Reklama

I Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi za hranu za životinje (u daljem tekstu: proizvodi) koji moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu.

Član 2

Za proizvode za koje ovim pravilnikom nisu propisani kvalitet i drugi zahtevi primenjuju se zahtevi propisani ovim pravilnikom za grupu srodnim proizvoda.

Za proizvodnju iz stava 1 ovog člana, kao i za proizvode za koje je ovim pravilnikom izričito propisano, proizvođač je dužan da pre početka proizvodnje donese proizvođačku specifikaciju.

Proizvođačka specifikacija hraniva i dozvoljenih dodataka mora da sadrži kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje, vrstu i količinu upotrebljenih sirovina u odnosu na neto-količinu proizvoda i izveštaj o izvršenom ispitivanju pokazatelja kvaliteta proizvoda (zdravstvena ispravnost, organoleptičke, fizičke i hemijske karakteristike).

O donetim proizvođačkim specifikacijama proizvođač vodi evidenciju, koja mora da sadrži sledeće podatke:

1) evidencijski broj specifikacije;
2) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima;
3) datum donošenja proizvođačke specifikacije;
4) naziv i sedište proizvođača;
5) datum početka, proizvodnje prema proizvođačkoj specifikaciji;
6) datum izvršenog ispitivanja sastava proizvoda;
7) upotrebljene dodatke i njihov naziv, primer: antioksidans (BHT);
8) rok upotrebe;
9) način čuvanja.

Član 3

Proizvodi se stavljaju u promet u originalnom pakovanju, u ambalaži od materijala koji obezbeđuju očuvanje kvaliteta proizvoda do momenta otvaranja u roku upotrebe, osim ako za pojedine proizvode ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

Član 4

Svi proizvodi koji se stavljaju u promet u originalnom pakovanju, moraju na omotu, sudu ili etiketi za pojedinačno pakovanje imati deklaraciju koja sadrži sledeće podatke:

1) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima;
2) naziv i sedište proizvođača;
3) datum proizvodnje i rok upotrebe ili samo podatak „upotrebljivo do“;
4) neto količina (masa ili zapremina) proizvoda;
5) osnovne grupe hraniva proizvoda prema opadajućem redosledu količina, ako to ovim pravilnikom nije drugačije propisano;
6) upotrebljene dodatke i njihov naziv, primer: antioksidans (BHT), kao i njihovu količinu u relativnim ili apsolutnim jedinicama;
7) način upotrebe;
8) način čuvanja;
9) vrstu i količinu sredstava za denaturisanje;
10) druge podatke od interesa za potrošače.

Za proizvode koji se stavljaju u promet u rasutom stanju podaci iz stava 1 ovog člana moraju se nalaziti na kontejneru i na dokumentaciji koja prati pošiljku u transportu. Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna, čitka i neizbrisiva.

Slova kojima su odštampani naziv proizvoda i naziv proizvođača moraju biti veća od slova kojima je odštampan tekst deklaracije.

Deklaracija ne sme da sadrži oznake (nazive, slike, crteže i dr.) koje bi mogle dovesti u zabludu potrošača u pogledu porekla i kvaliteta proizvoda.

Član 5

Pored podataka iz člana 4 ovog pravilnika deklaracija mora da sadrži:

1) za hraniva za koja je predviđena kategorija kvaliteta – oznaku kvaliteta;
2) za hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja:

a) vrstu i količinu upotrebljenog nosača;
b) naziv i količinu dodatnog neproteinskog azotnog jedinjenja;
v) proteinski ekvivalent hraniva;

3) za osušen stočni kvasac – podatak o vrsti kvasca i podlozi na kojoj je proizveden;

4) za smeše:

a) osnovne sastojke prema redosledu zastupljenosti;
b) naziv neproteinskog azotnog jedinjenja, udeo mase neproteinskog azotnog jedinjenja i proteinski ekvivalent iz neproteinskog azota, ako se u smeši nalaze neproteinski izvori azota;
v) hemijski sastav smeše, i to sadržaj vode, sirovih proteina, sirovih masti, sirove celuloze, sirovog pepela (u daljem tekstu: proteini, masti, celuloza i pepeo), kalcijuma (Ca), fosfora (P) i natrijuma (Na);
g) (brisana);
d) reči „izrađeno po proizvođačkoj specifikaciji“, za predsmeše i smeše proizvedene po proizvođačkoj specifikaciji;

5) za predsmeše-vrstu upotrebljenog nosača, kao i količina Ca, P, Na, Mg i S, ako su ovi dodati.

Član 6

Ako proizvode ne pakuje proizvođač, deklaracija mora, osim podataka iz čl. 4 i 5 ovog pravilnika, da sadrži i naziv i sedište preduzeća koje proizvod pakuje.

Deklaracija za proizvod koji je uvezen, pored podataka iz čl. 4 i 5 ovog pravilnika, mora da sadrži i naziv zemlje porekla.

Član 7

Ako neto količina proizvoda koji se stavlja u promet u originalnom pakovanju ne prelazi više od 100 g, odnosno 100 ml, deklaracija mora da sadrži samo: naziv proizvoda, naziv i sedište proizvođača ili preduzeća koje proizvod pakuje, neto količinu proizvoda, osnovne sirovine i dozvoljene dodatke, datum proizvodnje i rok upotrebe ili podatak „upotrebljivo do“.

Član 8

Ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno, zabranjeno je bojenje, zaslađivanje i aromatizovanje proizvoda hemijskim sredstvima, dodavanje proizvodima drugih hemijskih sredstava, hormona, sedativa i tireostatika i izlaganje proizvoda jonizujućim ili ultravioletnim zracima.

Član 9

Proizvodi se moraju u proizvodnji i prometu skladištiti, transportovati i čuvati na način kojim se obezbeđuje očuvanje njihovog kvaliteta do momenta otvaranja u roku trajanja, na način propisan ovim pravilnikom.

II Posebne odredbe

Hrana za životinje

Član 10

Pod proizvodima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se proizvodi dobijeni po utvrđenom tehnološkom postupku od odgovarajućih sirovina, i to u obliku:

1) hraniva;
2) predsmeše;
3) smeše;
4) dozvoljeni dodaci.

Hraniva

Član 11

Hraniva, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi biljnog, životinjskog i mineralnog porekla, proizvedeni prirodno ili industrijski, koji služe za ishranu životinja i proizvodnju predsmeša i smeša.

Hraniva, u smislu ovog pravilnika, svrstana u grupe, jesu:

1) zrnasta hraniva;
2) mlinski proizvodi od žita;
3) proizvodi industrije skroba;
4) proizvodi industrije alkohola i vrenja;
5) proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline;
6) proizvodi industrije ulja;
7) sušeni biljni proizvodi;
8) ostali biljni proizvodi;
9) hraniva životinjskog porekla;
10) hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja;
11) mineralna hraniva.

1. Zrnasta hraniva

Član 12

Zrnasta hraniva, u smislu ovog pravilnika, jesu žita, leguminoze, soja i druga zrna.

Član 13

Žita, u smislu ovog pravilnika, jesu sledeće vrste:

Redni broj Vrsta žita Opis žita
1 Pšenica Zrna kulturnih sorti pšenice (Triticum sativum, Triticum durum)
2 Prekrupa od pšenice Zdrobljeno i usitnjeno zrno pšenice
3 Raž Zrno kulturnih sorti raži (Secale cereale)
4 Ječam Zrno kulturnih sorti četvororednog ječma (Hordeum vulgare)
5 Ovas (zob) Zrno kulturnih sorti zobi (Avena sativa)
6 Sirak I (Milodura) Zrno kulturnih sorti sirka (Andropogon sorghum californicum) sa maks. 1% tanina
7 Pirinač Cela i lomljena zrna oljuštenog pirinča (Oryza sativa) sa najmanje 93% oljuštenih zrna
8 Lomljena zrna žita Sporedni proizvod pri kombajniranju, vršidbi i pripremi žita
9 Proso Zrno prosa (Pannicum milliaceum)
10 Kukuruz Zrno kukuruza (Zea mays)

Član 14

Žita moraju da ispunjavaju sledeće zahteve:

1) da su izgled i boja svojstveni vrsti žita;
2) da je zrno zrelo i svojstvenog mirisa;
3) da ne sadrže više od 14% vlage;
4) da ne sadrže više od 3% primesa, i to do 1% neorganskih primesa i do 2% organskih primesa, od čega do 0,4% može biti kukolja i glavnice i do 0,1% zrna korova štetnih po zdravlje životinja (Lolium temulentum, Lolium remotum, Datura stramonium) i glavničavih zrna;
5) da ne sadrže više od 3% pokvarenih zrna, od čega do 3% plesnivih zrna;
6) da ne sadrže više od 4% nagriženih zrna i da nemaju živih insekata;
7) da ne sadrže više od 5% lomljenih, šturih i proklijalih zrna, od čega do 1% zrna oštećenih veštačkim sušenjem, sem kukuruza kod koga je dozvoljeno do 8% lomljenih zrna i do 2% šturih i proklijalih;
8) da ne sadrže više od 10% primesa iz tač. 4 do 7 ovog člana, sem kukuruza gde je dozvoljeno do 14% primesa.
Primesama se ne smatraju zrna drugih žita ako njihovo učešće nije veće od 10%.

Član 15

Kukuruzni klip mora da ispunjava sledeće zahteve:

1) zrno mora biti zdravo i bez znakova plesni;
2) da ne sadrži više od 14% vlage;
3) odnos zrna i oklaska mora biti najmanje 78%:22%.

Član 16

Leguminoze, u smislu ovog pravilnika, jesu sledeće vrste:

Redni broj Vrsta leguminoze Opis
1 Grašak Sve vrste jestivog i stočnog graška (Pisum sativum i P. arvense)
2 Bob Kulturne sorte boba (Vicia faba)
3 Grahorica Zrno kulturnih sorti grahorice (Vicia sativa, Vicia panonica)
4 Soja Zrno kulturnih sorti soje (Glicine hispida)
5 Guar Zrna guara (Cyamopsis psoraloides, Cyamopsis tetragonalis) termički tretirano
6 Lupina Zrna kulturnih vrsta i sorti lupine (Lupinus luteus, Llangustifolius)
7 Pasulj Zrna pasulja (Phascolum vulgaris)
8 Sočivo (leća) (Lens esculenta)
9 Slanutak, naut (leblebija) (Cicer arietinum)

Član 17

Leguminoze moraju ispunjavati sledeće zahteve:

1) da im je boja svojstvena vrsti leguminoza;
2) da su svojstvenog mirisa i ukusa;
3) da ne sadrže više od 14% vlage;
4) da ne sadrže više od 5% primesa, od čega:

– neorganskih primesa najviše 1%,
– organskih primesa najviše 3,5% od čega seme otrovnih biljaka najviše 0,5%;
– neispravnih zrna, oštećenih, nerazvijenih, šturih i proklijalih zrna najviše 5%;

5) da ne sadrže seme viline kosice (Cuscuta spp.);

Primesama se ne smatraju zrna drugih leguminoza ako njihovo učešće nije veće od 10%.

Član 18

Pod sojom (Glicine hispida), u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se tretirano seme soje (tostirano, prženo, hidrotermički obrađeno, mikronizirano, ekstrudirano).

Član 19

Soja mora ispunjavati sledeće zahteve:

1) da joj je boja svojstvena vrsti soje;
2) da je svojstvenog mirisa i ukusa;
3) da ne sadrži više od 10% vlage;
4) da ne sadrži više od 5% primesa, od čega:

– neorganskih primesa najviše 1%;
– organskih primesa najviše 3,5%, od čega seme otrovnih biljaka najviše 0,5%;

5) neispravnih zrna oštećenih, nerazvijenih, šturih i proklijalih zrna najviše 5%;
6) da ne sadrži seme viline kosice (Cuscuta spp.);
7) da sadrži najmanje 34% proteina;
8) da sadrži najmanje 16% masti;
9) da sadrži najviše 8% celuloze;
10) da sadrži najviše 7% pepela i
11) aktivnost ureaze najviše 0,4 mgN/g/min.

Član 20

Druga zrna moraju ispunjavati sledeće zahteve:

1) da im je boja svojstvena biljnoj vrsti od koje potiču;
2) da su svojstvenog prirodnog mirisa i ukusa;
3) da ne sadrže više od 14% vlage;
4) da ne sadrže više od 5% ukupnih primesa.

2. Mlinski proizvodi od žita

Član 21

Mlinski proizvodi od žita, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi koji se dobijaju mehaničkom preradom žita.

Član 22

Mlinski proizvodi od žita moraju da ispunjavaju zahteve date u tabeli 1.

Tabela 1

Redni broj Vrsta mlinskog proizvoda od žita Opis Proteini % najmanje Vlaga % najviše Skrob % najmanje Celuloza% najviše Pepeo % najviše
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pšenično stočno brašno Proizvod dobijen mlevenjem pšenice, boje svetlomrke do crvenkastožute; bez gorčine, užeglosti i nakiselosti; krupnoće takve da 95% prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 2 mm 12 14,0 30 8 5
2 Pšenične mekinje Proizvod dobijen mlevenjem pšenice i posle odvajanja brašna i griza; sastoji se pretežno od omotača zrna i delova endosperma; boje slične boji pšeničnog zrna – svetlomrke; bez gorčine; krupnoće takve da 90% prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm. Sadrži neorganske primese do 0,5% a organskih do 0,4% 12 14,0 ne utvrđuje se 11 7
3 Pšenične klice Proizvod dobijen izdvajanjem klica iz očišćene pšenice pri proizvodnji brašna. Sastoji se pretežno od klica uz prisustvo brašna i mekinja; boje svetložute i mirisa sličnog mirisu pšenice sa najmanje 7% masti 20 13 ne utvrđuje se 4 5
4 Kukuruzno stočno brašno Proizvod dobijen mlevenjem zrna kukuruza; boje svetložute; mirisa sličnog kukuruznoj prekrupi; bez gorčine i užeglosti 8 14 58 6 5
5 Kukuruzne mekinje Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog brašna, odnosno kukuruznog griza. Sastoji se od omotača zrna kukuruza 9 14 ne utvrđuje se 10,5 2,5
6 Kukuruzne mekinje dobijene mokrim isklicavanjem Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog brašna, odnosno kukuruznog griza. Sastoji se od omotača zrna kukuruza 18 14 15 18 1
7 Kukuruzne klice Proizvod dobijen izdvajanjem klice iz kukuruznog zrna; sastoji se pretežno iz klica i delova omotača zrna i endosperma sa najmanje 12% masti 12 12 ne utvrđuje se 8 4
8 Kukuruzne klice dobijene mokrim postupkom Proizvod dobijen izdvajanjem klice iz kukuruznog zrna; sastoji se pretežno iz klica i delova omotača zrna i endosperma 18 14 18 25 2,5
9 Raženo stočno brašno Proizvod dobijen mlevenjem raži; boje sivomrke krupnoće takve da 95% prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 2 mm 10 14,0 30 5 5
10 Ražene mekinje Proizvod dobijen mlevenjem raži, a posle odvajanja brašna i griza sastoji se pretežno od omotača zrna i delova endosperma; boje sivomrke do zelenkaste 12 14,0 ne utvrđuje se 11 6
11 Pirinčane mekinje Proizvod dobijen ljuštenjem i poliranjem pirinča; sastoji se od omotača zrna i delova endosperma; boje, ukusa i mirisa svojstvenih neljuštenom zrnu pirinča 19 14 ne utvrđuje se 10 9
12 Obezmašćene pirinčane mekinje Proizvod dobijen od zrna pirinča kao pod tačkom 9, ali je iz njega izdvojena mast 13 14 ne utvrđuje se ne utvrđuje se 12

Član 23
Mlinski proizvodi od žita ne smeju da sadrže primese neorganskog i organskog porekla i moraju da imaju miris i ukus svojstvene sirovini od koje su proizvedeni.

