Konkurs traje:
17.07.2013. do 13.09.2013.

Projekat „APP4INNO – Uspostavljanje i promocija novih pristupa i sredstava za jačanje konkurentnosti primarnog sektora i inovacija u Jugoistočnoj Evropi“, ko-finansiran od strane Transnacionalnog programa saradnje Jugoistočna Evropa, ima za cilj da promoviše nove pristupe za jačanje inovativnosti i tehnološki transfer u primarnom sektoru. Projektom upravlja „Veneto Agricoltura“ iz Italije i sprovodi ga transnacionalno partnerstvo koje uključuje javne institucije iz Bugarske, Grčke, Mađarske, Rumunije, Albanije, Hrvatske, Srbije i Ukrajine .

Naučni institut za prehrambene tehnologije FINS, Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo su partneri na projektu i aktivno implementiraju projektne aktivnosti, čime se unapređuje efikasnost poljoprivredno-prehrambenog lanca i proizvodnje tipičnih lokanih proizvoda. Relevantne informacije o projektu mogu se naći na www.app4inno.com. APP4INNO Projekat predviđa uspostavljanje „Transnacionalne stalne platforme za konkurentnost primarnog sektora“, odnosno MSP platforme za podršku koju čine zaposleni navedenih partnera, sa ciljem doprinosa jačanju konkurentnosti preduzeća iz prehrambene industrije.

U okviru svojih aktivnosti,“Transnacionalna stalna platforma za konkurentnosti primarnog sektora“ pokreće „Takmičenje ideja“ koje je usmereno na izbor inovativnih predloga projekta i podršku njihovoj implementaciji ainteresovana preduzeća mogu podneti predlog projekta i, u skladu sa pravilima takmičenja, najbolje inovativne ideje e biti i abrane i na ra ene besplatnom te ničkom podrškom koj e reali ovati kvalifikovani stručnjaci.

1. Uvod

Projekat „APP4INNO – Uspostavljanje i promocija novih pristupa i sredstava za jačanje konkurentnosti primarnog sektora i inovacija u Jugoistočnoj Evropi“, ko-finansiran od strane Transnacionalnog programa saradnje Jugoistočna Evropa, ima za cilj da promoviše nove pristupe za jačanje inovativnosti i tehnološki transfer u primarnom sektoru. Projektom upravlja „Veneto Agricoltura“ iz Italije i sprovodi ga transnacionalno partnerstvo koje uključuje javne institucije iz Bugarske, Grčke, Mađarske, Rumunije, Albanije, Hrvatske, Srbije i Ukrajine . Naučni institut za prehrambene tehnologije FINS, Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo su partneri na projektu i aktivno implementiraju projektne aktivnosti, čime se unapređuje efikasnost poljoprivredno-prehrambenog lanca i proizvodnje tipičnih lokanih proizvoda. Relevantne informacije o projektu mogu se naći na www.app4inno.com.

APP4INNO Projekat predviđa uspostavljanje „Transnacionalne stalne platforme za konkurentnost primarnog sektora“, odnosno MSP platforme za podršku koju čine zaposleni navedenih partnera, sa ciljem doprinosa jačanju konkurentnosti preduzeća iz prehrambene industrije.

U okviru svojih aktivnosti,“Transnacionalna stalna platforma za konkurentnosti primarnog sektora“ pokreće „Takmičenje ideja“ koje je usmereno na izbor inovativnih predloga projekta i podršku njihovoj implementaciji ainteresovana preduzeća mogu podneti predlog projekta i, u skladu sa pravilima takmičenja, najbolje inovativne ideje e biti i abrane i na ra ene besplatnom te ničkom podrškom koj e reali ovati kvalifikovani str čnjaci.

2. Podobni podnosioci predloga

Konkurs je otvoren za ideje mikro, – prehrambenom sektoru.
Prema propisima EU, pomenuta preduzeća su ona na koje se primenjuju sledeći parametri
• Mikro preduzeća zapošljavaju do 10 zaposlenih
• Mala preduzeća zapošljavaju do 50 radnika
• Srednja preduzeća zapošljavaju do 0 radnika1.

