Reklama

Udžbenik „Tehnologija vode i otpadnih voda“, čiji su autori dr Slobodan Gaćeša i dr Mile Klašnja, koji je napisan saglasno nastavnom planu i programu Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, jedan je od najobuhvatnijih udžbenika sa ovog područja na našem jezičkom području. Materija je podeljena na poglavlja koja omogućavaju redosled izlaganja koji je racionalan i logičan kako sa naučnog, tako i sa stručnog aspekta. Primenjeni redosled izlaganja je omogućio autorima da izbegnu brojna ponavljanja teorijskih i stručnih objašnjenja, koja su inače česta u do sada napisanim materijalima u ovoj oblasti

Izlaganje je na visokom naučnom i stručnom nivou, možda i višem no što je to neophodno na nivou redovnih studija. Zahvaljujući tome, udžbenik će predstavljati korisnu materiju ne samo za studente Tehnoloških i srodnih fakulteta, već i za gotove stručnjake koji dolaze u kontakt sa ovom problematikom. Udžbenik je bogato ilustrovan, što će omogućiti lakše razumevanje i složenijih postupaka, a brojni podaci daju mogućnost da se korišćenjem udžbenika pride i neophodnim inženjerskim računanjima u datoj oblasti; međutim, istovremeno su autori izbegli „zamku“ da udžbenik dobije karakter priručnika.

Udžbenik je pisan jasnim i lakim stilom, pa ga uspešno mogu koristiti čitaoci različitih profila i različitog nivoa naučnog i stručnog obrazovanja. Treba, međutim, imati u vidu da je on pisan prvenstveno za studente završnih godina studija na Tehnološkim fakultetima, usled čega je poželjno da korisnici raspolažu neophodnim predznanjima iz domena hemije, fizike, tehnoloških operacija, biohemije, mikrobiologije i procesnog inženjerstva.

Pažljivi čitalac iz šire naučne i stručne. javnosti će, verovatno, zapaziti, a možda će biti i iznenađen činjenicom da je izdavač ovog udžbenika Jugoslovensko udruženje pivara. Oni koji su bliže upoznati sa aktivnostima ovog Udruženja, koje traju već više decenija, znaju da je ono izdalo veći broj naslova iz uže naučno-stručne oblasti tehnologije slada i piva, medu kojima i nekoliko univerzitetskih udžbenika; a već tridesetak godina izdaje i časopis „Pivarstvo“, čime doprinosi visokom naučno-stručnom nivou u prvom redu tehničkih kadrova iz industrije slada i piva. Mada je problematika vode i otpadnih voda nesumnjivo veoma značajna i za industriju slada i piva, izdavanjem udžbenika „ Tehnologija vode i otpadnih voda“ Jugoslovensko udruženje pivara popunjava značajnu prazninu na području raspoložive literature na srpskom jeziku koja je od interesa i za celokupnu naučnu i stručnu javnost, kao i za školstvo; dajući time svoj značajan doprinos razvoju struke i naučne misli na našem području uopšte.

Beograd, maja 1994. godine
prof. dr Josip Baras

TEHNOLOGIJA VODE

1. O VODI UOPŠTE
Normativi potrošnje vode za pojedine svrhe
1.1       Kružni tok vode u prirodi
1.2       Jednačina hidrološkog bilansa
1.3       Osobine hemijski čiste vode
1.4       Podela voda
1.5       Sastav prirodnih voda
1.5.1    Sastojci koji se normalno sreću u vodi
1.5.2    Poreklo pojedinih sastojaka vode, Rastvoreni gasovi, Organske supstance, Suspendovane čestice, Rastvorene soli
1.5.3    Zagađivanje prirodnih voda
1.5.4    Klasifikacija prirodnih voda
1.6       Pregled postupaka obrade vode

