Reklama

Ovaj program sprovodi Fond za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.

I. OSNOVNI CILJEVI

Aktivnost Fonda po ovom programu u 2010. godini biće usmerena na dugoročno kreditiranje preduzetnika i pravnih lica.

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaće preduzetnici i pravna lica na području Republike Srbije koji su registrovani u Agenciji za privredne registre od 1. juna 2009. godine i kasnije.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno poreza na prihode od samostalne delatnosti.
Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

Zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica mogu biti korisnici ovih sredstava.

Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena na neodređeno vreme u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

 • programe primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • kreditiranje infrastrukture;
 • kupovinu polovne opreme;
 • kreditiranje trgovine;
 • kreditiranje kupovine putničkih vozila;
 • kreditiranje organizovanja igara na sreću i lutrija;
 • za pozajmice drugim licima.

Potencijalni korisnici sredstava zahteve podnose Fondu ili ovlašćenim predstavnicima Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Agencija). Agencija sukcesivno dostavlja Fondu objedinjene zahteve, a Fond vrši ocenu i obradu zahteva i predlaže Upravnom odboru Fonda odgovarajuće odluke. Agencija vrši kontrolu namenskog trošenja sredstava.

ZAHTEVI ZA DODELU OVIH SREDSTAVA SE PODNOSE OD DANA OBJAVLJIVANJA OVOG KONKURSA DO 30. APRILA 2010. GODINE.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.
Izmirenjem dospelih obaveza (najmanje dva anuiteta) preduzetnici i pravna lica stiču pravo, na korišćenje sredstava Fonda u skladu sa Programom.

II. KREDITIRANJE PREDUZETNIKA

Prednost u korišćenju kredita za preduzetnike do 25 godina starosti će imati lica koja su prošla obuku po programima:

 • podržanih od strane Vlade (programi obuke preko Agencije, odnosno Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Nacionalne službe za zapošljavanje i drugih programa Vlade);
 • omladinskog preduzetništva, organizovanih od strane BIP (Business Inovation Program) koji sprovode Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta i Agencija odnosno Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, odnosno lica starosti do 40 godina.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

 • u iznosu od 500.000 dinara do 1.300.000 dinara;
 • sa kamatnom stopom 2,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita;
 • sa rokom otplate od 3-5 godina, u okviru kojeg je period počeka do dvanaest meseci.

Instrumenti obezbeđenja kredita su:

 • ručna zaloga na novoj opremi (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara);
 • menice potpisane od strane dva kreditno sposobna žiranta za kredite od 500.000,00 dinara;
 • ugovorno jemstvo, ili pristupanje dugu od strane pravnog lica ili preduzetničke radnje, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga;
 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja koji je naveden u stavu 3. ovog poglavlja, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene menice.

U slučaju prevremene otplate kredita korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga po srednjem kursu Narodne banke Srbije koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

III. KREDITIRANJE PRAVNIH LICA

Prednost u odobrenju kredita imaju korisnici (osnivači pravnih lica), do 40 godina starosti.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

 • u iznosu od 500.000 do 2.500.000 dinara;
 • sa kamatnom stopom 2,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima. Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita;
 • sa rokom otplate od 3-5 godina, u okviru kojeg je period počeka do 12 meseci.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica), čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu;
 • ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane pravnog lica, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga;
 • ručna zaloga na novoj opremi (pojedinačna vrednost opreme ne može biti ispod 250.000,00 dinara) do visine kredita u iznosu od 1.300.000,00 dinara.

Kao instrument obezbeđenja kredita uzima se jedan od instrumenata obezbeđenja koji je naveden u stavu 3. ovog poglavlja, po izboru korisnika kredita, kao i sopstvene menice korisnika kredita.

U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu Narodne banke Srbije koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.

Obaveza podnosioca zahteva kome je odobren kredit je da u roku do 60 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora Fonda i zaključi ugovor o kreditu.

IV. REALIZACIJA SREDSTAVA

Postupak odobravanja kredita sprovodiće se u skladu sa uputstvima za sprovođenje ovog programa koje će doneti Fond.

Korisnici kredita, čiji je zahtev usvojio Upravni odbor Fonda u obavezi su da zaključe ugovore o kreditu u roku do 60 dana od dana donošenja odluke.

