Reklama
Na snazi od 25.04.2019.
Primena od 25.04.2019.
Prethodnik Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće 33/1987
Izmene * i crvenim fontom su označene izmene u odnosu na prethodnu verziju.

Član 1.

Ovim pravilnikom se propisuje higijenska ispravnost vode za piće koja služi za javno snabdevanje stanovništva ili za proizvodnju namirnica namenjenih prodaji (u dalјem tekstu voda za piće).

Član 2.

Pojmovi upotreblјeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
1. javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje iz sopstvenih objekata preduzeća i drugih pravnih lica i preduzetnika koji proizvode i/ili vrše promet životnih namirnica i snabdevanje javnih objekata (obrazovno-vaspitne organizacije, turističko-ugostitelјske, saobraćajne i dr.);
2. ekvivalentni stanovnik (ES) jeste potrošnja vode od 150 litara na dan;
3. prirodne vode zatvorenih izvorišta su: higijenski kaptirana prirodna vrela i izvori (česme); podzemne vode koje na površinu izbijaju pod povećanim pritiskom (arteški bunari) ili se mehanički izvlače pomoću zatvorenih higijenskih sistema (subarteški bunari); podzemne vode higijenski kaptirane za vodovodne sisteme;
4. prirodne vode otvorenih izvorišta su: nekaptirana vrela, izvori; vodotoci I i II klase, jezera i akumulacije, ako se koriste za snabdevanje vodom za piće; norton-pumpe (crpke), kopani bunari i cisterne;
5. prirodna voda u originalnoj ambalaži (u dalјem tekstu: flaširana prirodna voda za piće) jeste voda izvanrednih prirodnih fizičko-hemijskih, mikrobioloških i radioloških osobina, koja se iz higijenski kaptiranog izvora obezbeđenog sanitarno-zaštitnim zonama, neposredno na izvoru puni u sterilnu ambalažu bez prethodnog prečišćavanja i dezinfekcije, izuzev dezinfekcije radijacijama;
6. akumulacija je veštački izgrađen sistem za sakuplјanje vode, koja se koristi za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće posle odgovarajućeg prečišćavanja i dezinfekcije;
7. zone i pojasevi sanitarne zaštite obuhvataju prostor koji se utvrđuje oko izvorišta za snabdevanje vodom za piće (bunari i kaptaže za zahvatanje podzemne vode, zahvat sa rečnog toka i akumulacije), uređaja za prečišćavanje, rezervoara i glavnog cevovoda u cilјu zaštite kvaliteta vode za piće od namernog ili slučajnog zagađenja, kao i drugih štetnih uticaja.
8. izvorište je mesto na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor; kaptažni bunar; deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo);
9. cevni bunar je svaki bunar iz koga se voda dobija pobijanjem izbušene cevi u tlo koja ulazi u vodonosni sloj;
10. arteški bunar je cevni bunar iz koga voda prirodno izbija iznad površine zemlјe;
11. subarteški bunar je cevni bunar iz koga se voda odgovarajućim sistemom izvlači pod propisanim higijenskim uslovima iznad površine zemlјe;
12. kopani bunar je objekat za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće koji nastaje kopanjem zemlјišta do vodonosnog sloja i koji je ozidan kamenom ili ciglom i obložen slojem gline deblјine do 30 cm ili betonskim prstenovima, tako da je nepropustlјiv do vodonosnog sloja iz koga se voda koristi;
13. novi zahvat vode je izvorište koje se planira za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće ili se uklјučuje u postojeći vodovod;
14. uređaji za popravku kvaliteta vode su uređaji koji se koriste za popravku fizičkih, fizičko-hemijskih, hemijskih, mikrobioloških, bioloških i radioloških osobina sirove vode da bi se koristila kao voda za piće.
15. cisterna je objekat za snabdevanje vodom za piće koji ima najmanje nakapnu površinu, filter za prečišćavanje vode i rezervoar;
16. uređaji za dezinfekciju vode su uređaji kojima se primenom hemikalija i fizičkih metoda obezbeđuje propisani mikrobiološki kriterijumi za vodu za piće;
17. kaptaža je građevinski objekat kojim se na higijenski način zahvata izvorska – podzemna, površinska i atmosferska voda radi javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće;
18. vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima najmanje uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu;
19. vodovodna mreža je sistem cevi za odvod vode od kaptaže ili uređaja za prečišćavanje vode do rezervoara i od rezervoara do potrošača vode za piće. Hidranti i ventili su sastavni deo vodovodne mreže;
20. uzorak vode je količina vode uzeta jednokratno, na jednom mestu, po propisanoj metodologiji radi laboratorijskog ispitivanja;
21. uzorkovanje vode za piće je postupak za uzimanje propisanih količina vode za laboratorijsku analizu iz pojedinih objekata za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće;
22. pregled vode za piće je određivanje organoleptičkih i drugih osobina i labaratorijska analiza radi utvrđivanja njene higijenske ispravnosti u propisanim vremenskim razmacima;
23. higijensko-epidemiološke indikacije postoje kad usled tehničkog stanja objekta za snabdevanje vodom, stanja okoline, elementarnih nepogoda i epidemiološke situacije, postoji mogućnost da dođe do zagađenja vode mikrobiološkim, fizičkim, hemijskim i radiološkim činiocima;
24. akcidentno zagađenje vode je nagli prodor zagađujuće supstancije ili agensa u izvorište ili objekat za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće koji je nastao kao posledica čovekove aktivnosti u količinama koje predstavlјaju opasnost po zdravlјe lјudi;
25. vanredno stanje je stanje posle elementarne i druge nepogode ili posle akcidentnog zagađivanja izvorišta ili vodovoda koje proglasi nadležni organ i organizacije, kad se mogu primeniti norme za vodu za piće koje se primenjuju u vanrednim prilikama.