2          BISTRENJE VODE
2.1       Taloženje suspendovanih sastojaka iz vode
2.1.1    Teorija taloženja
2.2       Bistrenje vode flokulacijom
2.2.1    Sredstva za bistrenje vode flokulacijom: Aluminijumsulfat, Kalijuroalumžnijumsulfat (stipsa), Natrujumaiuminat, Ferihlorid, Ferosulfat, Pomoćna nerastvorna sredstva za flokulaciju, nečisioća iz vode (poiželektroliti), Učinak povratnog mulja
2.2.2    Postupak rada prilikom bistrenja vode flokulacijom
2.2.3    Uređaji za bistrenje vode flokulacijom: Taložni tankovi, Brzi taložnik fakcelcrator)
2.3       Bistrenje vode flotacijom
2.4       Bistrenje vode filtracijom
2.4.1    Efekti delovanja filtra
2.4.2    Teorijske osnove filtracije, Uticaj izdvojenih čestica mutnoće, Zadržavanje čestica mutnoće u filtru, Ispiranje filtra
2.4.3    Brzina i kapacitet filtracije
2.4.4    Vrste filtara koji se primenjuju u tehnologiji vode, Peščani filtri, Naplavni fiitri, Membranski filtri, Mikrocediljke

3          IZDVAJANJE MINERALNIII SASTOJAKA IZ VODE
3.1       Tvrdoća vode
3.1.1    Definicije tvrdoće i alkaliteta vode, Tvrdoća vode, Alkalitet vode
3.1.2    Merenje tvrdoće vode
3.2       Pregled postupaka izdvajanja mineralnih sastojaka iz vode
3.3       Termički postupci omekšavanja vode    , Destilacija vode, Toplotna dekarbonizacija vode
3.4       Hemijski postupci omekšavanja vode
3.4.1    Dekarbonizacija vode krečom
3.4.2    Omekšavanje vode po postupku soda-kreč
3.4.3    Omekšavanje vode natrijumhidroksidom
3.4.4    Omekšavanje vode trinatrijumfosfatom
3.4.5    Primena meta- i polifosfata u tehnologiji vode
3.4.6    Uređaji za hemijsko omekšavanje vode
3.5       Menjači jona u tehnologiji vode
3.5.1    Istorijat primene menjača jona
3.5.2    Vrste menjača jona
3.5.3    Kapacitet menjača jona
3.5.4    Ciklusi rada menjača jona, Menjači katjona, Menjači anjona
3.5.5    Hemijska struktura i osnove dobijanja jonoizmenjivačkih masa, Struklura i dobijanje katjonskih smola, Struktura i dobijanje anjonskih smola,
3.5.6    Osnovni tipovi jonoizmenjivačkih smola
3.5.7    Obrada vode menjačima jona, Direktno omekšavanje vode, Dekarbonizacija vode menjačima jona, Omekšavanje vode uz prethodnu dekarbonizaciju, Demineralizacija vode, Primena mešanih menjača jona, Kontrola efikasnosti obrade vode menjačima iona
3.6       Elektrodijaliza u tehnologiji vode
3.7       Elektrodijareza vode
3.8       Obrada vode reverznom osmozom
3.9       Izbor postupka za uklanjanje mineralnih sastojaka iz vode

4          DEFERIZACIJA I DEMANGANIZACIJA VODE
4.1       Teorijske osnove deferizacije vode
4.1.1    Oblici u kojima se gvožđe javlja u prirodnim i povratnim vodama
4.1.2    Dozvoljeni sadržaj gvožđa i mangana u vodi za pojedine svrhe
4.1.3    Dijagram stanja gvožđa u vodi po Purbe-u
4.2       Postupci i uređaji za deferizaciju vode
4.3       Postupci i uređaji za demanganizaciju vode

5          UKLANJANJE RASTVORENIII GASOVA IZ VODE
5.1       Uklanjanje ugljendioksida
5.3.1    Količine i oblici u kojima se ugijendioksid javlja u vodi
5.3.2    Postupci i uređaji za uklanjanje CO2 iz vode, Mehanički postupci, Hemijski postupci
5.2       Uklanjanje rastvorenog kiseonika
5.3       Uklanjanje sumporvodonika