3. Proizvodi industrije skroba

Član 24

Proizvodi industrije skroba moraju da ispunjavaju zahteve date u tabeli 2:

Tabela 2

Redni broj Vrsta proizvoda industrije skroba Opis Proteini %
najmanje
Vlaga %
najviše
Celuloza % najviše Pepeo % najviše
1 2 3 4 5 6 7
1 Kukuruzni gluten – I kvalitet Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog skroba;
sastoji se pretežno od kukuruznog glutena; skroba
i omotača zrna, boje svetložute,
mirisa svojstvenog prekrupi;
ukusa umereno kiselog
60 13 4 3
2 Kukuruzni gluten – II kvalitet Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog skroba;
sastoji se pretežno od kukuruznog glutena;
skroba i omotača zrna; boje svetložute;
mirisa svojstvenog prekrupi; ukusa umereno kiselog
50 13 4 3
3 Kukuruzno glutensko brašno Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog skroba;
sastoji se pretežno od kukuruznog glutena;
skroba i omotača zrna;
uz veće prisustvo sitnih mekinja;
boje svetložute; mirisa svojstvenog prekrupi;
ukusa umereno kiselog
22 13 10 6
4 Kukuruzna droždina Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog skroba;
mešanjem glutena; krupnih i sitnih mekinja;
sačme ili pogače kukuruznih klica i
ekstrakta od kvašenja
17 13 15 6
5 Kukuruzna droždina sa kukuruznim ekstraktom Proizvod dobijen pri proizvodnji
kukuruznog skroba mešanjem kukuruznih mekinja;
kukuruznog ekstrakta i pogača
kukuruznih klica; boje svetlosmeđe
i mirisa svojstvenog kukuruznom
ekstraktu ukusa slabo kiselog
14 13 15 6
6 Pšenični gluten Proizvod dobijen pri proizvodnji pšeničnog skroba;
sastoji se pretežno od pšeničnog
glutena sa manjim količinama omotača
zrna i skroba; boje smeđe;
mirisa svojstvenog pšeničnoj prekrupi
60 12 3 2
7 Pšenično glutensko brašno Proizvod dobijen pri proizvodnji pšeničnog skroba;
sastoji se pretežno od pšeničnog
glutena sa manjim količinama omotača
zrna i više skroba; boje smeđe;
mirisa svojstvenog pšeničnoj prekrupi
20 13 ne utvrđuje se ne utvrđuje se
8 Upareni kukuruzni ekstrakt (korinstip) Proizvod dobijen isparavanjem kukuruznog ekstrakta 20 50 ne utvrđuje se 9
9 Dekstroza monohidrat i anhidrovana dekstroza Proizvodi dobijeni hidrolizom skroba.
Prema propisu koji reguliše kvalitet
skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe.
4. Proizvodi industrije alkohola i vrenja

Član 25
Proizvodi industrije alkohola i vrenja moraju da ispunjavaju zahteve date u tabeli 3.

Tabela 3

Redni
broj
Vrsta proizvoda industrije alkohola i vrenja Opis Proteini %
najmanje
Vlaga %
najviše
Sirova vlakna %
najviše
Pepeo %
najviše
1 2 3 4 5 6 7
1 Osušeni stočni kvasac – I kvalitet Proizvod dobijen razmnožavanjem gljivica kvasca na različitim podlogama: boje svetlozelene do svetlosive i mirisa svojstvenog kvascu 60 10 2 7
2 Osušeni stočni kvasac – II kvalitet Proizvod dobijen razmnožavanjem gljivica kvasca na raznim podlogama; boje svetlozelene do svetlosive; mirisa svojstvenog kvascu 50 10 2 8
3 Osušeni stočni kvasac – III kvalitet Proizvod dobijen razmnožavanjem gljivica kvasca na raznim podlogama; boje svetlozelene do svetlosive; mirisa svojstvenog kvascu 40 10 2 8
4 Osušeni pivski trop (treber; mlata) Proizvod dobijen kao ostatak pri proizvodnji piva; sastoji se od ječmenog slada i zrna žita; boje svetlosmeđe; mirisa na žito koje je bilo upotrebljeno za proizvodnju piva 25 12 16 8
5 Osušeni pivski kvasac Proizvod dobijen pri proizvodnji piva posle fermentacije; sastoji se od gljivica prevrelog kvasca (Saccharomyces species) ostatka podloge i proizvoda fermentacije od sive do crnosive boje 40 11 1 10
6 Prosejan pivski trop Proizvod dobijen prosejavanjem osušenog pivskog tropa 32 10 13 4
7 Gruba frakcija pivskog tropa Proizvod dobijen prosejavanjem osušenog pivskog tropa 20 10 18 8
8 Ječmene sladne klice Proizvod dobijen izdvajanjem klica iz slada pri proizvodnji piva; boje svetlosmeđe do tamnosmeđe; bez mirisa na trulež 20 12 14 7
9 Osušeni trop Proizvod dobijen sušenjem ostatka pri proizvodnji alkohola od sirovina bogatih skrobom (žita, krompir i dr); boje, mirisa i ukusa svojstvenih sirovini od koje je dobijena džibra; stranih primesa do 2% ne utvrđuje se 12 ne utvrđuje se ne utvrđuje se
10 Uparena melasna džibra (Vinasa) Proizvod dobijen uparavanjem melasne džibre sa 8% kalijuma 15 35 ne utvrđuje se 22
5. Proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline

Član 26

Proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline moraju da ispunjavaju zahteve date u tabeli 4.

Tabela 4

Redni
broj
Vrsta
proizvoda
Opis Proteini %
najmanje
Vlaga %
najviše
Saharoza %
najmanje
Pepeo %
najviše
1 2 3 4 5 6 7
1 Suvi rezanci šećerne repe Osušeni i izluženi rezanci šećerne repe; bez mirisa na kiseline, plesan i raspadanja 8 12 ne utvrđuje
se
7
2 Suvi rezanci šećerne repe melasirani Osušeni rezanci šećerne repe sa dodatkom melase; mirisa i ukusa melase 8 14 10 8
3 Suvi rezanci šećerne repe sa dodatkom melasne džibre Osušeni rezanci sa dodatkom melasne džibre; mirisa svojstvenog uparenoj melasnoj džibri; ukusa na šećernu repu 8 14 ne utvrđuje
se
8
4 Brašno od repića i ulomaka šećerne repe Proizvod dobijen presovanjem i sušenjem repića i ulomaka šećerne repe ne utvrđuje
se
12 35 8
5 Melasa Sirup koji ostaje pri proizvodnji šećera iz koga se pri normalnim uslovima kristalizacije šećera ne može više dobiti šećer
6 Lug L. Sorboza Upareni ostatak u proizvodnji C vitamina iz kristalne D glukoze koja se dobija enzimatskom hidrolizom skroba; boje tamnosmeđe; mirisa prijatnog ne utvrđuje
se
14 53 ne utvrđuje
se
6. Proizvodi industrije ulja

Član 27

Pod proizvodima industrije ulja, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se pogače, sačme i ljuske koje se dobijaju pri preradi uljarica.

Pogače su proizvodi dobijeni presovanjem (hidrauličkim ili mehaničkim postupkom) u proizvodnji ulja od tehnički pripremljenog (ljuštenog, mlevenog, zagrevanog i sl.) semena, klica i jezgara.

Sačme su proizvodi dobijeni ekstrakcijom u proizvodnji ulja od tehnički pripremljenog (ljuštenog, mlevenog, zagrevanog i presovanog) semena klica ili jezgara.

Ljuske su celulozni omotači semena uljarica sa manjim sadržajem ulja i proteina i sadržajem vlage najviše 12% i upotrebljavaju se u izradi smeša.

Član 28

Pogače i sačme moraju da ispunjavaju sledeće zahteve:

1) da im je miris svojstven sirovini od koje se proizvode, da nemaju miris truleži ili rastvarača kojim je vršena ekstrakcija i da nisu užegle;
2) da ne sadrže više od 1% ukupnih primesa, a ako su od oljuštenog kikirikija, sadržaj ukupnih primesa može da bude do 2%;
3) da pogače ne sadrže više od 12% masti, a sačme ne više od 3% masti.

Član 29

Pogače i sačme moraju da ispunjavaju zahteve kvaliteta date u tabeli 5.

Tabela 5

Redni
broj
Vrsta pogače ili sačme Opis Proteini %
najmanje
Vlaga %
najviše
Celuloza %
najviše
Pepeo %
najviše
1 2 3 4 5 6 7
1 Pogača od delimično oljuštenog semena suncokreta Proizvod dobijen presovanjem delimično oljuštenog semena suncokreta (Helianthus annus); boje sive do mrkosive 35 12 20 6
2 Sačma od delimično oljuštenog semena suncokreta – I kvalitet Proizvod dobijen od delimično oljuštenog semena suncokreta (Helianthus annus) ekstrakcijom i separacijom 42 12 12 8
3 Sačma od delimično oljuštenog semena suncokreta – II kvalitet Proizvod dobijen presovanjem i ekstrakcijom delimično oljuštenog semena suncokreta (Helianthus annus) 37 12 18 8
4 Sačma od suncokretovog semena sa smanjenim sadržajem proteina – III kvalitet Proizvod dobijen ekstrakcijom; presovanjem i separacijom grube frakcije sačme od delimično oljuštenog semena suncokreta 33 12 21 8
5 Sačma od suncokretovog semena sa povišenim sadržajem ljuske – IV kvalitet Proizvod dobijen od sačme sa smanjenim sadržajem proteina i ljuske semena suncokreta 20 12 34
6 Pogača od soje Proizvod dobijen presovanjem semena soje (Glycina hispida); boje svetložute do svetlosmeđe; od ukupne količine proteina 15% mora da bude rastvorljivo u vodi; aktivnost ureaze najviše 0,5mg N/g/min 38 12 9 8
7 Sačma sa oljuštenog zrna soje – I kvalitet Proizvod dobijen ekstrakcijom oljuštenog i zagrejanog zrna soje; (Glycina hispida) boje svetložute do svetlosmeđe; aktivnost ureaze najviše 0,5mg N/g/min 48 12 3.5 6
8 Sačma od delimično oljuštenog zrna soje – II kvalitet Proizvod dobijen ekstrakcijom termički obrađenog zrna soje; (Glycina hispida) boje svetložute do svetlosmeđe; od ukupne količine proteina 15% mora da bude rastvorljivo u vodi, aktivnost ureaze najviše 0,5mg N/g/min 44 12 8 7
9 Sačma od neoljuštenog zrna soje – III kvalitet Proizvod dobijen ekstrakcijom termički obrađenog zrna soje; (Glycina hispida) aktivnost ureaze najviše 0,5mg N/g/min 40 12 9 8
10 Pogača od delimično oljuštenog semena kikirikija Proizvod dobijen presovanjem delimično oljuštenog semena kikirikija (Arachis hypogea) 40 12 11 5
11 Sačma od delimično oljuštenog semena kikirikija Proizvod dobijen ekstrakcijom ulja iz delimično oljuštenog semena kikirikija (Arachis hypogea) 48 12 8 5
12 Pogača od semena bundeve Proizvod dobijen presovanjem oljuštenog semena bundeve (Cucurbita maxima; Cucurbita melanosperma; Cucurbita moshata i dr.) 49 12 7 8
13 Sačma od semena bundeve Proizvod dobijen ekstrakcijom oljuštenog i delimično oljuštenog semena bundeve 45 12 14 9
14 Pogača od uljane repice Proizvod dobijen presovanjem semena uljane repice (Brassica napus oleifera) i ogrštice (Brassica rapaoleifera); boje zelenožute 27 10 12 8
15 Sačma od uljane repice – I kvalitet Proizvod dobijen ekstrakcijom uljane repice (Brassica napus oleifera) sa najviše 40 mmol/g glukozinolata 36 10 12,5 9
16 Sačma od uljane repice – II kvalitet Proizvod dobijen ekstrakcijom uljane repice (Brassica napus oleifera) sa povećanim sadržajem glukozinolata više od 40 mmol/g 36 10 12,5 9
17 Pogača od semena pamuka Proizvod dobijen presovanjem dezintegrisanog semenja pamuka (Gossypium vitifolum) boje žute do zelenkastomrke; sa najviše 120 mg/kg gosipola 32 11 17 6
18 Sačma od semena pamuka Proizvod dobijen ekstrakcijom dezintegralnog semena pamuka sa najviše 1200 mg/kg gosipola 40 10 13 8
19 Pogača od semena maka Proizvod dobijen presovanjem semena maka (Papaver somniferum) boje sive do smeđe 36 10 11 11
20 Sačma od semena maka Proizvod dobijen ekstrakcijom semena maka (Papaver somniferum) 38 10 11 12.5
21 Pogača od semena lana Proizvod dobijen presovanjem semena lana (Linum usitatissimum); boje svetložute do svetlosmeđe 30 10 9 7
22 Sačma od semena lana Proizvod dobijen ekstrakcijom semena lana; boje svetložute do svetlosmeđe; primesa najviše 7% 34 10 9 6
23 Pogača od semena sezama Proizvod dobijen ekstrakcijom i presovanjem semena sezama (Sesamum imadicum); boje svetložute 35 10 6,5 11
24 Sačma od semena sezama Proizvod dobijen ekstrakcijom semena sezama; boje svetložute 38 10 6,5 11
25 Pogača od palminih koštica Proizvod dobijen presovanjem jezgre koštice palmi (Elacis species); boje svetlosive do tamnosive 15 10 24 4
26 Pogača od kopre Proizvod dobijen presovanjem sušenog endosperma semena kokosove palme (Cocus nucifera); boje svetlosmeđe 18 12 12 7
27 Sačma od kopre Proizvod dobijen ekstrakcijom sušenog endosperma semena kokosove palme; boje svetlosmeđe 20 12 14 7
28 Pogača od suvo isklicalih kukuruznih klica Proizvod dobijen presovanjem isklicalih klica kukuruza uz prisustvo ostatka endosperma ljuske; boje žutomrke 11 12 7 8
29 Pogača od mokro isklicalih kukuruznih klica Proizvod dobijen presovanjem kukuruznih klica mokrim postupkom pri proizvodnji skroba; sadrži deliće endosperma i ljuske; boje žutomrke 18 10 8,5 3
30 Sačma od kukuruznih klica Proizvod, dobijen ekstrakcijom kukuruznih klica mokrim postupkom; boje žutomrke 20 12 9 4
31 Sačma od pšeničnih klica Proizvod dobijen ekstrakcijom pšeničnih klica 25 12 ne utvrđuje se 6
7. Sušeni biljni proizvodi

Član 30

Sušeni biljni proizvodi, u smislu ovog pravilnika, jesu biljke ili njihovi delovi osušeni do stepena u kom se mogu čuvati bez kvarenja i koje moraju da ispune zahteve date u tabeli 6.

