Reklama

dr Ivana Ribara 91
11070 Beograd tel/faks: 011/21 69 368; 22 77 442

Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 72/09) i člana 13. stav 2. tačka 14)
Statuta Fonda za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.37/05) i člana 6. Pravilnika o načinu i uslovima dodeljivanja kredita Fonda za zaštitu životne sredine,
Fond za zaštitu životne sredine objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA DODELU KREDITA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodela kredita za ulaganja u projekte kojima je svrha:
– podsticanje upravljanja otpadom i emisijama (od gasova, otpadnih voda itd.) u cilju zaštite životne sredine;
– podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;
– podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije (sunca, vetra, biomase, geotermalne energije, itd.).

Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju ciljeva konkursa. Sredstva se ne mogu koristiti za druge namene.

Fond za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 200.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz prethodnog stava a najduže do 31.12.2010. godine.
Prenos sredstava korisnicima i otplata kredita obavlja se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj).

2. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su pravna lica (privredna društva u privatnom vlasništvu, akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom,
privatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom) i preduzetnici koji
imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove konkursa.

3. Konkursna dokumentacija

– popunjen i overen obrazac Zahtev za odobrenje kredita (www.sepf.gov.rs),
– investicioni program po metodologiji Fonda za razvoj (datum izrade programa ne može biti stariji od 6 meseci)-,
– odluka nadležnog organa o usvajanju investicionog programa,
– rešenje o upisu u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre,
– statut ili akt o osnivanju,
– rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja (PIB),
– obaveštenje o razvrstavanju privrednog društva,
– OD obrazac overen od strane Poreske uprave, za poslednji obračunati mesec,
– izjava o povezanim licima na priloženom obrascu,
– finansijski izveštaj za prethodne dve godine – bilans stanja, bilans uspeha statistički aneks (ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo). Ukoliko je preduzeće razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu po tekućim računima za prethodnu i tekuću godinu, posebno po godinama, dinarski i devizni,
– ponude ili profakture isporučioca opreme,
– dokumentacija za obezbeđenje kredita – jedan od instrumenata pod a), b) ili v)

a) pismo o namerama izdavanja garancija, odnosno avaliranja menice od strane poslovne banke, ili
b) dokazi o vlasništvu na nepokretnosti, i to:

1.izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ne stariji od 30 dana sa uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra; ili izvod iz novog katastra ne stariji od 30 dana sa potvrdom suda da na imovini nema tereta; ili tapija sa posedovnim listom, potvrdom suda da na imovini nema tereta i uverenjem katastra da nepokretnost nije u režimu novog katastra, i
2. original kopije plana iz katastra,
3. procena tržišne vrednosti nepokretnosti urađena od strane sudskog veštaka sa rešenjem o upisu u registar stalnih sudskih veštaka, ili ovlašćene agencije, fotografije ponuđenih nepokretnosti overene od strane sudskog veštaka,
4. fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti,
5. odluka organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nekretninu,
6. rešenje o regiistraciji privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, statut ili akt o osnivanju i OP obrazac ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice,

v) ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica – za iznose kredita do 3.000.000 dinara:
– finansijski izveštaj za prethodne dve godine – bilans stanja, bilans uspeha statistički aneks (ukoliko je preduzeće razvrstano kao malo). Ukoliko je preduzeće razvrstano kao srednje ili veliko neophodno je dostaviti još i izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj,
– original potvrdu banke o ostvarenom prometu po tekućim računima za prethodnu i tekuću godinu, posebno po godinama, dinarski i devizni,
– rešenje o registraciji kod Agencije za privredne registre,
– osnivački akt i/ili Statut jemca posle 2006. godine,
– izjava o spremnosti davanja jemstva overena od strane ovlašćenog lica jemca,
– dokaze o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa i to 1.200,00 dinara (pravna lica), odnosno 500,00 dinara (jemac) – navedene uplate je potrebno izvršiti na račun Fonda za razvoj broj: 840-2724-07 uz poziv na broj 7123 za izveštaj Kreditnog biroa
– saglasnost korisnika-jemca za povlačenje izveštaja od kreditnog biroa,

4. Kredit se odobrava pod sledećim uslovima:

– najviši iznosa kredita je 40.000.000,00 dinara,
– kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, obračun se vrši komfornom metodom, uz primenu valutne klauzule,
– rok otplate je do 5 godina, sa odloženim rokom otplate do 1 godine u kome se obračunava interkalarna kamata u iznosu od 3% i pripisuje glavnom dugu,
– tromesečna otplata kredita (anuiteti)

Odluka o visini odobrenih sredstava donosi se u skladu sa ocenom investicionog programa koju vrši Fond za razvoj a koja obuhvata ocenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti, ocenu instrumenata obezbeđenja i ekonomsku ocenu projekta, a prema Programu rada Fonda za razvoj za 2010. godinu.
Prilikom prvog puštanja kredita u tečaj plaća se provizija Fondu za razvoj u iznosu 1% vrednosti odobrenog kredita.

5. Instrumenti obezbeđenja

– sopstvene menice sa avalom poslovne banke ili garancija banke, ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnostima (građevinskim objektima i građevinskom zemljištu) – odnos između prihvaćene tržišne vrednosti nepokretnosti i iznosa odobrenog kredita utvrđuje se u skladu sa Programom Fonda za razvoj, i to:

– 80% procene vrednosti stambenog objekta,
– 70% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora,
– 50% tržišne vrednosti poslovnog prostora proizvodnih hala,
– 70% tržišne vrednosti zemljišta sa navodnjavanjem,
– 50% tržišne vrednosti zemljišta bez navodnjavanja; ili
– zaloga na opremi (80% vrednosti nove opreme i 50% procene vrednosti opreme starije od dve godine)
– ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga – za iznose kredita do 3.000.000 dinara, i
– ostali instrumenti obezbeđenja u skladu sa Programom rada Fonda za razvoj za 2010. godinu, prihvatljivi za Fond za razvoj.

U slučaju nedovoljnog boniteta investitora može se prihvatiti više različitih instrumenata obezbeđenja.
Korisnici kredita dužni su da snose sve troškove u vezi sa instrumentima obezbeđenja.
Pored navedenih instrumenata obezbeđenja podnosilac zahteva dostvlja i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica, što se reguliše Ugovorom.

6. Realizacija dodeljenih sredstava

Upravni odbor Fonda donosi odluku o dodeli kredita. Odluke se donose mesečno. Na osnovu navedene odluke Fond i Fond za razvoj sa korisnikom sredstava zaključiju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Za svaku godinu se zaključuje poseban ugovor.

7. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na obrascima „Zahtev za odobrenje kredita“ Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.
Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se u dva primerka na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, dr Ivana Ribara 91,
sa naznakom: „Prijava za dodelu kredita Fonda za zaštitu životne sredine“- ne otvarati.
Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu zajmovifond@sepf.gov.rs
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu
„POLITIKA“ i na internet strani Fonda: www.sepf.gov.rs

Kontakt osoba: Biljana Blažević Zec (tel: 011/2169-368, 011/22-77-442; e mail: biljana.blazevic-zec@sepf.gov.rs)

Broj: 401-00-188/2010-01
U Beogradu, 24.03.2010. godine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

dr Oliver Dulić, s.r.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">