Reklama

I Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni uslovi koje u pogledu kvaliteta moraju ispunjavati belančevinasti proizvodi i mešavine belančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju (u daljem tekstu: proizvodi), kao i minimalni uslovi za određivanje i očuvanje kvaliteta tih proizvoda.

Uslovi propisani ovim pravilnikom moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu proizvoda.

Član 2

Za proizvode za koje ovim pravilnikom nisu propisani uslovi u pogledu kvaliteta i uslovi za obezbeđenje i očuvanje kvaliteta, shodno važe uslovi propisani ovim pravilnikom za grupu srodnih proizvoda iz ovog pravilnika.

Za proizvode za koje ovim pravilnikom nisu propisani uslovi u pogledu kvaliteta, proizvođač je dužan da donese proizvođačku specifikaciju pre početka proizvodnje.

Proizvođačka specifikacija mora sadržati sve podatke iz deklaracije navedene u članu 3 ovog pravilnika, kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje, izveštaj o izvršenoj laboratorijskoj analizi sastava i o organoleptičkim svojstvima, a za mešavine belančevinastih proizvoda – vrstu i količinu upotrebljenih belančevinastih proizvoda.

Organizacija udruženog rada vodi evidenciju o donesenim proizvođačkim specifikacijama i u nju unosi sledeće podatke:

1) evidencijski broj specifikacije;
2) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima;
3) datum donošenja specifikacije;
4) datum izvršenog ispitivanja sastava proizvoda;
5) datum početka proizvodnje po odnosnoj specifikaciji;
6) grupu kojoj proizvod pripada.

Član 3

Ako za pojedine proizvode ovim pravilnikom nije drukčije propisano, svi proizvodi koji se stavljaju u promet u originalnom pakovanju moraju na omotu, sudu ili etiketi imati deklaraciju.

Deklaracija mora sadržati sledeće podatke:

1) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima;
2) firmu, odnosno naziv i sedište proizvođača;
3) datum proizvodnje, odnosno datum pakovanja;
4) neto-količinu (masu) proizvoda;
5) rok trajanja ili: „upotrebljivo do“;
6) osnovne hemijske sastojke (količina vode, belančevina, pepela, masti) i druge hemijske i biološke sastojke karakteristične za proizvod (laktoza, celuloza, ureaza), a za mešavine belančevinastih proizvoda, pored osnovnih hemijskih sastojaka, i sastojke proizvoda po redosledu količinske zastupljenosti;
7) grupu i količinu upotrebljenih aditiva za proizvode predviđene ovim pravilnikom;
8) način upotrebe i način čuvanja proizvoda.

Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna i čitka.

Slova kojima su odštampani naziv proizvoda i firma, odnosno naziv proizvođača moraju biti veća od slova ostalog teksta deklaracije.

Član 4

Ako proizvod ne pakuje proizvođač, deklaracija mora sadržati, pored podataka iz člana 3 ovog pravilnika, firmu, odnosno naziv i sedište organizacije udruženog rada koja je proizvod pakovala.

Član 5

Ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano, zabranjeno je bojenje, zaslađivanje i aromatizovanje proizvoda veštačkim aromama kao i konzervisanje proizvoda hemijskim sredstvima.

Član 6

Proizvodi navedeni u ovom pravilniku mogu se stavljati u promet samo u originalnom pakovanju i u asortimanu različitom po masi.

Za pakovanje proizvoda iz stava 1 ovog člana može se koristiti ambalaža kojom se obezbeđuje očuvanje kvaliteta i higijenske ispravnosti proizvoda od momenta otvaranja.

Privesnice koje se stavljaju na vreće u koje se pakuje punomasno sojino brašno ili punomasna sojina krupica (griz) i malomasno sojino brašno ili malomasna sojina krupica (griz) moraju biti izrađene od odgovarajućeg dovoljno čvrstog materijala tako da se ne mogu lako skinuti.

U pogledu oblika i boje, privesnica, zavisno od vrste proizvoda iz stava 3 ovog člana, mora biti:

– za umereno tostovano meko brašno – pravougaona i bela;
– za potpuno tostovano meko brašno – pravougaona i žućkasta;
– za umereno tostovano oštro brašno – ovalna i bela;
– za potpuno tostovano punomasno oštro brašno – ovalna i žućkasta;
– za umereno tostovanu punomasnu krupicu (griz) – pravougaona i bledoružičasta;
– za potpuno tostovanu punomasnu krupicu (griz) – pravougaona i crvena.