6          DEZODORIZACIJA VODE
6.1       Uklanjanje organskih supstanci koje menjaju ukus i miris vode
6.2       Dehlorisanje vode

7          DEZINFEKCIJA VODE
7.1       Kriterijumi za mikrobiološku ispravnost vode
7.2       Podela postupaka dezinfekcije vode
7.3       Hlorisanje vode
7.3.1    Osnove dezinfekcije vode hlorom
7.3.2    Sredstva za hlorisanje vode
7.3.3    Postupci i uređaji za hlorisanje vode, Postupci htorisanja vode, Načini i uređaji za hlorisanje vode, Pravila za rad sa gasnim hlorinatorima, Zaštita na radu prilikom rada sa hlorom
7.4       Primena drugih halogenih elemenata za dezinfekciju vode
7.5       Ozonizacija vode
7.5.1    Osnove dezinfekcije vode ozonom
7.5.2    Postupci i uređaji za ozonizaciju vode
7.6       Dezinfekcija vode vodonikperoksidom i permanganatima
7.7       Dezinfekcija vode oligodinamičkim delovanjem jona teških metala
7.8       Dezinfekcija vode ultraljubičastim zracima
7.9       Dezinfekcija vode ultrazvukom
7.10     Toplotna dezinfekcija vode

8          HLAĐENJE VODE
8.1       Voda kao medijum za prenos toplote
8.2       Sistemi hlađenja vode u recirkulacionom sistemu, Evaporativni hladnjak, Tornjevi za hlađenje vode
8.3       Održavanje kvaliteta vode u recirkulacionom sistemu
8.3.1    Uslovi za rashladnu vodu
8.3.2    „Odmuljivanje“ sistema za hlađenje vode
8.3.3    Zahvati kojima se poboljšava kvalitet vode u recirkulacionom sistemu
.

TEHNOLOGIJA OTPADNIH VODA

9          OTPADNA VGDA, POREKLO I DINAMIKA NASTAJANJA, KARAKTERIZACIJA, PREČIŠĆAVANJE
9.1       Otpadna voda: definicija, stanje
9.2       Poreklo i dinamika nastajanja otpadnih voda
9.3       Karakterizacija otpadnih voda: kvalitet, uzorkovanje i analiza, karakteristike, kriterijumi zagađenosti, opterećenje
9.3.1    Kvalitet otpadne vode: standardi, uticaj na recipient
9.3.2    Uzorkovanje i analiza otpadne vode: uzorkovanje, čuvanje uzorka, metode analiza
9.3.3    Karakteristike otpadne vode: fizičke, hemijske i biološke karakteristike, Fizičke karakteristike
SUVA MATERUA
BOJA
MIRIS
TEMPERATURA
Hemijske karakteristike
ORGANSKE MATERIJE
Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK)
Hemijska potrošnja kiseonika (HPK)
Ukupni organski ugljenik (TOC)
Proteini, ugljeni hidrati, ulja i masti
Specifična organska jedinjenja: površinski aktivne materije, pesticidi, fenoli
NEORGANSKE MATERIJE
Azot, fosfor, sumpor, pH, alkalitet, kiselost, Teški metali, toksične supstance, Biološke karakteristike
MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA BIOLOŠKA ISPITIVANJA
9.3.4 Kriterijumi zagađenosti otpadne vode, opterećenje: potrošnja kiseonika i ekvivalent stanovnika, hidrauličko i organsko opterećenje
9.4       Prečišćavanje: klasifikacija načina prečišćavanja

