Reklama

I. Uvodne odredbe

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za neautomatske vage koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište i/ili upotrebu, postupci ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i druga dokumentacija koja prati ove vage, kao i uslovi koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti.

Značenje pojedinih izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) vaga je merilo koje služi za određivanje mase tela pod uticajem sile gravitacije na to telo i koja može služiti i za određivanje drugih fizičkih veličina, količina, parametara ili karakteristika koje su povezane sa masom;

2) neautomatska vaga (u daljem tekstu: vaga) je vaga koja zahteva učešće rukovaoca tokom merenje mase;

3) stavljanje na raspolaganje je svaka isporuka vage radi distribucije ili upotrebe na tržištu Republike Srbije u okviru obavljanja komercijalne delatnosti, uz naknadu ili bez nje;

4) stavljanje na tržište je prva isporuka vage na tržište Republike Srbije;

5) stavljanje u upotrebu je prva upotreba vage od strane krajnjeg korisnika za svrhe za koje je ta vaga namenjena;

6) proizvođač je svako fizičko ili pravno lice koje proizvodi vagu ili za koje se vaga projektuje ili proizvodi i koji stavlja na tržište tu vagu pod svojim imenom ili zaštitnim znakom. Smatra se proizvođačem u smislu ovog pravilnika privredni subjekat koji stavi vagu na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom ili ako modifikuje vagu koja je već stavljena na tržište tako da to može uticati na usaglašenost sa ovim pravilnikom;

7) ovlašćeni zastupnik je svako fizičko ili pravno lice registrovano u Republici Srbiji, koje je proizvođač pismeno ovlastio da u njegovo ime preduzima radnje iz ovlašćenja;

8) uvoznik je svako fizičko ili pravno lice registrovano u Republici Srbiji, koje stavlja vagu iz drugih zemalja na tržište Republike Srbije;

9) distributer je svako fizičko ili pravno lice u lancu snabdevanja, koje nije proizvođač ili uvoznik, a koje čini dostupnom vagu na tržištu;

10) privredni subjekti su proizvođač, ovlašćeni zastupnik, uvoznik i distributer;

11) tehnička specifikacija je dokument u kome se propisuju tehnički zahtevi koje vaga treba da ispuni;

12) harmonizovani standard je evropski standard koji je donet na osnovu zahteva Evropske komisije za primenu u harmonizovanom zakonodavstvu Evropske unije;

13) akreditacija je utvrđivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da li telo za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve odgovarajućih srpskih, odnosno međunarodnih i evropskih standarda, i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve za pojedine oblasti, kako bi se vršili određeni poslovi ocenjivanja usaglašenosti;

14) nacionalno akreditaciono telo je nacionalno telo koje obavlja poslove akreditacije u Republici Srbiji;

15) ocenjivanje usaglašenosti je proces kojim se dokazuje da li su ispunjeni bitni zahtevi ovog pravilnika koji se odnose na vagu;

16) telo za ocenjivanje usaglašenosti je telo koje obavlja aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti uključujući etaloniranje, ispitivanje, sertifikaciju i kontrolisanje;

17) opoziv je svaka mera koja ima za cilj da se postigne vraćanje vage koja je već stavljena na raspolaganje krajnjem korisniku;

18) povlačenje je svaka mera koja ima za cilj da spreči da se vaga u lancu snabdevanja stavi na raspolaganje na tržištu;

19) harmonizovano zakonodavstvo Evropske unije je zakonodavstvo Evropske unije kojim se usaglašavaju uslovi za stavljanje proizvoda na tržište;

20) znak usaglašenosti je oznaka kojom proizvođač potvrđuje da je vaga usaglašena sa primenjivim zahtevima svih propisa kojima je utvrđena obaveza stavljanja tog znaka.

Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano zakonima kojima se uređuju metrologija, tržišni nadzor i standardizacija.

Oblast primene

Član 3.

Ovaj pravilnik se primenjuje na sve vage koje se koriste za određivanje mase:

1) za potrebe komercijalnog poslovanja;

2) radi izračunavanja putarine, tarife, poreza, premije, kazne, naknade, odštete ili sličnih vrsta plaćanja;

3) radi primene zakona ili propisa ili davanja stručnog mišljenja u sudskom postupku;

4) u medicinskoj praksi kod merenja pacijenata za svrhe praćenja, dijagnostifikovanja i lečenja;

5) radi spravljanja lekova na recept u apotekama, kao i u analizama koje vrše medicinske i farmaceutske laboratorije;

6) na osnovu koje se određuje cena u direktnom obračunu i pripremi prethodno upakovanih proizvoda.

