Reklama

Jarad pripada klasi sisara, porodici preživara; to su sva muška i ženska grla, mladunci do 7 meseci starosti, svih rasa koza.

Jarići se mogu držati za priplod i tov. Jarad u tovu daju određene rezultate, ali prirasti jaradi mogu biti i mnogo veći ukoliko otklonimo tehnološko-organizacione greške koje umanjuju uspeh tova. Smanjenje telesne ukupne mase jaradi pri žrtvovanju daje manju količinu mesa.
U ovoj monografiji naš napor jeste, da damo svoj skroman doprinos za intenziranje tova jaradi, na bazi najnovijih sopstvenih domaćih i stranih iskustava i biotehničkih metoda.

Velike površine brdsko-planinskih pašnjaka u Srbiji mogu da pruže optimalne uslove za proizvodnju u kozarstvu. Prosečna nadmorska visina je 545m na prostranstvu 76% površina brdsko-planinskog područja.

Iako sporedna grana u stočarstvu, kozarstvo može obezbediti značajnu dopunu u proizvodnji (mleko, meso, kostret, koža, stajsko đubrivo).

Zalažemo se da se kozarstvo osamostali kao naučna disciplina (caprologija), koja bi zainteresovala mnoge naučnike koji proučavaju ove domaće životinje na katedrama Poljoprivrednih fakulteta, instituta za stočarstvo i instituta za veterinarstvo.

Kod stočara preovladava mišljenje da u proizvodnji treba držati rase mlečnog tipa koza jer su produktivne.

Dužnost nam je da ocenimo da li je opravdano držati i rase koza kombinovanih osobina (mleko, meso, kostret), stvaranje ili uvoz najplemenitijih i najproduktivnijih rasa iz selekcijskih zapata. Smatramo da se dalji razvitak ove proizvodnje treba zasnivati na odgovarajućem genetskom potencijalu životinja, pravilnom tretmanu ishrane, tova, vremenu žrtvovanja za meso, odgoj priplodnog podmlatka, njihovu zdravstvenu zaštitu i primenu zootehničkih mera, na ostvarenju dobiti. Svejedno je da li će se dobit ostvariti od mleka, mesa ili mleka i mesa i sporednih proizvoda u kozarskoj proizvodnji.

Nauka treba da stvori široku bazu, da bi se sam proizvođač opredelio za neku od proizvodnji u kozarstvu.

Ako su troškovi hrane, troškovi unetih jaradi u tov i ostali troškovi (oko 20% manji od vrednosti proizvodnje) ostvarujemo pozitivan finansijski rezultat po utovljenom grlu.
Vrednost proizvodnje je veličina koja se dobija kada se masa grla na kraju tova (MGT) pomnoži prodajnom cenom grla po kg žive mere.

U periodu tova grla mogu se desiti kolebanja cene hrane i unetih grla u tov.
Proizvodnja mesa u poluintenzivnom i intenzivnom sistemu držanja jaradi (dbk) daje sirovinu dobrog kvaliteta sa sadržajem proteina i preko 20%.

Za jedno grlo treba obezbediti smeštaj u staji površine 0.8-1m2.
Proizvodnja tova jaradi može se organizovati sezonski približnih masa (oko 10 kg) i slične starosti.

Žrtvovanje utovljenih jaradi se vrši istovremeno u klaničnoj industriji, u kojoj se odvajaju jestivi delovi od nejestivih delova. Meso se pere vodom, cedi i hladi i dozreva na temperaturi u komori 2-8°C oko 10h, a zatim se upotrebljava ili se odlaže u komori na -20°C i dubinski zamrzava do momenta upotrebe.

Prozvodnja i kvalitet mesa jaradi, navode nas na razmišljanje o hrani (mesu), koja bi nam olakšala preživljavanje u svim okolnostima. Rezultate prvih istraživanja kod nas objavio sam još 1993-1996. godine. U njima sam nastojao da skrenem pažnju na nov, do tada kod nas manje poznat izvor zdrave i ukusne hrane.

Uz terenska i laboratorijska istraživanja, senzorne osobine i identifikacija rasa i meleza jaradi snimio sam više fotografija, a skupio sam i mnoštvo podataka proučavanjem strane i domaće literature.

Smatrao sam korisnim srediti sav taj materijal, sažeti ga i objaviti u obliku popularne bogato ilustrovane monografije.

Mnogim čitaocima mojih prethodnih priručnika zahvalan sam na upućenim predlozima.