Tabela 6

Redni
broj
Vrsta biljnih proizvoda Opis Proteini %
najmanje
Vlaga %
najviše
Celuloza %
najviše
Pepeo %
najviše
1 2 3 4 5 6 7
1 Brašno od lucerke I – kvalitet Proizvod dobijen veštačkim sušenjem i mlevenjem stabljika i lišća mlade lucerke (Medicago sativa) boje tamnozelene do svetlozelene; bez stranih mirisa; usitnjenosti takve da 94% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm; b karotina najmanje 200 mg/kg; primese ostalog bilja koje je raslo sa lucerkom najviše 10% 20 12 21 12
2 Brašno od lucerke – II kvalitet Proizvod dobijen veštačkim sušenjem i mlevenjem stabljike i lišća mlade lucerke (Medicago sativa); boje tamnozelene, bez stranih mirisa; usitnjenost kao pod brojem 1. b karotina najmanje 150 mg/kg; primese ostalog bilja koje je raslo sa lucerkom najviše 10% 17 12 25 12
3 Brašno od lucerke – III kvalitet Proizvod dobijen veštačkim sušenjem i mlevenjem stabljike i lista mlade lucerke (Medicago sativa) boje svetlozelene do zelenožute; usitnjenost kao pod brojem 1. b karotina najmanje 100 mg/kg; primese ostalog bilja koje je raslo sa lucerkom najviše 10% 15 13 28 13
4 Brašno od lucerke – IV kvalitet Proizvod dobijen veštačkim sušenjem i mlevenjem stabljike i lista mlade lucerke (Medicago sativa) boje svetlozelene do zelenožute; usitnjenost kao pod brojem 1. b karotina najmanje 30.6 mg/kg; primese ostalog bilja koje je raslo sa lucerkom najviše 10% 12 13 31 13
5 Proteinsko-karotinoidni koncentrat lucerke (PKKL) Proizvod dobijen koagulacijom i sušenjem proteina zelenog soka lucerke; boja tamnozelena; b karotina najmanje 500 mg/kg i najmanje 1 000 mg/kg ukupnih ksantofila 50 5 3 13
6 Brašno od trava (Graminea) Proizvod dobijen sušenjem ili mlevenjem mladih trava koje su zajedno rasle; boje svetlozelene; usitnjenosti kao pod brojem 1, sa najmanje 170 mg/kg karotina 14 12 25 13
7 Mlevena biljka kukuruza Proizvod dobijen mlevenjem cele biljke kukuruza zajedno sa klipom u mlečnoj ili voštanoj zrelosti; boje žute do svetlosmeđe 6 12 30 ne utvrđuje
se
8 Tapioka (manioka; kasava) Sušeni, mleveni i prethodno oprani proizvodi gomolja (brašno od manioke; peleti i dr.); boje sive do sivomrke sa najmanje 65% skroba ne utvrđuje
se
13 5,5 3
9 Sušena komina od grožđa Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem ostatka pri preradi grožđa u vidu smeđe boje 10 10 24 9
10 Brašno od graška Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem biljke graška sa plodovima boje svetlozelene do svetlosmeđe 16 10 24 9
11 Brašno od biljke graška Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem biljke graška posle izdvajanja zrna. Boje svetlozelene do svetlosmeđe sa najmanje 30% azotnih ekstraktivnih materija 12 12 30 ne utvrđuje
se
12 Brašno od biljke soje Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem stabljike; lišća i ploda zelene biljke soje; boje zelene do tamnozelene 15 12 25 30
8. Ostali biljni proizvodi

Član 31

Ostali biljni proizvodi, u smislu ovog pravilnika, jesu: biljne masti, biljna ulja, masne kiseline, protektirane masti za ishranu preživara, sojin griz, sojino brašno i rogač.

Član 32

Proizvodi iz člana 31 ovog pravilnika moraju da ispune zahteve date u tabeli 7.

Tabela 7

Redni
broj
Vrsta biljnih
proizvoda
Opis Proteini %
najmanje
Vlaga %
najviše
Celuloza %
najviše
Pepeo %
najviše
1 2 3 4 5 6 7
1 Jestiva biljna mast Jestivo biljno ulje Proizvod koji se sastoji od biljne masti, odnosno biljnog ulja, peroksidni broj najviše 40 mmol H2O2/kg ne utvrđuje
se
ne utvrđuje
se
ne utvrđuje
se
ne utvrđuje
se
2 Masna kiselina Proizvod dobijen rafinacijom biljnih masti i ulja sa najviše 5% neosapunjive materije i isparljivih materija ne utvrđuje
se
5 ne utvrđuje
se
ne utvrđuje
se
3 Protektirane masti za ishranu preživara Proizvod dobijen kombinacijom biljnih i životinjskih masti u hemijskoj reakciji sa kalcijumom i sadrži najviše 9% kalcijuma i najviše 84% masti. Boja svetlosmeđa ne utvrđuje
se
5 ne utvrđuje
se
11
4 Sojin griz Proizvod dobijen ljuštenjem i ekstrudiranjem zrna soje čija je aktivnost ureaze najviše 0,4 mg N/g/min i najmanje 18% ulja 38 8 4,5 5,5
5 Sojino brašno Proizvod dobijen ljuštenjem, presovanjem i ekstrakcijom masti zrna soje, čija je aktivnost ureaze do 0,4 mg N/g/min 47 8 3,5 6,5
6 Rogač Proizvod dobijen drobljenjem ili mlevenjem plodova rogača (Ceratonij siliqna) bez koštica, sa najmanje 30% šećera ne utvrđuje se 15 ne utvrđuje se 4,5
9. Hraniva

Član 33

Hraniva životinjskog porekla, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni preradom delova životinja i njihovih proizvoda, i to: riblje brašno, proizvodi od prerade ribe, sporedni proizvodi pri klanju i preradi živine, mesno brašno, mesno-koštano brašno i kožno brašno, krvno brašno, jetreno brašno, čvarci, mast i riblje ulje, obrano mleko, surutka, albumin i kazein.

Proizvodi iz stava 1 ovog člana moraju da ispunjavaju uslove kvaliteta date u tabelama 8 do 13.

Riblje brašno

Tabela 8

Riblje brašno

Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem riba i delova riba; boje smeđe do mrkosmeđe; mirisa na ribu bez užeglosti; usitnjenost takva da 90% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm
KATEGORIJA KVALITETA – Riblje brašno

Hemijski sastav Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem riba i delova riba; boje smeđe do mrkosmeđe; mirisa na ribu bez užeglosti; usitnjenost takva da 90% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm
KATEGORIJA KVALITETA
I II III IV Brašno od korova rečnih riba
Proteini, %, najmanje 70 65 60 55 50
Svarljivost proteina u kiselom pepsinu, % najmanje 90 88 88 88 80
Vlaga, %, najviše 10 10 10 10 10
Mast, %, najviše 5 10 10 10 15
Pepeo, %, najviše 15 18 20 25 25
NaCl, %, najviše 4 4 4 4 4

Proizvodi od prerade ribe

Tabela 9

Hemijski sastav Brašno od ribljih otpadaka Rastvorljivi riblji proteini Sušen riblji sok
Proizvod dobijen odvajanjem i mlevenjem ribljih otpadaka boje smeđe do mrkosmeđe mirisa na ribu bez užeglosti; usitnjenost takva da 90% brašna prođe kroz sito kvadratnih otvora veličine 2 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm Proizvod dobijen pri specijalnoj preradi ribe; kosti se odstranjuju Proizvod dobijen pri presovanju ribe kod proizvodnje ribljeg brašna
Proteini, % najmanje 40 80 60
Vlaga, % najviše 10 5 9
Mast, % najviše 15 7 ne utvrđuju se
Pepeo, % najmanje 35 7 ne utvrđuje se

Sporedni proizvodi pri klanju živine

Tabela 10

Hemijski sastav Brašno od perja dobijeno pri klanju živine Brašno od otpadaka pri klanju živine, bez sadržaja perja Brašno od otpadaka pri klanju i preradi mesa živine
Proizvod dobijen hidrolizom i mlevenjem perja Proizvod dobijen od otpadaka pri klanju živine; bez sadržaja perja  Proizvod dobijen preradom sporednih proizvoda klanja živine; uginule živine i otpadaka inkubiranja
Usitnjenost brašna od perja takva da 95% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm, a kodostala dva do 90% brašna prolazi kroz sito istih otvora; ostatak brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm
Proteini, % najmanje 75 55 60
Svarljivost proteina u kiselom pepsinu, % najmanje 76 78 78
Vlaga, % najviše 11 10 10
Pepeo, % najviše 35 25 20
Mast, % najviše ne utvrđuje se 10 10
Stabilizovana mast, % najviše ne utvrđuje se 15 15

.
Mesno brašno, mesno-koštano brašno i kožno brašno

Tabela 11

Hemijski sastav Mesno brašno Mesno-koštano brašno Kožno brašno
Proizvod dobijen preradom nejestivih proizvoda klanja bez keratinskih materija; boje smeđe do tamnosmeđe; usitnjenost takva da 95% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem mesa i kostiju životinja ili njihovih leševa; boje tamnosmeđe, mirisa bez užeglosti i svojstvenog koštanom brašnu. Usitnjenosti takve da 90% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm Proizvod dobijen preradom otpadaka kože, bez dlaka, sa pripadajućim mesnim delom
kategorija kvaliteta kategorija kvaliteta
I II I II III
Proteini, % najmanje 60 55 50 45 40 80
Svarljivost proteina u
kiselom pepsinu,
% najmanje
83 83 83 83 83 83
Vlaga, % najviše 10 10 10 10 10 10
Mast, % najviše 10 10 10 10 15 10
Stabilizovana mast, %
najviše
ne utvrđuje se 15 15 15 15 15
Pepeo, % najviše 15 25 30 35 45 8

Krvno brašno, jetreno brašno, čvarci, mast i riblje ulje

Tabela 12

Hemijski sastav Krvno brašno Jetreno brašno Čvarci Mast Riblje ulje
Proizvod dobijen sušenjem krvi zaklanih životinja Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem jetre životinja; stabilizovano Ostatak potopljenju
masti
Mast toplokrvnih životinja
Usitnjenost krvnog brašna i jetrenog brašna je takva da 95% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm
Proteini, % najmanje 80 60 40 ne utvrđuje
se
ne utvrđuje se
Vlaga, % najviše 10 10 10 2 ne utvrđuje se
Mast, % najviše 5 18 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
Pepeo, % najviše 4 3 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
Peroksidni broj najviše 40 40 40 40 ne utvrđuje se
Kiselinski stepen, najviše ne utvrđuje se ne utvrđuje se 55 55 120

Obrano mleko, surutka, albumin i kazein

Tabela 13

Redni
broj
Vrsta hraniva Opis Proteini %
najmanje
Vlaga %
najviše
Mast%
najviše
Pepeo%
najviše
Laktoza %
najviše
1 Obrano mleko u
prahu
Proizvod dobijen isparavanjem vode iz obranog mleka; boje žućkaste; mirisa karakterističnog za mleko 33 5 1,25 8 ne utvrđuje se
2 Surutka u prahu Proizvod dobijen isparavanjem vode iz surutke; boje bele do svetložute; mirisa karakterističnog za surutku 11 7 1 8 60
3 Delaktozirana surutka u prahu Proizvod dobijen izdvajanjem laktoze iz surutke sušenjem; boje žutosmeđe; mirisa sveže surutke 14 7 1 16 50
4 Laktoalbumin Proizvod dobijen posle taloženja kazeina i laktoglobulina iz mleka i sušenjem; boje bele do svetložute 75 8 ne utvrđuje
se
25 ne utvrđuje se
5 Kazein kiseli Proizvod dobijen iz mleka taloženjem uz pomoć kiselina ili enzima; boje bele do svetložute; zrna tamnije boje bez primesa 66 12 1,5 7 ne utvrđuje se
6 Kazein slatki ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne
utvrđuje
se
5,5 ne utvrđuje se
10. Hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja

Član 34

Hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja, u smislu ovog pravilnika, jesu hraniva koja fizičkim i hemijskim svojstvima ograničavaju toksičnost uree, amonijaka i drugih azotnih jedinjenja i omogućavaju njihovo bolje iskorišćavanje u ishrani preživara.

Sadržaj vlage u proizvodima iz stava 1 ovog člana ne sme biti veći od 12%.

11. Mineralna đubriva

Član 35

Mineralna hraniva, u smislu ovog pravilnika, jesu neorganska jedinjenja namenjena podmirivanju potreba životinja kalcijumom, fosforom, natrijumom, kalijumom, magnezijumom, sumporom i hlorom.

Proizvodi iz stava 1 ovog člana moraju da ispunjavaju zahteve date u tabeli 14.