1 Evropska komisija (2003-05-06). „Preporuke 2003/361/EC: MSP definicija“. Preuzeto 2012-09-28.
2 Publikacije PREDUZEĆE I INDUSTRIJA Nova definicija MSP, Vodič za korisnike i model izjave, Izvod Člana 2 Aneksa Preporuka 2003/361/EC.

Uz to, kategoriju mikro, malih i srednjih preduzeća MSP čine preduzeća koja imaju godišnji obrt koji ne prelazi 0 miliona evra, i / ili ukupna godišnja bilansna suma ne prelazi 43 miliona evra2.
Podobna MSP moraju biti pravna lica u privatnom vlasništvu, registrovana u zvaničnom registru APR, sa delatnošću u okviru poljoprivredno – prehrambenog sektora.
Operativno sedište MSP koje podnosi predlog projekta se mora nalaziti u sledećim zemljama: Bugarskoj (Severoistočni region , Grčka Anatoliki Makedonia, Trakija , Mađarska Del – Dunantul), Italija (Veneto, Lombardija, Apulija , Rumunija Severozapadna regija , Albanija, Hrvatska Središnja i Istočna Panonska) hrvatska regija), Srbija.
Konzorcijumi privrednih subjekata takođe mogu učestvovati na takmičenju ideja.

U konzorcijum, pored poljoprivredno – prehrambenih MSP, mogu biti uključeni i sledeći privredni subjekti:

1 Istraživački centri i univerziteti;
2 Udruženja, centri za poslovnu podršku;
3. Druga MSP koja pripadaju ekonomskim sektorima drugačijim od navedenih, ali striktno vezanim za poljoprivredno – prehrambeni sektor (npr. IKT, izgradnja poljoprivredno – prehrambenih objekata, itd ).

Za ovu namenu primenjuju se sledeća pravila:

a) konzorcijumom mora rukovoditi poljoprivredno – prehrambeno preduzeće, kao što je prethodno opisano;
b) vodeće poljoprivredno – prehrambeno preduzeće je jedino odgovorno za realizaciju predloga projekta;
c članovi konzorcijuma moraju biti nezavisni (u pravnom, finansijskom i administrativnom smislu) od partnera u projektu APP4INNO.

3. Karakteristike projekata

Predlozi projekata moraju da imaju sledeće karakteristike:

Promovisanje i postizanje opipljivih rezultata (output) i rezultata. Projekti treba jasno da doprinesu uklanjanju prepreka razvoju i širokoj primeni inovacija, kreiranju ili povećanju tržišta za poljoprivredno – prehrambene proizvode i unapređenju konkurentnosti poljoprivredno – prehrambenih preduzeća na tržištu Projekti treba da imaju za cilj promociju nematerijalne vrednosti poljoprivrede i njenih proizvoda (kao primer: tržišno prepoznavanje vrednosti lokalnih/tipičnih proizvoda ili ekološke poljoprivrede , kao i racionalizaciju poljoprivredno – prehrambenih lanaca. Uz to, predlog projekta treba da bude ekonomski održiv i da donosi , u mogućoj meri, opipljive rezultate u smislu investicija, prometa, prodora na tržište i otvaranje radnih mesta. Inovacija može imati različite oblike, kao što su inovacije procesa, inovacije proizvoda, sistemske ili organizacione inovacije, prodor na nova tržišta ili inkrementalne inovacije. Predlozi projekata treba da se sastoje u inicijativama orijentisanim na ostvarenje realnih i inovativnih rezultata. Neće biti prihvaćena samo izrada studija ili istraživačke aktivnosti ako nisu orijentisani na prvu primenu.

Transferabilnost. Pored primene novih rešenja u toku realizacije predloga projekta, važni aspekti su takođe mogućnost prenošenja i korišćenja Predlozi projekata moraju da pokažu podobnost za javno prikazivanje i preslikavanje/korišćenje

Koriš enje APP4INNO alata i sl a. Projekti bi trebalo da koriste usluge i alate dostupne na „Transnacionalnoj stalnoj platformi za konkurentnosti primarnog sektora“ koja je raspoloživa na sledećem linku http://network.app4inno.eu .

