Reklama

Fond za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

Na osnovu člana 17. tačka 16. Statuta Fonda za razvoj AP Vojvodine, Programa rada Fonda za 2011. godinu i Planiranih aktivnosti Fonda u 2011. godini
Upravni odbor Fonda raspisuje

K O N K U R S
ZA DUGOROČNO KREDITIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA U OBLASTI POLjOPRIVREDE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2011. GODINI

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

2. NAMENA SREDSTAVA
Po ovom konkursu krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:
– nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i matičnog jata, višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada, nabavku opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda, nabavke opreme za zaštićeni prostor
– uvođenja sertifikacije
– izgradnje i rekonstrukcije sistema za navodnjavanje
– izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta
– izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.
Sredstva po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu građevinskih objekata, zemljišta i za obrtna sredstva.

3. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine.

4. USLOVI KREDITIRANjA
· mogući odobreni iznos kredita: od 200.000,00 do 10.000.000,00 dinara
· sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)
· rok vraćanja kredita: 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita u trajanju od:
– 24 meseca za finansiranje nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i za finansiranje programa u oblasti voćarstva i vinogradarstva i zasnivanja ostalih višegodišnjih zasada
– 12 meseci za finansiranje ostalih namena.
U periodu mirovanja otplate kredita obračunava se interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope i pripisuje osnovnom dugu.

· primena valutne klauzule
· kamatna stopa:
– 2,8% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom ili avaliranim menicama
– 4,2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
· anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
· instrumenti obezbeđenja kredita:
· garancija poslovne banke ili
· menice avalirane od strane poslovne banke ili
· založno pravo prvog reda na nepokretnostima, i to:
– založno pravo prvog reda na građevinskim objektima u korist Fonda u 2,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu od 1.000.000,00 dinara i nižem iznosu
ili
– založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu od 5.000.000,00 dinara i nižem iznosu.

Krediti u iznosu višem od 5.000.000,00 dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke.

5. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA
Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve i obrasce i podnose kreditnu dokumentaciju u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po uplatama:
1. naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 3.000,00 dinara
2. naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 205,00 dinara
Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.

5.1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa podnose sledeću dokumentaciju:
1. Popunjeni obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenih troškova
2. Popunjenu i potpisanu saglasnost za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
3. Popunjen i potpisan obrazac upitnika za finansijsku analizu
Ukoliko će nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava svojim kreditom učestvovati u zajedničkoj investiciji više udruženih nosioca gazdinstava, pored navedenog obrasca, koji dostavljaju pojedinačno, dostavljaju i Poslovni plan za zajedničku investiciju, urađen po metodologiji Fonda.
Metodologija Fonda za izradu Poslovnog plana preuzima se u opštinskoj kancelariji Fonda.
4. Potvrdu o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava i izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava-struktura biljne proizvodnje i stočnog fonda
5. Fotokopiju lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva
6. Broj tekućeg računa i potvrdu poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu gazdinstva u prethodnih godinu dana
7. Fotokopije saobraćajne dozvole za mehanizaciju
8. Fotokopije ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta
9. Predračun predmeta kreditiranja
10. Kod izgradnje i adaptacije građevinskih objekata – lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu o podnetom zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, izdate od strane nadležnog organa uprave i dokumentaciju sa predmerom i predračunom radova na izgradnji/adaptaciji objekata
11. Dokaz o unetih 50% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
– račune o izvršenim ulaganjima uz dokumentaciju o izvršenom plaćanju (izvodi sa tekućeg računa na kojima su evidentirana plaćanja) ili
– procenu vrednosti sa naznačenim periodom izvršenih ulaganja ovlašćenog procenitelja.
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se finansira traženim kreditom i moraju biti izvršena u poslednjih godinu dana.
Tražioci kredita koji će svoje učešće ostvariti putem plaćanja najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja, nisu u obavezi dostavljanja dokumentacije pod ovom tačkom.
12. Fotokopije poslednjih izdatih rešenja nadležnih organa o utvrđenim obavezama po osnovu javnih prihoda
13. Potvrde nadležnih organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne starije od 30 dana.

14. Dokumentaciju za obezbeđenje kredita:
Hipoteka:
– Izvod iz zemljišnih knjiga ili katastra za nepokretnosti koje su predmet hipoteke, ne stariji od 30 dana.
Nakon završene ocene kreditnog zahteva od strane Fonda potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju za uspostavljanje hipoteke:
– Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijom ponuđene nepokretnosti (građevinskog objekta, voćnjaka ili vinograda)
– Fotokopiju lične karte vlasnika i supružnika svih vlasnika nepokretnosti
– Potvrda o izdavanju vinkulirane polise osiguranja višegodišnjih zasada (voćnjaka ili vinograda) u korist Fonda, ukoliko su zasadi obuhvaćeni procenom zemljišta koje je predmet hipoteke.
Bankarska garancija ili avalirane menice:
– Pismo o namerama izdavanja garancije, odnosno avaliranja menica od strane poslovne banke.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.

