Reklama

Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet

Član 1.Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma i lista srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet.

Član 2.

Kriterijumi za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma dati su u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lista srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet data je u Prilogu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj: 110-00-93/2009-05 U Beogradu, 21. avgusta 2009. godine

MINISTAR

Dr Oliver Dulić

Prilog 1. – Kriterijumi za određivanje šta može biti ambalaža sa primerima za primenu kriterijuma

Pojam ambalaža se određuje prema sledećim kriterijumima:
(1) proizvod koji se smatra ambalažom ukoliko ispunjava definiciju pojma „ambalaža“ određenu u skladu sa zakonom bez obzira na druge funkcije koje ambalaža može da vrši, izuzev ako je ambalaža integralni deo proizvoda i neophodno je da sadrži, potpomaže i čuva proizvod za vreme životnog ciklusa, kao i svi elementi namenjeni za njegovo korišćenje, potrošnju ili zajedničko odlaganje;
(2) proizvod koji je projektovan i namenjen za punjenje na mestu prodaje i prodat predmet koji se može odložiti , napunjen ili projektovan i namenjen za punjenje na mestu prodaje smatra se ambalažom koja ispunjava funkciju ambalaže;
(3) komponente ambalaže i pomoćni elementi integrisani u ambalažu smatraju se kao deo ambalaže čiji su sastavni deo. Pomoćni elementi okačeni na ambalaži ili priloženi uz nju i koji vrše funkciju ambalaže jesu ambalaža, bez obzira da li su integralni deo ovog proizvoda, kao i svi elementi koji su namenjeni za zajedničko korišćenje ili odlaganje.

Pojedinačni primeri ambalaže u ovom prilogu predstavljaju ilustrativne primere primene ovih kriterijuma:

1. Ilustrativni primeri primene kriterijuma (1)
Ambalaža jeste:
Kutija za slatkiše Folija obmotana oko CD kutije
Ambalaža nije:
Saksija za cveće namenjena za smeštaj biljke za vreme njenog životnog ciklusa
Kutije za alat
Vrećice za čaj
Voskani omot oko sira
Omot kobasice

2. Ilustrativni primeri primene kriterijuma (2)
Ambalaža, projektovana i namenjena za punjenje na mestu prodaje:
Papirne i plastične vrećice za nošenje Plastični tanjiri i čaše Plastična folija za umotavanje hrane Kesica za sendvič Aluminijumska folija
Ambalaža nije:
Mešalica
Plastični pribor za jelo

3. Ilustrativni primeri primene kriterijuma (3)
Ambalaža jeste:
Oznake – etikete nakačene direktno na ambalažu ili priloženi uz nju
Delovi ambalaže
Četkica od maskara za trepavice koja je sastavni deo zatvarača maskare Nalepnice prikačene na drugim ambalažnim delovima Municija za heftanje amabalaže Plastični xepovi za držanje papira Merna doza koja je sastavni deo zatvarača za boce sa deterxentom

Prilog 2. – Lista srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet

SRPS EN 13427:2005

Naslov srpski
Apstrakt na srpskom Ambalaža -Zahtevi za primenu evropskih standarda u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada
Packaging -Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
16
Ovaj standard specificira zahteve za projektovanje ambalaže, putem korišćenja pet osnovnih EN standarda i jednog CEN izveštaja iz ambalaže i ambalažnog otpada, a u cilju smanjenja štetnog uticaja ambalažnog otpada na životnu sredinu i ispunjenja zahteva Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62 EC).

SRPS EN 13428:2005

Naslov srpski
Broj strana
Naslov engleski
Apstrakt na srpskom Ambalaža -Specifični zahtevi za izradu i sastav ­Sprečavanje nastajanja otpada smanjenom upotrebom sirovina
28
Packaging -Requirements specific to manufacturing and composition -Prevention by source reduction
Standard opširnije opisuje zahteve iz Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62 EC) koji se odnose na smanjenje upotrebljenih sirovina i minimizaciju opasnih materija u ambalaži. Utvrđuje se postupak za ocenjivanje ambalaže u cilju osiguravanja da je težina/zapremina ambalaže najmanja dovoljna uz održavanje funkcionalnih i ostalih zahteva.