10        MEHANIČKI POSTUPCI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIII VODA
10.1     Uklanjanje grubog suspendovariog i plivajućeg materijala: rešetke, sita
10.1.1  Rešetke, sita, sita sa mehanizmom za usitnjavanje
REŠETKE
SITA
SITA SA MEHANIZMOM ZA USITNJAVANJE
OBRADA I ODLAGANJE MATERIJALA SA REŠETKI I SITA
10.2     Uklanjanje inertnog materijala, ulja i masti: hvatači peska, hvatači masti
10.2.1  Uklanjanje inertnog materijala: hvatači peska
PROTOČNE KOMORE
TALOŽNE KOMORE
AERISANE KOMORE
OBRADA I ODLAGANJE INERTNOG MATERUALA
10.2.2  Uklanjanje ulja i masti: hvatači masti
HVATAČI MASTI
10.3     Uklanjanje suspendovanih Čestica: taloženje, flotacija, filtracija
10.3.1  Uklanjanje suspendovanih čestica taloženjem
TALOŽENJE DISKRETNIH ČESTICA
TALOŽENJE ČESTICA KOJE FLOKULIŠE
ZONALNO TALOŽENJE
Uređaji za taloženje: primarni i sekundarni taložnici
PRIMARNITALOZNICI
SEKUNDARNI TALOŽNICI
10.3.2  Uklanjanje suspendovanih čestica flotacijom
Flotacija sa rastvorenim vazduhom

11        HEMUSKI POSTUPCI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
11.1     Hemijsko taloženje
11.1.1  Uklanjanje teških metala
11.2     Jonska izmena
11.2.1  Prečišćavanje otpadnih voda površinske obrade metala
IZDVAJANJE I RECIRKULACIJA HROMNE KISELINE
IZDVAJANJE I RECIRKULACIJA TEŠKIH METALA
ZAVRŠNO PREČIŠĆAVANJE
11.2.2  Ostale primene jonske izmene u prečišćavanju otpadnih voda
11.3     Adsorpcija
11.3.1  Adsorbent i adsorbat
11.3.2  Postupak adsorpcije, adsorberi
ŠARŽNA ADSORPCIJA
KONTINUALNA ADSORPCIJA
Adsorberi sa nepokretnim slojem
Adsorberi sa pokretnim slojem
Povezivanje adsorbera
PRETHODNA OBRADA INFLUENTA
BIOLOŠKA AKTIVNOST NA ADSORBENTU
REGENERACIJA ADSORBENTA
11.4     Ostali hemijski postupci prečišćavanja: neutralizacija, oksidacija, produvavanje (striping) gasa
NEUTRALIZACIJA
OKSIDACIJA (I DEZINFEKCIJA)
PRODUVANJANJE (STRIPING) GASA
Striping vazduhom
Striping vodenom parom

12        BIOLOŠKI PROCESI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
12.1     Aerobni proces prečišćavanja
12.1.1  Aerobni postupci sa suspendovanom mikroflorom
Postupci sa aktivnim muljem
IZBOR POSTUPKA SA AKTIVNIM MULJEM
IZBOR REAKTORA
Konvencionalni postupak
Slepenasta aeracija
Reaktor sa potpunim mešanjem
Postupak sa produženom aeracijom
Kontaktni postupak
Aeracija čistim kiseonikom
AERATORI
REAKTORI, SEKUNDARNI TALOŽNICI
Aerobne aerisane lagune i aerobna jezera
AEROBNE AERISANE LAGUNE
AEROBNA JEZERA
12.1.2  Aerobni postupci sa imobilisanom mikroflorom
Kapajući filtar
Ograničenja i smetnje u radu
Dimenzionisanje i procena radnih karakterislika
„Biodisk“
Ostali postupci sa imobilisanom mikroflorom
12.2     Anaerobni proces prečišćavanja
12.2.1  Metansko vrenje: biohemija, mikrobiologija, kinetika
BIOHEMUA I MIKROBIOLOGUA METANSKOG VRENJA
Hidroliza acidogeneza
Acetogeneza
Metanogeneza
KINETIKA METANSKOG VRENJA
12.2.2  Kontrola procesa anaerobnog prečišćavanja. Postupci anaerobnog
prečišćavanja
KONTROLA PROCESA
Temperatura
pH
Nutricione potrebe, inhibitori i toksikanti
Parametri funkcionisanja anaerobnog reaktora
Postupci anaerobnog prečišćavanja
DIGESTORI PRVE GENERACIJE
Digestor sa kiipnim tokom
Digestor sa potpunim mešanjem
Anaerobni kontakt postupak
DIGESTORI DRUGE GENERACIJE
Anaerobni filtar
Digestori sa ekspandovanim ili fluidizovanim slojem
Digestor sa slojem mulja
Ostali postupci
MEŠANJE I ZAGREVANJE DIGESTORA
GREŠKE U VOĐENJU PROCESA

