Reklama

Na osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za 2014. godinu, Savet Fonda

Raspisuje
KONKURS

za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2014. godini

Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede objavlјuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo.
Sredstva će se dodelјivati polјoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar polјoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
– za nabavku pčelinjih rojeva, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
– za nabavku novih košnica u standardu, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
– za nabavku nove opreme za pčelarstvo, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima
– za nabavku kamiona sa prikolicom registrovanom za pčelarenje, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima. Korisnik kredita je u obavezi da nakon odobrenja kredita dostavi Fondu atest vozila od strane ovlašćene ustanove, u roku od 90 dana, od dana puštenja kredita u tečaj.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavlјaču pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima proizvođača opreme za pčelarstvo.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj polјoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

– originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

 • original vlasničkog lista za polјoprivredno zemlјište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik polјoprivrednog zemlјišta koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije
 • izvod iz registra polјoprivrednih gazdinstava – podaci o polјoprivrednom gazdinstvu;
 • uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na polјoprivrednom zemlјištu);
 • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na polјoprivrednom zemlјištu);
 • Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 16. februara 2014 do 15. marta 2014. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isklјučivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs“
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Prijava-za-konkurs-pcelatstvo

 • Autor
  Članci
 • Komentari (1)
  Član 7.873

  Pokrajinski fond za razvoj Vojvodine odobrava kredite za svoje područje,interesuje me kada će i ostali u Srbiji moći da koriste gore navedene kredite.Dali će procedura biti jednostavnija.

Odgovor na: Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2014. godini

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">