Spremnost za realizaciju. Projektni predlozi moraju biti spremni za implementaciju odmah nakon što budu odobreni. Ako je za implementaciju potrebna bilo kakva specijalna dozvola ili ovlašćenje, ovo mora biti specificirano u projektnom predlogu i raspoloživo već u momentu podnošenja prijave.
Implementacija projekta ne može biti d ža od 6 meseci, sa početkom realizacije 15.10.2013 i završetkom 14.04.2014. Samo u izuzetnim i dobro obrazloženim slučajevima može se odobriti produžetak roka implemantacije do najviše 30 dana.

4. Opšti okvir i ciljevi Takmičenja ideja

Takmičenje ideja će podržati projekte koji promovišu razvoj i uvođenje inovacija u poljoprivredno – prehrambenom sektoru. Konkretno, „inovacija“, koju podržava Takmičenje ideja odnosi se kako na č te inovacije (povećanje mehanizacije procesa, kupovina novih mašina za racionalizaciju proizvodnog procesa, korišćenje novih hemijskih proizvoda ili ulaznih materijala, itd.) i meke inovacije, što znači razvoj i primenu novih ideja, prilagođavanje proizvoda i usluga za korisnike, unapređenje kvaliteta, podrška za marketing i prodaju, nematerijalna ulaganja vezana za komunikaciju i brendiranje, ko-inoviranje sa kupcima i dobavljačima

Takmičenje ideja će podržati projekte koji tretiraju i doprinose uklanjanju prepreka u poljoprivredno – prehrambenom sektoru, a posebno:

a) nedostatak inovacione kulture
b) nizak kvalitet profesionalnih veština ljudskog kapitala
c) vertikalna rascepkanost dobavljačkog lanca
d) slabost lokalnih klastera
e) prepreke pristupu tehnološkim inovacijama
f) nepriznavanje kvaliteta ponuđenih proizvoda

Najbolja projektna ideja će za sprovođenje imati mogućnost korišćenja besplatne podrške od strane „Transnacionalne stalne platforme za konkurentnost primarnog sektora „, do maksimuma od 20 ekspert / dana koju će pružiti kvalifikovani stručnjaci

Glavni ciljevi takmičenja ideja su:

– Povećanje inovacionih kapaciteta i nadležnosti poljoprivredno – prehrambenih preduzeća, podizanjem njihovog kapaciteta kao i promocijom uspostavljanja virtuelnog znanja u proizvodnim procesima;
– Promocija usvajanja novih i integrisanih pristupa inovacijama kroz podsticanje apsorpcije inovativnih rešenja i uklanjanje barijera za prodor inovacija Rešenja treba da uključuju visoku dodatnu vrednost proizvoda, procesa, tehnologija ili usluga;
– Podrška istraživanju i otvaranju novih međunarodnih tržišta za lokalne poljoprivredne MSP putem a) eksploatacije lokalnih proizvodnih potencijala, kao i ustanovljavanja novih proizvodnih procesa razvijenih sa i orijentisanih ka zadovoljavanju novih potreba drugih ekonomskih sektora na području Jugoistočne Evrope (npr. sektor hrane, energetski sektor, industrijski sektori, itd.) i (b jačanja vidljivosti nematerijalne vrednosti zaštita životne sredine i teritorijalnost poljoprivrede i njenih proizvoda.

5. Oblasti delovanja Takmičenja ideja

U principu, Takmičenje ideja podržava projekte koji su usmereni na ciljeve navedene u prethodnom poglavlju sa svrhom unapređenja konkurentnosti poljoprivredno – prehrambenih malih i srednjih preduzeća. Područja delovanja su navedena u daljem tekstu .

5.1 Nematerijalna vrednost poljoprivrede i njenih proizvoda

U nekim slučajevima, poljoprivredno – prehrambeni proizvodi se odlikuju dodatnim „sadržajem“, uglavnom u smislu tipičnosti, zdravstvene vrednosti i održivosti životne sredine, koji znače mnogo više od samo nutritive funkcije.