Tabela 14

Redni
broj
Vrsta mineralnih hraniva Opis Uslovi kvaliteta
1 2 3 4
1 Koštano brašno Proizvod dobijen industrijskom preradom kostiju iz kojih su odstranjene masti i kolagen Boje bele do svetložute; usitnjenost mora biti takva da 95% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,4 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 1.0 mm Sadržaj fosfora najmanje 12% Odnos kalcijum fosfor 1,8-2.0:1 Sadržaj vlage najviše 6% Sadržaj masti najviše 1,5%
2 Sirovo koštano brašno Proizvod dobijen preradom industrijskih kostiju iz kojih je odstranjena mast Boje bele do svetložute; usitnjenost mora biti takva da 98% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 2 mm Sadržaj proteina najmanje 24% Sadržaj fosfora najmanje 8% Odnos kalcijum fosfor 1.8-2.0:1 Sadržaj vlage najviše 8% Sadržaj masti najviše 4%
3 So za ishranu životinja Tehnički čist natrijum-hlorid i to kao mlevena so ili briketirana so za ishranu životinja Usitnjenost mlevene soli mora biti takva da 95% soli prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,4 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 2 mm Sadržaj natrijuma najmanje 38% Sadržaj vlage najviše 2% Sadržaj kalcijuma najviše 0,15% Sadržaj joda u obliku kalijum-jodida najmanje 0,0038% Sadržaj u vodi nerastvorljivih primesa najviše 3,5%
4 Kalcijumlaktat Tehnički čist kalcijumlaktat Ca[CH3CH(OH)COO]2 Čistoća proizvoda 97% Kalcijum najmanje 12%
5 Kalcijumglukonat Tehnički čist kalcijumglukonat Ca[HOCH2(CHOH)4COO]2 Čistoća proizvoda 97% Kalcijum najmanje 8,5%
6 Kalcijumkarbonat Stočna kreda – Kalcijumkarbonat za ishranu životinja (CaCO3); tehnički čist, mleven Boje bele ili svetlosive; usitnjenost takva da proizvod prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,2 mm bez ostatka Sadržaj kalcijuma najmanje 36% Sadržaj vlage najviše 2% Sadržaj magnezijuma najviše 1% Sadržaj stranih primesa najviše 1%
7 Sirovi kalcijum-fosfat Proizvod dobijen mlevenjem prirodnih fosfata iz kojih je odstranjen fluor; sastoji se pretežno od trikalcijum-fosfata [Ca3(PO4)2] Sadržaj fosfata rastvorljivog u mineralnim kiselinama najmanje 14% Sadržaj kalcijuma najviše 31% Sadržaj fluora najviše 0,20%
8 Kalcijumfosfat Tehnički čist trikalcijumfosfat Ca3(PO4)2 Sadržaj fosfora najmanje 18% Sadržaj kalcijuma najviše 35%
9 Kalcijum-dihidrogenfosfat-monohidrat Tehnički čist kalcijum-dihidrogenfosfat-monohidrat Ca(H2PO4)H2O Sadržaj fosfora najmanje 22% Sadržaj kalcijuma najviše 15% Sadržaj fluora najviše 0,20%
10 Kalcijum-hidrogenfosfat Bezvodni kalcijum-hidrogen-fosfat (CaHPO4) Usitnjenost mora biti takva da kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,71 mm prolazi 60%; kroz sito kvadratnih otvora 0,5 mm prolazi 95%, a kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm prolazi 100%. Sadržaj kalcijuma najviše 29% Sadržaj fosfora rastvorljivog u mineralnoj kiselini najmanje 21% Sadržaj fluora najviše 0,20%
11 Kalcijum-hidrogenfosfat-dihidrat Tehnički čist kalcijum-hidrogen-fosfat-dihidrat (CaHP)4 2H2O) Usitnjenost mora biti takva da kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,71 mm prolazi 60%; kroz sito kvadratnih otvora 0,5 mm prolazi 95%, a kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm prolazi 100% Sadržaj kalcijuma najviše 23% Sadržaj fosfora rastvorljivog u mineralnoj kiselini najmanje 16% Sadržaj fluora najviše 0,20%
12 Mešavina kalcijum-dihidrogenfosfata i kalcijum-hidrogenfosfata Mešavina kalcijum-dihidrogenfosfata [(Ca(H2PO4)2)] i kalcijum-hidrogenfosfata (CaHPO4) u jednakom odnosu Sadržaj fosfora najmanje 18% Sadržaj kalcijuma najviše 26% Sadržaj fluora najviše 0,20%
13 Natrijum-fosfat Tehnički čist natrijum-fosfat (NaPO4) Sadržaj natrijuma najmanje 42% Sadržaj fosfora najmanje 17% Sadržaj fluora najviše 0,20%
14 Natrijum-dihidrogenfosfat Tehnički čist bezvodni natrijum-dihidrogen-fosfat (NaH2PO4) Sadržaj natrijuma najmanje 19% Sadržaj fosfora najmanje 25% Sadržaj fluora najviše 0,20%
15 Natrijum-dihidrogenfosfat-dihidrat Tehnički čist natrijum-dihidrogenfosfat-dihidrat (NaH2PO42H2O) Sadržaj natrijuma najmanje 14% Sadržaj fosfora najmanje 19% Sadržaj fluora najviše 0,20%
16 Natrijum-hidrogenfosfat bezvodni Tehnički čist bezvodni natrijum-hidrogen-fosfat (Na2HPO4) Sadržaj natrijuma najmanje 32% Sadržaj fosfora najmanje 21% Sadržaj fluora najviše 0,20%
17 Natrijum-hidrogenfosfat-dodekahidrat Tehnički čist natrijum-hidrogenfosfat dodekahidrat (Na2HPO612H2O) Sadržaj natrijuma najmanje 12% Sadržaj fosfora najmanje 8% Sadržaj fluora najviše 0,20%
18 Natrijum-tripolifosfat Tehnički čist natrijum-tripolifosfat (Na3P3O)10 Sadržaj fosfora najmanje 24% Sadržaj natrijuma najmanje 29% Sadržaj fluora najviše 0,20%
19 Natrijum-magnezijumfosfat Tehnički čist natrijum-magnezijum-fosfat (NaMgPO4) Sadržaj fosfora najmanje 17% Sadržaj natrijuma najmanje 8% Sadržaj magnezijuma najmanje 8%
20 Natrijumsulfat Tehnički čist natrijumsulfat Na2SO4 Sadržaj sumpora najmanje 20% Sadržaj natrijuma najmanje 30% Čistoća 95%
21 Natrijum-hidrogenkarbonat Tehnički čist natrijum hidrogen-karbonat (NaHCO3) Čistoća 99%
22 Magnezijum-dihidrogenfosfat-trihidrat Tehnički čist magnezijum-dihidrogen-fosfat-trihidrat [Mg(H2PO4)23H2O] Sadržaj fosfora najmanje 21,5% Sadržaj magnezijuma najmanje 8%
23 Magnezijum-hidrogenfosfat-trihidrat Tehnički čist magnezijum-hidrogenfosfat-trihidrat (MgHPO43H2O) Sadržaj fosfora najmanje 17% Sadržaj magnezijuma najmanje 13%
24 Magnezijum-fosfat-pentahidrat Tehnički čist magnezijum-fosfat-pentahidrat (MgPO45H2O) Sadržaj fosfora najmanje 17% Sadržaj magnezijuma najmanje 20%
25 Magnezijumoksid Tehnički čist magnezijum-oksid (MgO) Sadržaj magnezijuma najmanje 50%
26 Magnezijumkarbonat Tehnički čist magnezijum-karbonat (MgCO3) Sadržaj magnezijuma najmanje 26%
27 Magnezijum-hlorid-heksahidrat Tehnički čist magnezijum-hlorid-heksahidrat (MgCl6H2O) Sadržaj magnezijuma najmanje 11%
28 Magnezijum-sulfat-heptahidrat Tehnički čist magnezijum-sulfat-heptahidrat (MgSO47H2O) Sadržaj magnezijuma najmanje 9%
29 Sumpor Tehnički čist sumpor – sumporni cvet Čistoća 97%
30 Amonijum-dihidrogenfosfat Tehnički čist amonijum-dihidrogenfosfat (NH4H2PO4) Sadržaj fosfora najmanje 24% Sadržaj azota najmanje 10% Sadržaj fluora najviše 0,20%
31 Amonijum-hidrogenfosfat Tehnički čist amonijum-hidrogenfosfat [(NH4)2HPO4] Sadržaj fosfora najmanje 22% Sadržaj azota najmanje 18% Sadržaj fluora najviše 0,20%

Predsmeše

Član 37

Predsmeše, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi sa visokim sadržajem vitamina, mineralnih materija, aminokiselina i dozvoljenih dodataka, koji su homogeno izmešani sa nosačem. Služe za ishranu životinja u kombinaciji sa hranivima ili za izradu smeša.

Predsmeše se proizvode po proizvođačkoj specifikaciji.

Član 38

Nosač u predsmeši može da bude svako hranivo propisano ovim pravilnikom ili mešavina ovih hraniva.

Član 39

Upotrebljeni nosač u predsmešama mora da održava stabilnost i poboljšava fizička svojstva sastojaka predsmeše.

Član 40

Izbor nosača je uslovljen granulacijom, nasipnom masom, protočnošću i elektrostatičkim osobinama sastojaka predsmeše.

Član 41

Nosači ne smeju biti higroskopni i ne smeju da sadrže supstance inkompatibilne sastojcima predsmeše, da izazivaju hemijsku nestabilnost sastojaka predsmeše i spontanu hemijsku reakciju sastojaka predsmeše.

Član 42

Predsmeša mora biti homogeno izmešana za sastojak koji se meša u odnosu 1:100 000, sa koeficijentom varijacije od najviše 5%.

Član 43

Predsmeše se stavljaju u promet kao:

1) mineralne predsmeše;
2) vitaminske predsmeše;
3) vitaminsko-mineralne predsmeše;
4) ostale predsmeše.

Član 44

Pod mineralnim predsmešama, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se predsmeše koje sadrže mešavinu dozvoljenih minerala.

Član 45

Pod vitaminskim predsmešama, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se predsmeše koje sadrže samo vitamine.

Član 46

Pod vitaminsko-mineralnim predsmešama, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se predsmeše koje sadrže dozvoljene minerale i vitamine.

Član 47

Pod ostalim predsmešama, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se aminokiselinske predsmeše, predsmeše neproteinskih jedinjenja i ostale predsmeše koje sadrže dozvoljene dodatke.

Smeše

Član 48

Pod smešama, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se proizvodi dobijeni mešanjem hraniva i dodataka hrani za životinje, u takvom odnosu da mogu da posluže kao potpuna ili dopunska hrana za životinje.

Član 49

Smeše se proizvode kao:

1) potpune smeše koje služe za podmirenje potreba životinja u hranljivim materijama;
2) dopunske smeše, koje svojim hranljivim materijama treba da upotpune hraniva sa kojima se mešaju.

Član 50

Smeše moraju da ispunjavaju sledeće zahteve:

1) da im boja odgovara boji upotrebljenih hraniva i dodataka hrani za životinje;
2) da su im miris i ukus svojstveni mirisu i ukusu upotrebljenih hraniva i dodataka hrani za životinje, da su bez gorčine i užeglosti i bez mirisa na plesan.

Član 51

Stepen izmešanosti (homogenosti) smeša mora biti takav da u dnevnom obroku budu sadržani svi predviđeni (deklarisani) sastojci.
Smeša mora biti homogeno izmešana za sastojak koji se meša u odnosu 1:10 000, sa koeficijentom varijacije ispod 10%.

Član 52

Smeše za ishranu svinja stavljaju se u promet kao potpune i kao dopunske smeše za ishranu svinja.

Potpune smeše za ishranu svinja su:

1) potpuna smeša za prehranjivanje prasadi;
2) potpuna smeša za prasad I – telesne mase do 15 kg;
3) potpuna smeša za prasad II – telesne mase od 15 do 25 kg;
4) potpuna smeša za svinje u porastu i tovu I – telesne mase od 25 do 60 kg;
5) potpuna smeša za svinje u porastu u tovu II – telesne mase od 60 do 100 kg;
6) potpuna smeša za suprasne krmače i nazimice;
7) potpuna smeša za krmače dojare i neraste.

Dopunske smeše za ishranu svinja su:

1) dopunska smeša za prasad;
2) dopunska smeša za tovne svinje;
3) dopunska smeša za priplodne svinje.

U potpune i dopunske smeše za ishranu svinja ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Član 53

Potpune smeše za ishranu svinja moraju da ispunjavaju zahteve date u tabelama 15 i 16.

Tabela 15

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za prihranjivanje prasadi Potpuna smeša za prasad
I do 15 kg
Potpuna smeša za prasad
II od 15 kg do 25 kg
Potpuna smeša za svinje
u porastu i tovu I od
25 kg do 60 kg
1 2 3 4 5 6
1 Proteini, %, najmanje 22 20 18 16
2 Mast, %, najmanje 7 5 ne utvrđuje se ne utvrđuje se
3 Vlaga, %, najviše 12 12 13,5 13,5
4 Celuloza, %, najviše 4 5 6 7
5 Pepeo, %, najviše 8 8 8 8
6 Kalcijum, % 0,8 do 1,0 0,8 do 1,0 0,7 do 0,9 0,6 do 0,8
7 Fosfor, %, najmanje 0,65 0,60 0,60 0,55
8 Natrijum, % 0,15 do 0,25 0,15 do 0,25 0,15 do 0,25 0,15 do 0,25
9 Cink, mg/kg, najmanje 100 100 100 100
10 Bakar, mg/kg, najmanje 20 20 20 20
11 Gvožđe, mg/kg, najmanje 120 120 120 100
12 Mangan, mg/kg, najmanje 30 30 30 30
13 Jod, mg/kg, najmanje 0,5 0,5 0,5 0,5
14 Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
15 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 15.000 15.000 15.000 7.000
16 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 1.500 1.500 1.500 1.000
17 Vitamin E, mg/kg, najmanje 40 40 40 ne utvrđuje se
18 Vitamin B12, mg/kg, najmanje 0,02 0,02 0,02 ne utvrđuje se
19 Metabolička energija
računski,
MJ/kg, najmanje
13,5 13,0 13,0 12,5
20 Lizin, %, najmanje 1,3 1,2 1,0 0,8
21 Metionin+cistin, %, najmanje 0,75 0,70 0,60 0,45

Tabela 16

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za svinje u porastu
i tovu II 60 kg do 100 kg
Potpuna smeša za suprasne
krmače i nazimice
Potpuna smeša za krmače
dojare i neraste
1 2 3 4 5
1 Proteini, % najmanje 14 13 16
2 Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5
3 Celuloza, %, najviše 7 9 7
4 Pepeo, %, najviše 8 8 8
5 Kalcijum, % 0,5 do 0,7 0,75 do 1,00 0,75 do 1,00
6 Fosfor, % najmanje 0,50 0,55 0,55
7 Natrijum, % 0,15 do 0,25 0,15 do 0,25 0,15 do 0,25
8 Cink, mg/kg, najmanje 100 100 100
9 Bakar, mg/kg, najmanje 20 20 20
10 Gvožđe, mg/kg, najmanje 100 100 100
11 Mangan, mg/kg, najmanje 20 20 20
12 Jod, mg/kg, najmanje 0,5 0,5 0,5
13 Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1
14 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 7.000 8.000 8.000
15 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 1.000 1.000 1.000
16 Vitamin E, mg/kg, najmanje ne utvrđuje se 25 25
17 Vitamin B12, mg/kg, najmanje ne utvrđuje se 0,02 0,02
18 Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje 12,5 12,0 13,0
19 Lizin, %, najmanje 0,65 0,55 0,75
20 Metionin+cistin, %, najmanje 0,45 0,30 0,40

Član 54

Dopunske smeše za ishranu svinja moraju da ispunjavaju zahteve date u tabeli 17.

