Problematika održavanja u industriji proizvodnje hrane dobija na značaju u vreme kada se industrija hrane nalazi pred izazovima savremene proizvodnje bezbedne hrane u dovolјnim količinama, gde louzdanost tehničkih sistema na kojima se hrana proizvodi postaje od vitalnog značaja. Sprovođenje svih potrebnih mera da bi celokupan proizvodni pogon (tehnički sistemi ali. i celokupna infrastruktura) funkcionisao na definisan, želјeni način sa traženim učincima i kvalitetom, bez otkaza, a usvajajući principe dobre higijenske prakse koji moraju da važe u svakom trenutku, u svakoj pogonu industrije hrane predstavlјa imperativ.

Polјoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju je sagledavajući problematiku proizvodnje hrane, uz svoje tri nastavne grupe (Tehnologija ratarskih proizvoda, Tehnologija konzervisanja i vrenja i Tehnologija animalnih proizvoda) prvi put u našoj zemlјi a u okviru akademskih, master i doktorskih studija uvela grupu za Upravlјanje bezbednošću i kvalitetom hrane. Kroz uvođenje ove nastavne grupe, uveden je čitav niz novih predmeta koji imaju za cilј da približe studentima problematiku proizvodnje hrane iz jednog drugačijeg ugla, gde je fokus na izučavanju upravlјačkih mehanizama za proizvodnju bezbedne i kvalitetne hrane. Upravlјanje održavanjem u proizvodnji hrane predstavlјa jedan od upravlјačkim mehanizama koji su veoma važni i koji sve više nalaze svoje mesto u industriji hrane danas.

Udžbenik je koncipiran u sedam poglavlјa koja obrađuju sledeće:

Prvo poglavlјe daje uvodna razmatranja sa cilјem da se čitalac uvede u problematiku upravlјanja održavanjem tehničkih sistema i infrastrukture kao i značaja održavanja u industriji hrane.

Drugo poglavlјe uvodi čitaoca u osnove efektivnosti i pouzdanosti tehničkih sistema sa primerima statističkih raspodela učestalosti otkaza, pouzdanosti i intenziteta otkaza.

Treće poglavlјe opisuje osnove organizacije održavanja, tehnologije održavanja i metode održavanja sa osnovnim postavkama upravlјanja rezervnim delovima.

Četvrto poglavlјe upoznaje čitaoca sa osnovnim alatima upravlјanja održavanjem infrastrukture i tehničkih sistema (blok dijagram pouzdanosti, analiza uticaja i posledica grešaka / otkaza i analiza otkaza metodom stabla) i konceptima upravlјanja održavanjem (održavanje na osnovu pouzdanosti, upravlјanje održavanjem na osnovu učinka i totalno produktivno održavanje).

Peto poglavlјe je posvećeno održavanju infrastrukture − održavanju zgrada, radnog prostora, instalacija, merila, vozila unutrašnjeg i spolјnjeg transporta i objekta u celini.

Šesto poglavlјe upućuje na osnovne međunarodne standarde koji se bave održavanjem i upravlјanjem održavanjem.

Sedmo poglavlјe daje osnove termine i definicije iz oblasti upravlјanja održavanjem koji su prisutni u međunarodnim standardima.

Poglavlјa su ilustrovana studijama slučaja (case studies), koja, uz dodatno približavanje materije čitaocu, predstavlјaju smernice za praktičnu primenu upravlјanja održavanjem u industriji proizvodnje hrane.

Nadajući se da će ovaj udžbenik naći svoje mesto u stručnoj literaturi koja se bavi pitanjima održavanja u proizvodnji hrane, očekujemo dobronamerne i konstruktivne primedbe, predloge i sugestije ne samo studenata, nego i svih koji se bave ovom temom. Verujemo da će na taj način sledeće izdanje biti još bolјe.

Autori žele da se zahvale preduzećima Siemens d.o.o., Marinković Hoffman d.o.o, ICI d.o.o, Hydac International d.o.o, i Nevija d.o.o na finansiranju izdavanja ovo udžbenika.

U Beogradu, marta 2010.

Dr Ilija Đekić, dr Dejan Curović

Sadržaj

UVOD U ODRŽAVANјE TEHNIČKIH SISTEMA I INFRASTRUKTURE

1.1 Uvod u održavanje infrastrukture i objekata
1.1.1 Razvoj koncepta održavanja
Prva generacija
Druga generacija
Treća generacija
Nove tehnike − četvrta generacija
1.2 Značaj održavanja infrastrukture u proizvodnji hrane
1.3 Značaj održavanja tehničkih sistema u proizvodnji hrane
1.3.1 Uslovi u kojima se proizvode tehnički sistemi
1.3.2 Karakteristike tehničkih sistema
Performanse tehničkih sistema
Usaglašenost tehničkih sistema
Pouzdanost tehničkih sistema
Trajnost tehničkih sistema
Amortizacija tehničkih sistema
Podrška tehničkim sistemima
Estetika tehničkih sistema
Ekonomska isplativost
1.3.3 Uslovi u kojima mašina / oprema radi sa aspekta bezbednosti hrane
1.4 Efekti upravlјanja održavanjem u proizvodnji hrane
1.5 CASE STUDY − Studija slučaja
1.5.1 Rezime
1.5.2 Klјučnereči
1.5.3 Pitanja
Literatura