Član 3.

Higijenski ispravna voda za piće je voda koja odgovara u pogledu;
1. mikrobioloških osobina – normama navedenim u Listi I Mikrobiološke osobine vode za piće u redovnim prilikama i Listi II. Mikrobiološke osobine vode za piće u vanrednim prilikama;
2. hemijskih supstancija – normama navedenim u Listi III, a, b i c. Maksimalno dopuštene koncentracije neorganskih, organskih hemijskih supstancija i pesticida u vodi za piće;
3. ostataka koagulacionih i flokulacionih sredstava – normama navedenim u Listi IV. Dozvolјene koncentracije koagulacionih i flokulacionih sredstava u vodi za piće;
4. ostataka dezinfekcionih sredstava i sporednih proizvoda dezinfekcije – normama navedenim u Listi V. Dozvolјene koncentracije dezinfekcionih sredstava i sporednih proizvoda dezinfekcije;
5. fizičkih, fizičko – hemijskih i hemijskih osobina – normama navedenim u Listi VI. Fizičke, fizičko – hemijske i hemijske osobine vode za piće;
6. fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih osobina – normama navedenim u Listi VII. Maksimalno dopuštene vrednosti fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih parametara u vodi za piće u vanrednim prilikama;
7. radioloških osobina – normama navedenim u Listi VIII. Dozvolјeni nivo ukupne alfa-aktivnosti i ukupne beta-aktivnosti;
8. fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih osobina, normama navedenim u listi IH Fizičke, fizičko-hemijske i hemijske osobine flaširane prirodne vode za piće;
9. hemijskih osobina flaširane prirodne vode za piće – normama navedenim u listi H. Maksimalno dopuštene koncentracije hemijskih supstancija u flaširanoj prirodnoj vodi za piće;*
10) hemijskih supstancija – normama navedenim u Listi XIa, b i c. Maksimalno dopuštene koncentracije neorganskih, organskih hemijskih supstancija i pesticida u vodi za piće za vreme vanrednog stanja;*
11) ostataka koagulacionih i flokulacionih sredstava – normama navedenim u Listi XII. Dozvolјene koncentracije koagulacionih i flokulacionih sredstava u vodi za piće za vreme vanrednog stanja;*
12) ostataka dezinfekcionih sredstava i sporednih proizvoda dezinfekcije – normama navedenim u Listi XIII. Dozvolјene koncentracije dezinfekcionih sredstava i sporednih proizvoda dezinfekcije za vreme vanrednog stanja;*
13) fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih osobina – normama navedenim u Listi XIV. Maksimalno dopuštene vrednosti fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih parametara u vodi za piće za vreme vanrednog stanja;*
14) radioloških osobina – normama navedenim u Listi XV. Dozvolјeni nivo ukupne alfa-aktivnosti i ukupne beta-aktivnosti za vreme vanrednog stanja;*
15) bojnih otrova – normama navedenim u Listi XVI. Dozvolјene koncentracije bojnih otrova u vodi za piće u uslovima ratnog stanja.*
Liste I, II, III-a, b, c, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, a b, c, XII, XIII, XIV, XV i XVI odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.*
*Službeni list SRJ, broj 44/1999

Član 4.

Higijenska ispravnost vode za piće utvrđuje se: osnovnim (A) i periodičnim pregledom (B), pregledom vode iz novih zahvata (V) i pregledom na osnovu higijensko-epidemioloških indikacija (G).

Pregledi, u smislu stava 1. ovog člana, obuhvataju mikrobiološke, biološke, fizičke, fizičko-hemijske i hemijske pokazatelјe date u tabelama 1, 2. i 3. koje su odštampane u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni deo.

Član 5.

Higijenska ispravnost vode iz vodovoda za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće i iz sopstvenih objekata organizacija koje proizvode ili prerađuju namirnice na industrijski način utvrđuje se sistematskim vršenjem osnovnih i periodičnih pregleda sirove vode u jednakim razmacima u toku meseca, odnosno godine zavisno od broja ekvivalentnih stanovnika, i to:

(ES) Mesečno osnovni Godišnje periodič. Ukupno godiš. osnovni Ukupno godiš. period. Ukupno
do 5000 1 1 11 1 12
5001-10000 2 1 23 1 24
10001-50000 3 1 35 1 36
50001-100000 6 2 70 2 72
100001-200000 10 4 116 4 120
200001-400000 15 6 174 6 180
više od 400000 30 12 348 12 360

Prilikom svakog pregleda vode iz vodovoda uzorci vode se uzimaju:

1) iz svakog izvorišta – ako su izvorišta direktno vezana na vodovodnu mrežu, ili iz sabirnog voda, odnosno iz rezervoara sirove vode – ako su povezana u jedan sistem;
2) iz rezervoara vode za piće;
3) iz vodovodne mreže, a broj tačaka se određuje zavisno od broja ekvivalentnih stanovnika, i to:

Broj ekvival. stanov. (ES): do 10.000 10.001
50.000
50.001
100.000
100.001
200.000
200.001
400.000
400.001
600.000
Tačke na mreži 2 5 7 10 12 15

Za vodovode kapaciteta većeg od 600.000 ES uzimaće se na svakih sledećih 200.000 ES još po jedan uzorak.

Ako se u sabirnom vodu ili rezervoaru osnovnim pregledom utvrdi odstupanje od vrednosti koje su propisane ovim pravilnikom, uzorci se, radi identifikacije zagađenog izvorišta, uzimaju iz svakog izvorišta.

Član 6.

Pregled vode iz arteških bunara i drugih objekata za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće, ukoliko ne postoje vodovodni sistemi vrši se godišnje, prema broju stanovnika koji se snabdevaju iz svakog takvog objekta i prema vrsti objekta, i to:

Broj stanovnika Osnovni pregledi Periodični pregledi Ukupno
art. bun. ost. obj. art. bun. ost. obj. art. bun. ost. obj.
Do 1.000 4 4 2 2 6 6
1.001-5.000 5 6 2 2 7 8

Član 7.

