Reklama

Izvor: SIEPA

U cilju internacionalizacije privrednih društava, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) petu godinu zaredom dodeljuje bespovratna finansijska sredstava domaćim preduzećima za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Republike Srbije.

U 2010. godini dodeljuju se bespovratna finansijska sredstva za sledeće aktivnosti:

 • Dizajn novog proizvoda,
 • Testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda,
 • Sertifikacija i resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom,
 • Samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu,
 • Sticanje i potvrđivanje prava industrijske svojine,
 • Dizajn novog pakovanja proizvoda,
 • Dizajn promotivnih materijala – brošura i veb sajt,
 • Organizovani poslovni susreti u inostranstvu,
 • Organizovane posete stranim tržištima.
 • Navedene aktivnosti ne mogu biti započete pre objavljivanja Javnog poziva.

Pravo na dodelu sredstava imaju privredna društva registrovana u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže i industrijskog i tekstilnog dizajna, a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su razvrstana na mala ili srednja pravna lica, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji,
 • da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,
 • da im u prethodnih godinu dana pre podnošenja prijave nije smanjen iznos upisanog kapitala za više od 50%,
 • da su izmirili dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije,
 • da ne ispunjavaju uslove za pokretanje stečajnog postupka, u skladu sa Zakonom o stečaju.

Privredna društva koja ispunjavaju uslove mogu ostvariti pravo na refundaciju do 50% troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost, a u zavisnosti od sledećih kriterijuma: prethodnog učešća u dodeli sredstava, stabilnosti izvora finansiranja, obima ostvarenog prometa roba i usluga ka inostranstvu u godini koja prethodi podnošenju prijave, broja zaposlenih u trenutku podnošenja prijave, značaja rezultata aktivnosti, sa stanovišta poboljšanja kvaliteta i konkurentnosti proizvoda, ekonomske opravdanosti predložene aktivnosti i iskustva realizatora aktivnosti.

Privredna društva mogu podneti prijavu za dodelu sredstava za jednu ili više aktivnosti. Finansiranje pojedinačnih aktivnosti vrši se u maksimalnom iznosu do 200.000,00 dinara, osim za testiranje, sertifikaciju i resertifikaciju proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom, samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu i sticanje i potvrđivanje prava industrijske svojine. Maksimalan ukupan iznos sredstava koji može biti odobren privrednom društvu iznosi 1.500.000,00 dinara.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011/3398 550, 3398 644, 3398 379, 3398 484 ili elektronskom poštom: export@siepa.gov.rs.

Javni poziv

U skladu sa Programom dodele bespovratnih sredstava malim i srednjim privrednim društvima,
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) raspisuje

JAVNI POZIV
za dodelu bespovratnih sredstava

za finansiranje aktivnosti koje doprinose konkurentnosti proizvoda i usluga srpskih kompanija, i to:

 • dizajn novog proizvoda,
 • testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda,
 • sertifikacija i resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom,
 • samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu,
 • sticanje i potvrđivanje prava industrijske svojine,
 • dizajn novog pakovanja proizvoda,
 • dizajn promotivnih materijala – brošura i veb sajt,
 • organizovani poslovni susreti u inostranstvu,
 • organizovane posete stranim tržištima.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu i iznose 80.000.000,00 dinara. Navedene aktivnosti ne mogu biti započete pre objavljivanja ovog poziva.

Rok za završetak aktivnosti je 15. decembar 2010. godine.

Pravo na dodelu sredstava imaju privredna društva registrovana u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže i industrijskog i tekstilnog dizajna, a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su razvrstana na mala ili srednja pravna lica, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji,
 • da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,
 • da im u prethodnih godinu dana pre podnošenja prijave nije smanjen iznos upisanog kapitala za više od 50%,
 • da su izmirili dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije,
 • da ne ispunjavaju uslove za pokretanje stečajnog postupka, u skladu sa Zakonom o stečaju.

Privredna društva koja ispunjavaju uslove mogu ostvariti pravo na refundaciju do 50% troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost, a u zavisnosti od sledećih kriterijuma: prethodnog učešća u dodeli sredstava, stabilnosti izvora finansiranja, obima ostvarenog prometa roba i usluga ka inostranstvu u godini koja prethodi podnošenju prijave, broja zaposlenih u trenutku podnošenja prijave, značaja rezultata aktivnosti, sa stanovišta poboljšanja kvaliteta i konkurentnosti proizvoda, ekonomske opravdanosti predložene aktivnosti i iskustva realizatora aktivnosti.

Privredna društva mogu podneti prijavu za dodelu sredstava za jednu ili više aktivnosti. Finansiranje pojedinačnih aktivnosti vrši se u maksimalnom iznosu do 200.000,00 dinara, osim za testiranje, sertifikaciju i resertifikaciju proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom, samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu i sticanje i potvrđivanje prava industrijske svojine. Maksimalan ukupan iznos sredstava koji može biti odobren privrednom društvu iznosi 1.500.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 6. septembar 2010. godine.

Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom: „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava“ na dole navedenu adresu:
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

Obrazac prijave za dodelu sredstava, kao i spisak dokumentacije koja se podnosi uz prijavu, možete preuzeti na ovoj stranici, u desnoj koloni.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem navedenih telefona 3398 550, 3398 644, 3398 379, 3398 484 ili elektronskom poštom export@siepa.gov.rs.

Refundacija sredstava

Nakon isteka navedenog roka za podnošenje prijava, svu neophodnu dokumentaciju za refundaciju sredstava moći ćete da preuzmete na ovoj stranici u desnoj koloni.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011/3398 550, 3398 644, 3398 379, 3398 484 ili elektronskom poštom: export@siepa.gov.rs.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">