Program ranog razvoja je namenjen privatnim mikro i malim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja poseduju tehnološku inovaciju i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i jasnu tržišnu potrebu. Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje tržišno orijentisanih inovativinih tehnologija i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije. Projekat koji aplicira za Program ranog razvoja mora biti planiran za period od 12 meseci i može biti iz svih polja nauke i tehnologije, u svim industrijskim sektorima. Podnosilac Prijave mora biti privatno mikro ili malo preduzeće, osnovano u Srbiji, pre ne više od 2 (dve) godine, u vreme prijave, sa većinskim srpskim vlasništvom. Za više detalja o Programu ranog razvoja i proceduri prijavljivanja za finansiranje u okviru Programa, molimo vas da pogledate listu dokumenata na desnoj strani ove internet stranice.

Javni poziv

Na osnovu čl. 41, 42. i 43. Zakona o inovacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10), u skladu sa Prilogom br. 1 Sporazuma o administraciji, zaključenog između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i Programom br. 1 uz Ugovor o IPA grantu EK broj TF011257 (Grant Agreement) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koja postupa u svojstvu Administratora u ime Evropske komisije shodno Povereničkom fondu instrumenata Evropske unije za pretpristupnu pomoć, a prema Priručniku za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija pripremljen za

Projekat podrške inovacijama u Srbiji
28. juna 2013. godine
Fond za inovacionu delatnost
Objavljuje

Nastavak Javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i
Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije.

Cilj Programa sufinansiranja inovacija je podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja, kao i dalji razvoj postojećih inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/organizacijama i povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.

Rok za podnošenje prijava je
30. septembar 2013. godine do 17 časova

Portal za prijavljivanje kao i sve relevantne informacije se mogu naći na:

www.inovacionifond.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Program menadžerima
Fonda za inovacionu delatnost na: minigrants@inovacionifond.rs i matchinggrants@inovacionifond.rs

Sredstva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA), i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

Prijava

Preduzetnici, studenti, profesori, istraživači, start-up i spin-off kompanije – svi se susreću sa raznim preprekama u ostvarivanju inovacije i razvoju komercijalnog poslovanja. Ovim programom Fond je tu da finansijski podrži početne korake u razvoju nove tehnologije, proizvoda ili usluge u stvaranju tržišno orjentisanog biznisa zasnovanog na znanju. Pozivamo vas sve da se ohrabrite i razvijete svoju inovaciju ili ideju koja je u fazi dokazivanja koncepta.

Važna napomena: Zaposleni u Fondu za inovacionu delatnost će biti na raspolaganju do krajnjeg roka za dostavljanje Prijava za sva pitanja u vezi pripreme relevantnih dokumentata neophodnih za Prijavu.

Prijava

Finansirani projekti

 • Adecom Group

Adecom Group d.o.o. iz Pančeva je preduzeće za projektovanje, izvođenje radova i inženjerske usluge u oblasti građevine. Specijalizacija im je implementacija rešenja za vodo-izolaciju. Projekat Srkizol baviće se razvojom paste koja se koristi putem inekcije a sprečava penetraciju vode u unutrašnjost zgrada.

 • Angros

Angros d.o.o. iz Trstenika je spin-of kompanija koja se bavi proizvodnjom hidrauličnih pogonskih uređaja sa osnovnim ciljem razvoja prototipova i početkom proizvodnje nove vrste hidrauličnih cilindara. Njihov projekat je proizvodnja hidrauličnih cilindričnih kapsula za hidro-prese sa dužim trajanjem između servisiranja.

 • Axon-Inteligentni sistemi

Axon-Inteligentni sistemi d.o.o. iz Novog Sada bavi se računarskim programiranjem. Projekat govornog dijalog sistema za mobilne telefone ima za cilj da razvije multimodalni dijalog sistem, sa posebnim fokusom na govornom dijalogu koristeći postojanje govornih tehnologija visokog kvaliteta koji su razvijeni za južno-slavonske jezike uključujući i srpski jezik.

 • Cardio Solutions

Cardio Solutions d.o.o. iz Beograda, razvija inovativna tehnološka rešenja (softver i hardver) u oblasti medicinske dijagnostike. Projekat Luminis predviđa dizajn softvera i hardvera za dijagnostiku sindroma iznenadne srčane smrti.

