1. Za pokriće troškova ispitivanja i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe koji se uvoze uvoznik plaća naknadu, koja obuhvata:

1) naknadu za pokrivanje troškova pregleda, uzimanja i slanja uzoraka na analizu po grupi proizvoda čiji se pregled vrši, odnosno od kojih su uzeti uzorci radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti;

2) naknadu za pokrivanje troškova laboratorijskih ispitivanja uzoraka koji se, na zahtev saveznog sanitarnog inspektora, vrše radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti pošilјke.

2. Visina naknade iz tačke 1. odredbe pod 1 ove naredbe, zavisno od načina transporta, mase pošilјke i grupe proizvoda, iznosi:

1) za vagonske, kamionske, avionske i kontejnerske pošilјke do 20 tona – 150 novih dinara, a za svaku dalјu, odnosno započetu tonu u pošilјci preko 20 tona – još po 5* novih dinara;

2) za brodske pošilјke do 50 tona – 500 novih dinara, a za svaku dalјu, odnosno započetu tonu u pošilјci preko 50 tona – još po 1 novi dinar;

3) za denčane pošilјke do 3 koleta – 75 novih dinara, a za svako dalјe koleto – još po 10 novih dinara.

Za poštanske i druge pošilјke koje se uvoze kao uzorci za laboratorijska i naučna ispitivanja, celina pošilјke tretira se kao jedna grupa i plaća se naknada od 25 dinara.

Masa pošilјke utvrđuje se za svaku grupu proizvoda utvrđenih u Listi grupa životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, koja je odštampana uz ovu naredbu i čini njen sastavni deo.

*Službeni list SRJ, broj 24/1997

3. Ako se zdravstveni pregled životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe vrši noću, nedelјom i u dane državnih praznika, naknade iz tačke 2. ove naredbe uvećavaju se za 100% po svakoj grupi proizvoda u pošilјci čiji se zdravstveni pregled vrši u tom vremenu.

4. Ako uvoznik blagovremeno ne pripremi za zdravstveni pregled životne namirnice i predmete opšte upotrebe po podnesenoj prijavi o prispeću pošilјke, a savezni sanitarni inspektor koji vrši zdravstveni pregled izađe po pozivu na mesto pregleda u određeno vreme, dužan je da na ime dangube saveznog sanitarnog inspektora plati 200 novih dinara za svaki sat čekanja, računajući od vremena koje je uvoznik naveo u prijavi za pregled pošilјke do momenta kad je roba spremna za pregled.

4a. Za vreme ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja naknade utvrđene u tač. 2, 3. i 4. ove naredbe uvećavaju se za 100%.*

*Službeni list SRJ, broj 20/1999

5. Za pošilјke koje se uvoze za humanitarne potrebe naknade iz tač. 2. do 4. ove naredbe se ne naplaćuju.

6. Novčane iznose naknada utvrđene u tač. 2. i 3. ove naredbe uvoznik uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, a naknade iz tačke 4 – po izvršenom pregledu na evidentni račun 40818-845-1312 – Savezni sanitarni inspektorat – naknada za zdravstveni pregled pošilјke životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe iz uvoza.

Naknadu iz tačke 1. odredba pod 2 ove naredbe uvoznik uplaćuje u korist ovlašćene ustanove koja na zahtev saveznog sanitarnog inspektora izvrši laboratorijsko ispitivanje uzoraka, prema cenama i računu koji ta ustanova ispostavi uvozniku.

7. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe koji se uvoze („Službeni list SRJ”, br. 81/93 i 13/94).

8. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SRJ”.

Br. 3/1–10–015/96–003

25. februara 1997. godine

Beograd

Savezni ministar za rad,

zdravstvo i socijalnu politiku,

Miroslav Ivanišević, s. r.

LISTA

GRUPA ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE

LISTA A – grupe životnih namirnica

1. meso i proizvodi od mesa

2. ribe i proizvodi od ribe

3. gotova jela

4. smrznuta jela

5. dečja hrana

6. dijetetska hrana

7. mleko i proizvodi od mleka

8. mast i ulјa

9. žitarice

10. proizvodi od žitarica

11. jaja i proizvodi od jaja

12. povrće i proizvodi od povrća

13. pečurke i njihovi proizvodi

14. južno voće i njihovi proizvodi

15. ostalo voće i njihovi proizvodi

16. šećer, med

17. začini (so, biber, itd)

18. kakaovac – kakao proizvodi

19. aditivi

20. kafa, čajevi

21. alkoholna pića i sirovine

22. bezalkoholna pića i sirovine

23. ostalo

LISTA B – grupe predmeta opšte upotrebe

1. metalno posuđe i pribor

2. emajlirano posuđe i pribor

3. cementno posuđe i pribor

4. glineno, keramičko, porculansko i stakleno posuđe i pribor

5. posuđe i pribor od veštačkih masa

6. drveno posuđe i pribor

7. pribor od gume

8. pribor od tekstila

9. ostali pribor

10. ambalaža od metala

11. ambalaža od veštačkih masa

12. ambalaža od hartije

13. ambalaža od stakla

14. ambalaža od drveta

15. ambalaža od tekstila

16. aditivi za predmete opšte upotrebe

17. sredstva za održavanje lične higjene, negu i ulepšavanje lica i tela

18. sredstva za pranje i oplemenjivanje tekstila

19. sredstva za pranje i čišćenje posuđa i pribora za jelo i aparata za domaćinstvo

20. sredstva za DDD

21. osveživači za prostorije

22. duvan, duvanske prerađevine i sirovine

23. dečije igračke

24. ostalo

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">