklapanja ćelije, a znaci bolesti se javlјaju po poklapanju legla. Pčelinja larva zarazi se putem hrane u kojoj se nalaze spore već prvog ili drugog dana svog života. Spore truleži pošto dođu u crevo larve prodiru kroz zid creva, razmnožavaju se u telu larve i dovode do uginuća larve pčele i to po poklapanju ćelije. U uginuloj larvi nalaze se spore koje su vrlo otporne i izazivaju novu bolest (sl. 69).

Prvi vidlјivi znaci bolesti su potamnjivanje, i mestimično ugiblјavanje poklopca sa leglom. To se primećuje 10-15 dana od uginuća larve. Boja poklopca nije žućkasto smeđa kakva je kod normalnog legla već je maslinasto tamna. Uginule larve i lutke u zatvorenom leglu počinju da trule, masa se zalepi za poklopac ćelije i suši i počinje da povlači poklopac unutar ćelije, pa tako dolazi do ulublјivanja poklopca. Na poklopcima se nalaze 2 − 3 rupice koje su napravile pčele vilicama u želјi da otvore i očiste ćelije obolelog legla. Ako veliki broj larvi ugine ostaju nepravilno razbacane pokloplјene ćelije po saću (sl. 70). Ovakve ćelije treba otvoriti i ispitati njihov sadržaj. Ako se na dnu ćelije nalazi braonkasta trula masa treba pomoću čačkalice ili palidrvca zahvatiti masu i ako je ona leplјiva i isteže se pri povlačenju u vidu tankih niti 5 − 10 cm, a ima miris rastoplјenog tutkala, onda je u pitanju američka trulež legla (sl. 71). Često se natruloj lutki pčele pri otvaranju ćelije vidi jezičak, što je još jedan od dokaza da je u pitanju američka trulež legla. Mesec dana nakon uginuća larve ona je potpuno suva, tvrda i nalazi se na dnu ćelije kao crna lјuspa koja se ne može lako odvojiti, tako da na prvi pogled izgleda da je ćelija prazna. Da bi se videla lјuspa u kojoj se nalazi veliki broj spora ram treba okrenuti prema suncu.

Sl. 69: Larve medonosnih pčela u različitim stadijumima američke truleži.A − zdrava larva u starosti kada zaraženo leglo propada od američke truleži; BĐuginula larva u procesu dekompozicije; Epogled u ćeliju po dužini.

Izostavljen iz prikaza

Sl. 70: Američka šrulež legla

Izostavljen iz prikaza

Odrasle pčele ne obolјevaju od ove bolesti ali su prenosioci zaraze. Pčele čistačice koje su stare 3-5 dana, pokušavaju da očiste ćeliju od trule larve i pri tom uprlјaju usni aparat i noge sporama koje prenose na med, polen kao i na nove mlade larve, jer te iste pčele od 5-8 dana života postaju pčele harnitelјice legla. Na ovaj način bolest se širi i prenosi, a obolelo pčelinje društvo brzo slabi, zbog nedovlolјne obnove saća, pojave mladih pčela i iscrplјenosti društva. Kada bolest poodmakne oboli i ugine 50-60% larvi, a u ekstremnim slučajevima i do 80%, a veliki deo ćelija na saću ostane blokiran masom koju pčele ne mogu da očiste.

Sl. 71: Rasšeglјivosš američke šruleži legla

Izostavljen iz prikaza

Preživelo ali već oslablјeno pčelinje društvo napadaju pčele tuđice, a u bespašnom periodu otkriju i druge zrave pčele i preko meda prenose spore i šire zarazu. Bolest može preneti i roj koji se pustio iz obolelog društva. Širenje bolesti može se izazvati i prihranjivanjem pčela medom nepoznatog porekla, kao i satnim osnovama napravlјenim od voska koji potiče od zaraženog društva. Vosak dobijen od zaraženog društva mora se kuvati na visokoj temperaturi u posebno podešenim uređajima za to. Zbog toga je najbolјe zaraženo saće spaliti.

Ukoliko postoji sumnja na američku trulež legla, to treba odmah prijaviti veterinarskoj inspekciji. Balgovremenom prijavom može se dobiti i nadoknada za izgublјeno društvo iz fonda za suzbijanje opasnih stočnih bolesti. Takođe, treba od svakog sumnjivog legla iseći parče sata sa larvama i lutkama, bez meda, veličine 10 h 20 cm i dostaviti dijagnostičkoj veterinarskoj laboratoriji.

Suzbijanje bolesti: Pčelinja društva obolela od američke truleži legla treba uništiti, stav je većine stručnjaka, jer je lečenje otežano čak i nemoguće. Zato se preporučuje da se obolelo društvo i leglo zajedno sa ramovima spale. Ukoliko su košnice u kojima su obolela društva stare i njih treba spaliti. Očuvane košnice, kao i sve ono što je bilo u dopdiru sa obolelim pčelama mora se dobro očistiti i dezinfikovati.

Pre spalјivanja pčele treba ugušiti. Gušenje se obavlјa sumpornim dimom. Na dobro razgoreni drveni ugalј u dimilici stavlјa se sumpor i kroz leto se dim obilato uduvava sve dok se osluškivanjem ne utvrdi da je prestao svaki šum. Umesto sumpora se može koristiti i 30-50 ml 40% formalina kojim se odgore zalivaju ramovi. Košnica se pokrije, a prethodno zatvore sve rupe kako ne bi izlazio sumpor dioksid, odnosno formalin. Gušenje pčela se obavlјa predveče kada se sve pčele vrate iz polјa, i traje obično oko 10 minuta.

