Reklama

I. Uvodna odredba

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i stručnog kadra mora da ispunjava proizvođač šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, klјuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina.

II. Uslovi u pogledu objekata, prostorija i tehnički uslovi

Član 2.

Proizvođač šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, klјuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina (u dalјem tekstu: proizvođač) mora da ima objekte, prostorije, odnosno prostor, koji su u funkciji obavlјanja proizvodnje šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, klјuka, i vina koje se koriste u proizvodnji vina (u dalјem tekstu: drugi proizvodi), a koji se mogu nalaziti na jednoj ili više lokacija, odnosno adresa.

Objekti, prostorije, odnosno prostor iz stava 1. ovog člana u kojima se mogu obavlјati različite faze proizvodnje i prateće aktivnosti čine krug vinarije (u dalјem tekstu: vinarija).

Član 3.

Vinarija se sastoji se od proizvodnog kruga i pomoćnog kruga.
Proizvodni krug, u zavisnosti od obima proizvodnje obuhvata: prostor, jedan ili više objekata, odnosno prostorija za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda (u dalјem tekstu: proizvodni pogon); jedan ili više objekata, odnosno jednu ili više prostorija za skladištenje enoloških sredstava i repromaterijala.

Proizvodni krug mora da bude u funkciji nesmetanog obavlјanja proizvodnje šire, vina i drugih proizvoda.

Pomoćni krug, u zavisnosti od obima proizvodnje obuhvata: zemlјište; upravnu zgradu, odnosno poslovnu prostoriju; objekat, odnosno prostoriju za skladištenje gotovih proizvoda namenjenih otpremanju; neproizvodno dvorište i parking; laboratoriju; objekat, prostoriju, odnosno prostor za čuvanje komine; objekat, prostoriju, odnosno prostor za čuvanje otpadnog materijala; prostoriju, odnosno prostor za čuvanje i popravku mehanizacije, prevoznih sredstava i opreme; kotlarnicu; degustacionu salu, kao i druge pomoćne objekte, prostorije i prostore.

Proizvodni krug, upravna zgrada, odnosno poslovna prostorija, laboratorija, degustaciona sala, kao i prostor ispred ulaznog dela objekta mora se održavati u čistom stanju.

Član 4.

Proizvodnja šire, vina i drugih proizvoda obavlјa se u jednom ili više proizvodnih pogona.
Kada se prostorije proizvodnog pogona nalaze u okviru stambenog objekta, te prostorije moraju biti namenjene isklјučivo za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda.

Član 5.

Putevi i interne saobraćajnice u proizvodnom krugu, kao i platoi oko objekata treba da budu izgrađeni od čvrstog materijala (asfalt, beton, kamen i dr).

Član 6.

Proizvodni pogon mora da se snabdeva vodom iz gradskog vodovoda, sopstvenog bunara, kaptaže ili rezervoara.
Voda koja se koristi za održavanje higijene opreme, sudova i uređaja, kao i higijene zaposlenih mora da ispunjava standarde propisane za higijensku ispravnost vode za piće.
Ako se proizvodni pogon snabdeva vodom iz sopstvenog bunara, kaptaže ili rezervoara, proizvođač mora da obezbedi dokaz o higijenskoj ispravnosti vode.
Voda koja se koristi isklјučivo za održavanje higijene objekta i mehanizacije ne mora po standardu da odgovara higijenskoj ispravnosti vode za piće (voda za tehničke svrhe).

Član 7.

U prostorijama proizvodnog pogona u kojima se koristi voda mora da se obezbedi njeno odvođenje, tako da se razlivena otpadna voda ne zadržava po podnoj površini.
Podovi proizvodnog pogona moraju imati odgovarajući pad prema odvodnim kanalima ili slivnicima sa rešetkama koje sprečavaju prolaz čvrstih delova, radi lakšeg održavanja.
Otpadna voda iz opreme, sa podnih površina i drugih delova proizvodnog pogona mora neposredno kroz slivnike da se odvodi u kanalizacioni sistem, odnosno u sistem otpadnih voda ili jamu za prikuplјanje otpadnih voda.
Slivnici moraju da budu snabdeveni rešetkama za sprečavanje prolaska čvrstog materijala i efikasnim sistemom za sprečavanje povratka neprijatnih mirisa iz kanalizacije.
Skladištenjem čvrstog otpadnog materijala upravlјa se u skladu sa propisima kojim se uređuje upravlјanje otpadom.