Ovaj pravilnik se primenjuje i na sve druge vage koje se ne koriste za namene iz stava 1. ovog člana, a za koje su zahtevi propisani u članu 9. ovog pravilnika.

Bitni zahtevi

Član 4.

Vage koje se koriste ili su namenjene da se koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika moraju da ispunjavaju bitne zahteve utvrđene u Prilogu 1 – Bitni zahtevi, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako vaga sadrži ili je priključena na uređaje koji se ne koriste za određivanje mase za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika, ti uređaji ne moraju ispunjavati bitne zahteve iz Priloga 1 ovog pravilnika.

II. Stavljanje u upotrebu i na raspolaganje vaga

Član 5.

Vage se stavljaju na raspolaganje samo ako su usaglašene sa zahtevima ovog pravilnika.

Vage se ne mogu staviti u upotrebu za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika ako ne ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika.

Vage koje su stavljene u upotrebu za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika moraju da nastave da budu u skladu sa primenjivim zahtevima ovog pravilnika.

Ispunjenost zahteva tokom upotrebe za vage iz stava 3. ovog člana potvrđuje se redovnim i vanrednim overavanjem na način utvrđen Prilogom 5 – Redovno i vanredno overavanje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Vage koje ispunjavaju zahteve ovog pravilnika stavljaju se na raspolaganje i u upotrebu slobodno, bez ikakvih ograničenja.

Član 7.

Kada se stavljaju na tržište i/ili u upotrebu, vage koje se koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika, projektuju se i proizvode u skladu sa bitnim zahtevima utvrđenim u Prilogu 1 ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija za vage koje se koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika izrađuje se u skladu sa Prilogom 2 – Postupci ocenjivanja usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a odgovarajući postupak ocenjivanja usaglašenosti se sprovodi u skladu sa članom 12. ovog pravilnika.

Ako se tim postupkom ocenjivanja usaglašenosti dokaže usaglašenost vage sa primenjivim zahtevima ovog pravilnika, nakon sačinjavanja deklaracije o usaglašenosti od strane proizvođača, na vagu se stavlja znak usaglašenosti i dopunska metrološka oznaka.

Tehnička dokumentacija i deklaracija o usaglašenosti za vage koje se koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika dostupne su kod proizvođača u periodu od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

U slučaju serijske proizvodnje, obezbeđuju se odgovarajući postupci kojima se ostvaruje kontinuirana usaglašenost vaga sa zahtevima ovog pravilnika, pri čemu se na odgovarajući način uzimaju u obzir izmene nastale u projektu ili karakteristikama vage, kao i izmene u harmonizovanim standardima, normativnim dokumentima ili drugim tehničkim specifikacijama na osnovu kojih je deklarisana usaglašenost vage.

Kada je to odgovarajuće s obzirom na svojstva vage koja se koristi za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika, obezbeđuju se ispitivanja uzoraka tih vaga stavljenih na raspolaganje na tržištu i, po potrebi, vodi se evidencija reklamacija, kao i neusaglašenih i opozvanih vaga, o čemu se obaveštavaju distributeri.

Vage koje se stavljaju na tržište nose oznaku tipa, serije ili serijski broj, ili neki drugi element koji omogućava njihovu identifikaciju u skladu sa Prilogom 3 – Natpisi, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Na vage koje se koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika stavljaju se natpisi iz Priloga 3 odeljak 1. ovog pravilnika.

Na vage koje se ne koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika stavljaju se natpisi iz Priloga 3 odeljak 2. ovog pravilnika.

Ako vaga koja se koristi za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika sadrži ili je priključena na uređaje koji se ne koriste ili nisu namenjeni da se koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika, na svaki navedeni uređaj stavlja se oznaka ograničene upotrebe u skladu sa članom 17. ovog pravilnika i Prilogom 3 odeljak 3. ovog pravilnika.