Lokalni / tipični poljoprivredni proizvodi predstavljaju identitet regionalnih kultura širom Evrope. S druge strane, novi stilovi života zahtevaju inovativnu ishranu, koja je u stanju da zadovolji nove standarde potrošača u pogledu bezbednosti i spremnost za korišćenje .

Pored proizvodnih ciljeva, poljoprivreda je oduvek imala ključnu ulogu u očuvanju životne sredine. Efekti prelivanja, koji proizilaze iz odgovornog poljoprivrednog procesa koji sprovode poljoprivrednici, mogu se lako preneti na potrošača, povećavajući atraktivnost proizvoda dobijenih kroz ekološke proizvodne procese.

Udovoljavanje novim zahtevima potrošača senzibilnih na nematerijalne vrednosti kao što su „tradicionalni“ proizvodi i proizvodi sa „nižim stepenom prerade“ je ključ da se održi i poveća konkurentnost evropskih proizvoda na globalnom tržištu.

Promocija nematerijalne vrednosti poljoprivrede i njenih proizvoda znači poboljšanje vidljivosti „ekoloških sadržaja“ hrane nižih stepena prerade, unapređujući svest potrošača o socijalnim i ekološkim vrednostima tipičnih lokalnih proizvodnih procesa naglašavajući, u isto vreme, visok kvalitet hrane u pogledu sigurnosti, zdravstvene vrednosti, domaćeg porekla, spremnosti za korišćenje.
Projekti koji će biti podržani u okviru ove oblasti delovanja moraju da doprinose ostvarenju jednog od sledećih ciljeva:

• Osnaživanje proizvodnje održivih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda primenom ekoloških tehnologija / metoda u procesima proizvodnje;
• Osnaživanje postojećih regionalnih lanaca dodate vrednosti lokalnih proizvoda visokog kvaliteta i to kroz uvođenje inovacija proizvoda i procesa;
• Unapređenje znanja i vrednosti inovativnih proizvoda prema potrošačima

Primeri projekata
U nastavku su dati primeri inicijativa koje mogu biti realizovane u okviru projekata; ovo nije konačna lista, osim navedenih mogu biti predložene i druge inicijative:

• Aktivnosti usmerene na povećanje vidljivosti organske i prirodne hrane;
• Akcije usmerene ka promociji eksploatacije poljoprivrednog otpada i nus- proizvoda za energetske svrhe;
• Aktivnosti usmerene na poboljšanje vidljivosti visoke ekološke vrednosti proizvoda promocija sertifikacije i etiketiranja)
• Akcije usmerene na prilagođavanje i korisničke usluge i inoviranje proizvoda u saradnji sa kupcima;
• Akcije usmerene da promovišu nematerijalna ulaganja u komunikaciji „kvaliteta i lokalnog porekla“ proizvoda.

5.2 Racionalizacija poljoprivredno-prehrambenih lanaca

Primarni sektor sa svojim strukturnim nedostatkom horizontalne i vertikalne integracije u lancu dobavljača, ima nisku sposobnost inoviranja u skladu sa zahtevima tržišta.

Visoka fragmentacija proizvodnih sistema određuje različite lance ishrane u kojoj vrsta proizvoda reguliše dužinu lanca i stepen njegove efikasnosti. Na primer, kod svežih proizvoda, koje karakteriše veoma fragmentirana i sezonska ponuda, obzirom da su kvarljivi i teški za skladištenje obično većina svežeg povrća , veleprodaja je korak koji je teško eliminisati čak i ako su druge faze efikasno organizovane. Dužina lanca zavisi i od obrazaca potrošnje krajnjih korisnika potrošači sve više usmeravaju pažnju na proizvode sa višim nivoom „usluga“ na primer, IV i V asortiman proizvoda), sveže proizvode i tipične / lokalne proizvode U većini prehrambenih lanaca, odnosi u lancu nisu dovoljno jaki da stvore pozitivnu sinergiju između aktera koji imaju sposobnost da ojačaju lanac u celini i obezbede bolji plasman proizvoda.

U tom smislu, racionalizacija proizvodnog lanca predstavlja jedini način za obezbeđivanje konkurentnosti poljoprivredno – prehrambenog sektora.

