I. Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način uzimanja uzoraka i metode bakterioloških, virusoloških, bioloških, parazitoloških, fizičkih, fizičko-hemijskih, hemijskih i radioloških analiza i superanaliza vode za piće.

II. Uzimanje uzoraka

Član 2.

Uzorci vode za bakteriološku analizu uzimaju se u čiste staklene boce zapremine 250 ml i 1000 ml, prethodno sterilisane u suvom sterilizatoru na temperaturi od 433-453 K (160-180 °C) u trajanju od jednog sata ili u autoklavu na 394 K (121 °C) u trajanju od 15 minuta, prethodno zatvorene staklenim, plastičnim ili gumenim zapušačima preko kojih su stavljene kapice od aluminijumske folije. U boce za uzimanje hlorisane vode, zapremine 250 ml, pre sterilizacije stavi se 0,15 ml, a u boce zapremine 1000 ml 0,6 ml 5% rastvora natrijum-tiosulfata (Na2S2O3) radi redukcije hlora.

Uzorci vode za bakteriološku analizu mogu se uzeti i u plastične boce za jednokratnu upotrebu, koje su prethodno sterilisane etilen-oksidom ili radijacijama.

Pri uzimanju uzoraka vode iz vodovoda, slavina se opali plamenom laboratorijske lampe ili plamenom vate natopljene u denaturisani alkohol (ili se dobro izbriše vatom natopljenom u 70% denaturisanom etil-alkoholu) i pusti da voda teče tri do pet minuta. Kad se boca napuni do 3/4 zapremine, zatvori se pažljivo zapušačem, vrati se zaštitna kapica i uveže se kanapom.

Uzorci vode iz kopanih bunara, rezervoara i cisterni uzimaju se pomoću posebne opreme (boce za dubinsko uzimanje uzorka) ili bocom opterećenom tegom, sa dubine od 50 cm ispod površine vode.

Uzorci vode se transportuju u rashladnim uređajima i donose u laboratoriju najdocnije šest časova posle uzimanja.

Uzorci vode koji će se zasejati u roku od jednog sata posle uzimanja ne moraju se transportovati u hladnjaku.

Primljeni uzorci se odmah zasejavaju u laboratoriji, u protivnom, moraju se držati u frižideru na temperaturi od 277 K (4 °C). Tako čuvani uzorci moraju se zasejati u roku od 12 časova.

Uzorci vode koja je na terenu obrađena metodom membran-filtra i već zasejana na podloge transportuju se bez rashladnih uređaja. Ako je spoljna temperatura viša od 298 K (25 °C), a transport traje duže od dva časa, potrebno je obezbediti rashladni uređaj.

Član 3.

Uzorci vode za virusološku analizu uzimaju se u plastične sudove od 10 l, koji su prethodno sterilisani etilen-oksidom ili radijacijama. U rashladnim uređajima dopremaju se u laboratoriju u roku od šest časova, ali ne dužem od 12 časova. Pregled u laboratoriji obavlja se odmah, u protivnom, uzorci se centrifuguju, pripremaju i čuvaju zamrznuti do zasejavanja.

Član 4.

Uzorci vode za utvrđivanje prisustva planktona uzimaju se planktonskom mrežom No 25 i bocom za dubinsko uzimanje uzoraka zapremine 100 ml. Za analizu faune sa dna uzimaju se sedimenti Ekmanovim bagerom iz stajaćih bazena i obalnog regiona tekućih voda, a Petersenovim bagerom – iz većih rečnih sistema. Posle prosejavanja kroz sito veličine pora 0,5 cm, materijal se prenosi u plastične tegle do 0,25 – 1 l. Fauna planinskih vodotoka prikuplja se Sarberovom mrežom i direktno stavlja u plastične sudove.

Član 5.

Uzorci vode za fizičko-hemijsku i parazitološku analizu uzimaju se u hemijski čistu, dobro opranu staklenu bocu ili bocu od hemijski inertne plastike od najmanje jednog litra, ako se radi osnovna ili proširena analiza, odnosno analize prema prilozima I i II koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. Za izradu periodičnih i drugih analiza sa većim brojem sastojaka uzorci vode uzimaju se u količini od najmanje pet litara. Za određivanje nestabilnih parametara uzimaju se i uzorci u odvojene sudove i konzervišu prema analitičkoj metodi. Pre uzimanja uzorka pusti se da voda iz slavine teče tri do pet minuta, a zatim se boca najmanje tri puta opere vodom koju treba pregledati. Pri punjenju boce ostavi se mali prostor od 10 do 25 ml, a zatim se boca dobro zatvori. Ako kontakt sa vazduhom prouzrokuje promene u koncentraciji ili karakteristikama sastojaka koje treba odrediti, boca se puni do vrha.

Za određivanje fenolnih supstancija uzorak vode se uzima u čistu staklenu bocu od jednog litra i odmah donosi u laboratoriju, u protivnom, hlorisanoj vodi dodaje se fero-sulfat ili natrijum-arsenit i konzerviše se zakiseljavanjem na pH 4 fosfornom kiselinom uz metil-oranž i dodatkom 1 g bakar-sulfata, a nehlorisanoj – bakar-sulfat i fosforna kiselina.

Za određivanje cijanida, uzorak vode se uzima u plastičnu bocu od jednog litra i zalužuje se NaOH do pH12.

Za određivanje mineralnih ulja, uzorak vode se uzima u čistu staklenu bocu od najmanje jednog litra, sa staklenim zapušačem, opranu u hrom-sumpornoj kiselini, osušenu i ispranu sa CCl4 ili freonom 113.

Za ostale sastojke, sredstva za konzervisanje dodaju se prema prilogu broj II.

Prilikom uzimanja uzoraka vode, na mestu uzimanja obavezno se meri temperatura vode i određuju organoleptička svojstva, a nestabilna jedinjenja se konzerviraju.

Uzorci vode se istog dana dopremaju u laboratoriju i, po pravilu, odmah se uzimaju u obradu, u protivnom, moraju se konzervirati i čuvati u rashladnom uređaju na temperaturi od 277 K (4 °C).

Član 6.

Za radiološku analizu uzima se najmanje tri litra vode u čistu staklenu ili plastičnu posudu i u roku od pet dana doprema u laboratoriju.

Član 7.

Na bocu za uzimanje uzoraka stavlja se nalepnica sa sledećim podacima: naziv objekta iz koga je uzet uzorak, mesto i datum. Na uzorcima vode za bakteriološku i virusološku analizu obavezno se stavlja i čas uzimanja uzorka i provera rezidualnog hlora.

Kad posebne okolnosti zahtevaju, uzorak vode se može dostaviti i pod šifrom, ali se mora naznačiti koja se vrsta analize traži, u skladu sa propisom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Ako se u nalogu ne naznači koja se analiza traži, izvršiće se samo osnovna analiza vode.

III. Metode za vršenje analiza i superanaliza vode za piće

Član 8.

Bakteriološka, virusološka, biološka i parazitološka analiza vode za piće vrše se po metodama koje su date u prilogu III, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Fizička, fizičko-hemijska i hemijska analiza vode za piće vrše se po metodama koje su date u prilogu IV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Hemijska analiza vode za piće vrši se po metodama koje su date u Prilogu V, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Zdravstvena organizacija i druga ovlašćena organizacija udruženog rada koja vrši analizu vode za piće mora ispunjavati uslove u pogledu kadrova i mora da ima odgovarajuće uređaje i opremu, laboratorijski pribor za vršenje analize po metodama propisanim ovim pravilnikom i odgovarajuće prostorije za rad.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">