U objektima za snabdevanje vodom obrazovno-vaspitnih organizacija vrše se u toku školske godine četiri osnovna pregleda vode za piće. Za vreme raspusta pregled se vrši na 15 dana pre početka nastave. U objektima za rekreativnu nastavu, odmor dece i omladine i u omladinskim naselјima vrše se četiri osnovna i dva periodična pregleda za vreme korišćenja objekata.

U javnim objektima (turističko-ugostitelјski i saobraćajni) i u objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica koji se sanbdevaju vodom iz sopstvenih objekata pregled vode vrši se prema broju ekvivalentnih stanovnika iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika.

Član 8.

Voda za piće koja se flašira pregleda se na sledeći način:
1) voda sa izvora i iz ambalažnih sudova pregleda se prema broju ekvivalentnih stanovnika, u skladu sa odredbama člana 6. ovog pravilnika;
2) za pregled flaširane vode iz prometa (prodaje) uzimaju se dva pakovanja, ako se u prodaji ili skladištu nalazi do 500 ambalažnih jedinica i još jedno pakovanje na svakih 500 ambalažnih jedinica. U tim uzorcima vrši se osnovni pregled vode.

Član 9.

Ako se pri osnovnom pregledu vode za piće utvrdi odstupanje u pogledu mikrobioloških osobina, istraživaće se i patogeni mikroorganizmi vrste salmonela i šigela, i to:
1) u prečišćenoj i dezinfekovanoj vodi – kad je najverovatniji broj ukupnih koliformnih bakterija veći od 10 u 100 ml, odnosno kad se izbroji više od 5 kolonija membran-filtar-metodom;
2) u prirodnoj vodi zatvorenih izvorišta – kad je najverovatniji broj ukupnih koliformnih bakterija veći od 15 u 100 ml ili kad se izbroji više od 10 kolonija membran-filtar-metodom;
3) u vodi iz vodovoda – ako se utvrdi odstupanje kod više od 20% uzoraka vode uzetih za jedan pregled, a u vodi iz ostalih objekata za sanbdevanje vodom – ako postoji higijensko – epidemiološka indikacija.

Član 10.

U toku studijsko-istraživačkih radova u novim zahvatima vode za izgradnju ili rekonstrukciju vodovoda, pregled vode vrši se najmanje četiri puta godišnje u hidrološkoj godini u karakterističnim periodima u najmanje dve ovlašćene laboratorije, u obimu navedenom pod (V) u tabelama iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 11.

Ako postoji higijensko-epidemiološka indikacija da je došlo ili da može doći do zagađenja vode za piće, osim pokazatelјa navedenih u tabelama 1, 2. i 3. u koloni pod (G), određuju se i pokazatelјi koje zahteva higijensko-epidemiološka indikacija.

Član 12.

U slučaju akcidentnog zagađenja izvorišta i vode za piće koje se postojećim i uobičajenim postupcima prerade vode ne može otkloniti, a ne postoji rezervno izvorište ni mogućnost da se na drugi način obezbedi voda za piće, može se koristiti voda u kojoj je količina pojedinih supstancija do 20% veća od vrednosti* propisanih ovim pravilnikom s tim da njihova koncentracija nije štetna po zdravlјe lјudi, i to najduže sedam dana od dana zagađenja.
*Službeni list SRJ, broj 44/1999

Član 13.

Koncentracije pesticida u vodi za piće utvrđuju se u novim zahvatima i u slučaju higijensko-epidemioloških indikacija prema Listi IIIc.

Član 14.

Utvrđivanje radioaktivnih materija u vodi za piće vrši se periodično ako je u odnosu na prirodni fon povećana vrednost radio-aktivnosti, utvrđene za to područje, određivanjem ukupne alfa i beta-aktivnosti prema Listi VIII.

Ako ukupna alfa i beta-aktivnost, uklјučujući i niskoenergetske čestice beta-emisije („H”S) prelazi dozvolјeni nivo, određuje se i sadržaj pojedinih radionuklida, u skladu s propisom o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije životne sredine i o vršenju dekontaminacije.

Član 14a.*

Za vreme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti voda za piće koja sadrži bojne otrove u koncentracijama iz Liste HVI može se upotreblјavati najduže sedam dana, u količini do tri litra dnevno.*
*Službeni list SRJ, broj 44/1999

Član 15.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Službeni list SFRJ”, br. 33/87.)

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SRJ”.

Tabela 1 MIKROBIOLOŠKI POKAZATELjI PO VRSTAMA LABORATORIJSKIH PREGLEDA

Osnovni (A) Periodični (B) Novi zahvati vode (V) Higij. epidem. indikac. (G)
1. Ukupne koliformne bakterije 1. Ukupne koliformne bakterije 1. Ukupne koliformne bakterije 1. Ukupne koliformne bakter.
2. Koli. bak. fekal. porek. 2. Kolif. bakt. fekal. porekla 2. Kolif. bakt. fekal. porekla 2. Kolif. bakt. fekalnog porek.
3. Ukup. broj aerobnih mezofilnih bakterija 3. Ukup. broj aerobnih mezofilnih bakterija 3. Ukup. broj aerobnih mezofilnih bakterija 3. Ukupan. broj aerobnih mezofilnih bakterija
4. Streptokoke fekalnog porekla 4. Streptokoke fekalnog porekla 4. Streptokoke fekalnog porekla 4. Streptokoke fekalnog porekla
5. Sulfitoredukujuće klostridije 5. Sulfitoredukujuće klostridije 5. Sulfitoredukujuće klostridije 5. Sulfitoredukujuće klostridije
6. Proteus-vrste 6. Proteus-vrste 6. Proteus-vrste 6. Proteus-vrste
7. Pseudomonas aeruginosa 7. Pseudomonas aeruginosa 7. Pseudomonas aeruginosa 7. Pseudomonas aeruginosa
8. Enterovirusi 1 8. Enterovirusi 3 8. Patogeni mikroorganizmi prema higijensko-epidemiol. indikacijama
9. Bakteriofagi 1 9. Feruginoze 2 9. Enterovirusi 1
10. Crevne protozoe i helminti i njihovi razvojni oblici 10. Bakteriofagi 3
11. Crevne protozoe 3 i helminti i njihovi razvojni oblici