II Belančevinasti proizvodi za prehrambenu industriju

Član 7

Belančevinasti proizvodi za prehrambenu industriju, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi sa visokim sadržajem belančevina, dobijeni iz sirovina prirodnog porekla odgovarajućim postupkom prerade.
Proizvodi iz stava 1 ovog člana koriste se kao delimična zamena ukupnih belančevina u prehrambenim proizvodima, za obogaćenje prehrambenih proizvoda belančevinama, a mogu imati i određena funkcionalna svojstva.

Sirovine prirodnog porekla koje se koriste za dobijanje belančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju jesu:

1) jaja;
2) kvasci;
3) krv;
4) mleko;
5) sirovine biljnog porekla bogate belančevinama;
6) uljarice (soja);
7) žitarice.

Član 8

Belančevinasti proizvodi za prehrambenu industriju jesu:

1) belančevinasti proizvodi od jaja;
2) belančevinasti proizvodi od kvasaca;
3) belančevinasti proizvodi od krvi;
4) belančevinasti proizvodi od mleka;
5) belančevinasti proizvodi biljnog porekla;
6) belančevinasti proizvodi od uljarica (soje);
7) strukturne belančevine;
8) hidrolizati biljnih belančevina;
9) belančevinasti proizvodi iz žita.

1. Belančevinasti proizvodi od jaja

Član 9

Belančevinasti proizvodi od jaja, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi od jaja dobijeni određenim tehnološkim postupkom.

Belančevinasti proizvodi od jaja, u smislu ovog pravilnika, jesu:

1) sušeni melanž (jaja u prahu);
2) sušeno belance (belance u prahu);
3) sušeno žumance (žumance u prahu).

2. Belančevinasti proizvodi od kvasaca

Član 10

Belančevinasti proizvodi od kvasaca, u smislu ovog pravilnika, jesu pastasti ili praškasti proizvodi dobijeni od kvasaca.

Belančevinasti proizvodi od kvasaca su:

1) inaktivisani kvasci u prahu;
2) ekstrakti kvasaca u pasti i ekstrakti kvasaca u prahu;
3) hidrolizati kvasaca.

Inaktivisani kvasci u prahu

Član 11

Inaktivisani kvasci u prahu, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni preradom inaktivisanog odgorčenog pivskog kvasca, inaktivisanog pekarskog kvasca ili kvasca alkoholnog vrenja.

Inaktivisani kvasci u prahu moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrže najmanje 45% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrže najviše 8% vode;
3) da sadrže najviše 11% sirovog pepela, računato na suvu materiju.

Ekstrakti kvasaca

Član 12

Ekstrakti kvasaca (u pasti i prahu), u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni zgušnjavanjem ili sušenjem ćelija kvasaca, pri čemu se izdvaja opna ćelije.

Ekstrakti kvasaca mogu se proizvoditi plazmolizom, autolizom ili kombinacijom plazmolize i autolize pekarskog, alkoholnog ili odgorčenog pivskog kvasca.

Ekstrakti kvasaca u obliku paste (plazmolizati i autolizati) moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrže najmanje 45% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrže najviše 30% vode;
3) da sadrže najviše 25% natrijum-hlorida, računato na suvu materiju;
4) da sadrže najviše 36% ukupnog sirovog pepela sa natrijum-hloridom.

Ekstrakti kvasaca u obliku praha moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrže najmanje 43% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrže najviše 8% vode;
3) da sadrže najviše 25% natrijum-hlorida, računato na suvu materiju;
4) da sadrže najviše 36% ukupnog sirovog pepela sa natrijum-hloridom, računato na suvu materiju.

Hidrolizati kvasaca

Član 13

Hidrolizati kvasaca u obliku paste, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni hidrolizom hlorovodoničnom kiselinom odgorčenog pivskog kvasca, pekarskog kvasca ili kvasca alkoholnog vrenja.
Hidrolizati kvasaca u obliku paste moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrže najmanje 40% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrže najviše 30% vode;
3) da sadrže najviše 18% natrijum-hlorida, računato na suvu materiju;
4) da sadrže najviše 29% ukupnog sirovog pepela, sa natrijum-hloridom, računato na suvu materiju.