Na vagi se navodi poslovno ime, registrovani trgovački naziv ili registrovani trgovački znak i poštanska adresa proizvođača i/ili uvoznika na kojoj se oni mogu kontaktirati. Adresa mora označavati mesto na kojem se proizvođač može kontaktirati. U slučaju da je potrebno otvaranje pakovanja, ti podaci se mogu navesti na pakovanju i u dokumentu koji se prilaže uz vagu. Podaci za kontakt moraju biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Vagu koja se koristi za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika prate uputstva i informacije na srpskom jeziku. Uputstva i informacije, kao i obeležavanje, moraju biti jasni, razumljivi i shvatljivi.

Na primenu korektivnih radnji neophodnih za usaglašavanje neusaglašenih vaga i, po potrebi, njihovo povlačenje ili opoziv, kao i na dostavljanje propisanih informacija i dokumentacije nadležnom organu tržišnog nadzora primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.

Član 8.

Za vage iz uvoza koje se koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika čuva se kopija deklaracije o usaglašenosti kod uvoznika tako da bude dostupna u periodu od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište i obezbeđuje se da, na zahtev, tehnička dokumentacija bude dostupna na uvid.

Član 9.

Vage iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika, koje ispunjavaju zahteve iz člana 7. st. 7, 9. i 11. ovog pravilnika stavljaju se na raspolaganje slobodno, bez ikakvih ograničenja.

III. Usaglašenost vaga

Sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti vaga

Član 10.

Imenovano telo sprovodi ocenjivanje usaglašenosti vaga u skladu sa postupcima ocenjivanja usaglašenosti iz Priloga 2 ovog pravilnika, tako da ono bude srazmerno, da bi se izbeglo nepotrebno opterećivanje privrednih subjekata, uzimajući u obzir veličinu preduzeća, sektor u kome ono posluje, njegovu strukturu, stepen složenosti tehnologije vage i masovnu ili serijsku prirodu procesa proizvodnje, kao i poštovanje stepena strogosti i nivoa zaštite koji se zahtevaju za usaglašenost vage sa ovim pravilnikom.

Ako se prilikom ocenjivanja usaglašenosti iz stava 1. ovog člana utvrdi da proizvođač nije ispunio bitne zahteve iz Priloga 1 ovog pravilnika, ili odgovarajućih srpskih standarda ili drugih tehničkih specifikacija zahteva se od proizvođača da preduzme odgovarajuće korektivne radnje i ne izdaje se sertifikat o usaglašenosti.

Pretpostavka o usaglašenosti vaga

Član 11.

Za vage koje su usaglašene sa srpskim standardima kojima su preuzeti harmonizovani standardi ili njihovim delovima, a čiji se spisak (u daljem tekstu: spisak standarda) sastavlja i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi metrologije, smatra se da su usaglašene sa bitnim zahtevima iz Priloga 1 ovog pravilnika koji su obuhvaćeni tim standardima ili njihovim delovima.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti

Član 12.

Usaglašenost vaga sa bitnim zahtevima iz Priloga 1 ovog pravilnika ocenjuje se jednim od sledećih postupaka ocenjivanja usaglašenosti iz Priloga 2 po izboru proizvođača:

1) Modul B iz Priloga 2 odeljak 1. ovog pravilnika, koji se kombinuje sa Modulom D iz Priloga 2 odeljak 2. ovog pravilnika ili Modulom F iz Priloga 2 odeljak 4. ovog pravilnika.

Modul B nije obavezan za vage koje ne koriste elektronske uređaje i imaju uređaj za merenje opterećenja koji ne koristi oprugu za uspostavljanje ravnoteže opterećenja. Ako z a ocenjivanje usaglašenosti takvih vaga nije primenjen Modul B, primenjuje se Modul D1 iz Priloga 2 odeljak 3. ovog pravilnika ili Modul F1 iz Priloga 2 odeljak 5. ovog pravilnika;

2) Modul G iz Priloga 2 odeljak 6. ovog pravilnika.

Deklaracija o usaglašenosti

Član 13.

U deklaraciji o usaglašenosti navodi se da su ispunjeni bitni zahtevi iz Priloga 1 ovog pravilnika.

Deklaracija o usaglašenosti ima oblik utvrđen u Prilogu 4 – Oblik deklaracije o usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, sadrži elemente navedene u odgovarajućim modulima utvrđenim u Prilogu 2 ovog pravilnika i redovno se ažurira. Deklaracija o usaglašenosti se izdaje ili prevodi na srpski jezik kada se vaga stavlja na tržište ili stavlja na raspolaganje na tržištu Republike Srbije.