Član 8.

Vinarija mora da bude snabdevena električnom energijom i osvetlјena prirodnim ili veštačkim svetlom.
U objektima proizvodnog pogona mora da se obezbedi prirodna ili veštačka ventilacija.

Član 9.

Objekat mora biti zidani ili montažni, izrađen od čvrstog i nezapalјivog materijala koji omogućava održavanje temperature i vlažnosti neophodne za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda i skladištenje gotovih proizvoda namenjenih otpremanju, kao i očuvanje njihovog kvaliteta i senzornih osobina.

Proizvođač, u pogledu objekata i prostorija u okviru proizvodnog kruga, mora da ima najmanje dve odvojene prostorije, i to:

1) prostoriju u kojoj se obavlјa proizvodnja šire, vina i drugih proizvoda koja predstavlјa proizvodni pogon i skladištenje gotovih proizvoda namenjenih otpremanju;
2) prostoriju za skladištenje enoloških sredstava, odnosno repromaterijala.

Prostorija iz stava 2. tačka 2) ovog člana mora da bude izgrađena tako da obezbeđuje očuvanje svojstava i kvaliteta enoloških sredstava, odnosno repromaterijala.

Proizvođač koji proizvodi specijalna vina kojima se dodaju vinski destilat, etanol, šećer, bilјni materijal i drugo, pored prostorija iz stava 2. ovog člana, mora da ima i odvojenu prostoriju za čuvanje tih sirovina.

Proizvođač koji se istovremeno bavi proizvodnjom šire, vina i drugih proizvoda i proizvodnjom rakije i drugih alkoholnih pića, odnosno destilata, mora da ima prostorije iz stava 2. ovog člana koje su odvojene od prostorija za proizvodnju rakije i drugih alkoholnih pića, odnosno destilata.

Član 10.

Proizvodni pogon čini tehničku i tehnološku celinu sa prostorima, objektima, odnosno prostorijama u kojima se obavlјa jedna ili više faza proizvodnje šire, vina i drugih proizvoda i obuhvata:

1) prijemno mesto – na kome se obavlјa prijem grožđa i može se obavlјati merenje i utvrđivanje parametara kvaliteta grožđa;
2) prostor za preradu grožđa – u kojem se obavlјa primarna prerada grožđa (mulјanje grožđa, odvajanje petelјki, oceđivanje, ceđenje, obrada klјuka i šire i njihovo dopremanje u sudove za fermentaciju);
3) vrionicu, odnosno prostor za alkoholnu fermentaciju – u kojoj se obavlјa alkoholna fermentacija šire, odnosno klјuka;
4) prostor za negu i čuvanje vina – u kome se obavlјa obrada, nega i finalizacija vina, odležavanje vina u drvenim, odnosno bariknim buradima ili bocama i čuvanje (skladištenje) vina;
5) prostor za proizvodnju specijalnih vina – ako se proizvođač bavi proizvodnjom specijalnih vina;
6) prostor za proizvodnju drugih proizvoda – ako se proizvođač bavi proizvodnjom drugih proizvoda;
7) prostor za pranje, punjenje i etiketiranje ambalaže – u kojem se obavlјa pranje ambalaže, razlivanje, odnosno punjenje vina u originalno pakovanje, zatvaranje, etiketiranje, kao i obeležavanje vina sa geografskim poreklom evidencionim markicama;
8) prostor za pakovanje i skladištenje – u kojem se obavlјa pakovanje u pojedinačnu, zbirnu i transportnu ambalažu i skladištenje pre stavlјanja u promet.
Podovi i zidovi prostora za preradu grožđa, vrionice i prostora za punjenje vina u originalno pakovanje moraju biti od vodootpornog materijala koji se može lako čistiti i prati.

