Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini sprovodi se u cilјu podrške ravnomernom regionalnom razvoju, povećanja konkurentnosti u regionima i jedinicama lokalne samouprave, unapređenja međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Program obuhvata tri mere:

  • Mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti
  • Mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata
  • Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Sredstva predviđena za realizaciju Programa u 2013. godini iznose 70 miliona dinara. Pravo na korišćenje sredstava, u zavisnosti od mere, imaju srednja privredna društva, akreditovane regionalne razvojne agencije i jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

U cilјu povećanja privredne aktivnosti i konkurentnosti preduzeća u lokalnim samoupravama koje su po stepenu razvijenosti svrstane u treću i četvrtu grupu, kroz Meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti, predviđano je sufinansiranje troškova preduzeća koji se odnose na usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod. To podrazumeva izgradnju, dogradnju, adaptaciju i investiciono održavanje objekata preduzeća za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.). Program podržava i aktivnosti na razvoju novog i pobolјšanju postojećeg i promocije proizvoda.

Kroz posebnu Meru, obezbeđuje se i sufinasiranje učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj kao i sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) jedinica lokalne samouprave za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave i sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj.

Program sadrži i Meru čiji je cilј sufinansiranje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovnih regionalnih regionalnih agencija. Sufinasiranje članarine se vrši u skladu sa stepenom razvijenosti jedinice loklane samouprave i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavlјanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS“, br. 74/2010 i 4/2012).

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Program sprovodi u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 114/12 i 59/13) i Uredbe o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini („Službeni glasnik RSˮ, br.68/13)
Republika Srbija

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE
raspisuje
JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata

Meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2013. godini, sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u dalјem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u dalјem tekstu: Nacionalna agencija).

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre za obavlјanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), a u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 11/09 i 99/11) razvrstana kao srednja pravna lica (u dalјem tekstu: srednja privredna društva), koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstane u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave i da u njima obavlјaju delatnost.

1.2. Namena bespovratnih sredstava

Sredstva se mogu koristiti za:

a) sufinansiranje infrastrukturnih troškova – građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata srednjeg privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.);
b) sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda, pobolјšanje postojećeg i promocije proizvoda.

1.3. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju srednja privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu;
2) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
5) da su registrovani u Agenciji za privredne registre za obavlјanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10);
6) da nisu u teškoćama, a prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12 i 37/13);
7) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavlјanja delatnosti;
8) da su osnovana najkasnije u 2009. godini;
9) da su u periodu od 1. januara 2012. godine do dana podnošenja zahteva imala najmanje 50 zaposlenih na neodređeno vreme;
10) da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
11) da imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstane u treću i četvrtu grupu nivoa razvijenosti na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave i da u njima obavlјaju delatnost.

Srednja privredna društva mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jedan tip standarda, odnosno jednu prijavu za razvoj novog ili pobolјšanje postojećeg proizvoda i za promociju proizvoda.

1.4. Opravdani troškovi i finansijski okvir

a) Sufinansiraće se troškovi aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata koje srednja privredna društva realizuju u fazi priprema za usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod. Planom/projektom usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod moraju biti predviđene faze i aktivnosti po fazama. Plan mora biti izrađen i overen od strane stručnog lica i prihvaćen od strane odgovornog lica u privrednom društvu.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Iznos odobrene bespovratne pomoći za sufinansiranje infrastrukturnih troškova za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

b) Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda (obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda u tehničkom i tehnološkom smislu) i pobolјšanja postojećeg proizvoda (obuhvata funkcionalne i kvalitativne modifikacije postojećeg proizvoda) sufinansiraće se samo sledeći opravdani troškovi:

– izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod;
– izrade prototipa proizvoda;
– testiranja/ispitivanja prototipa.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje prototipa izuzetno se mogu priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda priznaće se samo troškovi koji su povezani sa saradnjom privrednog subjekta i naučno-istraživačke organizacije, fakulteta, inovacionog centra ili laboratorije.

