I – Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koji obezbeđuju higijensko postupanje sa životnim namirnicama i mogućnost zdravstvenog nadzora nad prometom namirnica van prostorija određenih za prodaju (pijaca, kiosk, ulica, vašar, izletište, sportski teren i sl.).

Član 2.

Prodaja životnih namirnica koje se stavljaju u promet u originalnom pakovanju može se vršiti van prostorija određenih za prodaju pod uslovima koje je proizvođač odredio, a u skladu sa propisima.

Usluživanje životnih namirnica van prostorija određenih za prodaju mora se vršiti samo na higijenski način (hvataljke, nož, kašike za mlečne i druge proizvode, posuđe i pribor za držanje i zahvatanje namirnica, čist beli papir za zavijanje i sl.).

II – Posebne odredbe

1. Otvorena pijaca

Član 3.

Lokacijom pijace u naseljenom mestu treba da se obezbede odvojeni prilazi za potrošače od prilaza za vozila kojima se vrši snabdevanje pijace.

Pijačni prostor ne može se koristiti za parkiranje motornih i zaprežnih vozila.

Član 4.

Pijačni plato mora biti obrađen od čvrstog materijala pogodnog za čišćenje i pranje (asfalt, beton, ploča i dr.).

Član 5.

Na pijaci mora biti obezbeđeno dovoljno:

– higijenski ispravne tekuće vode za piće, pranje objekata pijace i ostale potrebe;

– higijenskih sudova za skupljanje smeća;

– klozeta sa pretprostorom, i to izdvojeno za prodavce namirnica koji su zaposleni u objektima na pijaci i za lica koja vrše prodaju mlečnih proizvoda, testenina i sl. od klozeta za javnu upotrebu. Klozeti moraju imati posebne kabine za žene i muškarce. U predprostoru klozeta mora biti obezbeđen uređaj sa tekućom vodom i priborom za pranje ruku.

Klozeti moraju biti izdvojeni od prostora za prodaju životnih namirnica.

Odvođenje otpadnih voda mora biti obezbeđeno na higijenski način.

Član 6.

U naselju gde postoji vodovod i kanalizacija, pijaca mora biti priključena na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Za pranje pijace mora biti dovoljno hidranata, a za odvođenje otpadnih voda dovoljno slivnika.

Klozeti u naselju gde postoji vodovod i kanalizacija moraju biti priključeni na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Član 7.

Prodaja životnih namirnica može se vršiti samo na tezgama, izuzev bostana, paprike, kupusa i krompira koji se mogu prodavati sa podmetača koji mora biti izdignut najmanje 30 cm od pijačnog platoa.

Član 8.

Na pijaci moraju biti izdvojena mesta za prodaju: voća i povrća, mleka i mlečnih proizvoda, jaja, testenina i meda.

Prodajna mesta za prodaju pojedinih proizvoda moraju predstavljati celinu.

Član 9.

Radi zaštite od spoljnjeg zagađivanja, mlečni proizvodi i testenine moraju biti smešteni u staklene vitrine ili prekriveni materijalom koji ispunjava uslove propisane za ambalažu za životne namirnice (hartija, tekstil, ambalaža od veštačkih masa i dr.).

Lica koja prodaju namirnice iz stava 1. ovog člana moraju nositi beli mantil ili bluzu, odnosno kecelju sa narukvicom od belog platna i kapu odnosno povezaču.

Član 10.

Po završetku rada pijace mora se obezbediti čišćenje i pranje pijačnog prostora i prodajnih mesta.

Po završetku radnog vremena pijace mora se obezbediti svakodnevno uklanjanje smeća.

Klozeti, sudovi za smeće i prostor za držanje sudova moraju se redovno dezinfikovati po završetku rada pijace.

Član 11.

Zatvorena prodajna mesta – kiosci na pijaci, gde se prodaja vrši preko šaltera, moraju imati odgovarajuće uređaje i opremu za čuvanje, izlaganje i prodaju namirnica, uređaj (rezervoar sa česmom) i pribor za pranje ruku i dvodelni garderobni orman za zaposlene radnike.

2. Prodaja na ulici

Član 12.

Prodaja životnih namirnica na ulici iz aparata (sladoled, osvežavajući napici i sl.) može se vršiti samo ako se aparat nalazi neposredno uz objekat u kome se vrši promet namirnica i u kome je omogućena upotreba higijenski ispravne vode, čuvanje i priprema sirovina za proizvodnju, garderoba i klozet za prodavce.

Član 13.

Kiosci u kojima se vrši priprema ili prodaja kokica, semenki, kestena, kuvanog i pečenog kukuruza, voća i povrća, kao i drugih životnih namirnica moraju imati potrebnu opremu, uređaje za čuvanje, pečenje odnosno kuvanje, ambalažu i pribor za usluživanje, uređaj i pribor za pranje ruku i obezbeđeno uklanjanje otpadnih materija na higijenski način.

3. Vašari, plaže, izletišta i slična mesta

Član 14.

Na vašaru, plaži, izletištu i sličnim mestima mora se obezbediti:

– korpe za smeće i mesto za skupljanje smeća i redovno čišćenje i iznošenje smeća,

– higijensi uređeni nužnici sa dovoljnim brojem izdvojenih kabina za muškarce i žene i to odvojeno za radnike koji rade sa namirnicama. U pretprostoru nužnika mora biti obezbeđen uređaj i pribor za pranje ruku.

Prodaja životnih namirnica na vašaru, plaži, izletištu i sličnim mestima vrši se pod uslovima predviđenim u odredbama člana 12. i člana 13. ovog pravilnika.

Član 15.

Prodaja životnih namirnica (osvežavajući napici, bombone, sladoled i sl.) na benzinskoj stanici može se vršiti samo u originalnom pakovanju.

Prodaja voća pored puteva može se vršiti samo na tezgama.

Član 16.

Na vašaru, plaži, izletištu i sličnim mestima, usluživanje namirnica koje se pripremaju za upotrebu (roštilj, pečenje i sl.) može se vršiti samo sa ambalažom za jednokratnu upotrebu, ukoliko nije obezbeđena tekuća topla i hladna voda za pranje posuđa i pribora za jelo.

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Socijalističke Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">