U slučaju da je vaga predmet više propisa kojima se zahteva deklaracija o usaglašenosti, sastavlja se jedinstvena deklaracija o usaglašenosti za sve te propise. Ova deklaracija mora da sadrži identifikaciju tih propisa, uključujući i upućivanja na njihova objavljivanja.

Sastavljanjem deklaracije o usaglašenosti, proizvođač potvrđuje usaglašenost vage sa zahtevima ovog pravilnika.

Označavanje usaglašenosti

Član 14.

Usaglašenost vage sa zahtevima iz ovog pravilnika označava se znakom usaglašenosti i dopunskom metrološkom oznakom u skladu sa članom 15. ovog pravilnika.

Znak usaglašenosti i dopunska metrološka oznaka

Član 15.

Na znak usaglašenosti primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i posebnih propisa donetih na osnovu tog zakona.

Dopunska metrološka oznaka se sastoji od velikog slova „M” i poslednje dve cifre godine njenog stavljanja, uokvirene pravougaonikom. Visina pravougaonika je jednaka visini znaka usaglašenosti.

Odredbe propisa iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju i na dopunsku metrološku oznaku.

Označavanje

Član 16.

Znak usaglašenosti i dopunska metrološka oznaka se stavljaju na vagu ili na njenu natpisnu pločicu i moraju biti vidljivi, čitljivi i neizbrisivi.

Znak usaglašenosti i dopunska metrološka oznaka se stavljaju pre nego što se vaga stavi na tržište.

Dopunska metrološka oznaka stavlja se odmah iza znaka usaglašenosti.

Iza znaka usaglašenosti i dopunske metrološke oznake stavlja se identifikacioni broj(evi) imenovanog tela ili više imenovanih tela koja su uključena u fazu kontrole proizvodnje kako je utvrđeno u Prilogu 2 ovog pravilnika.

Identifikacioni broj imenovanog tela stavlja samo to telo ili, po njegovim uputstvima, proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik. Identifikacioni broj imenovanog tela mora biti neizbrisiv ili samouništavajući ako se ukloni.

Iza znaka usaglašenosti, dopunske metrološke oznake i identifikacionog broja imenovanog tela može se staviti bilo koja druga oznaka koja ukazuje na poseban rizik ili upotrebu.

Pravilna primena znaka usaglašenosti i preduzimanje odgovarajućih mera u slučaju nepravilne upotrebe te oznake obezbeđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Oznaka ograničene upotrebe

Član 17.

Oznaka ograničene upotrebe navedena u članu 7. stav 10. ovog pravilnika i određena u Prilogu 3 odeljak 3. ovog pravilnika stavlja se na uređaje na jasno vidljiv i neizbrisiv način.

IV. Uslovi za imenovana tela

Član 18.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti može da obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Priloga 2 ovog pravilnika ako ispunjava uslove iz člana 19. ovog pravilnika i ako je imenovano za obavljanje tih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisom donetim na osnovu tog zakona.

Uslovi koje mora da ispuni imenovano telo

Član 19.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti može da obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti ako ispunjava sledeće uslove:

1) telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima status pravnog lica registrovanog u Republici Srbiji;

2) telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da bude nezavisno od organizacije ili proizvoda koji ocenjuje. Telo koje pripada poslovnom ili stručnom udruženju koje zastupa preduzeća uključena u projektovanje, proizvodnju, nabavku, sklapanje, upotrebu ili održavanje vaga koje ono ocenjuje, može se smatrati takvim telom, pod uslovom da dokaže svoju nezavisnost i nepostojanje sukoba interesa;

3) telo za ocenjivanje usaglašenosti, njegovo rukovodstvo i zaposlena, odnosno angažovana lica koja obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti ne mogu da budu projektanti, proizvođači, isporučioci, montažeri, kupci, vlasnici, korisnici ili serviseri vaga čiju usaglašenost ocenjuju, niti smeju da budu zastupnici bilo koje od tih strana . Ovim se ne isključuje mogućnost upotrebe ocenjenih vaga neophodnih za rad tela za ocenjivanje usaglašenosti ili za lične potrebe.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti, njegovo rukovodstvo i zaposlena i angažovana lica koja obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti ne smeju da budu direktno uključeni u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, isporuke, montiranja, korišćenja ili održavanja tih vaga niti da budu zastupnici bilo koje strane uključene u te aktivnosti. Oni ne smeju učestvovati ni u kakvoj aktivnosti koja može da utiče na njihovo nezavisno odlučivanje ili integritet u vezi sa aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti za koje su imenovani, što se odnosi i na pružanje konsultantskih usluga;