Projekti koji će biti podržani u okviru ove oblasti delovanja moraju doprinositi realizaciji jednog od sledećih ciljeva

• uspostavljanje vertikalnih mreža i klastera duž proizvodnog lanca koji su u stanju da povećaju efikasnost proizvodnih procesa;
• uspostavljanje horizontalnih mreža i klastera između subjekata u istom segmentu proizvodnog lanca koji su u stanju da povećaju efikasnost upotrebe proizvodnih sredstava;
• promovisanje sporazuma između operatera u lancu koji su usmereni na stabilizaciju kvaliteta i količine nabavki sirovina prehrambenoj industriji;
• uvođenje novih tehnologija / proizvodnih procesa za optimizaciju ciklusa poljoprivredne proizvodnje uključujući i poboljšanje energetske efikasnosti ;
• optimizovanje logistike za povećanje kvaliteta i zdravstvene vrednosti proizvoda i smanjenje troškova;
• jačanje kulture inovacija u oblasti poljoprivrede i podrška uvođenju inovativnih procesa ili aktivnosti kroz ko-inovativne prakse.

Primeri projekata

U nastavku su dati primeri inicijativa koje mogu biti realizovane u okviru projekata; ovo nije konačna lista, osim navedenih mogu biti predložene i druge inicijative:

• Akcije usmerene na unapređenje efikasnost proizvodnih procesa i nadzor nad lancem dobavljača, poboljšanje efikasnosti i kvaliteta gotovih proizvoda;
• Aktivnosti usmerene na poboljšanje unutrašnje integracije lanca, koje povećavaju finalnu proizvodnju i produktivnosti;
• Aktivnosti usmerene na uvođenje sledljivost u lancu kroz inovativne IKT sisteme;
• Aktivnosti usmerene na uvođenje interne inovacije malih i srednjih preduzeća takođe i i otvorenih inovacija kao sredstvo da unapređenje njihovog poslovanja;
• Akcije usmerene na promociju povezivanja malih i srednjih preduzeća u klastere

6. Način podnošenja prijave

Prijave se podnose korišćenjem prijavnog paketa Obrazac za prijavu predloga projekta i prateća dokumentacija). Instrukcije za popunjavanje obrasca za prijavu mogu se naći u „Priručniku za popunjavanje obrasca za prijavu projektnog predloga“, koji čini deo prijavnog paketa Svi dokumenti su objavljeni na APP4INNO sajtu www.app4inno.com .

a pristup dokumentima Takmičenja ideja, takođe možete da kreirate svoj nalog na APP4INNO platformi (http://network.app4inno.eu): kliknite na Prijavu i napravite svoj nalog, a zatim se priključite mreži Company Network) unošenjem imena vaše kompanije, tipa institucije / preduzeća, delatnosti i zemlje u obrascu „Moja poslovna informacija“ (http://network.app4inno.eu/my-business-information).

Obrasci moraju biti ispunjeni u svim delovima i propisno potpisani u originalu od strane pravnog zastupnika podnosioca (lidera konzorcijuma, u slučaju podnošenja prijave od strane konzorcijuma).
Prijave koje ne budu ispunjavale ovaj formalni uslov neće biti dalje ocenjivane

Rok za podnošenje projektnih predloga je 13. septembar 2013 – 12 č (po lokalnom vremenu). Prijave se mogu dostaviti preporučenom poštom, faksom, ekspresnom kurirskom poštom ili ličnom dostavom. U svakom slučaju, rok se odnosi na dostavljanje predloga projekta na sledećoj adresi:
R g g c AL A ON
Svetosavska 3.
21000 Novi Sad
Prijave koje budu prispele nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje

7. Kriterijumi i procedura ocene

Ocena primljenih prijava vrši se u skladu sa principima transparentnosti i jednakog tretmana.
Nakon podnošenja i registracije, svaka prijava će biti predmet ocene koja se sastoji od dva koraka:

• Ocena usklađenosti pojektnog predloga sa formalnim zahtevima, kao što je navedeno u poglavljima 2. i 6.
• Prijave koje su u skladu sa formalnim zahtevima će biti predmet ocene kvaliteta sadržaja, u skladu sa kriterijumima navedenim u nastavku.