1) Samo iz površinskih voda, prema higijensko-epidemiološkim indikacijama.
2) Kvalitativno, ako u vodi ima gvožđa i mangana iznad MDK.
3) Iz površinskih voda, voda izdani i karstnih vrela.

Tabela 2 BIOLOŠKI POKAZATELJI PO VRSTAMA LABORATORIJSKIH PREGLEDA

Osnovni (A) Periodični (B) Novi zahvati vode (V) Higijensko epidemiološke indikacije (G)
biološki indikatori biološki indikatori biološki indikatori
– alge, zooplankton i dr. organizmi – alge, zooplankton i dr. organizmi – alge, zooplankton i dr. organizmi

* Samo iz površinskih voda.

Tabela 3 FIZIČKI, FIZIČKO-HEMIJSKI, HEMIJSKI I RADIOLOŠKI POKAZATELJI PO VRSTAMA LABORATORIJSKOG PREGLEDA

Osnovni (A) Periodični (B) Novi zahvati4 vode (V) Higijnsko-epidemiološke indikacije (G)
Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
Boja Boja Boja Boja
Miris Miris Miris Miris
Ukus Ukus Ukus
Mutnoća Mutnoća Mutnoća Mutnoća
Tvrdoća
pH pH pH pH
Utroš. KMnO4 Utroš. KMnO4 Utroš. KMnO4 Utroš. KMnO4
Ostat. ispar. Ostat. ispar. Ostat. ispar.
Elektr. prov. Elektr. prov. Elektr.prov.
Amonijak Amonijak Amonijak Amonijak
Rezidua dez. sredstva Rezidua dez. sredstva Rezidua dez. sredstva Rezidua dez. sredstva
Hloridi Hloridi Hloridi Hloridi
Nitriti Nitrati Nitrati Nitrati
Nitrati Deterdženti1 (anjonski i katjonski) Deterdžent (anjonski i katjonski) Ostali pokazatelji prema higijensko-epidemiološ. indikacijama
Fluoridi2 Nitriti Nitriti
Ostat. ispar. Gvožđe Gvožđe
Elektr. prov. Mangan Mangan
Gvožđe3 Fenoli1 Fenoli
Mangan3 Fluoridi Fluoridi
Sredstva za koagulalaciju i flokulaciju Olovo
Specifične materije koje se očekuju Sulfati
Aluminujum
Bakar
Dezinfekciona sredstva i sporedni proizvodi dezinfekcije Cijanidi
Cink
Ugljen dioksid
Ortofosfati
Mineralna ulja % saturacije kiseonikom Hrom (ukupni)
Kadmijum % saturacije kiseonikom
Nikl
Specifične materije koje se očekuju Selen
Natrijum
Kalijum
Kalcijum
Magnezijum
Pesticidi
Policiklični aromatični ugljovodonici PCB, PCT
Arsen
Sporedni proizvodi dezinfekcije
Živa
Ukupni organski ugljenik
Ukupna alfa-aktivnost
Aromatični ugljovodonici
Mineralna ulja
Ulja i masti
Alkalitet
Tvrdoća (ukupna)
Ukupna beta-aktivnost
Specifične materije koje se očekuju

1. Iz površinskih voda, voda izdani i karstnih vrela.
2. U vodovodima u kojima se fluoridiše voda
3. Gvožđe i mangan određuje se kod vodovoda koji su u prethodnoj godini imali više od 5% uzoraka vode sa vrednostima iznad maksimalno dozvolјene koncentracije.
4. Najmanje jedan pregled na 3 godine ili ukoliko ukazuju higijensko-epidemiološke inidikacije.

Lista I MIKROBIOLOŠKE OSOBINE VODE ZA PIĆE

Red. broj Vrsta mikroorganizama Prečišćena i dezinfikovana voda i flaširana voda na izvoru Prirodna voda
zatvorena izvorišta otvorena izvorišta
1. Bakterije salmonela vrste, šigela vrste, vibrio-kolere i drugi patogeni mikroorganizmi koliformne bakterije i streptokoke fekalnog porekla, proteus-vrste, pseudomonas aeruginosa
2. Crevne protozoe, crevni helminti i njihovi razvojni oblici Ne sme da sadrži
3. Vibrioni
4. Bakteriofagi
5. Alge i drugi organizmi koji mogu da izmene izgled, miris i ukus vode
6. Aerobne mezofilne bakterije na agaru posle inkubacije od 48 časova na 310,16 K (37 o C) u 1 ml vode do 10* 100 300
7. Ukupne koliformne bakterije određene kao najverovatniji broj u 100 ml vode (MPN) do 0 10 100
Ukupne koliformne bakterije određene membran-filtar-metodom u 100 ml do 0 5 10
8. Sulfitoredukujuće klostridije u 100 ml vode do 0 1 10
9. Broj infektivnih jedinica enterovirusa u 10 l vode nijedna jedna jedna

*U flaširanoj prirodnoj vodi koja je u prometu i više od 12 sati posle punjenja dozvoljava se 50 aerobnih mezofilnih bakterija.

