Reklama

Predlop profesora Danila R. Soldatovića da napišem Predgovor za knjigu TOKSIKOLOGIJA PESTICIDA S ANALITIKOM, prihvatio sam sa zadovoljstvom, smatrajući je jedinstvenom, s koncepcijom koja do sada nije primenjivana u obradi ove izuzetno složene i uzajamno povezane problematike.

Nauka danas poznaje oko 2 miliona hemijskih jedinjenja, od kojih se preko 70.000 nalazi na tržištu u raznim oblicima kao komercijalni proizvodi. Bez njihove primene ne bi se mogla zamisliti savremena civilizacija.

Pesticidi kao hemijska sredstva za suzbijanje štetnih mikroorganizama, insekata, grinja, nematoda, puževa, glodara, korova, algi, lišaja i drugih organizama, zauzimaju posebno mesto, jer su toksični za korisne organizme i za samog čoveka. Potencijalna opasnost utoliko je izraženija što se pesticidi masovno primenjuju u agronomiji, šumarstvu, stočarstvu, komunalnoj higijeni, prehrambenoj, drvnoj, elektronskoj i farmaceutskoj industriji, kao i u brodogradnji i građevinarstvu. Oni se, takođe, mogu primeniti i kao hemijska oružja, kako u konstruktivne, tako i u destruktivne svrhe.

Nestručna i neracionalna primena mnogih hemijskih jedinjenja, a posebno pesticida, može biti toksična tokom proizvodnje, prometa i primene, pa i kasnije tokom razgradnje, jer sve što je čovek, kao najsvesnije biće, na Zemiji proizveo, izuzev kosmičkih letelica, ostalo je u biosferi, čiji je on sastavni deo.

Shvatajući ozbiljnost i složenost ove problematike, danas se u razvijenim zemljama vrlo intenzivno i kompleksno proučavaju mogućnosti njihove racionalne primene, s potencijalnim opasnostima toksičnog delovanja na korisne organizme, uključujući i alergološke pojave, genetske efekte i kancerogena oboljenja čoveka. Zbog toga su na rešavanju ovih problema angažovani vrhunski stručnjaci različitih specijalnosti. Okupljen je i osposobljen veliki broj mlađih naučnih radnika. Na raspolaganje je stavljena najsavremenija tehnika i oprema za savremena fitopatološka, entomološka, biohemijska, citohemijska, biofizička, fitofarmakološka i toksikološka proučavanja, uključujući i centre za pružanje pomoći u slučajevima trovanja, bez čega, u celini posmatrano, nema uspešnog rada, a samim tim ni odqovarajućih rešenja. U osnovi su izmenjena shvatanja stručnjaka, državnika i društvene javnosti, a u vezi s tim, i propisi o proizvodnji, prometu, primeni i kontroli ne samo pesticida, već i svih hemijskih supstancija.

Ovom knjigom profesor dr Danilo R. Soldatović i saradnici, profesor dr Radmila Sovljanski, dr Dusan Milenković i dr Svetislav Milić su dali značajan doprinos rešavanju problematike racionalne primene pesticida, zaštiti od zagađivanja i potencijalnih trovanja. Ona, kao monografsko delo, racionalno i sistematično obrađeno, predstavlja prvi celovit doprinos ove vrste u nas, čime se popunjava određena praznina u našoj naučnoj i stručnoj literaturi.

Klasifikacija pesticida je uspešno kombinovana, svrstavanjem pojedinih jedinjenja prema nameni, hemijskom poreklu i toksikološkim svojstvima.

Može se postaviti pitanje zašto nisu obrađeni i herbicidi, defolijanti, desikanti i regulatori rastenja biljaka, koji se, takođe, svrstavaju u pesticide. Međutim, autori su veoma racionalno postupili, jer se, logično, o njima može obraditi posebno monografsko delo. U jednoj knjizi je teško obuhvatiti sva ova i srodna jedinjenja. Nadajmo se da će ova knjiga predstavljati podstrek za obradu i drugih grupa hemijskih jedinjenja.

Takođe, može se postaviti pitanje, zašto su autori obradili pojedina jedinjenja, koja se ne nalaze u prometu u našoj zemlji. Smatram da su po tom pitanju racionalno postupili, jer knjiga ima trajniji karakter, a asortiman pesticida se svake godine menja, uključujući i ponovnu primenu nekih za koje se smatralo da su zastareli.

Otuda, u celini posmatrano, najtoplije preporučujem ovu knjigu agronomima, lekarima, farmaceutima, tehnolozima, hemičarima, veterinarima i svim drugim stručnjacima, koji se bave problemima proizvodnje, prometa i racionalne primene pesticida.
Imajući u vidu da problematika racionalne primene pesticida ima ne samo privredno-ekonomski i socijalno-zdravstveni već i vojno-odbrambeni karakter, Savezni sekretarijat za narodnu odbranu je ovo delo ocenio kao značajno i za opštenarodnu odbranu i samozaštitu, te i u toj oblasti može korisno poslužiti.