4) telo za ocenjivanje usaglašenosti dužno je da obezbedi da aktivnosti njegovih povezanih pravnih lica ili podizvođača ne utiču na poverljivost, objektivnost ili nepristrasnost njegovih aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti;

5) telo za ocenjivanje usaglašenosti i njegova zaposlena, odnosno angažovana lica obavljaju aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti sa najvišim stepenom profesionalnog integriteta i neophodnom tehničkom kompetentnošću u određenoj oblasti i ne smeju biti izloženi bilo kakvim pritiscima i podsticajima, naročito finansijskim, koji bi mogli uticati na njihovo odlučivanje ili na rezultate njihovih aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti, posebno od strane lica ili grupa lica zainteresovanih za rezultate tih aktivnosti;

6) telo za ocenjivanje usaglašenosti mora biti sposobno da izvrši sve poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Priloga 2 ovog pravilnika i za koje je imenovano, bez obzira na to da li te poslove obavlja ono samo ili drugo lice u njegovo ime i na njegovu odgovornost;

7) za svaki postupak ocenjivanja usaglašenosti i svaku vrstu ili kategoriju vaga za koju je imenovano, telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima na raspolaganju:

(1) zaposlena, odnosno angažovana lica sa tehničkim znanjem i dovoljnim i odgovarajućim iskustvom za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti;

(2) opise postupaka po kojima se ocenjivanje usaglašenosti obavlja, obezbeđujući transparentnost i istovetnu primenu tih postupaka. Ono mora imati uspostavljena odgovarajuća pravila i postupke kojima se pravi razlika između poslova koje obavlja kao imenovano telo i drugih aktivnosti;

(3) postupke za obavljanje aktivnosti koji uzimaju u obzir veličinu preduzeća, sektor u kome ono posluje, njegovu strukturu, stepen složenosti tehnologije vage i masovnu ili serijsku prirodu procesa proizvodnje;

8) telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da raspolaže sredstvima neophodnim za obavljanje tehničkih i administrativnih poslova povezanih sa aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti na odgovarajući način i mora da ima pristup svoj neophodnoj opremi ili objektima;

9) zaposlena, odnosno angažovana lica odgovorna za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti moraju imati sledeće:

(1) dobru tehničku i stručnu obučenost za sve aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti za koje je telo za ocenjivanje usaglašenosti imenovano;

(2) zadovoljavajuće znanje o zahtevima u vezi sa ocenjivanjima koje obavljaju i odgovarajuće ovlašćenje za obavljanje tih ocenjivanja;

(3) odgovarajuće znanje i razumevanje bitnih zahteva utvrđenih u Prilogu 1 ovog pravilnika i važećih relevantnih srpskih standarda;

(4) sposobnost sastavljanja sertifikata, zapisa i izveštaja kojima se dokazuje da su ocenjivanja izvršena;

10) nepristrasnost tela za ocenjivanje usaglašenosti, njegovog rukovodstva i zaposlenih, odnosno angažovanih lica odgovornih za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti mora biti garantovana.

Naknada koja se isplaćuje rukovodstvu i zaposlenim, odnosno angažovanim licima odgovornim za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti tela za ocenjivanje usaglašenosti ne sme da zavisi od broja izvršenih ocenjivanja ili od rezultata tih ocenjivanja;

11) telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu od profesionalne delatnosti;

12) zaposlena, odnosno angažovana lica tela za ocenjivanje usaglašenosti poštuje poslovnu tajnu u vezi sa svim informacijama dobijenim tokom obavljanja svojih zadataka iz Priloga 2 ovog pravilnika, u skladu sa zakonom, ne dovodeći u pitanje obaveze koje imenovano telo ima prema nadležnim organima, dok se prava svojine štite u skladu sa zakonom.

Pretpostavka o ispunjenosti uslova za imenovana tela

Član 20.