Lista II MIKROBIOLOŠKE OSOBINE VODE ZA PIĆE U VANREDNIM PRILIKAMA

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 1 ml Ukupan broj kolif. bakterija određ. kao najverovatniji broj u 100 ml
Prečišćena i dezinfek. voda i flaširana prirodna voda do 10 do 10
Hlorisana voda, bez obzira na poreklo do 100 do 20
Prirodna voda zatvorenih izvorišta do 100 do 50
Prirodna voda otvorenih izvorišta do 300 do 100

Lista IIIa MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE NEORGANSKIH MATERIJA U VODI ZA PIĆE (mg/l)

Naziv i oznaka hem. supstanc. Maksimalno dopuštena koncentracija redovne prilike
Amonijak (NH3 )1 0,5*
Antimon (Sb) 0,003
Arsen (As) 0,01
Bakar (Cu) 2,0
Barijum (Ba) 0,7
Bor (B) 1
Cijanidi (CN) 0,05
Cink (Zn) 3,0
Fluoridi (F) 1,2
Hrom ukupni (Cr) 0,05
Hloridi (Cl)1 250
Kadmijum (Cd) 0,003
Kalcijum (Ca) 200,0
Kalijum (K) 12,0
Magnezijum (Mg) 50,0
Mangan (Mn) 0,05**
Molibden (Mo) 0,07
Natrijum (Na) 200,0
Nikal (Ni) 0,02
Nitrati (NO 3 ) 50,0
Nitriti (NO 2 ) 0,03**
Olovo (Pb) 0,01
Selen (Se) 0,01
Živa (Hg) 0,001

* Za vodovode do 5.000 ES do 1 mg/l.
** Smatra se da je voda ispravna u slučaju da u 20 % merenja koja nisu uzastopna u toku godine vrednost koncentracije dostigne 0,1 mg/l, frekvencija merenja po važećem Pravilniku.
1 Službeni glasnik RS, broj 28/2019

Lista IIIb MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE ORGANSKIH SUPSTANCIJA U VODI ZA PIĆE (mg/l)

Supstancija Redovne prilike
Aromatični ugljovodonici
benzol 0,001
etilbenzol 0,002
ksilol 0,05
stirol 0,2
toluol 0,7
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)
ukupni 1 0,0002
benzo(a)piren 0,00001
Hlorovani alkani:
1,1 – dihloretan
1,2 – dihloretan 0,003
dihlormetan 0,02
1,1,1-trihloretan 2
ugljentetrahlorid 0,005
Hlorovani benzoli:
monohlorbenzol 0,3
1,2 – dihlorbenzol 1
1,3 – dihlorbenzol
1,4 – dihlorbenzol 0,3
trihlorbenzoli 0,02
Hlorovani eteni:
1,1 – dihloreten 0,03
1,2 – dihloreten 0,05
tetrahloreten 0,04
trihloreten 0,07
vinilhlorid 0,0005
Ostalo:
dialkiltini
di(2-etilheksil)
adipinat 0,08
di(2-etilheksil)
ftalat 0,008
epihlorhidrin 0,0004
etilendiamino-tetrasirćetna kiselina (EDTA) 0,2
heksahlorbutadien 0,0006
nitriltrisirćetna kiselina 0,2
tributilinoksin 0,002
mineralna ulja 4 0,01
ulja i masti 4 0,1
PCB 2 0,0005
fenoli 3 0,001
Deterdženti (anjonski) 0,1
Ortofosfati 0,15

1) Policiklični aromatični uglјovodonici (RAN), referentne supstancije:
– fluoranten
– benzo-3,4-fluoranten
– benzo-1,12-perilen
– benzo-11,12 fluoranten
– indeno-(1,2,3-cd)-piren

2) Odnosi se na: (2 hlorobifenil 2,3-diklorobifenil, 2,4,5-trihlorobifenil, 2,2,4,4-tetrahlorobifenil, 2,2,3,4,6-pentahlorobifenil, 2,2,4,4,5,,6-hensahlorobifenil, 2,2,3,3,4,4,6-heptahlorobifenil 2,2,3,3,5,5,6,6-antohlorobifenil)

3) Fenolne materije koje reaguju sa 4-amino antipirinom.

4) Posle ekstrakcije u uglјentetrahloridu.

Lista IIIc DOZVOLjENE KONCENTRACIJE PESTICIDA U VODI ZA PIĆE µg/l

Supstancije Redovne prilike
UKUPNO 0,5
alahlor 0,1
aldrin/dieldrin 0,03
atrazin 0,1
bentazon 0,1
DDT 0,1
2,4-D 0,1
heksahlor-benzol 0,01
heptahlor i heptahlor-epoksid 0,03
hlorotoluron 0,1
izoproturon 0,1
karbofuran 0,1
lindan 0,2
MCPA 0,1
metolahlor 0,1
molinat 0,1
pendimentalin 0,1
pentahlorfenol 0,1
permetrin 0,1
piridat 0,1
simazin 0,1
trifluralin 0,1
hlorfenoksin herbicidi drugačiji od 2,3-D i MCPA 2,4-D 0,1
dihlorprop 0,1

*Potrebno je određivati samo one pesticide koji se koriste i imaju uticaja na izvorište

Lista IV DOZVOLJENE KONCENTRACIJE KOAGULACIONIH I FLOKULACIONIH SREDSTAVA U VODI ZA PIĆE mg/l

Supstancija Redovne prilike
Aluminijum 0,2
Gvožđe 0,3
Akrilamid 0,00025
Epihlorhidrin 0,0004

Lista V DOZVOLJENE KONCENTRACIJE DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA I SPOREDNIH PROIZVODA DEZINFEKCIJE mg/l