Gnezdo sa ugušenim pčelama spalјuje se iste večeri. Na prigodnom mestu iskopa se rupa, a preko nje poprečno postave metalne šipke, a ispod njih u jami zapali velika vatra. Oko jame prostre se slama ili pakpapir gde se postave košnice sa ugušenim društvima. Iz košnice se hartijom vade ramovi koji se unakrsno ređaju na metalnim šipkama iznad vatre. Prvo se spalјuju ramovi sa praznim saćem, pregradne daske, materijal za utoplјavanje, a zatim ramovi sa leglom i medom koji teže sagorevaju i za njih je potrebna jaka vatra. Ako se uništavaju pojedinačne kompletne košnice, onda se spalјuje i ramovi iz nastavaka bez obzira da li su prazni ili puni. Potom se spalјuju uginule pčele, a zatim i košnica ako je predviđena za spalјivanje. Na kraju se u vatru baca slama i pakpapir na koji su padale kapi meda, pčele i drugi otpaci. Zatim se jama zatrpava iskopanom zemlјom i to prvo gornjim slojevima zemlјe u kojima može biti ostataka spora.

Da bi borba protiv truleži bila potpuna i efikasna na pčelinjaku treba da se spale i sve druge stare košnice, ramovi, pregradne daske i drugi materijal za koji se može pretpostaviti da je pripadao ranije uginulom društvu.

Med iz medišta obolelog društva može da se iscentrifugira i drži u proetoriji gde pčele ne mogu da uđu, u zatvorenim sudovima. Nije štetan za lјudsku ishranu, ali se ne može koristiti za ishranu pčela.

Dezinfekcija i čišćenje se obavlјa u zatvorenoj prostoriji nepristupačnoj za pčele. Košnica i svi njeni delovi očiste se od propolisa. Da bi ubili spore, nastavci se napolјu naslažu jedan na drugi i u njih se ubace rastresite novine poprskane benzinom i zapale, ili se unutrašnji zidovi košnice opale letlampom. Isto se postiže ako košnice potopimo u lužinu ili sapunicu, ili u 2% rastvor žive sode i ostavimo potoplјene 1 sat, i istrlјamo ribaćom četkom, pa isperemo čistom vodom i sušimo na suncu. Sastrugani propolis i ostalo saće treba spaliti, a vodu od pranja sipati u jamu, preliti krečom i zatrpati zemlјom kako spore ne bi došle u dodir sa pčelama. Sav pčelarski pribor takođe treba dezinfikovati, najbolјe dužim kuvanjem oko 1 sat, ili plamenom koji pribor podnosi. Ništa ne treba držati golim rukama jer se one teško dezinfikuju, a najbolјa dezinfekcija je pranje ruku detercentom, a potom istrlјati ruke apsolutnim alkoholom.

Zdravim društvima koja nisu zaražena daje se 1 gr geomicina na litar šećernog sirupa sveže pripremlјenog, kao i svim pčelinjim društvima u krugu od 1 km od pojave bolesti.

Sva pčelinja društva nisu u istoj meri osetlјiva na američku trulež. Pošto će u pčelinjaku koji je prepušten zarazi ipak ostati neko društvo koje je otporno i preživi, selekcijom treba gajiti samo ona društva koje su otporna na bolest. Bolest savlada društvo lakše ako je ono već obolelo od neke druge bolesti ili je napadnuto pčelinjim krpelјem varoa koja je jako raširen na našim pčelinjacima i nanosi velike štete. Moguće je da je i pčelinji krpelј jedan od prenosilaca američke truleži legla.

Evropska (dobroćudna) trulež legla

Bolest izazivaju četiri vrste bakterija Bacillus alvei, Bacillus orpheus, (koje stvaraju spore) Streptococus pluton, Bacterium lanceolatum, Bacterium euiydice, a pridružuje im se i jedan virus. Bolest je manje opasna od američke truleži pa je zato nazivaju dobroćudna trulež, a može i da se leči. To je bolest uglavnom otvorenog legla. Javlјa se kod slabih društava, a izuzetno retko kod jakih društava, i to u bilo koje doba gajenja legla. Bolest se javlјa naročito u kasno proleće ili u leto za vreme bespašnog perioda. Pojavi bolesti doprinosi i pojava pčelinjeg krpelјa − varoe, koja svojim prisustvom oslabi društvo.

Iako je evropska trulež mnogo manje opasna od američke, u svakom slučaju sumnjivo leglo treba poslati veterinarskoj dijagnostičkoj laboratoriji na pregled.

Primarni i sekundarni izvori i način širenja zaraze je isti i u genezdu i van košnice kao kod američke truleži, s tom razlikom što zaraza ne izaziva uvek obolјenje, i zavisi od uslova u kojem se nalazi pčelinje društvo.

Znaci ove bolesti su karakteristični i razlikuju se od američke truleži. Na oboleloj larvi dolazi do promene boje i položaja u ćeliji. Obolele larve su vrlo živahne i počinju da se kreću, pa ih smrt koja nastupa obično 4-5. dan po leženju, nađe u različitom položaju u ćelije. Larva dobija prlјavo žutu boju, a potom mrku (sl. 72).

Masa u ćeliji koja nastaje trulјenjem larve nije leplјiva i rasteglјiva kao kod američke truleži. A kada se uginula larva sasuši, lako se može odvojiti od zidova ćelije, i pčele lakše očiste ćeliju od evropske nego od američke truleži. Kad su ostaci uginule larve u vlažnom i gnjilom stanju tada imaju miris sličan zadahu znojavih nogu čoveka.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar



<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">