III. Uslovi u pogledu opreme, sudova i uređaja

Član 11.

Oprema i uređaji koji se koriste u proizvodnom pogonu treba da se održavaju u ispravnom stanju i da budu izrađeni od materijala čvrstog, neporoznog, neapsorbujućeg i otpornog na koroziju, koji ne sme da stupa u reakciju sa bilo kojim sastojkom proizvoda, jedinjenja za pranje i dezinfekciju ili sredstva za održavanje ili od drveta.

Za izradu opreme, sudova, odnosno uređaja ili njihovih delova koji dolaze u dodir sa grožđem, širom, klјukom, vinom, odnosno drugim proizvodima, kao i sirovinama za proizvodnju specijalnih vina ne može da se koristi materijal koji u sebi sadrži bakar, kadmijum, antimon, aluminijum, olovo i njegove legure ili druge toksične metale.

Proizvođač treba da obezbedi vagu za merenje grožđa, koja je overena u skladu sa propisima kojima se uređuje baždarenje uređaja.

Član 12.

Oprema u proizvodnom pogonu mora da bude odgovarajućeg kapaciteta, u zavisnosti od količine grožđa koja se prerađuje i količine šire, vina, odnosno drugih proizvoda koji se proizvode.
Proizvođač u proizvodnom pogonu mora da ima mulјaču, pumpu i filter.

Ako proizvođač puni vino u originalno pakovanje, u proizvodnom pogonu mora da ima uređaj za punjenje, odnosno zatvaranje ili zaklјučen ugovor o zakupu, odnosno korišćenju tog uređaja sa njegovim vlasnikom.

Ako proizvođač koristi povratnu ambalažu, u proizvodnom pogonu mora da ima uređaj za pranje boca.

Ako proizvođač proizvodi neku od vrsta specijalnih vina, odnosno drugih proizvoda, u proizvodnom pogonu mora da ima opremu i uređaje neophodne za proizvodnju te vrste specijalnog vina, odnosno drugog proizvoda.

Član 13.

Proizvođač u proizvodnom pogonu mora da ima odgovarajuće sudove čiji kapacitet odgovara količini šire, vina, odnosno drugih proizvoda koji se proizvode.

Sudovi za alkoholnu fermentaciju šire i klјuka, negu i čuvanje vina i drugih proizvoda, kao i za transport vina i drugih proizvoda, mogu biti drveni, od nerđajućeg čelika, plastični, betonski sudovi izolovani slojem, odnosno sredstvima za izolaciju, stakleni i dr, odnosno od materijala kojima se obezbeđuje očuvanje kvaliteta i senzornih osobina šire, vina, odnosno drugih proizvoda.

Sudovi treba da imaju naznačenu, odnosno utvrđenu nazivnu vrednost u skladu sa propisima kojim se uređuje baždarenje.

Sudovi u kojima se skladišti (čuva) vino koje se prodaje u rinfuzi treba da imaju ugrađenu nivokaznu cev za merenje zapremine suda.

IV. Uslovi u pogledu stručnog kadra

Član 14.

U pogledu stručnog kadra, proizvođač mora da ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu sa stečenim visokim, odnosno višim obrazovanjem u naučnoj oblasti biotehničkih nauka prema studijskom programu, odnosno nastavnom planu i programu čiji sadržaj obuhvata preradu grožđa, proizvodnju vina, odnosno alkoholnu fermentaciju, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima proizvodnje šire, vina, odnosno drugih proizvoda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, proizvođač koji ima godišnji obim proizvodnje do 30.000 litara šire, vina, odnosno drugih proizvoda, u pogledu stručnog kadra mora da ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu sa stečenim najmanje srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju i najmanje šest meseci radnog iskustva na poslovima proizvodnje šire, vina, odnosno drugih proizvoda.

Proizvođač – preduzetnik može da obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje preko drugog pravnog lica koje je registrovano za pružanje usluga u polјoprivredi i ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu koje u pogledu stručne spreme i radnog iskustva ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

V. Završna odredba

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">