Supstancija Redovne prilike
Dezinfekciona sredstva
hlor do
hlor-dioksid 0,4
Rezidua dezinfekcionog sredstva
rezidualni hlor, slobodni do 0,5
Sporedni proizvodi dezinfekcije
bromat 0,01
formaldehid 0,9
Halogenovani acetonitrili
– dibromacetonitril 0,1
– dihloracetonitril 0,09
– trihloracetonitril 0,001
hloralhidrat 0,01
hlorcizan (kao CN) 0,05
2,4,6-trihlorfenol 0,02
hlorit 0,2
hlorovane sirćetne kiseline
– dihlorsirćetna kiselina 0,05
– trihlorsirćetna kiselina
Trihalometani 0,1
– bromdihlormetan 0,0015*
– bromoform
– dibromhlormetan
– hloroform 0,04*

* Uzorci za ove parametre uzimaju se nakon bilo kog vremena delovanja hlora i na izlazu iz postrojenja za obradu vode.Vrednost za koncentraciju bromdihlormetana mogu se povećati na 0,025 mg/l, ukoliko se vrednost za koncentraciju hloroforma smanji na 0,03 mg/l.

Lista VI FIZIČKE, FIZIČKO-HEMIJSKE I HEMIJSKE OSOBINE VODE ZA PIĆE KOJE MOGU IZAZVATI PRIMEDBE POTROŠAČA

R. br. Parametri Maksimalno dopuštene vrednosti ili koncentracije
redovne prilike
prečišćena voda
1. Boja 5 stepeni kobalt platinske skale
2. Miris i ukus bez
3. Mutnoća do 1 NTU*
4. Koncentracija jona vodonika (pH) 6,8-8,5
5. Oksidabilnost (mg KMn04/1) 12
6. Provodljivost ( mScm, na 20 o C) 2.500
7. Temperatura Temperatura izvorišta ili niže
8. Rastvoreni kiseonik (% saturacije) 50***
9. Sulfati 250****
10. Vodoniksulfid bez*****
11. Ukupni organski ugljenik

* Za vodovode po 5000 stanovnika dozvolјena je mutnoća do 5 NTU (nefelometrijska jedinica mutnoće).
*** Ne odnosi se na podzemne vode.
**** Ne sme se osetiti miris.
***** Obavezan parametar kod postrojenja gde se vrši ozonizacija, kod ostalih postrojenja potrebno je uvesti ovaj parametar kao kontrolni za narednih 5 godina.
1 Službeni glasnik RS, broj 28/2019

Lista VII MAKSIMALNO DOPUŠTENE VREDNOSTI FIZIČKIH FIZIČKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH PARAMETARA U VODI ZA PIĆE U VANREDNIM PRILIKAM

Naziv parametra Jedinica mere Vrednost
Mutnoća NTU 6
Boja stepeni kobaltnoplatinske skale 50
Potrošnja KMn04 mgKMn04/1 12
Elektroprovodljivost na 293,16K(20 o C) mScm-1 2500
Zasićenost kiseonika na 293,16K(20 o C) % 50
Hlor, rezidualni slobodan* mg/l 1,0

*Kod voda dezinfekovanih hlorom ili preparatima hlora.

Lista VIII RADIOLOŠKE OSOBINE VODE ZA PIĆE DOZVOLJENI NIVO UKUPNE ALFA-AKTIVNOSTI I UKUPNE BETA-AKTIVNOSTI

Vrsta radioaktivnosti Bq/laib
Ukupna alfa-aktivnost 0,1
Ukupna beta-aktivnost 1,0

a Ako su specifične aktivnosti alfa i/ili beta nestabilnih radionuklida veće od naznačenih, neophodno je izvršiti detalјnu analizu sadražaja radionuklida.
b Veće vrednosti specifične aktivnosti alfa i/ili beta nestabilnih radionuklida ne znači automatski i nepodobnost vode za lјudsku upotrebu.

Lista IH FIZIČKE I FIZIČKO-HEMIJSKE OSOBINE FLAŠIRANE PRIRODNE VODE ZA PIĆE

R. br. Fizičke i fizičko-hemijske osobine Maksimalno dopuštene koncentracije
1. Temperatura – R 281, 16-185, 16
2. Miris bez
3. Ukus bez
4. Mutnoća koju prouzrokuju silikatna zemlja u 1l destilovane vode, mg do 2,5
– Mutnoća u nefelometrijskim jedinicama (NTU) do 0,6
5. Boja-stepeni kobalt-platinske skale 10
– voda koja sadrži huminske materije (najviše do 20 mg/l KMn04)
6. pH vrednost:
– u vodovodskoj vodi
– u ostalim vodama 6,8-8,5
7. Ukupni ostatak posle isparavanja na 378,16 K mg/l do 500
8. Suspendovane čvrste supstance
na 378,16 K, mg/l bez
9. Potrošnja kalijum-permanganata, mg/l KMnO do 5
– voda sa huminskim materijama
10. Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) iz K2Cr207, mg O:/l do 1
11. Elektrolitička provodljivost (Scm) pri 293,16 K do 500
12. Zasićenost kiseonikom na 293,16 K, m %

Lista H MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE HEMIJSKIH SUPSTANCIJA U FLAŠIRANOJ PRIRODNOJ VODI ZA PIĆE U mg/l