3. Belančevinasti proizvodi od krvi

Član 14

Belančevinasti proizvodi od krvi zaklane stoke, u smislu ovog pravilnika, jesu praškasti proizvodi dobijeni od krvi ili od njenih komponenti, koji su obrađeni sredstvima za stabilizaciju.
Sredstva za stabilizaciju koja se mogu koristiti za proizvode iz stava 1 ovog člana jesu: natrijum-monofosfat, natrijum-difosfat, natrijum-trifosfat, natrijum-polifosfat, odnosno njihove mešavine i natrijum-citrat.

Belančevinasti proizvodi od krvi jesu:

1) krv u prahu i obezbojena krv u prahu;
2) krvna plazma u prahu;
3) hemoglobin u prahu i obezbojeni hemoglobin u prahu.

Krv u prahu i obezbojena krv u prahu

Član 15

Krv u prahu, u smislu ovog pravilnika, jeste proizvod tamosmeđe boje, dobijen sušenjem stabilizovane krvi. Obezbojena krv u prahu je proizvod žutosmeđe boje, dobijen sušenjem stabilizovane i obezbojene krvi.

Krv u prahu i obezbojena krv u prahu moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrže najmanje 80% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrže najviše 10% vode;
3) da sadrže najviše 10% sirovog pepela, računato na suvu materiju.

Krvna plazma u prahu

Član 16

Krvna plazma u prahu, u smislu ovog pravilnika, jeste proizvod žutoružičaste do ružičaste boje, dobijen sušenjem odvojenog tečnog dela stabilizovane krvi.

Krvna plazma u prahu mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrži najmanje 65% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrži najviše 10% vode;
3) da sadrži najviše 20% sirovog pepela, računato na suvu materiju.

Hemoglobin u prahu i obezbojeni hemoglobin u prahu

Član 17

Hemoglobin u prahu, u smislu ovog pravilnika, jeste proizvod tamnosmeđe boje, dobijen sušenjem uobličenih krvnih elemenata, izdvojenih separacijom stabilizovane krvi.

Obezbojeni hemoglobin u prahu je proizvod žutosmeđe boje, dobijen sušenjem obezbojenih uobličenih krvnih elemenata, izdvojenih separacijom stabilizovane krvi.

Hemoglobin u prahu i obezbojeni hemoglobin u prahu moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrže najmanje 85% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrže najviše 10% vode;
3) da sadrže najviše 5% sirovog pepela, računato na suvu materiju.

4. Belančevinasti proizvodi od mleka

Član 18

Belančevinasti proizvodi od mleka, u smislu ovog pravilnika, jesu: natrijum-kazeinat, kalijum-kazeinat, kalcijum-kazeinat, mleko u prahu i obrano mleko u prahu.

5. Belančevinasti proizvodi biljnog porekla

Član 19

Belančevinasti proizvodi biljnog porekla, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni primenom odgovarajućeg tehnološkog postupka, iz sirovina biljnog porekla iz kojih se izdvajaju neproteinske materije (voda, ulje, skrob i drugi ugljeni hidrati), tako da sadržaj belančevina iznosi najmanje 40%, računato na suvu materiju.

Belančevinasti proizvodi biljnog porekla dobijaju se preradom zdravog, čistog zrna ili delova biljaka bez primesa.

Član 20

Belančevinasti proizvodi biljnog porekla moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrže najmanje 40% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrže najviše 9% vode;
3) da sadrže najviše 7% sirovog pepela, računato na suvu materiju;
4) da sadrže najviše 0,3% pepela nerastvorljivog u HCl, računato na suvu materiju;
5) da sadrže najviše 10% ulja u proizvodima dobijenim ceđenjem, a najviše 2% u proizvodima dobijenim postupkom ekstrakcije, računato na suvu materiju;
6) da sadrže najviše 8% sirove celuloze, računato na suvu materiju.