Relevantnost predloga za izabranu oblast delovanja i ciljeve:
(max 35 poena)

Ovaj kriterijum ocene osmišljen je tako da omogući izbor predloga koji na najbolji način doprinose ostvarenju cilja u izabranoj oblasti delovanja To uključuje procenu inovativnog karaktera projekta i njegovog
uticaja na životnu sredinu Ovaj kriterijum ima sledeće pod-kriterijume:

• Relevantnost predloga u odnosu na potrebe i ograničenja datog/ih sektora i regiona,
• U kojoj meri su predložena rešenja inovativna za dati sektor,
• Benefiti za životnu sredinu uključujući efikasno korišćenje resursa

Metodologija (max 20 poena):

Ovaj kriterijum ocene ima za cilj da utvrdi osnovanost i koherentnosti predloga sa metodološkog stanovišta. On ima sledeće pod-kriterijume:

• koherentnost i transparentnost plana aktivnosti
• realnost predloženog vremenskog plana.

Karakteristike i stav prema inovacijama podnosioca prijave (ili konzorcijuma)
(max 45 poena):
Ovaj kriterijum ima za cilj da oceni karakteristika podnosioca prijave (ili konzorcijuma), kao i njegov stav prema inovacijama. Kriterijum ima sledeće pod-kriterijume:

Predlog podnet od strane: (max. 15 poena)

• jednog MSP : 5 poena, ili
• jednog MSP koji vodi mlad preduzetnik ili žena preduzetnik: 8 poena
• jedan MSP koji je već uključen u klaster: 7 poena
• konzorcijum subjekata određenog lanca vrednosti: 5 poena

Stav podnosioca prijave prema inovacijama (ili konzorcijuma): (max. 30 poena)

• Učešće na istraživačkim / inovacionim projektima odobrenim od strane spoljnih donatora (EU , nacionalni, itd.) u prethodnih 5 godina: max. 8 poena
• Registracija brendova koja se odnosi na nove proizvode / proizvodne procese u prethodnih 5 godina: max. 8 poena
• Realizacija proizvodne investicije mašine, oprema, itd u prethodnih godina max. 5 poena
• Dostupnost interne IKT mreže unapređeno korišćenje kompjutera 5 poena
• U slučaju prijavljivanja konzorcijuma – uključenost od najmanje jednog univerziteta / istraživačkog centra u konzorcijum: 4 poena.

8. Kontakti

Osoblje „Transnacionalne stalne platforme za konkurentnost primarnog sektora“, odnosno osoblje APP4INNO partnera, je dostupno za informacije o Takmičenju ideja, kao i za tehničku podršku prilikom popunjavanja prijave.

Informacije se dobijaju na pitanja postavljena u pisanoj formi.

A informacije se možete obratiti sledećim osobama :

Naziv partnera Ime kontakt osobe Telefon Fax E-mail
Regionalna agencija za razvoj MSP Alma Mons, Novi Sad Ana La arevi
Milica Vračari 021-427-822 021-427-822 office@almamons.rs
Naučni institut za prehrambene tehnologije FINS, Novi Sad Olivera Đ ra i
Bojana Koki 021-485-3828 021-450-730 olivera.djuragic@fins.uns.ac.rs
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad Erna Š mec 021-557-214 021-456-040 Erna.Sumec@vojvodina.gov.rs

Naziv partnera Ime kontakt osobe Telefon Fax E-mail
Regionalna agencija za razvoj MSP Alma Mons, Novi Sad Ana Lazarevi
Milica Vračarić
021-427-822 021-427-822 office@almamons.rs
Naučni institut za prehrambene tehnologije FINS, Novi Sad Olivera Đuragić
Bojana Kokić
021-485-3828 021-450-730 olivera.djuragic@fins.uns.ac.rs
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad Erna Šumec 021-557-214 021-456-040 Erna.Sumec@vojvodina.gov.rs

Obrazac za prijavu
Priručnik za popunjavanje obrazca

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">