Tabela 17

Redni
broj
Hemijski sastav Dopunska smeša
za prasad
Dopunska smeša za
tovne svinje
Dopunska smeša za
priplodne svinje
1 2 3 4 5
1 Proteini, %, najmanje 40 35 35
2 Vlaga, %, najviše 12 12 12
3 Pepeo, %, najviše 15 15 15
4 Kalcijum, % 2,0 do 2,7 2,2 do 2,7 3,0 do 3,4
5 Fosfor, % najmanje 1,8 1,5 1,7
6 Natrijum, % 0,5 do 0,7 0,5 do 0,7 0,5 do 0,7
7 Cink, mg/kg, najmanje 300 400 400
8 Bakar, mg/kg, najmanje 80 80 80
9 Gvožđe, mg/kg, najmanje 350 400 400
10 Mangan, mg/kg, najmanje 90 80 80
11 Jod, mg/kg, najmanje 2,0 2,0 2,0
12 Selen, mg/kg, najmanje 0,3 0,3 0,3
13 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 40.000 25.000 30.000
14 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 4.000 3.500 3.600
15 Vitamin E, mg/kg, najmanje 100 ne utvrđuje se 100
16 Vitamin B12, mg/kg, najmanje 0,07 ne utvrđuje se 0,07
17 Lizin, %, najmanje 3,3 2,0 2,1
18 Metionin+cistin, %, najmanje 1,7 1,0 1,0

Član 55

Smeše za ishranu goveda stavljaju se u promet kao potpune smeše za ishranu goveda i dopunske smeše za ishranu goveda.

Potpune smeše za ishranu goveda su:

1) potpuna smeša – zamena mleka za telad;
2) potpuna smeša za telad I – početna;
3) potpuna smeša za telad II – telesne mase od 50 kg do 100 kg;
4) potpuna smeša za telad u porastu i tovu III – telesne mase od 100 kg do 250 kg;
5) potpuna smeša za tov junadi I – telesne mase od 250 kg do 350 kg;
6) potpuna smeša za tov junadi II – telesne mase preko 350 kg;
7) potpuna smeša za krave muzare do 20 L/dan mleka;
8) potpuna smeša za krave muzare preko 20 L/dan mleka;
9) potpuna smeša za visoko steone krave i junice;
10) potpuna smeša za priplodne bikove.

Dopunske smeše za ishranu goveda su:

1) dopunska smeša za telad telesne mase od 100 do 250 kg;
2) dopunska smeša za tov junadi (obe faze tova);
3) dopunska smeša za krave muzare.

U potpunu smešu – zamenu mleka za telad, potpunu smešu za telad I – početnu i potpunu smešu za telad II – telesne mase od 50 kg do 100 kg ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Za proizvodnju smeša za ishranu goveda ne smeju se koristiti hraniva životinjskog porekla utvrđena u članu 33 ovog pravilnika, osim obranog mleka, surutke, albumina i kazeina, kao ni koštano brašno i sirovo koštano brašno.

Član 56

Potpune smeše za ishranu goveda moraju da ispunjavaju zahteve date u tabelama 18 i 19.

Tabela 18

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša –
Zamena mleka za telad
Potpuna smeša za telad-
I početna
Potpuna smeša za telad –
II od 50 kg do 100 kg
1 2 3 4 5
1 Obrano mleko u prahu, % 50 ne utvrđuje se ne utvrđuje se
2 Proteini, % najmanje 22 20 18
3 Mast, %, najmanje 12 5 5
4 Vlaga, %, najviše 6 12 13,0
5 Celuloza, %, najviše 2 6 8
6 Pepeo, % najviše 8 8 8
7 Kalcijum, % 0,9 do 1,1 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8
8 Fosfor, % 0,7 do 0,9 0,4 do 0,6 0,4 do 0,6
9 Natrijum, % 0,3 do 0,4 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3
10 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 12.000 8.000 8.000
11 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 1.500 1.000 1.000
12 Vitamin E, mg/kg, najmanje 20 20 20
13 Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1
14 Bakar, mg/kg, najmanje 8 5 5
15 Cink, mg/kg, najmanje 50 50 50
16 Gvožđe, mg/kg, najmanje 60 50 30
17 Mangan, mg/kg, najmanje 30 30 20
18 Jod, mg/kg, najmanje 0,5 0,6 0,6
19 Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1
20 Ovsene jedinice/kg,
računski, najmanje
ne utvrđuje se 0,9 0,9

Tabela 19

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za telad u porastu i tovu III od 100 kg do 250 kg Potpuna smeša za tov junadi I od 250 kg do 350 kg Potpuna smeša za tov junadi II preko 350 kg Potpuna smeša za krave muzare Potpuna smeša za krave muzare do 20 L/dan mleka Potpuna smeša za krave muzare preko 20 L/dan mleka Potpuna smeša zavisoko steone krave i junice Potpuna smeša za priplodne bikove
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Proteini, %, najmanje 16 14 12 12 15 18 14 16
2 Protein u obliku NPN1) u odnosu na ukupni protein, % najviše 20 35 25 20 20 20 02) 02)
3 Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
4 Celuloza, %, najviše 12 15 10 10 10 10 20 15
5 Pepeo, %, najviše 10 10 10 10 10 10 12 10
6 Kalcijum, % 0,8 do 1,0 0,6 do 0,8 0,9 do 1,1 0,9 do 1,1 0,9 do 1,1 0,9 do 1,1 0,9 do 1,2 0,8 do 1,0
7 Fosfor, % 0,5 do 0,7 0,4 do 0,6 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8
8 Natrijum, % 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,4
9 Magnezijum, mg/kg najmanje 40 40 40 40 40 40 150 do 300 150 do 300
10 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 7.500 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 5.000
11 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000
12 Vitamin E, mg/kg, najmanje 10 10 10 20 20 20 15 15
13 Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1
14 Bakar, mg/kg, najmanje 5 5 5 5 5 5 10 5
15 Cink, mg/kg, najmanje 20 20 20 20 20 20 30 30
16 Gvožđe, mg/kg, najmanje 20 20 20 20 20 20 40 30
17 Mangan, mg/kg, najmanje 20 20 20 20 20 20 30 30
18 Jod, mg/kg, najmanje 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3
19 Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
20 Ovsene jedinice/kg, računski, najmanje 0,95 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0

1) NPN – neproteinski azot.
2) U potpunu smešu za visokosteone krave i junice i potpunu smešu za priplodne bikove ne sme se davati neproteinski azot (NPN).

Član 57

Dopunske smeše za ishranu goveda moraju da ispunjavaju zahteve u tabeli 20.

Tabela 20

Redni
broj
Hemijski sastav Dopunska smeša za telad
od 100 kg do 250 kg
Dopunska smeša za
tov junadi
Dopunska smeša za
krave muzare
1 Proteini, %, najmanje 35 30 30
2 Protein u obliku NPN1) u odnosu na
ukupni protein, % najviše
25 30 25
3 Vlaga, %, najviše 12 12 12
4 Celuloza, %, najviše 10 10 10
5 Pepeo, %, najviše 14 14 14
6 Kalcijum, % 3,0 do 3,6 3,0 do 3,6 2,7 do 3,4
7 Fosfor, % 2,0 do 2,6 2,0 do 2,6 1,8 do 2,4
8 Natrijum, % 0,8 do 1,1 0,8 do 1,1 0,6 do 0,9
9 Magnezijum, mg/kg, najmanje 180 200 140
10 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 20.000 30.000 30.000
11 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 3.000 4.000 4.000
12 Vitamin E, mg/kg, najmanje ne utvrđuje se ne utvrđuje se 50
13 Kobalt, mg/kg, najmanje 0,3 0,3 0,2
14 Bakar, mg/kg, najmanje 15 15 15
15 Cink, mg/kg, najmanje 60 100 80
16 Gvožđe, mg/kg, najmanje 60 70 80
17 Mangan, mg/kg, najmanje 60 70 80
18 Jod, mg/kg, najmanje 1,8 2,0 1,8
19 Selen, mg/kg, najmanje 0,3 0,4 0,3

Član 58

Smeše za ishranu ovaca stavljaju se u promet kao potpune i kao dopunske smeše.

Potpune smeše za ishranu ovaca su:

1) potpuna smeša – zamena mleka za jagnjad;
2) potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu I – telesne mase do 15 kg;
3) potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu II – telesne mase od 15 do 30 kg;
4) potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu III – telesne mase od 30 do 50 kg;
5) potpuna smeša za sjagnjene ovce i dviske;
6) potpuna smeša za ovce u laktaciji;
7) potpuna smeša za priplodne ovnove.

Dopunske smeše za ishranu ovaca su:

1) dopunska smeša za jagnjad u porastu i tovu;
2) dopunska smeša za sjagnjene ovce i ovce muzare.

Za proizvodnju smeša za ovce ne smeju da se koriste hraniva životinjskog porekla utvrđena u članu 33 ovog pravilnika, osim obranog mleka, surutke, albumina i kazeina, kao ni koštano brašno i sirovo koštano brašno.

Član 59

Potpune smeše za ishranu ovaca moraju da ispunjavaju zahteve date u tabelama 21 i 22.

Tabela 21

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša – zamena mlekaza jagnjad Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu – I do 15 kg Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu II –
od 15 kg do 30 kg
Potpuna smeša za jagnjad u
porastu i tovu III –
od 30 kgdo 50 kg
1 2 3 4 5 6
1 Obrano mleko u prahu, %, najmanje 50 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
2 Proteini, %, najmanje 22 18 16 14
3 Protein u obliku NPN1) u odnosu na
ukupni protein, % najviše
01) 01) 15 20
4 Vlaga, %, najviše 6 13 13,5 13,5
5 Mast, %, najmanje 12 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
6 Celuloza, %, najviše 2 6 8 10
7 Pepeo, %, najviše 8 8 8 8
8 Kalcijum, 5 % 0,9 do 1,1 0,8 do 1,0 0,8 do 1,0 0,8 do 1,0
9 Fosfor, % 0,7 do 0,9 0,5 do 0,7 0,5 do 0,7 0,5 do 0,7
10 Natrijum, % 0,3 do 0,4 0,3 do 0,4 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3
11 Gvožđe, mg/kg, najmanje 60 50 40 40
12 Cink, mg/kg, najmanje 50 50 40 30
13 Mangan, mg/kg, najmanje 30 30 30 30
14 Bakar, mg/kg, najmanje 8 5 5 5
15 Jod, mg/kg, najmanje 0,6 0,6 0,6 0,6
16 Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
17 Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
18 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 12.000 7.500 6.000 6.000
19 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 1.500 1.200 1.000 1.000
20 Vitamin E, mg/kg, najmanje 20 15 15 15
21 Ovsene jedinice/kg, računski,
najmanje
ne utvrđuje se 0,9 0,9 0,9

1) U potpunu smešu za ishranu ovaca ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Tabela 22

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za sjagnjene
ovce i dviske
Potpuna smeša za ovce u
laktaciji
Potpuna smeša za priplodne
ovnove
1 Proteini, %, najmanje 14 16 17
2 Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5
3 Protein u obliku NPN1) u odnosu
na ukupni protein, % najviše
25 25 15%
4 Celuloza, %, najviše 15 15 15
5 Pepeo, %, najviše 10 8 8
6 Kalcijum, % 0,8 do 1,00 0,8 do 1,00 0,8 do 1,00
7 Fosfor, % 0,5 do 0,8 0,5 do 0,8 0,5 do 0,8
8 Natrijum, % 0,2 do 0,4 0,2 do 0,4 0,2 do 0,4
9 Gvožđe, mg/kg, najmanje 20 30 30
10 Cink, mg/kg, najmanje 40 40 40
11 Mangan, mg/kg, najmanje 30 30 30
12 Jod, mg/kg, najmanje 0,6 0,6 0,6
13 Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1
14 Bakar, mg/kg, najmanje 5 5 5
15 Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1
16 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 3000 3000 3000
17 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 350 350 350
18 Vitamin E, mg/kg, najmanje 10 15 15
19 Ovsene jedinice/kg, računski,
najmanje
0,95 0,95 0,95

1) U potpunu smešu za priplodne ovnove ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).
.
Član 60

Dopunske smeše za ishranu ovaca moraju da ispunjavaju zahteve date u tabeli 23.

Tabela 23

Redni
broj
Hemijski sastav Dopunska smeša za jagnjad u porastu
i tovu preko 15 kg
Dopunska smeša za sjagnjene ovce
i ovce muzare
1 2 3 4
1 Proteini, % najmanje 30 32
2 Protein u obliku NPN1) u odnosu
na ukupni protein, % najviše
15% 20
3 Vlaga, %, najviše 12 12
4 Celuloza, %, najviše 10 10
5 Pepeo, %, najviše 12 12
6 Kalcijum, % 2,5 do 2,8 2,9 do 3,5
7 Fosfor, % 1,5 do 2,0 1,8 do 2,4
8 Natrijum, % 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8
9 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 20.000 30.000
10 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 3.000 4.500
11 Vitamin E, mg/kg, najmanje 45 40
12 Kobalt, mg/kg, najmanje 0,3 0,3
13 Bakar, mg/kg, najmanje 15 15
14 Cink, mg/kg, najmanje 150 90
15 Gvožđe, mg/kg, najmanje 150 60
16 Mangan, mg/kg, najmanje 90 90
17 Jod, mg/kg, najmanje 1,8 1,8
18 Selen, mg/kg, najmanje 0,3 0,3

1) U dopunsku smešu za jagnjad u porastu i tovu ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Član 61

Smeše za ishranu konja stavljaju se u promet kao potpune smeše za ishranu konja, i to:

1) potpuna smeša za ždrebad na sisi I;
2) potpuna smeša za odbijenu ždrebad od sise II;
3) potpuna smeša za omad od 12 do 18 meseci I;
4) potpuna smeša za omad od 18 do 24 meseca II;
5) potpuna smeša za ždrebne kobile;
6) potpuna smeša za kobile u laktaciji;
7) potpuna smeša za sportske konje;
8) potpuna smeša za priplodne pastuve.