Iznos odobrene bespovratne pomoći za razvoj novog proizvoda ili pobolјšanja postojećeg proizvoda i promocije proizvoda ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

Kod promocije novorazvijenog proizvoda sufinansiraće se troškovi pripreme i izrade kataloga koji treba da sadrži informacije o srednjem privrednom društvu, novorazvijenom proizvodu
i asortimanu ostalih proizvoda sa njihovim osnovnim karakteristikama i podatke o regionalnoj lociranosti privrednog društva.

1.5. Neophodna dokumentacija za prijavlјivanje

Dokumentacija koja se obavezno dostavlјa prilikom podnošenja zahteva za sufinansiranja infrastrukturnih troškova:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1a;
2) potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2a;
3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3a;
4) potpisana pismena izjava o broju zaposlenih – Obrazac broj 4a;
5) potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 5a;
6) potpisan ugovor sa konsultantskom kućom koja uvodi standard sa referencama privrednog subjekta pružaoca usluga i biografijama angažovanih pružaoca usluga;
7) godišnji finansijski izveštaj za 2009, 2010, 2011. i 2012. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) overeni od strane knjigovođe i zakonskog zastupnika srednjeg privrednog društva;
8) original (ili overena kopija) potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaklјučno sa datumom objavlјivanja javnog poziva;
9) original potvrda nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavlјanja delatnosti;
10) potpisana i overena pismena izjava o dodelјenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 7;
11) potpisan ugovor sa konsultantskom kućom koja uvodi standard, sa planom aktivnosti;
12) sve neophodne dozvole (kopije rešenja) nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
13) predugovor/ugovor zaklјučen sa ponuđačem infrastrukturnih aktivnosti (građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata) overen i potpisan koji sadrži jasno definisan obim aktivnosti, vremenski plan realizacije aktivnosti i cenu aktivnosti izraženu u dinarima bez PDV (sa referencama privrednog subjekta izvođača aktivnosti sa biografijama glavnog tima izvođača radova).

Za namene sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda, pobolјšanje postojećeg i promocije proizvoda podnosi se sledeća dokumentacija:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1b;
2) potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2b;
3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3b;
4) potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4b;
5) ponuda ili predugovor sa realizatorom aktivnosti, overena i potpisana od strane ponuđača koja kao obavezan deo mora sadržati referentnu listu i CV glavnog eksperta;
6) overene godišnje finansijske izveštaje za 2009, 2010. i 2011. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks);
7) izvod o registraciji;
8) original (ili overena kopija) potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaklјučno sa datumom objavlјivanja javnog poziva;
9) overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2013. godine;
10) original (ili overena kopija) potvrde nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavlјanja delatnosti.

Aktivnost može biti započeta tek nakon potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom i završena, najkasnije do 30. juna 2014. godine.
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, predaje se lično ili preporučenom poštom Ministarstvu.

2. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2013. godini:

2.1. Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju akreditovane regionalne razvojne agencije (u dalјem tekstu: ARRA), osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavlјanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS” br. 74/10 i 4/12), i jedinice lokalne samouprave.

2.2.Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstava su namenjena za:

a) sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su ARRA odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja;
b) sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;
Pod projektima poslovne infrastrukture podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori i osnovna infrastruktura koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni putevi, komunalna infrastruktura itd).
v) Sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uklјučujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);
2) projekti koji doprinose stvaranju povolјnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, pobolјšanje poslovne i investicione klime;
3) regeneracija braunfild lokacija;
4) uspostavlјanje ili unapređenje teritorijalnih partnerstva i inicijativa vezanih za razvoj i zapošlјavanje između javnog i privatnog sektora.

2.3.Uslovi za dobijanje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA i jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Javnim pozivom;
2) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije za ARRA;
4) da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa za ARRA;
5) da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;
6) za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planom jedinice lokalne samouprave;
7) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj, odnosno da će potpisati ugovor i dostaviti isti pre potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom.