R. br. Naziv hemijskih supstancija Jedinica mere mg/l
1. Aluminijum Al 0,05
2. Amonijak 1 kao N 0,01
3. Antimon Sb 0,01
4. Arsen As 0,05
5. Azbest. broj vlakana/1 bez (+)
6. Azot po Kjeldalu bez N iz NO 2 i NO 3 0,02
7. Bakar Cu 0,1
8. Barijum Ba 0,1
9. Berilijum Be 0,0002
10. Bor B 1,0
11. Cijanidi CN bez
12. Cink Zn 0,1
13. Deterdženti-anjonski TBS (2) bez
– nejonogeni triton X-100 bez
14. Fenoli-hlorisane vode bez
– nehlorisane vode bez
– 2,4 dinitrofenol bez
15. Fluoridi F 1,0
16. Fosfati-orto, kao P 0,03
– poli-kao 0,0
17. Gvožđe Fe 0,05
18. Hlor, rezidualni slob. (4) Cl bez
19. Hloridi (5) Cl 25,0
20. Hrom (VI) Cr 0,05
– Hrom (III) Cr 0,10
21. Kadmijum Cd 0,005
22. Kalcijum Ca 100,0
23. Kalijum K 10,0
24. Kobalt Co
25. Magnezijum Mg 30,0
26. Mangan Mn 0,02
27. Mineralna ulja (6) bez
28. Molibden Mo
29. Natrijum Na 20,0
30. Nikl Ni 0,01
31. Nitrati, kao NO 2 5,0
32. Nitriti NO bez
33. Olovo Pb 0,05
34. Organohlorna jedinjenja osim pesticida, PCB i RST bez
35. Poliakrilamid bez
36. Policiklični aromatični
ugljovodonici (PAH) (7) bez
37. Polihlorobazni bifenili (PCB) i trifenili (RST) bez
38. Selen Se 0,01
39. Silikati SiO 2
40. Srebro Ag 0,01
41. Stroncijum Sc
42. Sulfati SO 4 25,0
43. Supstance rastvorene u hloroformu 0,1
44. Trihalometani (THM)18) bez
45. Ugljenik, ukupni organski (TOC) (9)
46. Ukupna ulja i masti (posle ekstrakcije u ugljen-tetra-hloridu ili 1,1,2-trihlortanu) bez
47. Uran U 0,05
48. Vanadijum V 0,001
49. Vodonik-sulfid (10) bez
50. Živa Hg 0,001

Napomena izdavača: Pravilnikom o dopuni Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik RS“, broj 44/1999) dodate su liste HIa, HIb, HIc, XII. XIII, XIV, XV i XVI (vidi Pravilnik – 44/1999-19).

Lista HIa MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE NEORGANSKIH MATERIJA U VODI ZA PIĆE ZA VREME VANREDNOG STANјA

Naziv i oznaka hem. supstanc. Maksimalno dopuštena
koncentracija (mg/l)
Amonijak (NH 3 ) 0,5*
Antimon (Sb) 0,003
Arsen (As) 0,01
Bakar (Cu) 3,0
Barijum (Ba) 1,0
Bor (B) 2,0
Cijanidi (CN) 0,1
Cink (Zn) 5,0
Fluridi (F) 3,0
Hrom ukupni (Cr) 0,05
Hloridi (Cl) 200
Kadmijum (Cd) 0,01
Kalijum (K) 12,0
Magnezijum (Mg) 50,0
Mangan (Mn) 0,2
Molibden (Mo) 0,5
Natrijum (Na) 150,0
Nikal (Ni) 0,05
Nitrati (NO 3 ) 75,0
Nitriti (NO 2 ) 0,05**
Olovo (Pb) 0,01
Selen (Se) 0,01
Živa (Hg) 0,001

* Za vodovode do 5.000 ES do 1 mg/l.

** Smatra se da je voda ispravna u slučaju da u 20% merenja koja nisu uzastopna u toku godine, vrednost koncentracije dostigne 0,1 mg/l frekvencija merenja po ovom pravilniku.

Lista HIb MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE ORGANSKIH SUPSTANCIJA U VODI ZA PIĆE ZA VREME VANREDNOG STANјA

Supstancija mg/l
Aromatični ugljovodonici:
benzol 0,001
etilbenzol 0,002
ksilol 0,05
stirol 0,2
toluol 0,7
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH):
ukupni 1 0,0002
benzo(a)piren 0,00001
Hlorovani alkani:
1,1-dihloretan
1,2-dihloretan 0,003
dihlormetan 0,02
1,1,1-trihloretan 2
ugljentetra-hlorid 0,005
Hlorovani benzoli:
monohlorbenzol 0,3
1,2dihlorbenzol 1
1,3dihlorbenzol
1,4dihlorbenzol 0,3
trihlorbenzoli 0,02
Hlorovani eteni:
1,1-dihloreten 0,03
1,2-dihloreten 0,05
tetrahloreten 0,04
trihloreten 0,07
vinilhlorid 0,0005
Ostalo:
dialkiltini
di(2-etilheksil)adipinat 0,08
di(2-etilheksil)ftalat 0,008
etilendiamino-tetrasirćetna kiselina (EDTA) 0,2
heksahlorbutadien 0,0006
nitriltrisirćetna kiselina 0,2
tributilinoksin 0,002
mineralna ulja 4 0,1
ulja i masti 4 0,1
PCB 2 0,0005
fenoli 3 0,001
Deterdženti (anjonski) 0,2
Ortofosfati 0,15

1) Policiklični aromatični uglјovodonici (PAH), referentne supstancije:
– fluoranten
– benzo-3,4-fluoranten -benzo-1,12-perilen
– benzo-11,12 fluoranten – indeno-(1,2,3-cd)-piren
2) Odnosi se na: (2 hlorobifenil 2,3-diklorobifenil, 2,4,5-trihlorobifenil, 2,2,4,4-tetrahlorobifenil, 2,2,3,4,6-pentahlorobifenil,2,2,4,4,5,6-hensahlorobifenil, 2,2,3,3,4,4,6-heptahlorobifenil 2,2,3.3,5,5,6,6-antohlorobifenil)
3) Fenolne materije koje reaguju sa 4-amino antipirinom.
4) Posle ekstrakcije u uglјentetrahloridu.