6. Belančevinasti proizvodi od uljarica (soje)

Član 21

Belančevinasti proizvodi od uljarica (soje), u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni preradom kvalitetnog, zdravog, čistog i oljuštenog zrna soje, određenim tehnološkim postupkom, pri čemu se izdvajaju neproteinske materije (voda, ulje, skrob i drugi ugljeni hidrati).

Belančevinasti proizvodi od soje, u smislu ovog pravilnika, jesu: punomasno sojino brašno i krupica (griz), malomasno sojino brašno i krupica (griz), obezmašćeno sojino brašno i krupica (griz), koncentrovana belančevina soje, izolovana belančevina soje i strukturna belančevina soje.

Član 22

Sve vrste sojinog brašna i krupice, prema načinu dobijanja i podvrgavanja hidrotermičkom procesu „oplemenjivanja“, razvrstavaju se na:

1) enzimski aktivne;
2) umereno tostovane;
3) potpuno tostovane.

Enzimski aktivno sojino brašno i enzimski aktivna sojina krupica (griz) moraju biti svetle boje, a mirisa i ukusa svojstvenog soji.

Umereno tostovano sojino brašno i umereno tostovana sojina krupica moraju biti bledozlataste boje, neutralnog svojstvenog mirisa, prijatnog, malo sladunjavog ukusa.

Potpuno tostovano sojino brašno i potpuno tostovana sojina krupica (griz) moraju biti ujednačene žućkaste do zatvorenožućkaste boje, neutralnog, svojstvenog mirisa i prijatnog, malo sladunjavog ukusa.

Član 23

Prema usitljenosti čestica enzimski aktivno, umereno tostovano i potpuno tostovano sojino brašno i enzimski aktivna, umereno tostovana i potpuno tostovana krupica (griz) stavljaju se u promet po tipovima, i to:

1) ekstrameko brašno;
2) meko brašno;
3) oštro brašno;
4) sitna krupica (griz);
5) srednja krupica (griz);
6) krupna krupica (griz).

Ekstrameko brašno mora sadržati najmanje 90% čestica koje propadaju kroz sito veličine otvora 0,075 mm.

Meko brašno mora sadržati najmanje 90% čestica koje propadaju kroz sito veličine otvora 0,160 mm.

Oštro brašno mora sadržati najmanje 90% čestica koje propadaju kroz sito veličine otvora 0,250 mm.

Sitna krupica (griz) mora sadržati najmanje 90% čestica koje propadaju kroz sito veličine otvora 0,180 mm ili do 0,245 mm.

Srednja krupica (griz) mora sadržati najmanje 90% čestica koje propadaju kroz sito veličine otvora 0,425 mm do 0,850 mm.

Krupna krupica (griz) mora sadržati najmanje 90% čestica koje propadaju kroz sito otvora veličine 0,850 mm do 1,700 mm.

Punomasno sojino brašno, punomasna sojina krupica (griz) i enzimski aktivno sojino brašno

Član 24

Punomasno sojino brašno, punomasna sojina krupica (griz) i enzimski aktivno sojino brašno moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrže najmanje 38% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrže najviše 8% vode;
3) da sadrže najmanje 18% sirovih masti, računato na suvu materiju;
4) da sadrže najviše 4,5% sirove celuloze, računato na suvu materiju;
5) da sadrže najviše 5,5% sirovog pepela, računato na suvu materiju;
6) da aktivnost ureaze bude najviše 0,3 pH, osim za enzimatski aktivno sojino brašno.

Malomasno sojino brašno i malomasna sojina krupica (griz)

Član 25

Malomasno sojino brašno i malomasna sojina krupica (griz) moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da malomasno sojino brašno sadrži najmanje 45% sirovih belančevina, a malomasna sojina krupica (griz) najmanje 44% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N . 6,25);
2) da sadrže najviše 8% vode;
3) da sadrže najviše 9% sirovih masti, računato na suvu materiju;
4) da sadrže najviše 3,5% sirove celuloze, računato na suvu materiju;
5) da sadrže najviše 6,5% sirovog pepela, računato na suvu materiju.

Obezmašćeno sojino brašno i obezmašćena sojina krupica (griz)

Član 26

Obezmašćeno sojino brašno i obezmašćena sojina krupica (griz) moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrže najmanje 47% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrže najviše 8% vode;
3) da sadrže najviše 2% sirovih masti, računato na suvu materiju;
4) da sadrže najviše 3,5% sirove celuloze, računato na suvu materiju;
5) da sadrže najviše 6,5% sirovog pepela, računato na suvu materiju.