Potpune smeše za ishranu konja ne smeju da sadrže neproteinski azot (NPN).

Član 62

Potpune smeše za ishranu konja moraju da ispunjavaju zahteve date u tabelama 24 i 25.

Tabela 24

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za
ždrebad na sisi I
Potpuna smeša za odbijenu ždrebad od sise II Potpuna smeša za omad
12 do 18 meseci I
Potpuna smeša za omad
18 do 24 meseca II
1 2 3 4 5 6
1 Obrano mleko u prahu, % najmanje 35 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
2 Sirovi proteini, %, najmanje 19,0 17,0 13,0 11,0
3 Lizin, %, najmanje 0,7 0,6 0,5 0,4
4 Mast, %, najmanje 8,0 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
5 Vlaga, %, najviše 6 13 13 13,5
6 Celuloza, %, najviše 3,0 8,0 8,0 8,0
7 Pepeo, % najviše 8,0 8,0 8,0 8,0
8 Kalcijum, % 0,6-0,8 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
9 Fosfor, % 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5
10 Natrijum, %, najmanje 0,2 0,3 0,3 0,3
11 Magnezijum, % najmanje 0,06 0,07 0,07 0,07
12 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 7650 11500 9500 7650
13 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 1430 1150 960 960
14 Vitamin E, mg/kg, najmanje 19 17,0 14,0 14,0
15 Vitamin B12, mg/kg, najmanje 0,01 0,04 0,04 0,04
16 Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
17 Bakar, mg/kg, najmanje 19,0 14,0 14,0 14,0
18 Cink, mg/kg, najmanje 43 43 38,0 38,0
19 Gvožđe, mg/kg, najmanje 62,0 67,0 48,0 48,0
20 Mangan, mg/kg, najmanje 27,0 29,0 38,0 38,0
21 Jod, mg/kg, najmanje 0,5 0,5 0,1 0,1
22 Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
23 Svarljiva energija računski,
MJ/kg, najmanje
11,9 11,5 9,6 8,1

Tabela 25

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za
ždrebne kobile
Potpuna smeša za
kobile u laktaciji
Potpuna smeša za
sportske konje
Potpuna smeša za
priplodne pastuve
1 Obrano mleko u prahu, % najmanje ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
2 Sirovi proteini, %, najmanje 15,0 13,0 11,0 11,0
3 Lizin, %, najmanje 0,7 0,7 0,5 0,7
4 Mast, %, najmanje ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
5 Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5 13,5
6 Celuloza, %, najviše 8,0 8,0 8,0 8,0
7 Pepeo, % najviše 8,0 8,0 8,0 8,0
8 Kalcijum, % 0,8-0,10 0,8-0,10 0,6-0,8 0,6-0,8
9 Fosfor, % 0,6-0,8 0,6-0,8 0,4-0,6 0,4-0,6
10 Natrijum, % 0,2 0,2 0,3 0,2
11 Magnezijum, % najmanje 0,06 0,06 0,05 0,05
12 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 12900 12900 12900 12900
13 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 1450 1150 1150 1150
14 Vitamin E, mg/kg, najmanje 53,0 48,0 48,0 53,0
15 Vitamin B12, mg/kg, najmanje 0,04 0,04 0,04 0,04
16 Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
17 Bakar, mg/kg, najmanje 10,0 10,0 10,0 10,0
18 Cink, mg/kg, najmanje 38,0 38,0 38,0 38,0
19 Gvožđe, mg/kg, najmanje 48,0 48,0 62,0 48,0
20 Mangan, mg/kg, najmanje 38,0 38,0 38,0 38,0
21 Jod, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
22 Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
23 Svarljiva energija računski,
MJ/kg, najmanje
8,6 8,6 11,5 7,6

Član 63

Smeše za ishranu živine stavljaju se u promet kao smeše za ishranu kokoši i smeše za ishranu ćurki.
U smeše za ishranu živine ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Član 64

Smeše za ishranu kokoši proizvode se i stavljaju u promet kao potpune smeše za ishranu kokoši i dopunske smeše za ishranu kokoši.

Potpune krmne smeše za ishranu kokoši su:

1) potpuna smeša za tov pilića I;
2) potpuna smeša za tov pilića II;
3) potpuna smeša za tov pilića III;
4) potpuna smeša za piliće za priplod I;
5) potpuna smeša za piliće za priplod II;
6) potpuna smeša za piliće za priplod III;
7) potpuna smeša za nosilje jaja za konzum I;
8) potpuna smeša za nosilje jaja za konzum II;
9) potpuna smeša za rasplodne nosilje I;
10) potpuna smeša za rasplodne nosilje II.

Dopunske smeše za ishranu kokoši su:

1) dopunska smeša za tov pilića;
2) dopunska smeša za nosilje jaja za konzum.

Član 65

Potpune smeše za ishranu kokoši moraju da ispunjavaju zahteve date u tabelama 26 i 27.

Tabela 26

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za
tov pilića I
Potpuna smeša za
tov pilića II
Potpuna smeša za
tov pilića III
Potpuna smeša za
piliće za priplod I
Potpuna smeša za
piliće za priplod II
1 Proteini, %, najmanje 22 19 17 19 17
2 Masti, %, najmanje 5 5 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
3 Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
4 Celuloza, %, najviše 5 5 6 5 6
5 Pepeo, %, najviše 8 8 8 8 8
6 Kalcijum, % 0,9 do 1,1 0,8 do 1,0 0,7 do 0,9 0,9 do 1,1 0,9 do 1,1
7 Fosfor, % 0,65 do 0,85 0,6 do 0,8 0,5 do 0,7 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8
8 Fosfor iskoristivi, % najmanje 0,40 0,35 0,30 0,35 0,35
9 Natrijum, % 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2
10 Mangan, mg/kg, najmanje 80 80 ne utvrđuje se 80 80
11 Cink, mg/kg, najmanje 50 50 ne utvrđuje se 50 50
12 Gvožđe, mg/kg, najmanje 40 40 ne utvrđuje se 30 30
13 Bakar, mg/kg, najmanje 8 8 ne utvrđuje se 8 8
14 Jod, mg/kg, najmanje 0,8 0,8 ne utvrđuje se 0,5 0,5
15 Selen, mg/kg, najmanje 0,15 0,15 ne utvrđuje se 0,15 0,15
16 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 12000 10000 ne utvrđuje se 10000 10000
17 Vitamin D, IJ/kg, najmanje 2000 1800 ne utvrđuje se 1500 1500
18 Vitamin E, mg/kg, najmanje 30 25 ne utvrđuje se 10 10
19 Vitamin B2, mg/kg, najmanje 6 6 ne utvrđuje se 4 4
20 Metabolička energija
računski, MJ/kg, najmanje
13,0 13,0 13,0 11,5 11,5
21 Lizin, %, najmanje 1,15 0,90 ne utvrđuje se 1,0 0,75
22 Metionin+cistin, %, najmanje 0,85 0,70 ne utvrđuje se 0,75 0,60

Tabela 27

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za piliće za
priplod III
Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum I Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum II Potpuna smeša za rasplodne nosilje I Potpuna smeša za
rasplodne nosilje II
1 2 3 4 5 6 7
1 Proteini, %, najmanje 15 16,5 15 16,5 15
2 Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
3 Celuloza, %, najviše 7 8 8 8 8
4 Pepeo, %, najviše 8 13 13 13 13
5 Kalcijum, % 1,0 do 1,2 3,2 do 4,0 3,2 do 4,0 3,0 do 4,0 2,8 do 4,0
6 Fosfor, % 0,65 do 0,75 0,65 do 0,85 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8
7 Fosfor iskoristivi, % najmanje 0,35 0,35 0,30 0,35 0,35
8 Natrijum, % 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2
9 Mangan, mg/kg, najmanje 80 80 80 80 80
10 Cink, mg/kg, najmanje 50 60 60 60 60
11 Gvožđe, mg/kg, najmanje 30 40 40 40 40
12 Bakar, mg/kg, najmanje 8 6 6 6 6
13 Jod, mg/kg, najmanje 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
14 Selen, mg/kg, najmanje 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
15 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 10000 10000 10000 10000 10000
16 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 1500 1500 1800 2000 2000
17 Vitamin E, mg/kg, najmanje 10 15 10 20 20
18 Vitamin B2, mg/kg, najmanje 2 3 2 4 4
19 Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
20 Linolenska kiselina, %, najmanje ne utvrđuje se 1,0 0,9 0,9 0,75
21 Lizin, %, najmanje 0,6 0,75 0,7 0,75 0,65
22 Metionin+cistin, %, najmanje 0,4 0,65 0,6 0,65 0,6

Član 66
Dopunske smeše za ishranu kokoši moraju da ispunjavaju zahteve date u tabeli 28.

Tabela 28

Redni
broj
Hemijski sastav Dopunska smeša za
tov pilića
Dopunska smeša za nosilje
jaja za konzum
1 Proteini, %, najmanje 40 30
2 Vlaga, %, najviše 13 13
3 Celuloza, %, najviše 8 10
4 Pepeo, %, najviše 16 30
5 Kalcijum, % 2,8 do 3,0 8 do 10
6 Fosfor, % 1,7 do 1,9 1,8 do 2,0
7 Fosfor iskoristivi, %, najmanje 1,0 1,0
8 Natrijum, % 0,45 do 0,7 0,45 do 0,6
9 Mangan, mg/kg, najmanje 240 240
10 Cink, mg/kg, najmanje 150 180
11 Gvožđe, mg/kg, najmanje 120 120
12 Bakar, mg/kg, najmanje 24 24
13 Jod, mg/kg, najmanje 2,4 1,8
14 Selen, mg/kg, najmanje 0,4 0,4
15 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 35000 25000
16 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 6000 3500
17 Vitamin E, mg/kg, najmanje 90 40
18 Vitamin B2, mg/kg, najmanje 20 10
19 Linolenska kiselina, %, najmanje ne utvrđuje se 2,5
20 Lizin, %, najmanje 2,5 1,6
21 Metionin+cistin, %, najmanje 1,5 1,1

Član 67

Smeše za ishranu ćurki stavljaju se u promet kao potpune smeše za ishranu ćurki, i to:

1) potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu I;
2) potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu II;
3) potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu III;
4) potpuna smeša za ćurke u tovu IV;
5) potpuna smeša za priplodne ćurke;
6) potpuna smeša za ćurke nosilje.

Član 68

Potpune smeše za ishranu ćuraka moraju da ispunjavaju zahteve date u tabelama 29 i 30.

Tabela 29

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za ćurke
u porastu i tovu I
Potpuna smeša za ćurke
u porastu i tovu II
Potpuna smeša za ćurke
u porastu i tovu III
1 2 3 4 5
1 Proteini, %, najmanje 28 24 20
2 Celuloza, %, najviše 5,0 5,0 6,0
3 Pepeo, %, najviše 9,0 9,0 9,0
4 Vlaga, %, najviše 13 13 13
5 Kalcijum, % 1,2 do 1,4 1,1 do 1,3 1,0 do 1,2
6 Fosfor, % 0,9 do 1,1 0,8 do 1,0 0,7 do 0,9
7 Fosfor iskoristivi, % najmanje 0,7 0,62 0,55
8 Natrijum, % 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2
9 Mangan, mg/kg, najmanje 80 80 80
10 Cink, mg/kg, najmanje 50 50 50
11 Gvožđe, mg/kg, najmanje 40 40 40
12 Bakar, mg/kg, najmanje 8 8 8
13 Jod, mg/kg, najmanje 0,8 0,8 0,8
14 Selen, mg/kg, najmanje 0,15 0,15 0,15
15 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 15000 12000 12000
16 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 3000 2500 2500
17 Vitamin E, mg/kg, najmanje 25 25 25
18 Vitamin B2, mg/kg, najmanje 8 8 6
19 Vitamin B12, mg/kg, najmanje 0,02 0,02 0,01
20 Biotin, mg/kg, najmanje 0,2 0,2 0,1
21 Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje 11,8 12,1 12,5
22 Linolenska kiselina, %, najmanje 1,0 1,0 1,0
23 Lizin, %, najmanje 1,7 1,4 1,1
24 Metionin+cistin, %, najmanje 1,0 0,9 0,85

Tabela 30

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za ćurke
u tovu IV
Potpuna smeša za
priplodne ćurke
Potpuna smeša za
ćurke nosilje
1 Proteini, %, najmanje 16 15 16
2 Celuloza, %, najviše 6,0 6,0 6,0
3 Pepeo, %, najviše 9,0 9,0 12,0
4 Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5
5 Kalcijum, % 0,9 do 1,1 0,75 do 0,95 2,4 do 2,7
6 Fosfor, % 0,55 do 0,75 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8
7 Fosfor iskoristivi, % najmanje 0,4 0,4 0,45
8 Natrijum, % 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2
9 Mangan, mg/kg, najmanje 50 50 60
10 Cink, mg/kg, najmanje 50 50 50
11 Gvožđe, mg/kg, najmanje 40 40 40
12 Bakar, mg/kg, najmanje 8 8 8
13 Jod, mg/kg, najmanje 0,8 0,8 0,8
14 Selen, mg/kg, najmanje 0,15 0,15 0,15
15 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 10000 8000 12000
16 Vitamin D3, IJ/kg, najmanje 2000 1500 2500
17 Vitamin E, mg/kg, najmanje 20 20 20
18 Vitamin B2, mg/kg, najmanje 6 6 6
19 Vitamin B12, mg/kg, najmanje 0,01 0,01 0,02
20 Biotin, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,2
21 Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje 12,8 11,7 11,7
22 Linolenska kiselina, %, najmanje 1,0 1,0 1,0
23 Lizin, %, najmanje 0,6 0,7 0,8
24 Metionin+cistin, %, najmanje 0,6 0,55 0,6

Član 69

Smeše za ishranu pataka i gusaka proizvode se po proizvođačkoj specifikaciji.

Član 70

Smeše za ishranu koza proizvode se po proizvođačkoj specifikaciji.

Za proizvodnju smeša za koze ne smeju da se koriste hraniva životinjskog porekla utvrđena u članu 33 ovog pravilnika, osim obranog mleka, surutke, albumina i kazeina, kao ni koštano brašno i sirovo koštano brašno.

Član 71

Smeše za ishranu kunića stavljaju se u promet kao potpune smeše, i to:

1) potpuna smeša za mlade kuniće I;
2) potpuna smeša za kuniće u porastu i tovu II;
3) potpuna smeša za gravidne ženke kunića;
4) potpuna smeša za dojne ženke kunića.

