Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“ br. 39/12 i 26/13-rabalans), i Programa mera za sprovođenje polјoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini („Službeni list APV“ br. 3/13, 34/13 i 45/13), Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelјa tehnološkog kvaliteta pšenice na teritoriji AP Vojvodine

1. Predmet konkursa je

Sufinansiranje nabavke mernih uređaja radi brzog određivanja relevantnih pokazatelјa tehnološkog kvaliteta pšenice, razvrstavanja i skladištenja po sadržaju proteina, a radi realizacije tačke III Programa mera za sprovođenje polјoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.

Sufinansiraće se merni uređaji sledećih karakteristika:
1. Merenje relevantnih parametara pšenice u NIT transmitansi, prolaskom svetlosnog zraka kroz celu zapreminu uzorka,
2. Opremlјenost uređaja „ANN“ (Artificial Neuron network) nelinearnim kalibracijama za žitarice,
3. Mogućnost merenja sadržaja proteina i vlage u pšenici,
4. Uređaj mora imati mogućnost povezivanja sa centralnim serverom, mogućnost praćenja rezultata merenja na dalјinu i mogućnost statističke obrade rezultata putem softvera na serveru.

2. Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju skladištari registrovani na teritoriji AP Vojvodine, sa kapacitetom skladištenja ne manjim od 10.000 tona, i to:
1. Zemlјoradnička zadruga koja se bavi skladištenjem pšenice
2. Preduzetnik – fizičko lice upisano u Registar privrednih subjekata koji se bavi skladištenjem pšenice
3. Privredni subjekt koji se bavi skladištenjem pšenice

Mesto realizacije odobrene investicije mora biti na području AP Vojvodine.

3. Visina podsticajnih sredstava

Za realizaciju Konkursa za dodelu bezpovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelјa tehnološkog kvaliteta pšenice, u AP Vojvodini u 2013. godini predviđen je ukupan iznos od 16.100.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene opreme, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Iznos sredstava za podršku pojedinačnoj investiciji po sprovedenom Konkursu ne može biti veći od 1.600.000,00 dinara.
Korisnik sredstava sa svojim povezanim licima može podneti samo jednu prijavu za uređaj kuplјen i plaćen u 2013.godini.

4. Uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava

Podnosilac prijave ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1. dokaže da je izmirio poreske obaveze, propisane zakonom, za 2012. godinu, odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga);
2. ima dokaz o vlasništvu skladišta, odnosno ukoliko nije vlasnik skladišta, da ima ugovor o zakupu istog koji obuhvata period od minimalno 5 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje
podsticaja;
3. je skladište, u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana od dana raspisivanja ovog konkursa.
4. nema neizmirenih dospelih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;
5. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavlјanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu
nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavlјanja delatnosti..
6. je upisan u registar ponjoprivrednih gazdinstava i ima aktivan status
7. je registrovan kod Agencije za privredne registre i bavi se skladištenjem pšenice;

5. Dokumentacija koja se podnosi na konkurs

Zemlјoradičke zadruge

1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom,
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,
3. originalni račun ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza carinska deklaracija kao i račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca.
4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;
5. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga),
6. izvod iz Agencije za privredne registre,
7. prva strana izvoda iz Registra polјoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor
8. dokaz o vlasništvu skladišta ili overen ugovor o zakupu skladišta najmanje do 2018.godine
9. izjavu da je skladište u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana
10. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavlјanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavlјanja delatnosti.

Preduzetnik i privredni subjekt

1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom;
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3. originalni račun ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca;
4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;
5. izvod iz Agencije za privredne registre;
6. prva strana izvoda iz Registra polјoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor
7. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu, odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga);
8. dokaz o vlasništvu skladišta ili overen ugovor o zakupu skladišta najmanje do 2018. godine;
9. izjavu da je skladište u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana;
10. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavlјanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavlјanja delatnosti;

6. Posebne napomene

– U slučaju potrebe Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju
– Prednost pri odabiru zahteva za sufinansiranje imaće skladišta koja su u sistemu Javnih skladišta shodno Zakonu o javnim skladištima za polјoprivredne proizvode i rešenju Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srbije o upisu u registar javnih skladišta,
– Korisnik je dužan da opremu koristi i čuva najmanje 5 godina u svom vlasništvu,
– Korisnik je dužan da sve podatke merenja učini dostupnim davaocu sredstava u elektronskoj formi a po instrukcijama davaoca sredstava
– skladište korisnika mora imati sušaru i najmanje dva usipna koša,
– na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji je stupio na snagu 17.jula 2013.godine, pravna lica kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, otvaraju poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva.

7. Postupak odlučivanja o dodeli sredstava

– Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
– Podsticajna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije i
izvršene kontrole od strane Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
– Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodelјuju se bespovratno,
– Kriterijumi, sistem bodovanja i druga pitanja od značaja ze realizaciju

Konkursa regulisana su Pravilnikom o dodeli sredstava iz Programa mera za sprovođenje polјoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini, nalazi se na veb sajtu Pokrajinskog sekretarijata za polјorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine:

www.psp.vojvodina.gov.rs.

8. Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije

Konkurs je otvoren zaklјučno sa 02.decembrom 2013. godine.

Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti u zapečaćenoj koverti i to POŠTOM NA ADRESU:

Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
sa naznakom: „KONKURS – NABAVKA UREĐAJA ZA BRZO ODREĐIVANјE RELEVANTNIH
POKAZATELjA TEHNOLOŠKOG KVALITETA PŠENICE“
Ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne
Pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14časova).
Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4416.
Tekst konkursa i obrazac prijave može se preuzeti na veb sajtu Pokrajinskog
sekretarijata za polјorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine:
www.psp.vojvodina.gov.rs.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Obrazac
Pravilnik

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">