Lokalne opštinske kancelarije neće primati zahteve:
– koji su podneti nakon iskorišćenja planiranih sredstava
– čija dokumentacija nije kompletna.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

UPRAVNI ODBOR
FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE

ADRESE / TELEFONI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE:
Sedište Fonda: Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Master centar,VI sprat
Centralna kancelarija Fonda: 021/48 30 653; 48 30 659; 48 30 662; faks 021/48 30- 647
www.vdf.org. rs

ADRESE / TELEFONI Lokalnih opštinskih kancelarija Fonda:
1. SO ADA, Lenjinova 1, 024 / 852-106 lok. 126
2. SO ALIBUNAR, Trg slobode 15, 013 / 641 – 068
3. SO APATIN, Srpskih vladara 29, 025 / 780 -730
4. SO BAČ, Trg Dr Zorana Đinđića 2, 021 / 770 – 075
5. SO BAČKA PALANKA, Kralja Petra I 16, 021 / 755 – 91 – 37
6. SO BAČKA TOPOLA, M.Tita 30, 024 / 715 -310
7. SO BAČKI PETROVAC,Kolarova 6, 021 / 780-378
8. SO BEČEJ,Trg Oslobođenja 2, 021 / 6911-720
9. SO BELA CRKVA, Miletićeva 2, 013 / 851-012
10.SO BEOČIN, Svetosavska 25, 021 / 870-260
11.SO VRBAS, Maršala Tita 89, 021 / 795 40 42
12.SO VRŠAC, Trg pobede 1, 013 / 832 – 465
13.SO ŽABALj,Nikole Tesle 45, 021 / 830-979
14.SO ŽITIŠTE,Cara Dušana 15, 023 / 821 -050, lok. 110
15.SO ZRENjANIN, Trg slobode 10, 023 / 580-740, lok. 257
16.SO IRIG,Vojvode Putnika 1, 022 / 461-010
17.SO INĐIJA,Cara Dušana 1, 022 / 551-693
18.SO KANjIŽA, Glavni trg 1, 024 / 875 -166
19.SO KIKINDA,Trg sprpskh dobrovoljaca 12, 0230 / 26-935,32 045
20.SO KOVAČICA, M.Tita 50, 013 / 661-122
21.SO KOVIN, JNA 5, 013 / 742 -104, 742-268
22.SO KULA, Lenjinova 11, 025 / 729 – 650
23.SO MALI IĐOŠ, Maršala Tita 32, 024 / 730-010
24.SO NOVA CRNjA, JNA 110, 023 / 815-030
25.SO NOVI BEČEJ, Žarka Zrenjanina 8, 023 / 772 – 320
26.SO NOVI KNEŽEVAC, Kralja Petra I 1, 0230 / 82-055,81-100
27.SO NOVI SAD, Rumenačka 110, 021 / 661 40 85
28.SO OPOVO, Borisa Kidriča 10, 013 / 681-344
29.SO OXACI, Knez Mihajlova 44, 025 / 743-211
30.SO PANČEVO, Kralja Petra I 2-4, 013 / 344-422
31.SO PEĆINCI, Slobodana Bajića 5, 022 / 85 -244
32.SO PLANDIŠTE, Vojvode Putnika 38, 013 / 861 – 033
33.SO RUMA, Glavna 107, 022 / 478-442
34.SO SEČANj, Vožda Kararđorđa 57, 023 /842 – 029
35.SO SENTA, Glavni trg 1, 024 / 813 -574, lokal 155
36.SO SOMBOR, Konjovićeva 1, 025 / 23 – 968,
37.SO SRBOBRAN,Trg slobode 2, 021 / 730 – 020
38.SO SREMSKA MITROVICA, Sv.Dimitrija 13, 022 / 610 -566
39.SO SR. KARLOVCI, Trg Branka Radičevića 6, 021 / 685 -3045
40.SO STARA PAZOVA, Svetosavska 11, 022 / 310 -170 lok. 211
41.SO SUBOTICA, Trg slobode 1, 024 / 626-876
42.SO TEMERIN, Novosadska 326, 021 / 843-888
43.SO TITEL, Glavna 1, 021 / 860 -186
44.SO ČOKA, Potiska 20, 0230 / 71 – 000
45.SO ŠID, Karađorđeva 2, 022 / 712 – 022

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">