Koncentrovana belančevina soje

Član 27

Koncentrovana belančevina soje, u smislu ovog pravilnika, jeste proizvod dobijen iz zrna soje, određenim tehnološkim postupkom, pri čemu se izdvajaju neproteinske materije ulja.

Koncentrovana belančevina soje mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrži najmanje 65% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrži najviše 8% vode;
3) da sadrži najviše 2% sirovih masti, računato na suvu materiju;
4) da sadrži najviše 5% sirove celuloze, računato na suvu materiju;
5) da sadrži najviše 7% sirovog pepela, računato na suvu materiju.

Izolovana belančevina soje

Član 28

Izolovana belančevina soje, u smislu ovog pravilnika, jeste proizvod dobijen iz zrna soje odstranjivanjem ulja i neproteinskih materija.

Izolovana belančevina soje mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrži najmanje 86% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrži najviše 6% vode;
3) da sadrži najviše 1% sirovih masti, računato na suvu materiju;
4) da sadrži najviše 0,5% sirove celuloze, računato na suvu materiju;
5) da sadrži najviše 7% sirovog pepela, računato na suvu materiju.

Strukturna belančevina soje

Član 29

Strukturna belančevina soje dobijena iz obezmašćenog sojinog brašna ili krupice (griza) mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrži najmanje 47% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrži najviše 8% vode;
3) da sadrži najviše 2% sirovih masti, računato na suvu materiju;
4) da sadrži najviše 6,5% sirovog pepela, računato na suvu materiju;
5) da sadrži najviše 3,5% sirove celuloze, računato na suvu materiju.

Član 30

Strukturna belančevina dobijena iz koncentrovane belančevine soje mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrži najmanje 65% sirovih belančevina (N • 6,25), računato na suvu materiju;
2) da sadrži najviše 8% vode;
3) da sadrži najviše 1% sirovih masti, računato na suvu materiju;
4) da sadrži najviše 5% sirove celuloze, računato na suvu materiju;
5) da sadrži najviše 7% sirovog pepela, računato na suvu materiju.

Član 31

Strukturna belančevina dobijena iz izolovane belančevine soje mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrži najviše 86% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrži najviše 6% vode;
3) da sadrži najviše 1% sirovih masti, računato na suvu materiju;
4) da sadrži najviše 0,5% sirove celuloze, računato na suvu materiju;
5) da sadrži najviše 7% sirovog pepela, računato na suvu materiju.

7. Strukturne belančevine

Član 32

Strukturne belančevine, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni iz belančevina biljnog ili životinjskog porekla i kvasaca ili njihovih mešavina. U procesu dobijanja strukturnih belančevina mogu se koristiti sredstva za vezivanje, dozvoljene prehrambene boje i arome i sredstva za poboljšanje ukusa. Proizvodi se mogu obogaćivati dodavanjem vitamina, mineralnih materija i aminokiselina.

Član 33

Strukturne belančevine moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da sadrže najmanje 40% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
2) da sadrže najviše 9% vode;
3) da sadrže najviše 10% sirovih masti, računato na suvu materiju kod proizvoda dobijenih presovanjem, a 2% kod proizvoda dobijenih ekstrakcijom;
4) da sadrže najviše 8% sirove celuloze, računato na suvu materiju;
5) da sadrže najviše 0,3% pepela nerastvorljivog u hlorovodičnoj kiselini, računato na suvu materiju.

Član 34

Sredstva za vezivanje koja se mogu koristiti u procesu proizvodnje jesu: agar-agar, pektin, alginska kiselina i njene soli (Na, Ca, K), propilen-glikol-alginat, amonijum-alginat-karagenat, karboksimetil-celuloza, gumiarabika, karuba-guma (brašno od rogača), guar-guma, tragakant-guma, natrijum-kazeinat i derivati visokomolekularnih prirodnih materija (metil-celuloza, metil-etil-celuloza, karboksimetil-celuloza).