U Beogradu, novembra 1979. godine.
Prof. dr Radojica Kljajić

SADRŽAJ

SADRŽAJ TOKSIKOLOGIJA PESTICIDA
Predgovor
Predgovor autora

INSEKTICIDI
Uvod
ORGANOHLORNI INSEKTICIDI
Uvod

DERIVATI HLORBENZENA
(DDT, metoksihlor, TDE, pertan, dikofol, bulan i prolan)
DERIVATI CIKLOHEKSANA
(Heksahlorcikloheksan, lindan)
HLOROVANI DERIVATI KAMFENA I TERPENTINA
(Kamfehlor, hlortipen)
DERIVATI INDANA
(Aldrin, dieldrin, endrin, izodrin, hlordan, heptahlor, DHC)
DRUGI ORGANOHLORNI INSEKTICIDI (kelevan)
Literatura

ORGANOFOSFORNI INSEKTICIDI
Uvod
ESTRI TIONOFOSFORNE KISELINE
(Paration, metilparation, demeton, metildemeton, fention, fenitrotion, hlortion, diazinom, fenhlorfos, bromofos, bromofos-etil, kumafos)
ESTRI TIOLOFOSFORNE KISELINE
(Endotion, metiloksidemeton, metasistoks S)
ESTRI FOSFORNE KISELINE
(Dihlorvos, mevinlos, fosfamidon, dimefoks, naled)
ESTRI DITIOFOSFORNE KISELINE
(Disulfoton, tiometon, malation, fenkapton, karbofenotion, etion, dimetoat, metilazinfos, fosmet, forat)
ESTRI PIROFOSFORNE KISELINE
(TEPP, sulfotepp, šradan)
ESTRI FOSFORASTE KISELINE
(Trihlorfon)
Literatura

KARBAMATI
Uvod
MONOMETILKARBAMATI FENOLA
(Karbaril, promekarb, dioksakarb, propoksur, merkaptodimetur, formetanat, karbofuran)
DIMETILKARBAMATI CIKLIČNIH ENOLA
(Izolan, dimetan, dimetilan)
MONOMETILKARBAMATI OKSIMA
(Aldikarb, tranid, metomil)
Literatura
INSEKTICIDI BILJNOG POREKLA I SINTETIZOVANI HOMOLOZI
Uvod
PRIRODNI PIRETRINI
(Piretrin)

SINTETSKI PIRETRINI
(Aletrin, cikletrin, furetrin, bartrin)
PROIZVODI SA SINERGIČNIM DELOVANJEM NA PIRETRINE
(Faperonilbutoksid, bukarpolat, sezameks, sulfoksid)
ROTENON I ROTENOIDI
ALKALOIDI SA INSEKTICIDNIM DELOVANJEM
(Nikotin, veratrum alkaloidi, rianodin)
Literatura
FUMIGANTI
Uvod
(Sumpor-dioksid, etilenoksid, ugljendisulfid, cijanovodonik, akrilonitril, para i orto-dihlorbenzen, naftalen, hlorni derivati acetilena, metil-bromid, hlorpikrin, fosforvodonik)
Literatura
NEORGANSKI INSEKTICIDI
Uvod
(Arsen i njegova jedinjenja, jedinjenja fluora)
Literatura

REPELENTI
Uvod
PRIRODNI REPELENTI
SINTETSKI REPELENTI
(Indalon, dimetilltalat, dimetilkarbat, etilheksandiol, dietiitoluamid, estar heksahlorofen-undekan kiseline)
Literatura
ATRAKTANTI
Uvod
(Bombyx mori, Pestinophora gossypiella, Periplaneta americana, Lymantria dispar)
Literatura
HEMOSTERILIZANTl
Uvod
SREDSTVA ZA ALKILOVANJE
(tetramin, tepa, metafoksid)
STERILIZANTI RAZLIČITE HEMIJSKE STRUKTURE
(hempa, trilenilkalajeva kiselina)

ANTIMETABOLITI
(5-fluoruracil)
Literatura
AKARICIDI
Uvod
DIARIL-KARBINOLI
(DMC, dikofol, hlorbenzilat)
DIARIL-TIOETRI I-SULFONI
(tetrasul, tetradifon)
DINITRO DERIVATI FENOLA
AMIDINI
(Hlorfenamidin)
Literatura
NEMATOCIDI
Uvod

FUMIGANTI
(dibrometan, dazomet, D-D, natrijum-metilditiokarbamat)
JEDINJENJA RASTVORLJIVA U VODI
(Cinofos, fensulfotion)
Literatura
RODENTICIDI
Uvod
ORGANSKI RODENTICIDI
ORGANSKI RODENTICIDI SA AKUTNIM DELOVANJEM NA GLODARE
(Strihnin, scilirozid, krimidin, alfa-naftiltioureja, fluorosirćetna kiselina i derivati, tetrametilen-disulfotetramin, norbormid)
ORGANOHLORNA JEDINJENJA KAO RODENTICIDI
ORGANSKI RODENTICIDI SA KRONIČNIM DELOVANJEM NA GLODARE
ANTIKOAGULANTI
(Varfarin, markumar, kumatetralil, derivati 1,3 indadiona — pival, difacinon, hlorofaction, radion)
NEORGANSKI RODENTICIDI
(Beli fosfor, cink-fosfid, talijumove soli, barijumove soli, arsen-trio sid, kalcijumove soli, gasoviti rodenticidi, drugi rodenticidi)
Literatura