EFEKTIVNOST I POUZDANOST TEHNIČKIH SISTEMA

2.1 Efektivnost sistema
2.1.1 Funkcija gustine pojava stanja u otkazu
2.1.2 Kumulativna funkcija gustine pojava stanja u radu
2.2 Pouzdanost sistema
2.2.1 Uzroci otkaza i greške
2.2.2 Otkazi opreme
2.3 CASE STUDY − Studija slučaja
2.3.1 Statističke raspodele i grafički prikazi učestalosti otkaza, pouzdanosti i intenziteta otkaza
2.3.2 Rezime
2.3.3 Klјučne reči
2.3.4 Pitanja
Literatura

UPRAVLjANјE ODRŽAVANјEM INFRASTRUKTURE I OPREME

3.1 Upravlјanje održavanjem infrastrukture i opreme
3.2 Organizacija održavanja infrastrukture i opreme
3.3 Tehnologija održavanja infrastrukture i opreme
3.3.1 Upravlјanje informacijama u procesu održavanja
3.3.2 Klase informacija
3.4 Metode održavanja
3.4.1 Korektivno održavanje
3.4.2 Preventivno održavanje
3.4.3 Program i plan preventivnog održavanja
Osnovno održavanje
Preventivne zamene
Održavanje prema stanju
Preventivno održavanje u utvrđenim rokovima
Preventivno održavanje u podesivim rokovima
3.4.4 Pregledi i ispitivanja opreme
3.5 Životni ciklus infrastrukture i opreme
3.5.1 Tipične aktivnosti koje stvaraju troškove
3.5.2 Troškovi garancije i odgovornosti
3.5.3 Procenjivanje i utvrđivanje troškova
3.6 Upravlјanje rezervnim delovima
3.6.1 Predviđanje zahteva za rezervnim delovima
3.6.2 Dimenzionisanje skladišta rezervnih delova
3.7 CASE STUDY − Studija slučaja
3.7.1 Primeri dokumentacije u procesu održavanja
3.7.2 Rezime
3.7.3 Klјučne reči
3.7.4 Pitanja
Literatura

ALATI I TEHNIKE UPRAVLjANјA ODRŽAVANјEM

4.1 Alati upravlјanja održavanjem infrastrukture i opreme
4.1.1 Blokdijagram pouzdanosti (Reliability Block Diagram)
4.1.2 Analiza uticaja i posledica grešaka / otkaza − FMEA − Failure Mode And Effects Analysis
4.1.3 Analiza otkaza metodom stabla FTA (Fault Tree Analysis)
4.1.4 Ostale metode
4.2 Koncepti upravlјanja održavanjem
4.2.1 Analiza rizika
4.2.2 Tipovi i tehnike analize opasnosti
4.2.3 Održavanje na osnovu pouzdanosti − Reliability-Centered Maintenance (RCM)
4.2.4 Upravlјanje na osnovu učinka − Performance Maintenance Management
4.2.5 Totalno produktivno održavanje (TPO) − Total Productive Maintenance (TRM)
4.3 CASE STUDY − Studija slučaja
4.3.1 Izračunavanje ukupne efikasnosti opreme (OEE)
4.3.2 Izračunavanje najveće pouzdanosti
4.3.3 Rezime
4.3.4 Klјučne reči
4.3.5 Pitanja
Literatura

ODRŽAVANјE INFRASTRUKTURE

5.1 Održavanje infrastrukture
5.1.1 Održavanje zgrada
5.1.2 Održavanje radnog okruženja
5.1.3 Ispitivanje uslova radne okoline
5.1.4 Održavanje komunalne instalacije
5.1.5 Održavanje merila
5.1.6 Održavanje vozila unutrašnjeg i spolјnjeg transporta
5.1.7 Održavanje celog objekta
5.1.8 Održavanje puteva za evakuaciju
5.2 CASE STUDY − Studija slučaja
5.2.1 Rezime
5.2.2 Klјučne reči
5.2.3 Pitanja
Literatura

STANDARDI I PROPISI U OBLASTI ODRŽAVANјA

6.1 Standardi i propisi u oblasti održavanja
6.1.1 Standard EN 13460:2004 Dokumentacija održavanja
6.1.2 Standard ENV 13269:2002 − Ugovori o održavanju
6.1.3 Standard EN 13306:2002 terminologija održavanja
6.2 CASE STUDY − Studija slučaja
6.2.1 Ugovori o održavanju
6.2.2 Rezime
6.2.3 Klјučne reči
6.2.4 Pitanja
Literatura

TERMINI IDEFINICIJE

7.1 Termini i definicije
7.1.1 Osnovni termini povezani sa upravlјanjem održavanjem
7.1.2 Izrazi vezani za elemente
7.1.3 Termini povezani za svojstvima elemen(a)ta
7.1.4 Termini povezani sa otkazima i događajima
7.1.5 Termini povezani sa kvarovima i stanjima
7.1.6 Termini povezani sa vrstama i strategijama održavanja
7.1.7 Termini povezani sa aktivnostima održavanja
7.1.8 Termini povezani sa vremenskim izrazima
7.1.9 Termini povezani sa podrškom održavanju
7.1.10 Ekonomski i tehnički indikatori
7.1.11 Termini povezani sa ugovaranjem održavanja
7.1.12 Termini iz nekoliko standarda koji su često u upotrebi

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">