U potpune smeše za ishranu kunića ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Član 72

Potpune smeše za ishranu kunića moraju da ispunjavaju zahteve date u tabeli 31.

Tabela 31

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za mlade kuniće I Potpuna smeša za kuniće
u porastu i tovu II
Potpuna smeša za gravidne ženke kunića Potpuna smeša za done
ženke kunića
1 Proteini, %, najmanje 16 15 17 18
2 Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5 13,5
3 Celuloza, % 10 do 12 13 do 15 12 do 14 10 do 12
4 Pepeo, %, najviše 8 8 8 8
5 Kalcijum, % 0,8 do 1,0 0,9 do 1,1 0,8 do 1,0 0,9 do 1,1
6 Fosfor, % 0,7 do 0,8 0,65 do 0,80 0,5 do 0,70 0,7 do 0,85
7 Natrijum, % 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3
8 Vitamin, A, IJ/kg, najmanje 10000 8000 10000 10000
9 Vitamin D, IJ/kg, najmanje 1500 1200 1500 1500
10 Vitamin E, mg/kg, najmanje 30 25 50 50
11 Vitamin K, mg/kg, najmanje 1 1 1 1
12 Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
13 Bakar, mg/kg, najmanje 5 5 5 5
14 Cink, mg/kg, najmanje 40 60 60 60
15 Gvožđe, mg/kg, najmanje 40 60 60 60
16 Mangan mg/kg, najmanje 20 20 20 20
17 Jod, mg/kg, najmanje 0,6 0,6 0,6 0,6
18 Lizin, %, najmanje 0,7 0,6 0,7 0,8
19 Metionin+cistin, %, najmanje 0,6 0,5 0,6 0,65
20 TDN, računski, %, najmanje 60 65 60 65

Član 73

Potpune smeše za ishranu riba stavljaju se u promet kao:

1) potpuna smeša za mlađ šarana;
2) potpuna smeša za tov šarana;
3) potpuna smeša za mlađ pastrmke;
4) potpuna smeša za tov pastrmki.

U potpune smeše za ishranu riba ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Član 74

Potpune smeše za ishranu riba moraju da ispunjavaju zahteve date u tabeli 32.

Tabela 32

Redni
broj
Hemijski sastav Potpuna smeša za
mlađ šarana
Potpuna smeša za
tov šarana
Potpuna smeša za
mlađ pastrmke
Potpuna smeša
za tov pastrmki
1 2 3 4 5 6
1 Proteini, %, najmanje 35 20 50 40
2 Vlaga, %, najviše 12 12 10 10
3 Celuloza, %, najviše 6 10 3 4
4 Pepeo, % najviše 10 8 12 12
5 Kalcijum, % 0,9 do 1,8 0,9 do 1,1 1,6 do 3,0 1,6 do 3,0
6 Fosfor, % 0,8 do 1,5 0,8 do 1,0 1,4 do 1,8 1,4 do 1,8
7 Natrijum, % 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,4 do 1,0 0,4 do 1,0
8 Vitamin A, IJ/kg, najmanje 6000 4000 12000 10000
9 Vitamin D, IJ/kg, najmanje 1000 600 1200 800
10 Vitamin E, mg/kg, najmanje 40 30 70 70
11 Vitamin B1, mg/kg, najmanje 5 5 12 12
12 Vitamin B2, mg/kg, najmanje 10 10 20 20
13 vitamin B12, mg/kg, najmanje 0,02 0,02 0,03 0,03
14 Vitamin C, mg/kg, najmanje 150 150 500 500
15 Vitamin K, m/kg, najmanje 4 4 5 5
16 Biotin, mg/kg, najmanje 1 1 1 1
17 Gvožđe, mg/kg, najmanje 30 30 40 40
18 Bakar, mg/kg, najmanje 5 5 5 5
19 Mangan, mg/kg, najmanje 30 30 30 30
20 Kobalt, mg/kg, najmanje 1 1 1 1
21 Cink, mg/kg, najmanje 30 30 40 40
22 Jod, mg/kg, najmanje 1 1 1 1
23 Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
24 Lizin, %, najmanje 1,6 1,1 2,0 1,8
25 Metionin+cistin, %, najmanje 1,2 0,8 1,8 1,6

Član 75

Smeše za ishranu pastrmki moraju biti peletirane.

Smeše za ostale kategorije šarana i pastrmki i smeše za ostale vrste i kategorije riba proizvode se po proizvođačkoj specifikaciji.

Član 76

Smeše koje se koriste za ishranu pasa, mačaka, ukrasnih ptica, divljači i krznašica proizvode se po proizvođačkoj specifikaciji.

Član 77

U smešama koje se proizvode po proizvođačkoj specifikaciji sadržaj vlage mora odgovarati sadržaju vlage propisanom ovim pravilnikom, s tim što ne sme da pređe:

1) u mineralnim smešama 7%;
2) u zameni za mleko 8%;
3) u ostalim smešama 13,5%;
4) u melasiranim smešama 15%.

Dodaci hrani za životinje

Član 78

Pod dodacima hrani za životinje, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se materije koje se dodaju hrani za životinje radi poboljšanja njene biološke hranljive vrednosti i kvaliteta boljeg iskorišćenja i produženja trajnosti, jednostavnijeg tehnološkog postupka u pripremi smeša i bojenja životinjskog mesa i jaja živine.

Član 79

Dodaci hrani za životinje su:

1) vitamini i provitamini;
2) mikroelementi i minerali;
3) neproteinska azotna jedinjenja;
4) aminokiseline;
5) ostali dozvoljeni dodaci.

Dodaci iz stava 1 ovog člana dodaju se hrani za životinje u količinama propisanim ovim pravilnikom.

Član 80

U vitamine i provitamine, u smislu ovog pravilnika, spadaju i materije sličnog delovanja kao što su: kalcijum-pantotenat, holinhlorid, inozit, folna kiselina, i dr.

U hrani za životinje nije dozvoljena istovremena upotreba vitamina D2 i D3.

Član 81

U mikroelemente i minerale, u smislu ovog pravilnika, spadaju jedinjenja gvožđa, joda, kobalta, bakra, mangana, molibdena, selena, cinka i ostalih mikroelemenata.

Član 82

Jedinjenja gvožđa, u smislu pravilnika, su:

1) Gvožđe (Fe);
2) gvožđe – (II) – karbonat FeCO3;
3) gvožđe – (II) – hlorid, tetrahidrat FeCl x 4H2O;
4) gvožđe – (III) – hlorid, heksahidrat FeCl3 x 6H2O;
5) gvožđe – (II) – citrat, heksahidrat Fe3(C6H5O7)2 x 6H2O;
6) gvožđe – (II) – fumarat FeC4H2O4;
7) gvožđe – (II) – laktat, trihidrat Fe(C3H5O3)2 x 3H2O;
8) gvožđe – (III) – oksid FeO3;
9) gvožđe – (II) – sulfat, heptahidrat FeSO4 x 7H2O;
10) gvožđe – (II) – sulfat, monohidrat FeSO4 x H2O.

Član 83

Jedinjenja joda, u smislu ovog pravilnika, su:

1) Jod (J);
2) kalcijumjodat, heksahidrat Ca(JO3)2 x 6H2O;
3) kalcijumjodat, anhidrovani Ca(JO3)2;
4) kalijumjodid KJ;
5) natrijumjodid NaJ.

Član 84

Jedinjenja kobalta, u smislu ovog pravilnika, su:

1) Kobalt (Co);
2) kobalt – (II) – acetat, tetrahidrat Co(CH3COO)2 x 4H2O;
3) bazni kobalt – (II) – karbonat, monohidrat 2CoCO3 3Co(OH)2 x H2O;
4) kobalt – (II) – hlorid, heksahidrat CoCl x 6H2O;
5) kobalt – (II) – nitrat, heksahidrat Co(NO3)2 x 6H2O;
6) kobalt – (II) – sulfat, monohidrat CoSO4 x H2O;
7) kobalt – (II) – sulfat, heptahidrat CoSO4 x 7H2O.

Član 85

Jedinjenja bakra, u smislu ovog pravilnika, su:

1) Bakar (Cu);
2) bakar – (II) – acetat, monohidrat Cu(CH3COO)2 x H2O;
3) bazni bakar – (II) – karbonat, monohidrat CuCO3 x Cu(OH)2 x H2O;
4) bakar – (II) – hlorid, dihidrat CuCl2 x 2H2O;
5) bakar – (II) – metionat Cu(C5H10NO2S)2;
6) bakar – (II) – oksid CuO;
7) bakar – (II) – sulfat, pentahidrat CuSO4 x 5H2O;
8) bakar – (II) – sulfat, monohidrat CuSO4 x H2O.

Član 86

Jedinjenja mangana, u smislu ovog pravilnika, su:

1) mangan (Mn);
2) mangan – (II) – karbonat MnCO3;
3) mangan – (II) – hlorid, tetrahidrat MnCl2 x 4H2O;
4) mangan – (II) – oksid MnO;
5) mangan – (II) – oksid Mn2O3;
6) sekundarni mangan – (II) – fosfat, trihidrat MnHPO4 x 3H2O;
7) mangan – (II) – sulfat, tetrahidrat MnSO4 x 4H2O;
8) mangan – (II) – sulfat, monohidrat MnSO4 x H2O.

Član 87

Jedinjenja cinka, u smislu ovog pravilnika, su:

1) Cink (Zn);
2) cinkacetat, dihidrat Zn(CH3 x COO)2 x 2H2O;
3) cink karbonat ZnCO3;
4) cink hlorid, monohidrat ZnCl2 x H2O;
5) cinklaktat, trihidrat Zn(C3H5O3)2 x 3H2O;
6) cinkoksid ZnO;
7) cinksulfat, heptahidrat ZnSO4 x 7H2O;
8) cinksulfat, monohidrat ZnSO4 x H2O.

Član 88

Jedinjenja molibdena, u smislu ovog pravilnika, su:

1) Molibden (Mo);
2) Amonijummolibdat (NH4)6Mo7O24 x 4H2O;
3) Natrijummolibdat Na2MoO4 x 2H2O.

Član 89

Jedinjenja selena, u smislu ovog pravilnika, su:

1) Selen (Se);
2) natrijumselenat Na2SeO4;
3) natrijumselenit Na2SeO3.

Član 90

U hrani i dodacima hrani za životinje dozvoljena je upotreba i organski vezanih mikroelemenata.

Član 91

Neproteinska azotna jedinjenja, u smislu ovog pravilnika, su:

1) urea (karbamid); bele boje, bez mirisa, sadržaja vlage najviše 0,5% i granulirana tako da kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm prolazi najmanje 90% granula, a kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,5 mm – najviše 20% granula. Sadržaj azota u urei treba da bude najmanje 42% računato na suvu materiju, odnosno proteinski ekvivalent mora da bude najmanje 42 x 6,25; zabranjena je upotreba uree koja nije tehnološki obrađena i homogenizovana;
2) amonijum-sulfat (NH4)2SO4, je prah bele boje, slanog ukusa i sadrži najmanje 21% azota. Usitnjenost amonijum-sulfata mora da bude takva da kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm prolazi 98% čestica, a kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,5 mm- najmanje 92% čestica;
3) amonijum-bikarbonat (NH4HCO3), je prah bele boje, slanog ukusa i sadrži najmanje 17,5% azota. Usitnjenost aminijum-bikarbonata mora da bude takva da kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm prolazi najmanje 98% čestica, a kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,5 mm – najmanje 92% čestica;
4) amonijum-acetat (CH3COONH4), je prah bele boje i sadrži najmanje 18,0% azota. Usitnjenost amonijum-acetata mora da bude takva da kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm prolazi najmanje 98% čestica, a kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,5 mm – najmanje 92% čestica;
5) biuret (C2H5O2N3), u vidu belog praha (granula);
6) tečni bezvodni amonijak;
7) urea-fosfat, koji sadrži 17% azota i 19% fosfora.

Član 92

Neproteinska azotna jedinjenja upotrebljavaju se obavezno sa nosačem, uz prethodnu homologaciju.

Član 93

Pod aminokiselinama, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se aminokiseline u čistom obliku, kao i hidroksianalozi aminokiselina i njihovih soli.

Član 94

Pod ostalim dozvoljenim dodacima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se antioksidansi, konzervansi, arome, pojačivači aroma, emulgatori, stabilizatori, zgušnjivači, sredstva za veziva nje, sredstva za želiranje, bojila, sredstva za sprečavanje zgrudvavanja i postizanja klizavosti, kiseline, baze, soli, enzimi i sredstva za zaslađivanje, antibiotici, kokcidiostatici, mikroorganizmi i druge organske materije.

Član 95

U proizvodnji hrane za životinje mogu se upotrebiti dodaci u tabelama 33 do 38.

Tabela 33

Antioksidansi

E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozvoljena količina
dodatka maks.
Napomena u ograničenju
u primeni
1 2 3 4 5 6 7
E 300 L askorbinska kiselina C6H8O6 sve
E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) C11H16O2 sve 150*
E 321 Butylhydroxytoluol (BHT) C15H24O sve 150*
E 324 Ethoxyquin C14H19ON sve 150*
E 302 Calcium-L-ascorbat C12H14O12Ca x 2H2O sve
E 303 5,6-diacethyl-L-Askorbinska kiselina C10H12O8 sve
E 312 Dodecylgallat C19H30O5 sve 100**
E 301 Natrium-L-ascorbat C6H7O6Na sve
E 311 Octylgallat C15H22O5 sve 100**
E 310 Propylgallat C10H12O5 sve 100**
E 304 6-Palmitoyl-L-askorbinska kiselina C22H38O7 sve
E 306 Jak tocopherol prirodni ekstrakt sve
E 307 Sintetički Alpha-tocopherol C29H50O2 sve
E 309 Sintetički Delta Tocopherol C27H46O2 sve
E 308 Sintetički Gamma Tocopherol C28H48O2 sve

* Sam ili zajedno
** Sam ili sa drugim galatima.