8. Hidrolizati biljnih belančevina

Član 35

Hidrolizati biljnih belančevina, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi u obliku paste ili praha, koji se dobijaju hidrolizom kiselinskim ili enzimskim putem.
Hidroliza kiselinskim putem obavlja se zagrevanjem odgovarajućih biljnih belančevina ili sirovina bogatih belančevinama, pomoću kiselina, u prisustvu vode. Osim toga, vrši se neutralizacija i filtracija, a, po potrebi, proizvodi se koncentrišu i dehidriraju.

Hidroliza enzimskim putem obavlja se enzimskim sredstvima biljnog, životinjskog ili mikrobnog porekla, pri čemu se izdvajaju neproteinski sastojci.
Hidrolizati biljnih belančevina dobijaju se iz sledećih biljnih sirovina: pšenice, kukuruza, pirinča, kikirikija, suncokreta, soje i drugih biljnih sirovina. Sirovine moraju biti čiste i zdrave.

Član 36

Hidrolizati biljnih belančevina dobijeni hidrolizom kiselinskim putem moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da budu svetložute do tamnobraon boje;
2) da sadrže najmanje 2,75% ukupnog azota, računato na suvu materiju;
3) da sadrže najmanje 2% aminoazota, računato na suvu materiju;
4) da sadrže najviše 60% natrijum-hlorida, računato na suvu materiju;
5) da hidrolizati biljnih belančevina u obliku paste sadrže najviše 30% vode, a u obliku praha – najviše 10% vode.

Član 37

Hidrolizati biljnih belančevina dobijeni hidrolizom enzimskim putem moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) da budu svetložute do tamnobraon boje;
2) da sadrže najmanje 9,6% ukupnog azota, računato na suvu materiju;
3) da sadrže najviše 7% vode;
4) da sadrže najviše 60% natrijum-hlorida, računato na suvu materiju.

Član 38

U procesu dobijanja hidrolizata biljnih belančevina mogu se koristiti dozvoljeni stabilizatori, sredstva za vezivanje i zgušnjavanje, dozvoljena sredstva protiv zgrudvljavanja, karamel (prirodan) i prirodne boje.

Hidrolizati biljnih belančevina u praškastom obliku mogu sadržati jestive masti, radi sprečavanja zgrudvljavanja.

9. Belančevinasti proizvodi iz žita

Član 39

Belančevinasti proizvodi iz žita, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni preradom zdravog i čistog zrna žita odgovarajućim tehnološkim postupkom.
Pod belančevinastim proizvodima iz pšenice podrazumeva se nativno glutensko brašno.

Član 40

Nativno glutensko brašno, u smislu ovog pravilnika, jeste proizvod dobijen iz zrna pšenice ili pšeničnog brašna, odgovarajućim tehnološkim postupkom, pri čemu se odstranjuju skrob, drugi ugljeni hidrati i voda, tako da se dobija proizvod bogat belančevinama.

Nativno glutensko brašno mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da fino usitnjene čestice propadaju kroz sito veličine otvora 0,250 mm;
2) da kapacitet vezivanja vode iznosi najmanje 150%;
3) da sadrži najviše 12% vode;
4) da sadrži najmanje 77% sirovih belančevina, računato na suvu materiju (N • 6,25);
5) da sadrži najviše 2% sirovog pepela, računato na suvu materiju;
6) da sadrži najviše 2% sirovih masti, računato na suvu materiju;
7) da sadrži najviše 1% sirove celuloze, računato na suvu materiju.

III Mešavine belančevinastih proizvoda

Član 41

Mešavine belančevinastih proizvoda, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni mešanjem dva belančevinasta proizvoda ili više belančevinastih proizvoda navedenih u članu 8 ovog pravilnika, kao i mešavine jednog ili više belančevinastih proizvoda sa začinima, ekstraktima začina, aditivima (izuzev nitrata, polifosfata i nitrita) i dodatnim sirovinama.

Mešavina belančevinastih proizvoda mora sadržati najmanje 40% sirovih belančevina, računato na suvu materiju.

Član 42

Dodatne sirovine koje se mogu koristiti u mešavini belančevinastih proizvoda jesu: kuhinjska so, šećeri, žita i proizvodi od žita, povrće i proizvodi od povrća, voće i proizvodi od voća.

Član 43

Ovaj pravilnik primenjivaće se po isteku tri meseca od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">