V. IZNOS SREDSTAVA I PLANIRANA MESEČNA DINAMIKA KORIŠĆENJA SREDSTAVA

U 2010. godini, za ove namene, iz budžeta opredeljena su sredstva u iznosu 1.000.000.000 dinara.
Odobravanje kredita vršiće se u skladu sa Zakonom o Fondu za razvoj Republike Srbije, Statutom Fonda za razvoj Republike Srbije i ovim programom.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Sprovođenje ovog programa nadzire Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.
Fond će kvartalno izveštavati Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja o realizaciji ovog programa.
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će kvartalno izveštavati Vladu o realizaciji ovog programa.
Ovaj program Fond objavljuje u dnevnim listovima i na sajtu Fonda.

VII. KONTAKT
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja poziva zainteresovana lica koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovana pravna lica, da zahteve za kredit podnose ovlašćenim predstavnicima Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj ili Fondu za razvoj Republike Srbije, kako bi zajedno realizovali Vašu ideju i pokrenuli privredni razvoj zemlje.
Telefon za informacije:

Nacionalna agencija za regionalni razvoj Beograd 011/ 3346107
Trg Nikole Pašića 5/6

Adrese Regionalnih agencija/centara i kancelarija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva:

1. SUBOTICA, Regionalni centar za razvoj MSPP, d.o.o. Subotica Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15 Telefon: 024/554 107; 535 109
2. SUBOTICA, Kancelarija Nacionalne agencije za regionalni razvoj Adresa: Trg Lazara Nešića 1 Telefon: 024/ 641 150
3. SOMBOR Regionalna agencija za razvoj MSPP Sombor Adresa: Trg Cara Lazara 1 Telefon: 025/421 127; 432 091
4. ZRENJANIN Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat d.o.o. Zrenjanin Adresa: Čarnojevićeva 1 Telefon: 023/ 510 567; 561 064
5. BEOGRAD, Regionalni centar za razvoj MSPP d.o.o. Beograd Adresa: Topličin venac 11/4 Telefon : 011/2186 730, 2186 740, 2632 990
6. LOZNICA, Kancelarija Nacionalne agencije za regionalni razvoj Adresa: Jovana Cvijića 20 Telefon: 015/893 757
7. POŽAREVAC, Regionalna razvojna agencija Braničevo – Podunavlje d.o.o. Adresa: Stari korzo 30/3 Telefon: 012/ 510 824; 511 823
8. PARAĆIN, Kancelarija Nacionalne agencije za regionalni razvoj Adresa: Tome Živanovića 4 Telefon: 035/ 562-016 lok 117
9. KRAGUJEVAC, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, doo Kragujevac Adresa: Kralja Petra I 22 Telefon: 034/300 575; 302 704
10. KRUŠEVAC, Regionalni centar za razvoj MSPP doo za informacione, edukativne i konsalting usluge Kruševac Adresa: Dragomira Gajića 1 Telefon: 037/543 018, 508 160
11. KRALJEVO, Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o. Adresa: Toplice Milana 2 Telefon: 036/327 360; 327 370
12. TRSTENIK, Kancelarija Nacionalne agencije za regionalni razvoj Adresa: Živadina Apostolovića 4/1 Telefon: 037/714 580
13. UŽICE, Regionalna razvojna agencija Zlatibor, doo Užice Adresa: Dimitrija Tucovića 98 Telefon: 031/523 065, 510 098
14. NOVI PAZAR, Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka – SEDA d.o.o Adresa: 7 jul bb Telefon: 020/332 700; 317 551
15. ZAJEČAR Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva Timok, doo Zaječar Adresa: Nikole Pašića 37/1 Telefon: 019/426 516; 425 380
16. KNJAŽEVAC , Kancelarija Nacionalne agencije za regionalni razvoj Adresa: Trg oslobođenja 1-3 Telefon: 019/731 609
17. NIŠ, Kancelarija Nacionalne agencije za regionalni razvoj Adresa: Dobrička 2 Telefon: 018/ 510 999
18. LESKOVAC, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Adresa: Stojana Ljubića 12 Telefon: 016/233 440; 233 441
19. VRANJE Regionalna agencija ze ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga VEEDA d.o.o. Vranje Adresa: 22 decembra bb Telefon: 017/412 207; 414 893; 404 629
20. KOSOVSKA MITROVICA, Kancelarija Nacionalne agencije za regionalni razvoj Adresa: Džona Kenedija bb Telefon: 028/ 425 549
Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">