Tabela 34

Arome i pojačivači apetita

Sve prirodne arome i pojačivači apetita i njima odgovarajuće sintetske materije, kao i druge sintetske materije

E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozvoljena količina dodatka maks. Napomena u ograničenju
u primeni
E 9541 Saccharin C7H5NO3S prasad 4 meseca 150
E 954 II Saccharincalcium C7H3NCaO3S prasad 4 meseca 150
E 954 III Saccharinnatrium C7H4NNaO3S prasad 4 meseca 150
E 959 Neohesperidin-Dihydrochalcon C28H36O15 prasad, pas, telad, ovce 4 meseca 35
35
30
30

Tabela 35

Sredstva za vezivanje

Sredstva protiv zgrudvavanja i sredstva za učvršćivanje

E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozvoljena količina dodatka maks. Napomena u ograničenju u primeni
E 558 Bentonit sve 20000
E 563 Magnezijum-Silikat bezazbestni sve 20000
E 598 Kalcijumaluminat, sintetski Živina zečevi svinje krave muzare tovna junad telad ovce koze 20000 20000 20000 8000
8000 8000 8000 8000
E 552 Kalcijumsilikat sintetski sve
E 470 Kalciumstearat C36H70O4Ca sve
E 516 Kalciumsulfat-Dihidrat CaSO4 x 2H2O sve 30000
E 330 Limunska kiselina C6H8O7 sve
E 470 Kaliumstearat C18H35O2K sve
E 565 Ligninsulfonat sve
E 554 Natriumaluminiumsilikat, sintetski sve
E 470 Natriumstearat C18H35O2Na sve
E 599 Perlit prirodni natrium-aluminium silikat bezazbestni sve
E 562 Sepiolit sve 20000
E 551 b Siliciumdioksid, koloidni sve
E 559 Aluminijumsilikat Kaolinit glina bezazbestna sve
E 561 Fermikulit bezazbestni prirodni magnezium-aluminium-gvožđe silikat sve
E 551 Silicijumdioksid amorfni sve

Tabela 36

Emulgatori, stabilizatori i zgušnjivači
E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozvoljena
količina
dodatka maks.
Napomena u
ograničenju
u primeni
1 2 3 4 5 6 7
E 406 Agar-Agar sve
E 400 Alginska kiselina sve
E 403 Amoniumalginat sve osim
ukrasnih ribica
E 404 Kalciumalginat sve
E 482 Kalciumstearoilaktil 2-laktat sve
E 466 Karboksilmetilceluloza sve
E 407 Karagen sve
E 460 A Celuloza prah sve
E 486 Dekstran sve
E 462 Etilceluloza sve
E 422 Glicerin sve
E 484 Glicerin-Polietilen-Glikolricinoleat sve
E 412 Guarguma sve
E 414 Gumiarabika sve
E 464 Hidroksipropilmetil-celuloza sve
E 463 Hidroksipropilceluloza sve
E 410 Karubaguma sve
E 402 Kaliumalginat sve
E 322 Lecitin sve
E 421 Manit sve
E 465 Metiletilceluloza sve
E 461 Metilceluloza sve
E 460 Mikrokristalna celuloza sve
E 472 Mono i diglicerid estri masnih kiselina a) limunska kiselina b) sirćetna kiselina v) mlečna kiselina g) monoacetil i diacetil vinska kiselina d) vinska kiselina sve
E 477 Monoestar 1,2 Propandiol sve
E 471 Mono i digliceridi masnih kiselina sve
E 401 Natriumalginat sve
E 481 Natrium stearoilaktil-2-laktat sve
E 440 Pektin sve
E 450 B Pentanatriumtrifosfat pas, mačka 5000*
E 496 Polietilenglikol 6000 sve 300
E 475 Poliglicerinestri masnih kiselina sve
E 432 Polioksietilen (20) Sorbitan-Monoluarat sve 5000* samo u zamenama
za mleko
E 433 Polioksietilen (20) Sorbitan-Monopalmitat sve 5000* samo u zamenama
za mleko
E 434 Polioksietilen (20) Sorbitan-Monopalmitat sve 5000* samo u zamenama
za mleko
E 435 Polioksietilen (20) Sorbitan-Monostearat sve 5000* samo u zamenama
za mleko
E 436 Polioksietilen (20) Sorbitan-Tristearat sve 5000* samo u zamenama
za mleko
E 405 1,2-Propandiol-Alginat sve
E 420 Sorbit sve
E 493 Sorbitan-Monolaurat sve
E 494 Sorbitan-Monooleat sve
E 495 Sorbitan-Monopalmitat sve
E 491 Sorbitan-Monostearat sve
E 492 Sorbitan-Tristearat sve
E 483 Stearoil tartarat sve
E 413 Tragant sve
E 415 Ksantanguma sve
E 473 Estri šećera (Estri masnih kiselina i saharoze) sve
E 474 Saharozogliceridi sve

* Sam ili sa drugim polisorb.

Tabela 37

Materije za bojenje uključujući i pigmente

Karotinoidi i ksantofil

E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozvoljena količina dodatka maks. Napomena u ograničenju
u primeni
E 161 j Astaksantin C40H52O4 pastrmke 100
E 160 e Beta-Apo-8-karotinal C30H40O živina 80*
E 160 Beta-Apo-8-karotinska kiselina-etilester C32H44O2 živina 80*
E 161 g Kantaksantin C40H52O2 živina, psi, mačke,
losos i pastrmke
80*
E 160 c Kapsantin C40H56O3 živina 80*
E 161 i Citranaksantin C33H44O 80*
E 161 c Kriptoksantin C40H56O 80*
E 161 b Lutein C40H56O2 80*
E 161 x Zeaksantin C40H56O2 sve, osim pasa i mačaka
E 160 a Beta karotin C40H56 živina i ptice

* Pojedinačno ili zajedno sa ostalim karotinima i ksantofilima.

Pored dodataka iz stava 1 ovog člana, u hranu za životinje mogu se dodavati, prema uputstvu proizvođača, i:

1) antibiotici i to: flavofosfolipol, salinomicin, monensin i avilamicin;
2) kokcidiostatici;
3) živi mikroorganizmi (bakterije, kvasci, gljivice);
4) i druge organske materije.

Tabela 38

Konzervansi
E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozvoljena
količina
dodatka maks.
Napomena u ograničenju u primeni
1 2 3 4 5 6 7
E 236 Mravlja kiselina CH2O2 sve
E 295 Amonijum formiat CH5O2N sve
E 284 Amoniumpropionat C3H9O2N sve
E 296 DL-Jabučna kiselina C4H6O5 sve
E 263 Kalciumacetat C4H6O4Ca sve
E 333 Kalcijumcitrat sve
E 238 Kalcijumformiat C2H2O4Ca sve
E 327 Kalciumlaktat C6H10O6Ca sve
E 282 Kalciumpropionat C6H10O4Ca sve
E 203 Kalciumsorbat C12H14O4Ca sve
E 330 Limunska kiselina C6H8O7 sve
E 260 Sirćetna kiselina C2H4O2 sve
E 240 Formaldehid CH2O sve svinje 6 meseci
E 297 Fumarna kiselina C4H4O4 sve samo za silažu
E 261 Kaliumacetat C2H3O2K sve
E 332 Kaliumcitrat sve
E 326 Kaliumlaktat C3H5O3K sve
E 283 Kaliumpropionat C3H5O2K sve
E 202 Kaliumsorbat C6H7O2K sve
E 336 L-kaliumtartarat sve
E 270 Mlečna kiselina C3H6O3 sve
E 331 Natriumcitrat sve
E 262 Natriumdiacetat C4H7O4Na sve
E 237 Natrium-formiat CHO2Na sve
E 222 Natriumbisulfit NaHSO3 pas, mačka 500
E 223 Natriummetabisulfit Na2S2O5 pas, mačka 500
E 337 Natrium-kaliumtartarat C4H4O6KNa x 4H20 sve
E 325 Natriumlaktat C3H5O3Na sve
E 250 Natriumnitrit NaHO2 pas, mačka 100
E 281 Natriumpropionat C3H5O2Na sve
E 201 Natriumsorbat C6H7O2Na sve
E 335 L-natriumtartarat sve
E 338 Ortofosforna kiselina H3PO4 sve samo za silažu
E 490 1,2-Propandiol C3H8O2 pas 53000
E 280 Propionska kiselina C3H6O2 sve samo za silažu
E 507 Hlorovodonična kiselina HCl sve samo za silažu
E 513 Sumporna kiselina H2SO4 sve samo za silažu
E 200 Sorbinska kiselina C6H8O2 sve samo za silažu
E 334 L-vinska kiselina C4H6O6 sve samo za silažu

Član 96

Radi razlikovanja hrane za životinje od životnih namirnica istog porekla, hrana za životinje se denaturiše.
Za denaturisanje hrane za životinje može se koristiti:

1) organsko hranivo dozvoljeno ovim pravilnikom u količini od najviše 2%;
2) mineralno hranivo dozvoljeno ovim pravilnikom u količini od najviše 0,5%;
3) drveni ugalj, u količini od najviše 0,5%.

Član 96a

Smatra se da proizvodi odgovaraju zahtevima kvaliteta ako su prilikom analize utvrđena odstupanja u granicama utvrđenim u tabelama 39 do 41.

Tabela 39

Sirovine
Redni broj Ispitivana materija Uslovi kvaliteta Dozvoljena odstupanja
1 2 3 4
1 Proteini <10%
10-20%
>20%
1% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 2% apsolutne vrednosti
2 Mast <5%
5-15%
>15%
0,6% apsolutne vrednosti 12% relativne vrednosti 1,8% apsolutne vrednosti
3 Celuloza <6%
6-14%
0,9% relativne vrednosti 2,1% apsolutne vrednosti
4 Pepeo <5%
5-10%
>10%
0,5% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1% apsolutne vrednosti
5 Vlaga <5%
5-10%
10-20%
20-40%
>40%
0,5% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1% apsolutne vrednosti 5% relativne vrednosti 2% apsolutne vrednosti
6 Kalcijum, fosfor, magnezijum, natrijum <2%
2-15%
>15%
0,2% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1,5% apsolutne vrednosti
7 Natrijum hlorid, pepeo nerastvoran u kiselini <3%
>3%
0,3% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti
8 Kiselinski broj <2
2-15
15
0,2 jedinice 10% relativne vrednosti 1,5 jedinice
9 Energija sve vrednosti 5% apsolutne vrednosti

Tabela 40

Smeše
Redni broj Ispitivana materija Uslovi kvaliteta Dozvoljena odstupanja
1 2 3 4
1 Proteini <10% 10-20% >20% 1% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 2% apsolutne vrednosti
2 Mast <85 8-15% >15% 0,8% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1,5% apsolutne vrednosti
3 Celuloza <6% 6-12% >12% 0,9% apsolutne vrednosti 15% relativne vrednosti 1,8% apsolutne vrednosti
4 Pepeo <5% 5-10% 10-20% 20-40% >40% 0,5% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1% apsolutne vrednosti 5% relativne vrednosti 2% apsolutne vrednosti
5 Vlaga <5% 5-10% 10-20% 20-40% >40% 0,5% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1% apsolutne vrednosti 5% relativne vrednosti 2% apsolutne vrednosti
6 Kalcijum, fosfor <1% 1-6% 6-12% 12-16% >16% 0,15% apsolutne vrednosti 15% relativne vrednosti 0,9% apsolutne vrednosti 7,7% relativne vrednosti 1,2% apsolutne vrednosti
7 Magnezijum, natrijum <0,7% 0,7-5,0% 5,0-7,5%
7,5-15% >15%
0,1% apsolutne vrednosti 15% relativne vrednosti 0,75%
apsolutne vrednosti 10%
relativne vrednosti 1,5% apsolutne vrednosti
8 Pepeo nerastvoran
u kiselini
<4% 4-10% >10% 0,4 apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1% apsolutne vrednosti
9 Aminokiseline sve vrednosti 15% relativne vrednosti
10 Energija sve vrednosti 5% apsolutne vrednosti

Tabela 41

Dodaci
Redni broj Ispitivana materija Uslovi kvaliteta Dozvoljena odstupanja
1 2 3 4
1 Svi dodaci <0,5 40% relativne jedinice
0,5-1,0 0,2 jedinice
1-50 20% relativne jedinice
50-100 10 jedinice
100-500 20% relativne vrednosti
500-1000 50% jedinice
>1000 5% relativne vrednosti

III Pakovanje, transportovanje i čuvanje hrane za životinje

Član 97

Proizvodi se mogu transportovati i čuvati u rasutom stanju ili upakovani u odgovarajuću ambalažu. Pod odgovarajućom ambalažom podrazumevaju se jutene, kudeljne, pamučne, papirne i polietilenske vreće, drveni, plastični, kartonski i metalni sudovi i dr.

Za pakovanja proizvoda ne sme se upotrebljavati ambalaža koja je bila upotrebljena za pakovanje materijala sa škodljivim i toksičnim dejstvom.

Ambalaža u koju se pakuju proizvodi mora da se zatvara na način kojim se obezbeđuje originalnost pakovanja.

Član 98

Proizvodi koji se ne transportuju u rasutom stanju su:

1) proizvodi industrije alkohola i vrenja: stočni kvasac, pivski kvasac i ječmene sladne klice;
2) hraniva životinjskog porekla: sušen riblji sok, riblje ulje, obrano mleko u prahu, surutka u prahu, delaktozirana surutka u prahu, kazein i laktoalbumin;
3) mineralna hraniva.

Proizvodi koji su hidroskopni moraju biti upakovani.

Član 99

Proizvodi se transportuju u zatvorenim vozilima železničkog, drumskog, pomorskog i rečnog saobraćaja, a na kraćim rastojanjima dozvoljena je upotreba i otvorenih vozila.

Transport vozilom mora biti obezbeđen tako da se onemogući zamena, zloupotreba i kontaminacija proizvoda.

Član 100

Proizvodi se čuvaju u ambalaži ili bez ambalaže u prostorijama koje moraju biti čiste, suve i podešene za provetravanje radi sprečavanja zagrevanja, paljenja i kvarenja proizvoda. U tim prostorijama ne sme biti štetočina niti sredstava za zaštitu bilja, kao ni drugih materija koje mogu kontaminirati proizvod.

Član 101

Vreće u koje se pakuju proizvodi moraju biti prošivene koncem ili zatvorene tako da se bez oštećenja ne mogu otvoriti. Vreće moraju imati etiketu od tvrdog kartona na kojoj je odštampana deklaracija. Umesto na etiketi, deklaracija može biti odštampana i na samoj vreći. Mora se voditi računa o tome da etiketa predstavlja sastavni deo vreće ili da je sa njom sastavljena šivenjem ili na drugi odgovarajući način.

Ako je vreća samo vezana kanapom, taj kanap mora da bude provučen kroz otvor na etiketi, a na krajevima obezbeđen plombom sa oznakom proizvođača ili onog ko je proizvod pakovao. Umesto plombe može se upotrebiti i etiketa na kojoj je odštampan naziv proizvođača ili isporučioca.

IV Završne odredbe

Član 102

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu stočne hrane („Službeni list SFRJ“, br. 15/89 i 54/90).

Član 103

Ovaj pravilnik stupa na snagu po isteku 60 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">