ICR-Informacioni centar za razvoj potiskog regiona

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2013. godinu

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 30.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.
Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:

1. nisu učestvovali na Javnom oglasu za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2013. godinu, objavljenim ranije ove godine,
2. imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
3. koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici (uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
4. da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u 2013. godini ako do sada nisu koristili ova sredstva (odnosno 2009, 2010, 2011. ili 2012. pod uslovom da su već korisnici ovih sredstava),
5. daju u zakup obradivo zemljište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
6. da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs traje:
17.09.2013. do 01.11.2013.

Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV” broj 39/12 i 26/13-rebalans i Programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini („Službeni list APV“ broj 6/13, 13/13 i 31/13)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

RASPISUJE

J A V N I O G L A S

za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo polјoprivredno zemlјište dato u zakup za 2013. godinu Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog polјoprivrednog zemlјišta u zakup iznose do 30.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine. Korisnici sredstava su fizička lica (polјoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog polјoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar polјoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici polјoprivrednog
zemlјišta

i:

1) Nisu učestvovali na Javnom oglasu za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo polјoprivredno zemlјište dato u zakup za 2013. godinu, objavlјenim ranije ove godine,
2) imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
3) koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava polјoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici polјoprivrednici (uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
4) da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaklјučili u 2013. godini ako do sada nisu koristili ova sredstva (odnosno 2009, 2010, 2011. ili 2012. pod uslovom da su već korisnici ovih sredstava),
5) daju u zakup obradivo zemlјište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaklјučenja Ugovora,
6) da Ugovor nije zaklјučen između članova istog registrovanog polјoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac zahteva, koji ispunjava navedene uslove, ima pravo na korišćenje sredstava u visini od:

– 6.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako je zemlјište izdato u zakup zakupcu, koji je nosilac ili član registrovanog polјoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine i nije stariji od 60 godina,

– 8.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako je zemlјište izdato u zakup zakupcu koji je nosilac ili član registrovanog polјoprivrednog gazdinstva, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a stariji je od 40 godina i nije stariji od 60 godina i vlasnik je obradivog polјoprivrednog zemlјišta koje se graniči sa zemlјištem koje se daje u zakup,

– 10.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako je zemlјište izdato u zakup zakupcu koji je nosilac ili član registrovanog polјoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a nije stariji od 40 godina i vlasnik je polјoprivrednog zemlјišta koje se graniči sa zemlјištem koje se daje u zakup.

Potrebna dokumentacija:

1) Obrazac zahteva koji mora biti potpisan i čitko popunjen štampanim slovima,
2) Dokaz o vlasništvu obradivog zemlјišta koje se daje u zakup u toku 2013. godine (zakupodavac), izdat od strane nadležnog organa (posedovni list nepokretnosti ne stariji od 30 dana) original ili overena fotokopija,
3) Ugovor o zakupu obradivog polјoprivrednog zemlјišta, sa podacima o broju parcele, potesu, površini i ceni zakupa, propisno overen od strane nadležnog organa- original ili fotokopija,
4) Izvod iz registra polјoprivrednog gazdinstva (samo prva strana izvoda) sa ažurnim podacima, koje izdaje Uprava za trezor, za lice koje daje obradivo polјoprivredno zemlјište u zakup (zakupodavac) – original i dve fotokopije,
5) Izvod iz registra polјoprivrednog gazdinstva, koje izdaje Uprava za trezor za lice koje uzima obradivo polјoprivredno zemlјište u zakup (zakupac), prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom (struktura bilјne proizvodnje),
6) Fotokopija kartice namenskog tekućeg računa (zakupodavac) koji mora biti upisan u Izvodu iz registra polјoprivrednog gazdinstva- u tri primerka,
7) Potvrda-uverenje nadležog organa (PIO fond) da podnosilac zahteva nije korisnik penzije po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, a za korisnike penzije polјoprivrednika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici polјoprivrednici fotokopija isečka poslednje primlјene penzije,
8) Fotokopija ili očitana čipovana lična karta podnosioca zahteva- tri primerka,
9) Ako je član gazdinstva dao zemlјište u zakup, dostavlјa izjavu sa kojom potvrđuje da je saglasan da se sredstva podsticaja prebacuju na račun nosioca RPG.
U slučaju kada se parcele zakupca graniče sa zemlјištem koje se daje u zakup, potrebno je dostaviti i:
10) Dokaz o vlasništvu nad parcelama obradivog polјoprivrednog zemlјišta, izdat od strane nadležnog organa (posedovni list nepokretnosti iz katastra ne stariji od 30 dana) za lice koje uzima obradivo polјoprivredno zemlјište u zakup (zakupac)- original ili overena fotokopija,
11) Kopija plana predmetnih parcela.

Nosioci i članovi registrovanog polјoprivrednog gazdinstva, koji su koristili sredstva podsticaja za zakup zemlјišta u 2009, 2010, 2011. i 2012. godini, na osnovu potpisanih ugovora, odnosno donetih rešenja, za korišćenje podsticajnih sredstava u 2013. godini prilažu sledeću dokumentaciju:

1) Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva, sa naznakom da već koriste navedena sredstva po ugovoru/rešenju (navesti godinu u kojoj je ostvareno pravo na sredstva),
2) Posedovni list nepokretnosti katastra ne stariji od 30 dana (original ili overena fotokopija), sa kojim se dokazuje da je predmetno zemlјište i dalјe u vlasništvu zakupodavca,
3) Izvod iz registra polјoprivrednih gazdinstva, koje izdaje Uprava za trezor za lice koje je uzelo obradivo polјoprivredno zemlјište u zakup (zakupac), prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom, sa kojim se dokazuje da je predmetno zemlјište i dalјe u korišćenju kod zakupca (struktura bilјne proizvodnje),
4) Ukoliko je došlo do promene adrese u ličnoj karti ili broja tekućeg računa, potrebno je dostaviti original i dve fotokopije ažurnog izvoda iz registra polјoprivrednih gazdinstava i po 3 fotokopije kartice namenskog tekućeg računa i lične karte. Svi podaci u Izvodu iz registra polјoprivrednih gazdinstava moraju biti ažurirani i usklađeni sa podacima iz lične karte i banke.

Obradu dokumentacije vrši komisija Sekretarijata, odmah po prispeću zahteva. Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za korišćenje podsticajnih sredstava po javnom oglasu, vršiće se isplata sredstava, u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine, do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Zahtev za odobravanje i korišćenje sredstava za obradivo polјoprivredno zemlјište dato u zakup u 2013. godini, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostaviti zaklјučno sa 01. novembrom 2013. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Javni oglas za zakup zemlјišta“. Obrazac zahteva za dodelu sredstava, može se preuzeti na internet strani Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs ili u prostorijama Sekretarijata, kancelarija broj 44a prvi sprat.

Neblagovremeni i nekompletni zahtevi neće biti razmatrani. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/456-973 isklјučivo u periodu od 10,00-13,00 časova.

Izjava ICR
Zahtev ICR

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">