 • DNET Inovacioni Centar za Informacione Tehnologije

DNET Inovacioni Centar za Informacione Tehnologije d.o.o. iz Novog Sada je spin-of kompanija sa fokusom na dizajn savremenih tehnologija. Projekat mTicketingAR razvija mobilnu aplikaciju za prodaju karata koristeći koncept proširene stvarnosti.

 • Euro Heat

Euro Heat d.o.o. iz Kragujevca je spin-of kompanija čija je glavna delatnost proizvodnja pločastih razmenjivača toplote, odnosno rashladne i ventilacione opreme za industriju. Plate & Shell Heat Exchangers (razmenjivači toplote) predstavlja spoj pločastih i dobošastih razmenjivača kombinujući najbolje karakteristike jednih i drugih. Saznajte više >>

 • iStreetLight

iStreetLight d.o.o, preduzeće za energetsku efikasnost i alternativne izvore, energije posluje iz Beograda. Projekat iStreetLight je zasnovan na hardveru i softveru interaktivnih, inteligentnih i adaptivnih mreža ulične rasvete koji će biti dizajnirani kao deo urbane infrastrukture budućnosti.

 • Matop

Matop d.o.o. iz Topole je preduzetnička kompanija u porodičnom vlasništvu koja se bavi sušenjem voća, povrća, lekovitog i začinskog bilja koristeći naprednu sušaru koja koristi sunčevu energiju. Projekat izdvajanja prirodnih aroma procesom hladnog filtriranja predstavlja sasvim nov pristup u ovoj oblasti.

 • Strawberry Energy

Strawberry energy d.o.o. iz Beograda bavi se inžinjerstvom i tehničkim savetovanjem. Izumeli su prvi javni solarni punjač na svetu: Strawberry Tree. Projekat The Strawberry Tree mini ima za cilj da razvije novi tip solarnog punjača koji će biti manji, efikasniji sa boljim sistemom menadžmenta energijom, čime će ovaj punjač postati atraktivniji širem tržištu. Saznajte više >>

 • Techno Foam

Techno Foam d.o.o. iz Starih Banovaca je nova kompanija osnovana sa ciljem razvoja mašina za proizvodnju i procesiranje veštačkih sunđera i sunđerastih materijala. Projekat razvoja mašine za laminaciju će smanjiti troškove procesa laminacije kroz uštede u energiji, materijalima i potrebnom ljudstvu. Saznajte više >>

 • Bodytech

Bodytech је ,,stаrt-up” kоmpаniја iz Bеоgrаdа koja razvija “Active Pad”, proizvod koji će se koristiti za prevenciju dekubitisa kod pacijenata koji su nepokretni duži vremenski period. Proizvod je prenosiv, jednostavan za upotrebu i cenovno pristupačan. Dizajniran je tako da korišćenjem podesivih i za ljudsko telo povoljnih vibracija uz ergonomski oblik stimuliše cirkulaciju krvi u tkivu koje trpi veliko opterećenje i koje je podložno pojavi dekubitusa. Ovaj sistem, koji se razvija u saradnji sa istraživačima sa Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, koristiće se u staračkim domovima, bolnicama i domaćinstvima, naročito za potrebe pacijenata sa ograničenom sposobnošću kretanja koji provode dosta vremena sedeći ili ležeći u istom položaju.

 • Chromosome Group

Chromosome Group je kompanija iz Beograda koje ima iskustvo u oblastima mehaničkog inžinjeringa i automatizacije. Kompanija razvija automatizovani uređaj za punjenje, hermetičko zatvaranje i pakovanje plastičnih ambalaža sa tečnim đubrivom koje svoju primenu imaju u domaćinstvima. Novi proizvod je jednostavan za upotrebu i omogućava kontrolisano hranjenje biljke đubrivom kroz mikro filtere bez direktnog kontakta sa rukama korisnika.

