Reklama

I. Uvodne odredbe

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i postupak kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla.

Primena pravilnika

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na vino i rakiju i druga alkoholna pića, za koje su sticanje i sistem zaštite, kao i ostvarivanje prava korišćenja oznake geografskog porekla utvrđeni posebnim propsima, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla.

II. Uslovi, način i postupak kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla

1. Službena kontrola

Član 3.

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa oznakama geografskog porekla, kao i proizvođači tih proizvoda kojima je priznat status ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla, podležu službenoj kontroli, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima donetim na osnovu njega.

2. Kontrola kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda

Član 4.

Kontrola kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda vrši se tako što se utvrđuje usklađenost kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, načina proizvodnje proizvoda i porekla sirovine, sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla.

3. Utvrđivanje usklađenosti proizvoda

Član 5.

Utvrđivanje usklađenosti kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, načina proizvodnje proizvoda i porekla sirovine, sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu (u daljem tekstu: utvrđivanje usklađenosti proizvoda) vrši se posle donošenja rešenja o priznavanju imena porekla, odnosno geografske oznake. a) Posebna pravila za utvrđivanje usklađenosti proizvoda za koje doneto rešenje o priznavanju imena porekla

Sledljivost

Član 6.

Kada su u pitanju proizvodi za koje je doneto rešenje o priznavanju imena porekla, postupak utvrđivanja usklađenosti proizvoda uključuje i utvrđivanje porekla sirovine, kao i veze između proizvoda i geografskog područja, kako bi se, koliko je to moguće, uspostavila sledljivost unutar određenog geografskog područja.

Poreklo sirovine

Član 7.

Utvrđivanje porekla sirovine iz člana 6. ovog pravilnika odnosi se na utvrđivanje podataka kojima se dokazuje da proizvod potiče sa naznačenog geografskog područja, odnosno veze između svake serije nabavke i svake serije isporuke sirovina, odnosno proizvoda, tako što se identifikuju: 1) dobavljači, količine i poreklo svih serija nabavljenih sirovina i/ili proizvoda; 2) primaoci, količina i odredište isporučenih proizvoda.

Veza između proizvoda i geografskog područja

Član 8.

Utvrđivanje veze između proizvoda i geografskog područja iz člana 6. ovog pravilnika odnosi se na utvrđivanje podataka o uzročnoj vezi između 3 posebnih svojstava i kvaliteta proizvoda i opisanog geografskog područja, odnosno na koji način karakteristike određenog geografskog područja utiču na gotov proizvod, tako što se identifikuju:

1) karakteristike geografskog područja, uključujući prirodne i ljudske faktore, koje bitno ili isključivo utiču na posebna svojstva i kvalitet proizvoda;
2) opis uzročno-posledične veze karakteristika iz tačke 1) ovog stava. b) Posebna pravila za utvrđivanje usklađenosti proizvoda za koje doneto rešenje o priznavanju geografske oznake

Član 9.

Kada su u pitanju proizvodi za koje je doneto rešenje o priznavanju geografske oznake, postupak utvrđivanja usklađenosti proizvoda uključuje i identifikaciju: 1) karakteristika geografskog područja koje utiču na posebna svojstva i kvalitet proizvoda; 2) karakteristika o posebnom kvalitetu, reputaciji ili drugim karakteristikama proizvoda koje se mogu pripisati geografskom poreklu; 3) opisa uzročno-posledične veze karakteristika iz tačke 1) ovog stava.

4. Plan kontrole

Član 10.

Utvrđivanje usklađenosti proizvoda vrši se u skladu sa planom kontrole. 5. Postupak utvrđivanja usklađenosti proizvoda Zahtev za utvrđivanje usklađenosti proizvoda

Član 11.

Postupak utvrđivanja usklađenosti proizvoda pokreće se na osnovu zahteva za utvrđivanje usklađenosti proizvoda. Zahtev za utvrđivanje usklađenosti proizvoda može podneti svaki proizvođač, odnosno prerađivač kojem je priznat status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla (u daljem tekstu: ovlašćeni korisnik) koji ima nameru da koristiti registrovanu oznaku imena porekla ili geografsku oznaku. 4

Korektivne mere

Član 12.

Ako se u postupku utvrđivanja usklađenosti proizvoda utvrdi da kvalitet i posebna svojstva proizvoda, način proizvodnje proizvoda i poreklo sirovine nisu usklađeni sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu, podnosiocu zahteva se određuju korektivne mere i rok za usklađivanje.

Sertifikat o usklađenosti proizvoda

Član 13.

Posle sprovedenog postupka utvrđivanja usklađenosti proizvoda, sačinjava se zapisnik o sprovedenim aktivnostima, koji potpisuju predstavnik sertifikacionog tela i ovlašćeni korisnik. Na osnovu zapisnika o sprovednim aktivnostima izdaje se sertifikat o usklađenosti kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, načina proizvodnje proizvoda i porekla sirovine, sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu (u daljem tekstu: sertifikat o usklađenosti proizvoda), koji se dostavlja podnosiocu zahteva i ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede.

Postupanje u slučaju neusklađenosti proizvoda

Član 14.

Ako se u postupku utvrđivanja usklađenosti proizvoda utvrdi da su kvalitet i posebna svojstva proizvoda, način proizvodnje proizvoda i poreklo sirovine znatno neusklađeni sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu, kao i ako podnosilac zahteva u ostavljenom roku nije postupio u skladu sa određenim korektivnim merama iz člana 7. ovog pravilnika, o tome se pismenim putem obaveštava ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

III. Završna odredba

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Broj: 110-00-00182/2010-00

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">