2.4.Finansijski okvir

Bespovratna sredstava se dodelјuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

a) Za projekte ARRA Ministarstvo će sufinansirati do 20% od vrednosti projekta i to samo opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 3.000.000,00 dinara.
Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.
b) Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture jedinica lokalnih samouprava do 2.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, i to:
1) do 50% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave, za jedinice lokalne samouprave iz III i IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
2) do 30% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz I i II grupe, bez poreza na dodatu vrednost.
Sufinansiraće se izrada projektno-tehničke dokumentacije koja mora biti izrađena do 30. juna 2014. godine.
v) Za projekte jedinica lokalne samouprave Ministarstvo će sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave a koji ne mogu preći iznos od 5.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost i to u zavisnosti od nivoa razvijenosti:
1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave i za jedinice lokalne samouprave iz III i IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
2) do 20% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz I grupe i II grupe bez poreza na dodatu vrednost.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

Ministarstvo neće sufinansirati učešće jedinica lokalne samouprave u projektima koji su već sufinansirani od strane Ministarstva u 2013. godini.
Pomoć u pripremi prijava i celokupne dokumentacije jedinicama lokalne samouprave će pružati akreditovane regionalne razvojne agencije čiji se spisak može naći na internet strani Nacionalne agencije www.narr.gov.rs.

2.5.Neophodna dokumentacija za prijavlјivanje

Dokumentacija koja se obavezno dostavlјa prilikom podnošenja zahteva:

Za namenu pod a) podnosi se sledeća dokumentacija:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;
2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);
3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;
4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;
5)potvrdu nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaklјučno sa datumom objavlјivanja javnog poziva;
6)uverenje iz Agencije za privredne registre da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
7) potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;
8) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz Javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;
9) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;
10) rešenje o akreditaciji;
11) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u; Projekat treba da bude odobren najranije od 1. januara 2012. godine, odnosno overena i potpisana pismena izjava o namerama za realizaciju projekta, kao i overena prijava podneta po konkursu koji sprovodi domaća ili međunarodna institucija;
Sve aktivnosti za koje se traži sufinansiranje u okviru projekta, moraju da budu završene do 31.10.2014. godine.
12) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Za namenu pod b) podnosi se sledeća dokumentacija:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;
2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);
3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;
4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;
5)potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;
6) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz Javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;
7) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;
8)ugovor sa najpovolјnijim ponuđačem za izradu projektno-tehničke dokumentacije nakon sprovedenog postupka javne nabavke zaklјučen u 2012. godini sa referentnom listom i biografijama glavnog konsultanta i ekspertskog tima koja sadrži jasno definisan opis aktivnosti, troškove u skladu sa Programom podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini, rokove realizacije i cenu usluga iskazanu u dinarima ili odluku o raspisivanju javne nabavke za izbor ovlašćenog pravnog lica za izradu projektno-tehničke dokumentacije i odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača;
9) dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave i informacija o lokaciji u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
10) potpisana pismena izjava organizacije koja realizuje aktivnost – Obrazac broj 5.

Za namenu pod v) dostavlјa se sledeća dokumentacija:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;
2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisani i overeni);
3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;
4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;
5) potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;
6) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz Javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;
7) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;
8) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije od 1. januara 2012. godine) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u ili overena i potpisana pismena izjava o namerama za realizaciju projekta, kao i overena prijava podneta po konkursu koji sprovodi domaća ili međunarodna institucija;
Sve aktivnosti za koje se traži sufinansiranje u okviru projekta, moraju da budu završene do 31.10.2014. godine.
9) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

3.Način prijavlјivanja i rok za podnošenje prijava

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2013. godini u skladu sa Javnim pozivom i Uredbom predaju se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlјa preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti – NE OTVARATI”, odnosno „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošilјaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv, prijavni formular, Uredba o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi www.mrrls.gov.rs i na internet strani Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs.

Javni poziv će biti otvoren do 1. novembra 2013. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detalјnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona: 011/333-4166 Želјko Sokanović; 011/333-4127 Aleksandra Berić; 011/333-4184 Milica Mihailović i 011/333-4165 Milica Adamović ili imejlom na elektronsku adresu Ministarstva regionalni.razvoj@mrrls.gov.rs

Uredba o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013.
Kriterijumi i obrasci za Meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti
Kriterijumi i obrasci za Meru sufinansiranja učešća ARRA i lokalnih samouprava u regionalnim i lokalnim projektima

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">