Lista XIc DOZVOLjENE KONCENTRACIJE PESTICIDA U VODI ZA PIĆE ZA VREME VANREDNOG STANјA

Supstancije m g/l
UKUPNO 0,5
alahlor 0,1
aldin/dieldrin 0,03
atrazin 0,1
bentazon 0,1
DDT 0,1
2,4-D 0,1
heksahlor-benzol 0,01
heptahlori heptahlor-epoksid 0,03
hlorotolurn 0,1
izoproturon 0,1
karbofuran 0,1
lindan 0,2
MCPA 0,1
metolahlor 0,1
molinat 0,1
pendimentalin 0,1
pentahlorfenol 0,1
permetrin 0,1
piridat 0,1
simazin 0,1
trifluralin 0,1
hlorfenoksinherbicidi drugačiji od 2,3-DiMCPA 2,4-D 0,1
dihlorprop 0,1

* Potrebno je određivati samo one pesticide koji se koriste i ima ju uticaja na izvorište.

Lista XII DOZVOLJENE KONCENTRACIJE KOAGULACIONIH I FLOKULACIONIH SREDSTAVA U VODI ZA PIĆE ZA VREME VANREDNOG STANJA

Supstancija mg/l
Aluminijum 0,2
Gvožđe 0,45
Akrilamid 0,00025
Epihlorhidrin 0,0004

Lista XIII DOZVOLJENE KONCENTRACIJE DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA I SPOREDNIH PROIZVODA DEZINFEKCIJE ZA VREME VANREDNOG STANJA

Supstancija mg/l
Dezinfekciona sredstva
hlor *
hlor-dioksid 0,6
Rezidua dezinfekcionog sredstva rezidualni hlor, slobodni 1,0
Sporedni proizvodi dezinfekcije bromat 0,01
formaldehid 0,9
Halogenovani acetonitrili
– dibromacetonitril 0,1
– dihloracetonitril 0,09
– trihloracetonitril 0,001
hloralhidrat 0,01
hlorcian (kao CN) 0,05
2,4,6-trihlorfenol 0,02
hlorit 0,2
hlorovane sirćetne kiseline
– dihlorsirćetna kiselina 0,05
– trihlorsirćetna kiselina
Trihalometani 0,1
– bromdihlormetan 0,0015**
– bromoform
– dibromhlormetan
– hloroform 0,04**

* Do dobijanja vrednosti za slobodni rezidualni hlor od 1,0 mg/l.
** Uzorci za ove parametre uzimaju se posle bilo kog vremena delovanja hlora i na izlazu iz postrojenja za obradu vode. Vrednost za koncentraciju bromdihlormetana mogu se povećati na 0,025 mg/l, ako se vrednost za koncentraciju hloroforma smanji na 0,03 mg/l.

Lista XIV MAKSIMALNO DOPUŠTENE VREDNOSTI FIZIČKIH, FIZIČKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH PARAMETARA U VODI ZA PIĆE ZA VREME VANREDNOG STANјA

Naziv parametra jedinica mere vrednost
Mutnoća NTU 6
Miris bez
Koncentracija jona vodonika pH 6,8-8,5
Temperatura o C temperatura izvorišta ili niža
Sulfati mg 250
Boja stepeni kobaltno-platinske skale 50
Oksidabilnost KMnO 4 mgKMnO 4 /l 12*
Elektroprovodljivost na
293,16K (20 o C) m Scm-1 2500
Zasićenost kiseonika na
293,16 K(20 o C) % 50**
Vodonik sulfid 0,005
Ukupni organski ugljenik ***

*AkojevrednostKMnO4iznad12mg/lvodasenesmehlorisati,većtrebakoristitidrugenačinedezinfekcije.
**Neodnosisenapodzemnevode.
***Obavezanparametarkodpostrojenjagdesevršiozonizacija,akodostalihkoristisekaokontrolniparametar.

Lista XV RADIOLOŠKE OSOBINE VODE ZA PIĆE DOZVOLjENI NIVO UKUPNE ALFA-AKTIVNOSTI I UKUPNE BETA-AKTIVNOSTI ZA VREME VANREDNOG STANјA

Vrsta radioaktivnosti Bq/l*
Ukupna alfa – aktivnost 0,1
Ukupna beta – aktivnost 1,0

* Veće vrednosti specifične aktivnosti alfa i/ili beta nestabilnih radionuklida ne znače i nepodobnost vode za lјudsku upotrebu. Ako su specifične aktivnosti alfa i/ili beta nestabilnih radionuklida veće od naznačenih, neophodno je izvršiti detalјnu analizu sadržaja radionuklida.

Lista XVI DOZVOLjENE KONCENTRACIJE BOJNIH OTROVA U VODI ZA PIĆE U USLOVIMA RATNOG STANјA

Grupa Naziv Maksimalno dozvoljena koncentracija (mg/l)
Bojni otrovi
Sarin 0,001
Soman ne dozvoljava se
I Tabun 0,015
a)* Nervno paralitički BOT i drugi inhibitori holinesteraze VX (0-etil-C-diizopropilaminoetil/-etilfosfotioat) 0,003
H-iperit 0,03
H-iperit 0,02
b) Plikavci, cijanidi i otrovi za privremeno onesposobljavanje Luizit 0,03
Cijanidi kao CN 0,2
BZ(hinuklidil benzilat) 0,05
2,4-D (dihlorfenoksi sirćetna kiselina) 0,5
II Herbicidi i defolijanti 2,4,5-T (trihlorfenoksi sirćetna kiselina) 0,5
Pikloram 0,1
Kakodilna kiselina 0,1
p-dioksin 10 -7 (g/l)
III Toksini biološkog porekla Botulinus A toksin 10 -9 (g/l)
Mikotoksin iz grupe trihocetana (T2, Nivalenol, deoksinivalenol i zearalenon) 0,01

* Ostale inhibitore holisteraze voda ne sme da sadrži u količini da inhibira više od 25% aktivnosti 0,01 IJ serumske humane holisteraze pri inkubaciji u dva ml ispitivane vode u toku 20 minuta pri pH 7,2 i temperaturi od 35 o C.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">