Sigurno je da delo ovakve vrste ne može biti bez nedostataka, pa će mi i u buduće svaka objektivna primedba dobro doći. Sledeće izdanje iz oblasti kozarstva biće album svih kategorija životinja ove vrste koje se gaje u Srbiji.

Dr Tomislav Cvetković

Sadržaj

Rezime
Predgovor

1. ZNAČAJ PROIZVODNJE

Tipovi tova
Izbor grla za tov
Tov grla do 120 dana
Tov grla do 200 dana

2. SMEŠTAJNI USLOVI I DRŽANJE TOVLJENIKA

Higijensko preventivne mere
Odgajivanje podmlatka za tov-predtov

3. ISHRANA JARADI DO ZALUČIVANJA

Ishrana odlučene jaradi
Ishrana jaradi bez majke
Ishrana rano odlučene jaradi

4. HRANIDBENE KARAKTERISTIKE HRANIVA, KOMPONENATA, HRANLJIVIH KRMNIH SMEŠA I POSEBNI DODACI U HRANI

Proizvodnja stočne hrane u brdsko-planinskom području
Ukratko o lokalitetu gde se uzgajaju jaradi

5. GRAĐEVINSKO-TEHNIČKI USLOVI ZA OBJEKTE

6. TOVNOST I KASTRACIJA

Žrtvovanje po završetku tova
Randman jaradi
Proizvodnja mesa i drugi prozvodi
Meso i kategorizacija
Osnovni hemijski i aminokiselinski sastav m.l.d
Aminokiselinski sastav m.l.d
Sadržaj mikro i makro elemenata u m.l.d
Ostali proizvodi jaradi

7. PREDLOG ZA PAKOVANJE I PROMET MESA

8. INSTRUMENTALNO ODREĐIVANJE BOJE MESA

9. DISKUSIJA

10. ZAKLJUČAK

Prilog – Rase koza

Literatura

Izvod iz recenzije

Beleška o autoru

Rezime

Tov jaradi i svojstva kvaliteta mesa

Tov jaradi, proizvodnja i kvalitet mesa jeste kompleksan i složen zadatak naučnog istraživanja.

Od izuzetnog značaja je smeštaj, ishrana i tov ovih životinja za meso, što rezultira da u sirovim trupovima žrtvovanih jedinki ima više mišićnog od koštanog tkiva.

Ova monografija obuhvata pitanja i odgovore na važne elemente u procesu držanja, ishrane, tova sirovog mesa i bazira se na dosadašnjim dostignućima u ovoj oblasti. Ispitivane životinje su hranjene kabastim i koncentrovanim hranivima. Jarad (dbk − rasa: domaća bela koza), držana u slobodnom i farmskom sistemu u dve grupe (1, 2), uporedno su obrađivana. Iz trupova zaklanih jaradi (but, bubrežnjak) I kategorija mesa zastupljena je sa 32.65%, i kategorija 37.88% i u kategorija 29.47%, jedan čas nakon žrtvovanja. Izneti su i ostali neophodni parametri iz analiza (musculus longissimus dorsi) za ove grupe jaradi, boja mesa, hemijski sastav, sadržaj makro i mikroelemenata, aminokiselinski sastav. U ispitivanim uzorcima mesa jaradi došlo se do saznanja da se radi o kvalitetnom mesu.

7. Predlog za pakovanje i promet mesa

Meso sa kostima pre stavljanja u promet po kategorijama (I, i, i) merimo i pakujemo. Za pakovanje može da se koristi različita ambalaža. Sveze meso se većinom pakuje u plastične kese u plastičnim posudicama smrznuto. U promet možemo stavljati sveže rashlađeno meso i smrznuto meso jaradi, I i i klase.

Svaka kategorija mesa jaradi razlikuje se u realnoj vrednosti po kg. Najskuplje je meso I kategorije (but i bubrežnjak), zatim i, pa meso i kategorije. Glava ne spada u kategorije mesa. Jestive iznutrice i loj su jeftinije od mesa.

Ukoliko bi se kod nas pristupilo praksi da se meso jaradi stavlja u promet sa kostima mase od 1 ili 2 i više kg u jednom pakovanju, i po kategorijama, verovatno bi potrošnja ovog mesa bila veća.

Promet mesa jaradi treba vršiti prema važećem i novom Pravilniku i važećim pozitivnim zakonskim propisima, uz ispunjenje svih neophodnih higijenskih sanitarnih mera, kao u drugim evropskim zemljama.

Priprema trupa jaradi za meso

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">