Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja polјoprivrednih proizvođača u 2013. godini.

Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe za usavršavanje stručnog znanja polјoprivrednih proizvođača je utvrđen Pravilnikom o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja lјudskih kapaciteta i odnosi se na:

 • Upravlјanje gazdinstvom, i to na:
 1. knjigovodstvo i računovodstvo na gazdinstvu,
 2. izradu projekata i biznis planova za planiranje razvoja gazdinstva sa procenom opravdanosti investicije, planiranjem korišćenja i upravlјanja prirodnim resursima;
 • Unapređenje prodaje, i to na:
 1. strukovno udruživanje i zajednički plasman polјoprivrednih proizvoda,
 2. pakovanje i marketing,
 3. zaštitu geografskog porekla polјoprivrednih proizvoda,
 4. standarde u proizvodnji, preradi i prodaji;
 • Podršku razvoju sela kroz strateško planiranje i programiranje na nivou lokalne zajednice;
 • Unapređenje malih polјoprivrednih gazdinstava, i to na:
 1. multifunkcionalnu polјoprivredu i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti,
 2. integralnu i organsku polјoprivredu,
 3. primenu dobrih polјoprivrednih praksi,
 4. obuku u ruralnom turizmu i agro-turizmu za polјoprivredna gazdinsta.

Prijave na konkurs u pisanoj formi treba poslati na adresu: Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, Hajduk Velјkova 4-6, 15 000 Šabac, sa naznakom: „Konkurs za posebne programe”. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Tekst konkursa

Na osnovu člana 8. stav 2. tačka 2) Zakona o polјoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 10/13 – dr. zakon), a u vezi sa članom 42. stav 6. Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13) i članom 6. Pravilnika o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja lјudskih kapaciteta („Službeni glasnik RS”, broj 59/13),

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje

KONKURS
ZA RASPODELU PODSTICAJA ZA POSEBNE PROGRAME USAVRŠAVANјA STRUČNOG ZNANјA POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA U 2013. GODINI

I.
Raspisuje se konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe za usavršavanje stručnog znanja polјoprivrednih proizvođača, utvrđenih Pravilnikom o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja lјudskih kapaciteta („Službeni glasnik RS”, broj 59/13 – u dalјem tekstu: Pravilnik), koji se odnose na:
1) upravlјanje gazdinstvom, i to na:
(1) knjigovodstvo i računovodstvo na gazdinstvu,
(2) izradu projekata i biznis planova za planiranje razvoja gazdinstva sa procenom opravdanosti investicije, planiranjem korišćenja i upravlјanja prirodnim resursima;
2) unapređenje prodaje, i to na:
(1) strukovno udruživanje i zajednički plasman polјoprivrednih proizvoda,
(2) pakovanje i marketing,
(3) zaštitu geografskog porekla polјoprivrednih proizvoda,
(4) standarde u proizvodnji, preradi i prodaji;
3) podršku razvoju sela kroz strateško planiranje i programiranje na nivou lokalne zajednice;
4) unapređenje malih polјoprivrednih gazdinstava, i to na:
(1) multifunkcionalnu polјoprivredu i diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti,
(2) integralnu i organsku polјoprivredu,
(3) primenu dobrih polјoprivrednih praksi,
(4) obuku u ruralnom turizmu i agro-turizmu za polјoprivredna gazdinsta.

II.
Podnosilac prijave, u skladu sa Pravilnikom, može da ostvari pravo na korišćenje podsticaja za jedan program iz tačke I. ovog konkursa, i to u iznosu do 2.000.000 dinara.

III.
Pravo na podnošenje prijave na konkurs imaju lica, u skladu sa članom 4. Pravilnika, čiji je osnivač Republika Srbija, kao i pravna lica i preduzetnici koji su po sprovedenom konkursu zaklјučili ugovor o izvršavanju poslova u skladu sa Uredbom o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u polјoprivredi za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 50/13).
Uz prijavu za konkurs podnosi se program iz tačke I. ovog konkursa, koji sadrži:

1) polazne osnove sa opisom postojeće situacije, a naročito opis koji se odnosi na opšte stanje, probleme, razloge zbog kojih je izabrana odgovarajuća oblast;
2) cilј programa;
3) očekivani rezultat sa jasno definisanim indikatorima merila ostvarenosti rezultata;
4) način implementacije – opis načina sprovođenja programa (predstaviti obim i dinamiku aktivnosti sa predviđenim troškovima i dinamikom trošenja budžeta, kao i opis posla izvršioca i definisati broj izvršilaca uz obaveznu podelu odgovornosti i vođstva);
5) budžet (predstaviti ukupan trošak i distribuciju korišćenja sredstava);
6) tačan spisak mesta ili sela koja će biti obuhvaćena obukom, broj predviđenih učesnika obuka, predavanja i radionica (broj direktnih korisnika implementacije programa);
7) detalјan plan obuka, predavanja i radionica sa brojem časova teorijske i praktične nastave;
8) detalјan plan distribucije materijala nastalih implementacijom programa (lifleti, brošure, uputstva i cd-ovi).

Podnosilac prijave na konkurs mora da priloži i:
1) izvod iz Registra privrednih društava;
2) podatke o otvorenom posebnom namenskom računu za isplatu sredstava za ove namene;
3) potpisanu izjavu predavača, odnosno trenera da prihvata učešće u realizaciji programa;
4) radnu biografiju predavača, odnosno trenera sa dokazom o obučenosti za predloženu oblast obuka, predavanja ili radionica (diplome, sertifikati, licence i/ili potvrde o pohađanju obuke);
5) izjavu odgovornog lica da program nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja;
6) izjavu odgovornog lica o sopstvenom učešću u finansiranju programa čija je procenjene vrednosti preko 2.000.000 dinara.

Ukoliko je podnosilac prijave za realizaciju programa predvidvideo sredstva u iznosu većem od 2.000.000 dinara, mora da dostavi dokaz da je iz sopstvenih stredstava obezbedio sredstva preko tog iznosa, a do visine procenjene vrednosti programa.
Neće biti razmatrane prijave na konkurs ukoliko je program finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja.

IV.
Prihvatlјivi troškovi predstavlјeni u budžetu programa odnose se na:
1) troškove za naknade angažovanih predavača, odnosno trenera;
2) operativne troškove, i to:
– troškove kancelarijskog materijala, uklјučujući i manje iznose za nabavku kancelarijske opreme (npr. laptop-računar, štampač, toner, projektor, projektno platno, oflip chart, diktafon, prezenter, usb, cd, olovke, papir, fascikle, stikeri i slično) ;
– troškove učesnika obuka, predavanja ili radionica – transport, iznajmlјivanje prostora, i ostali prateći troškovi;
– troškove štampanja materijala (npr. brošure, uputstva, lifleti i slično);
– troškove informisanja javnosti-medija.

V.
Kriterijumi za ocenu programa dati su u sledećem tabelarnom prikazu:

Broj i opis kriterijuma za ocenu Maksimalni bodovi Ocena
1. Obezbeđeno učešće sopstvenih sredstava
5
≥10 % 10
2. Broj direktnih korisnika
20 – 40 5
41-60 10
> 60 20
3 Broj angažovanih predavača, odnosno trenera
<3 5
3-5 10
>5 20
4 Određenost budžeta za programske aktivnosti
Delimično određen (neodređen za ne više od dve programske aktivnosti) 10
Potpuno određen 20
5 Značaj programa
lokalni 5
regionalni 10
nacionalni 20
6 Održivost programa (da li postoji mogućnost nasstavka projekta) 10
UKUPAN BROJ BODOVA 100.0

Na osnovu navedenih kriterijuma Komisija obrazovana u skladu sa Pravilnikom ocenjuje prijavlјene programe.
Programi koji su ocenjeni sa manje od 40 bodova neće se finansirati u skladu sa Pravilnikom.

VI.
Podsticaji se isplaćuju u dva dela, i to 50% po potpisivanju ugovora sa Ministarstvom polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravom za agrarna plaćanja i 50% po okončanju projekta i dostavlјanju konačnog izveštaja.

VII.
Prijave na konkurs slati u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Hajduk Velјkova 4-6, 15 000 Šabac, sa naznakom: „Konkurs za posebne programe”.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

VIII.
Konkurs se objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.mpt.gov.rs. i na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja www.uap.gov.rs. a skraćena verzija konkursa objavlјuje se i u dnevnim novinama.

IX.
Ovaj konkurs objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">