Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu (“Službeni list APV“ broj 39/12 i 26/13-rebalans) i Programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji Autonomne
Pokrajine Vojvodine u 2013. godini („ Službeni list APV“ broj 6/13,13/13,
31/13 i 45/13)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU,VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

raspisuje

KONKURS

za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za bilјnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

1. Predmet konkursa

je dodela podsticajnih sredstava za kupovinu opreme i sistema za zagrevanje za bilјnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodelјuju po konkursu

Ukupan iznos sredstava koji se dodelјuje je do 44.081.270,00 dinara.

3. Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici:

Fizička lica nosioci registrovanih polјoprivrednih gazdinstava ne stariji od 65 godina;mala pravna lica,preduzetnici i zemlјoradničke zadruge – upisana u registar privrednih subjekata i u registar polјoprivrednih gazdinstava,registrovani podnosioci prijava moraju biti na teritoriji AP Vojvodine.

Namena i visina podsticaja

Podsticaj je namenjen za nabavku opreme i to za:
1. Konstrukciju za objekte zaštićenog prostora pokrivenog plastikom (aluminijumska, pocinkovano čelična, čelična i plastična);
2. Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;
3. Folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;
4. Mreže za senčenje objekta;
5. Sisteme za navodnjavanje kap po kap;
6. Instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i
7. Sisteme za zagrevanje;

– Maksimalna vrednost podsticaja za nabavku opreme, odnosno materijala za bilјnu proizvodnju u zaštićenom prostoru navedenih pod tačkama 1-6 ne može biti veća od 700.000,00 dinara.
– Maksimalna vrednost podsticaja za sisteme za zagrevanje navedeni pod tačkom 7 ne može biti veća od 600.000,00 dinara.
Ukupan iznos podsticaja po jednoj prijavi može maksimalno iznositi 1.300.000,00 dinara.

4. Potrebna dokumentacija koja se podnosi na konkurs

Fizičko lice (RPG)
• Čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
• Izvod iz registra polјoprivrednih gazdinstava u kome je navedeno da se gazdinstvo nalazi u aktivnom statusu – original, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda ca podacima o površinama i proizvodnji);
• Original predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu,ili original račun sa specifikacijom opreme i otpremnica kao i fotokopija fiskalnog isečka ili izvod banke o izvršenom plaćanju.
• Uverenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu.
• Fotokopija lične karte podnosioca prijave.

Mala pravna lica,Preduzetnici i Zemlјoradničke zadruge

• Čitko popunjen obrazac prijave sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom,
• Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,
• Izvod iz Agencije za privredne registre,
• Izvod iz registra polјoprivrednih gazdinstava u kome je navedeno da se gazdinstvo nalazi u aktivnom statusu – original, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda ca podacima o površinama i proizvodnjom,
• Original predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili original račun sa specifikacijom opreme i otpremnica kao i fotokopija fiskalnog isečka ili izvod banke o izvršenom plaćanju.
• Uverenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i drugim
javnim dažbinama za 2012. godinu.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

5. Posebne napomene:

1. Podsticaj se dodelјuje u vidu bespovratnih sredstava nakon kupovine opreme.
2. Za korisnike sa kojima se zaklјučuje ugovor na osnovu predračuna, rok za realizaciju investicije je 5 meseci nakon potpisivanja ugovora.
3. Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji je stupio na snagu 17.jula 2013.godine. Pravna lica kojima se vrši uplata sredstava iz budžeta, moraju imati otvoren poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor.

6. Dodela podsticajnih sredstava

– Razmatranje podneti zahteva vršiće Komisija.
– Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu.
Konkurs je otvoren zaklјučno sa 2.12.2013 godine.
Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti POŠTOM NA ADRESU:

Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME ZA BILjNU PROIZVODNјU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU U 2013. GODINI“ ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV, svakog radnog dana do 14 časova.
Sve dodatne informacije možete tražiti na telefon 021/487-44-24
Tekst konkursa i obrazac prijave možete se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za polјorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine:
www.psp.vojvodina.gov.rs.
Konkursna dokumentacija se ne vraća a pitanja od značaja za realizaciju konkursa regulisana su Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava iz programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini objavlјenim na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">