FUNGICIDI
Uvod
ORGANSKI FUNGICIDI
1. ORGANOMETALNA JEDINJENJA
ORGANSKA JEDINJENJA ŽIVE
Aril-živa(II)-jedinjenja (fenil-živa(II)-acetat, fenil-živa(II)-hlorid, fenil-živa(II)-trihidroksietilamonijum-laktat)
Alkoksialkil-živa(II)-jedinjenja (metoksietil-živa (Il)-hlorid, metoksietil-živa(II)-acetat, metoksietil-živa(II)-silikat
Alkil-živa(II)-jedinjenja (metil-živa(II)-cijanid, metil-živa(II)-cijano-guanidin, etil-živa(II)-hlorid, N-etil-živa(II)-p-toluensuIfanilid)
ORGANSKA JEDINJENJA KALAJA
(Fentinacetat, fentinhidroksid, dekafentin)
ORGANSKA JEDINJENJA ARSENA
(Urbasulf, urbacid)
2. ACIKLIČNA JEDINJENJA
DERIVATI DITIOKARBAMINSKE KISELINE
(Vapam, diram, ferbam, ciram, tiurami, nabam, maneb, mankoceb, cineb, propineb, etilentiuram-monosulfid)
DERIVATI GUANIDINA
(Dodin)
OKSO JEDINJENJA
(formaldehid)

ALKOHOLI
(Metanol)
HALOGENI I NITRO DERIVATI ALIFATIČNIH UGLJOVODONIKA ALIFATIČNI AMINI
(2-aminobutan)
3. IZOCIKLIČNA JEDINJENJA
HLORNI DERIVATI BENZENA
(Heksahlorbenzen)
HLORNI DERIVATI NITROBENZENA
(Teknazen, pentahiornitrobenzen-kvintozen, trihlordinitrobenzen, tri- hlortrinitrobenzen)
HIDROKSILNA JEDINJENJA (FENOL I DERIVAII FENOLA)
(Pentahlorfenol)
DINITRODERIVATI FENOLA
(Dinokap, binapakril)
MONOTIOL JEDINJENJA
(Rodandinitrobenzen)
DVOHIDROKSILNI FENOLI I NJIHOVI DERIVATI (Hidrohinon, dihlorfen, hloroneb)
OKSO JEDINJENJA
(Hloranil, dihlon)
NITRILI
(Hloftalonit, piridinitril)

ARILAMINI
(Dihlofluanid, dihloran)
HIDRAZO I DIAZO DERIVATI
(Benkvinoks, dekson)
4. HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA
JEDINJENJA SA JEDNIM ATOMOM KISEONIKA U PRSTENU
(Grizeofulvin)
JEDINJENJA SA ATOMIMA KISEONIKA I SUMPORA ILI VIŠE ATOMA KISEONIKA U PRSTENU
(Ditianon, karboksin, oksikarbokain, streptomicin)
JEDINJENJA SA JEDNIM ATOMOM U PRSTENU (Kaptan, folpet, kaptafol, hinosol)
JEDINJENJA SA DVA ATOMA AZOTA U PRSTENU
(Gliodin, benomil, fungilon, metirimol)
JEDINJENJA SA TRI ATOMA AZOTA U PRSTENU
(Cinohlor)
JEDINJENJA SA JEDNIM ATOMOM KISEONIKA I AZOTA U PRSTENU
Tridemorf, dodacin, ciklomorf
JEDINJENJA SA DVA ATOMA AZOTA U PRSTENU I PRSTENOM SA SUMPOROM ILI KISEONIKOM
(Hinometianat, hinotionat, fuberidazol)
5. ORGANOFOSFORNA JEDINJENJA
NEORGANSKI FUNGICIDI
Sumpor i njegova jedinjenja
Jedinjenja bakra
Jedinjenja žive
Jedinjenja mangana
Drugi neorganski fungicidi

ANALITIKA PESTICIDA
OPŠTI DEO
Uvod
Uzimanje raznih uzoraka za hemijsko-toksikološka ispitivanja
Mineralizacija
Ekstrakcija i prečišćavanje ekstrakata
Literatura
Osnovni principi kolorimetrije, spektrofotometrije, polarografije i atomske apsorpcione spektrofotometrije
Tankoslojna hromatografija
Literatura
Gasna hromatografija
Literatura
SPECIJALNI DEO
Organohlorni insekticidi
Organofosforni insekticidi
Literatura
KARBAMATI
Literatura
INSEKTICIDl BILJNOG POREKLA
Literatura

FUMIGANTI
NEORGANSKI INSEKTICIDI
Literatura
AKARICIDI
Literatura
NEMATOCIDI
Literatura
RODENTICIDI
Literatura
FUNGICIDI

Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">