Reklama

Opšte odredbe

Član 1

Kontrola kvaliteta alkoholnih pića, u smislu ovog pravilnika, vrši se na uzorcima uzetim za ispitivanje po metodama koje su propisane ovim pravilnikom i čine njegov sastavni deo.

Član 2

Pod metodama kojima se vrši kontrola kvaliteta alkoholnih pića podrazumevaju se:

1) metode uzimanja uzoraka alkoholnih pića;
2) metode hemijskih i fizičkih analiza alkoholnih pića.

Član 3

Metodama uzimanja uzoraka alkoholnih pića utvrđuju se postupak i način uzimanja uzoraka na kojima se vrši kontrola kvaliteta tih proizvoda.

Član 4

Metodama hemijskih i fizičkih analiza alkoholnih pića utvrđuju se uslovi i postupci za vršenje hemijskih i fizičkih ispitivanja na uzorcima proizvoda radi proveravanja njihovih hemijskih i fizičkih svojstava.

Član 5
Svi reagensi koji se upotrebljavaju za hemijske analize proizvoda na koje se odnose odredbe ovog pravilnika moraju biti analitičke čistoće, a voda mora biti destilovana.

Član 6

Preciznost određivanja hemijskih i fizičkih analiza alkoholnih pića, shodno odredbama ovog pravilnika, utvrđuje se prema principima analitičke prakse, a izražava se kao relativno odstupanje od proseka dobijenog od najmanje dva paralelna određivanja. Dozvoljena razlika rezultata dva pojedinačna određivanja koja je paralelno ili ubrzo jedno za drugim, na istom uzorku za ispitivanje, istom metodom i u istim uslovima izvršio isti analitičar u istoj laboratoriji, mora biti u granicama propisane metode, ako je to utvrđeno ovim pravilnikom.

1. Metode uzimanja uzoraka alkoholnih pića

Član 7

Uzorci alkoholnih pića uzimaju se:

1) u proizvodnji – iz proizvodnih partija;
2) u prometu – iz ambalažnih jedinica pošiljke.

Član 8

Uzorke alkoholnih pića mora da uzima stručno lice.

Član 9

Uzorak alkoholnih pića za ispitivanje mora da predstavlja prosečni sastav celokupne količine proizvoda od koga se uzorak uzima u količini koja je potrebna za laboratorijsko ispitivanje.

Član 10
Pod proizvodnom partijom alkoholnih pića, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se odgovarajuća količina proizvoda iste vrste i odgovarajuće zapremine.

Pod ambalažnim jedinicama alkoholnih pića podrazumevaju se utvrđene količine proizvoda iste vrste, upakovane u pojedinačna ambalažna pakovanja odgovarajuće zapremine, sa obaveznom oznakom za identifikaciju.

Član 11

Uzorak alkoholnih pića mora da sadrži najmanje dva primerka uzeta pojedinačno, i to za analizu i superanalizu, s tim što oni moraju biti identični po sastavu i jednaki po masi. Na zahtev organizacije udruženog rada, mora se uzeti i treći identičan primerak, koji se sa primerkom zapisnika o uzimanju uzoraka predaje podnosiocu zahteva.

Član 12

Uzorci za ispitivanje alkoholnih pića koja nisu u originalnom pakovanju, pakuju se u sudove koji garantuju očuvanje kvaliteta do momenta analize.

Član 13
Broj uzoraka zavisi od veličine proizvodne partije, a utvrđuje se na osnovu sledeće tabele.

Tabela 1

Alkoholna pića Količina od koje se uzima uzorak Broj uzoraka
Uzimanje uzoraka u originalnom pakovanju
a) broj ambalažnih jedinica iz pošiljke do 100 ambalažnih jedinica najmanje 1
b) broj ambalažnih jedinica iz pošiljke od 100-500 ambalažnih jedinica najmanje 2
v) broj ambalažnih jedinica za svakih sledećih 500 ambalažnih jedinica najmanje 2

Član 14

Ako ukupno uzeti uzorci alkoholnih pića iznose više od dva pojedinačna primerka – jedinice, obrazuje se jedan uzorak, s tim što svaki primerak može biti izdvojen za uzorak.

Član 15

Zapisnik o uzimanju uzoraka proizvoda obavezno sastavlja lice koje uzima uzorak za ispitivanje i u njega unosi podatke značajne za rezultat ispitivanja: mesto, datum i vreme uzimanja uzorka, svrha uzimanja uzorka, vrsta i količina proizvoda od kog se uzima uzorak, broj pojedinačno uzetih uzoraka i količina ukupno uzetog uzorka, oznake za identifikaciju uzorka i količina uzorka koji se dostavlja na ispitivanje.

Zapisnik potpisuju stručno lice koje uzima uzorak i predstavnik organizacije udruženog rada.

2. Metode hemijskih i fizičkih analiza alkoholnih pića

Član 16

Metode hemijskih i fizičkih analiza kojima se vrši kontrola kvaliteta alkoholnih pića obuhvataju:

1) određivanje sadržaja alkohola;
2) određivanje sadržaja ekstrakta;
3) određivanje ukupne titracione kiselosti;
4) određivanje sadržaja estara;
5) određivanje sadržaja metil-alkohola;
6) određivanje sadržaja viših alkohola;
7) određivanje sadržaja aldehida – volumetrijska metoda;
8) određivanje sadržaja furfurola;
9) određivanje sadržaja šećera;
10) ispitivanje frakcije destilata po Micko-u;
11) ispitivanje izdašnosti po Wüstenfeld-u;
12) određivanje sadržaja benzaldehida;
13) određivanje ukupne cijanovodonične kiseline (HCN).

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu po isteku tri meseca od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.

Prilog

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka – prilog

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">