 • Coprix Media

Coprix Media iz Bеоgrаdа је start-up kompanija koja razvija interaktivne aplikacije za učenje koje se mogu primeniti na tablet računarima i pametnim telephonima. Cilj projekta je da razvije aplikaciju koja povezuje više platformi i koja će biti potpuno prilagođena potrebama dece predškolskog i školskog uzrasta kako u pogledu funkcionalnosti– prirodnog osećaja prilikom korišćenja uređaja za učenje, tako i u pogledu kvaliteta učenja. Poslovna filozofija kompanije je razvoj inovativnog modela za učenje koji će biti dostupan svima kroz pristupačne cene i jednostavnu primenu na svim platformama.

 • Ekofungi

Ekofungi uvodi novu tehnologiju za uzgajanje jestivih i medicinskih pečurki zasnovanu na visoko kvalitetnoj podlozi za uzgajanje, sačinjenoj od recikliranog organskog i neorganskog celuloznog materijala. Inovacija će se razvijati u saradnji sa istraživačima sa Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za biološka istraživanja u Beogradu kako bi prevazišli ograničenja kod upotrebe širokog spektra otpadnih celuloznih materijala za proizvodnju podloge. Uvođenje bioloških metoda će eliminisati spoljašnje zagrevanje tokom procesa proizvodnje substrata, što će za rezultat imati niže energetske troškove u procesu proizvodnje podloge za uzgajanje pečurki.

 • ETB

ETB iz Kruševca je kompanija fokusirana na kreiranje novog metoda za proizvodnju tegova za balansiranje točkova automobila. Tim inženjera razvija novi metod koji poboljšava izdržlljivost i eliminiše potrebu za antikorozivnom zaštitom, što rezultira jeftinijim proizvodima. Proizvodi će ispunjavati zahteve aktuelnih tržišnih standarda i propisa Evropske Unije ( direktiva RoHS ) koji zabranjuju upotrebu i proizvodnju olovnih tegova za balansiranje točkova. Osnova inovacije je u prevazilaženju potrebe za klasičnim antikorozivnim premazom. Antikorozivna zaštita se postiže stapanjem metalnih i plastičnih delova u toku procesa proizvodnje.

 • KreativTeh

KreativTeh je “spin-off” kompanija sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja posluje u oblasti bionauka/nauka o živim sistemima. NanoAktiv je novi biomedicinski proizvod zasnovan na rastvorima i hidrogelovima alginata sa inkorporisanim nanočesticama srebra, koji će se koristiti kao antimikrobne obloge za lečenje dubokih i površinskih rana. NanoAktiv obloge za rane će dovesti do zarastanja regulišući nivo vlažnosti u rani usled visokog sorpcionog kapaciteta alginata i smanjenjem infekcije usled antimikrobnog delovanja nanočestica srebra. Cilj kompanije je da razvija dinamičnu, kreativnu atmosferu za razvoj novih pristupa i rešenja održavajući jake veze sa akademskom i naučnom zajednicom i stvarajući mrežu industrijskih partnera.

 • mBrainTrain

mBrainTrain iz Bеоgrаdа želi da proizvede sistem koji će služiti kao pomagalo pri neurofeedback treninzima i neurorehabilitaciji koju će pacijenti obavljati kod kuće u postupku lečenja različitih neuroloških poremećaja i oboljenja kao što su моždani udar, ADHD, Alchajmerova bolest, poremećaji učenja ili autizam. Sistem će biti prenosiv, cenovno pristupačan, praktičan i kao sastavni deo koristi moderne, “pametne” telefone. Prilikom integracije biomedicinske elektronike i informaciono-komunikacionih tehnologija na projektu će biti angažovani istraživači sa Odeljenja za Biomedicinski inženjering Univerziteta u Beogradu, dok će partneri sa Univerziteta u Luvenu i Oldenburg Univerziteta u Nemačkoj biti uključeni u razvojnoj fazi i fazi testiranja projekta.

 • Trk Inovacije

Trk Inovacije poseduje tim sastavljen od mladih inžinjera i doktoranata iz Novog Sada koji radi na razvoju projekta „Digitalni ključ“, elektronskog uređaja za snimanje i prepoznavanje zvuka zvona interfona koji će se koristiti za kontrolu ulaska u stambene zgrade i poslovne prostore. “Digitalni ključ” je osmišljen tako da prepozna sekvence zvučnog signala, što će omogućiti brz ulaz u zgradu bez potrebe da neko odgovori na interfonski poziv. Uređaj se može jednostavno prilagoditi na već postojeće interfon sisteme.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">