13        OBRADA I ODLAGANJE MULJEVA IZ PROCESA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
13.1     Postupci obrade i odlaganja muljeva
Karakteristike muljeva
Obrada muljeva
UGUSCIVANJE
STABILIZACUA
KONDICIONIRANJE
OBEZVODNJAVANJE
SUŠENJE TOPLOTOM, SPAUIVANJE, OKSIDACIJA VLAŽNIM VAZDUHOM
Odlaganje muljeva

14        ZAVRSNO PRECISCAVANJE, PONOVNA UPOTREBA I ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA
14.1     Završno prečišćavanje otpadnih voda
14.1.1  Uklanjanje azota i fosfora
Uklanjanje azota
NITRIFIKACIJA
DENITRIFIKACIJA
UKLANJANJE AMONIJAČNOG AZOTA
PRODUVAVANJEM VAZDUHOM
UKLANJANJE AMONIJAČNOG AZOTA
JONSKOM IZMENOM
UKLANJANJE AMONIJAČNOG AZOTA
HLORISANJEM
Uklanjanje fosfora
HEMDSKI POSTUPCI UKLANJANJA FOSFORA
Uklanjanje fosfora solima aluminijuma ili gvožda
Uklanjanje fosfora krečom
BIOLOŠKI POSTUPCI UKLANJANJA FOSFORA
FIZIČKI I FIZIKO-HEMUSKI POSTUPCI UKLANJANJA FOSFORA
14.1.2  Uklanjanje bionerazgradljivih organskih materija
14.1.3  Uklanjanje rastvorenih neorganskih materija
14.1.4  Prečišćavanje otpadne vode zemljištem
14.2     Ponovna upotreba i ispuštanje otpadnih voda

LITERATURA
INDEKS

 • Autor
  Članci
 • Komentari (7)
  Član 15.377

  Molim Vas da mi posaljete knjigu ,,Tehnologija vode i otpadnih voda “ autora Slobodan Gaćeša , Mile Klašnja

  Da li je moguće dobiti elektronsku formu ove knjige

  dr. Č.Lalovic

  Član 16.088

  Imam isto pitanje, da li je moguće dobiti primjerak knjige makar u elektronskoj verziji?

  Član 22.228

  Postovani, da li je moguce  dobiti elektronsku verziju knjige? U izradi sam diplomskog rada pa bi mi dobro dosla. Unapred hvala.

  Član 760

  Gospodine Cedo, da li ste mozda dobili knjigu u elektronskoj formi?

  Član 15.377

  Nisam dobio nažalost. Ukoliko je moguće pošaljite na adresu :Čedo Lalović, Cerska br.12               34300 Aranđelovac

  Vrlo je hitno.

  Član 18.973

  Poštovani, da li bi ste mi mogli poslati na moj mail  knjigu „Tehnologija vode i otpadnih voda“ autora Slobodan Gaćeša, Mile Klašnja? Hvala unapred!

  Veca

  Član 28.590

  Dobar dan Vam zelim
  Molim vas da mi posaljete u elektronskoj formi „Tehnologija vode i otpadnih voda“ autora Slobodan Gaćeša, Mile Klašnja na moj email. Placanje je iz inostranstva. Hvala vam unapred!
  S postovanjem,

  Mirjana

Odgovor na: Tehnologija vode i otpadnih voda

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">