SRPS EN 13429:2005

Naslov
Packaging -Reuse
engleski Apstrakt na srpskom Ovim standardom utvrđuju se zahtevi za ambalažu da bi se klasifikovala kao ponovo upotrebljiva. Takođe, postavljaju se kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima iz Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62 EC) vezanim za ponovno iskorišćenje ambalaže. Postupak za primenu ovog standarda je prikazan u EN 13427.

SRPS EN 13430:2005

Ambalaža -Zahtevi za ambalažu koja je ponovo iskoristiva
srpski
reciklažom materijala

Standard utvrđuje zahteve koje ambalaža treba da ispuni da bi se klasifikovala kao ponovo iskoristiva putem reciklaže 330 -Apstrakt materijala. Postupak za primenu ovog standarda je prikazan u
na srpskom EN 13427. U standardu je dato uputstvo za ocenjivanje ambalaže sa aspekta njene pogodnosti za reciklažu.

SRPS EN 13431:2005

330 -Apstrakt na srpskom Standard utvrđuje zahteve za ambalažu da bi se klasifikovala kao ponovno iskoristiva u obliku energije u skladu sa zahtevima Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62 EC). Definisani su termodinamički zahtevi za ambalažu da bi se mogla kontrolisano spakovati kao otpad uz iskorišćenje energije, ali se ne razmatra konverzija i dalje korišćenje proizvedene energije. Takođe, razmatraju se materijali, kombinacije materijala ili dizajn ambalaže koji mogu dovesti do problema tokom iskorišćenja energije.

SRPS EN 13432:2005

330 -Apstrakt na srpskom Ovim evropskim standardom utvrđuju se zahtevi i postupci za određivanje pogodnosti ambalaže za kompostiranje i aerobni tretmani. Standardom se određuju odredbe za preradu ambalaže u kontrolisanim uslovima postrojenja za tretman otpada. Ne uzima se u obzir ambalažni otpad koji se konačno odlaže ili nekontrolisano odlaže (smeće) u životnu sredinu.

SRPS EN 14311:2008

301 -Naslov srpski
302 -Naslov engleski
305 -Broj strana

330 -Apstrakt na srpskom
Ambalaža -Sistem obeležavanja i identifikacije materijala
Packaging -Marking and material identification system
8
Ovaj standard se bavi obeležavanjem ambalaže i identifikacijom ambalažnog materijala, kao što je opisano u članu 8. Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62 EC). U standardu su date preporuke koje su zasnovane na članu
10. Direktive 94/62/EC.

SRPS CR 13695-1:2008

Ovim izveštajem se daju smernice i uputstva za postizanje usaglašenosti ambalaže sa zahtevima datim u Direktivi o ambalaži i ambalažnom otpadu i to:-član 11.1 -maksimalna ukupna koncentracija za četiri teška metala (Pb, Cr, Hg i Cd) -Prilog II+član 9-minimizacija prisustva teških metala u ambalaži u cilju smanjenja njihivog prisustva u emisijama, pepelu i procednim vodama sa deponija. U izveštaju su dati primeri primene teških metala u raznoj ambalaži, kao i metode za određivanje njihovih koncentracija.

SRPS CEN/TR 13695-2:2008

330 -Apstrakt na srpskom Ovaj tehnički izveštaj se odnosi na zadnju fazu životnog ciklusa ambalaže -kontrolisano spaljivanje i odlaganje na deponije. Date su smernice i postupci za određivanje prisustva opasnih materija kao i identifikaciju minimizacije opasnih materija. Takođe, dati su predlozi za ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima iz Priloga A, stav 1. Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62EC).

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">