Ako telo za ocenjivanje usaglašenosti dokaže svoju usaglašenost sa kriterijumima utvrđenim u odgovarajućim srpskim standardima kojima su preuzeti harmonizovani standardi koji sadrže zahteve za tela za ocenjivanje usaglašenosti ili njegovim delovima, pretpostavlja se da ono zadovoljava uslove utvrđene u članu 19. ovog pravilnika, u meri u kojoj su ti uslovi obuhvaćeni tim standardima, odnosno njihovim delovima.

Uslovi za imenovana tela u pogledu angažovanja podizvođača

Član 21.

Imenovano telo može podugovoriti određene zadatke u vezi s ocenjivanjem usaglašenosti podizvođaču ili povezanom pravnom licu u smislu odredaba zakona kojim se uređuju privredna društva, ukoliko podizvođač ili povezano pravno lice ispunjava uslove utvrđene u članu 19. ovog pravilnika. Dokaze o ispunjenosti zahteva imenovano telo čuva i stavlja na raspolaganje organu nadležnom za imenovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Imenovana tela preuzimaju punu odgovornost za poslove koje obavljaju podizvođači ili povezana pravna lica imenovanog tela.

Aktivnosti se mogu podugovoriti ili ih povezana pravna lica imenovanog tela mogu obaviti samo uz saglasnost klijenta.

V. Zaštitna klauzula u vezi sa usaglašenim vagama koje predstavljaju rizik

Član 22.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu i upotreba vaga koje su usaglašene sa ovim pravilnikom, a za koje se utvrdi da predstavljaju rizik sa aspekta zaštite javnog interesa, može se ograničiti ili zabraniti u skladu sa zakonom.

Član 23.

Ovaj pravilnik je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2014/31/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. godine o neautomatskim vagama.

VI. Prelazne i završne odredbe

Član 24.

Od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do dana stupanja na snagu sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Evropske unije i Republike Srbije ili do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji označavanje usaglašenosti vaga na koje se primenjuje ovaj pravilnik obavlja se stavljanjem srpskog znaka usaglašenosti čiji je oblik, izgled i sadržaj uređen posebnim propisom donetim na osnovu zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Od dana stupanja na snagu sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Evropske unije i Republike Srbije ili od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji označavanje usaglašenosti vaga na koje se primenjuje ovaj pravilnik obavlja se stavljanjem „SE” znaka usaglašenosti.

Od dana stupanja na snagu sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Evropske unije i Republike Srbije ili od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, reči: „deklaracija o usaglašenosti”, u ovom pravilniku imaće značenje: „EU deklaracija o usaglašenosti”, reči: „pregled tipa”, imaće značenje: „EU pregled tipa”, reči: „sertifikat o pregledu tipa”, imaće značenje: „EU sertifikat o pregledu tipa”, reči: „sertifikat o pregledu projekta” imaće značenje: „EU sertifikat o pregledu projekta”.

Član 25.

Uverenja o odobrenju tipa koja su, do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, izdala tela za ocenjivanje usaglašenosti imenovana u skladu sa Pravilnikom o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS”, broj 17/13), važe do isteka roka na koji su izdata.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 1. ovog člana, mogu da organu nadležnom za imenovanje podnesu zahtev za imenovanje u skladu sa ovim pravilnikom najkasnije šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 1. ovog člana, od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do okončanja postupka imenovanja u skladu sa ovim pravilnikom, mogu da obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti iz člana 12. i Priloga 2 ovog pravilnika, na osnovu važećeg rešenja o imenovanju.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 1. ovog člana koja ne podnesu zahtev za imenovanje u roku iz stava 2. ovog člana, odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti za koja organ nadležan za imenovanje, po podnetom zahtevu, utvrdi da ne ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika, neće moći da obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti kao imenovana tela u skladu sa ovim pravilnikom.

Vage koje su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika stavljene u upotrebu mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju metrološke zahteve ovog pravilnika.

Član 26.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS”, broj 17/13).

Stupanje na snagu

Član 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1 – Bitni zahtevi

Opšti zahtevi

Ukoliko vaga sadrži, ili je priključena na više od jednog pokaznog uređaja ili uređaja za štampanje koji se koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilinka, i koji ponavljaju rezultate merenja i ne mogu da utiču na ispravno funkcionisanje vage, ti uređaju ne moraju ispunjavati bitne zahteve ako su rezultati merenja tačno i neizbrisivo odštampani ili zabeleženi delom vage koji ispunjava bitne zahteve i da su rezultati dostupni obema stranama koje su zainteresovane za merenje.

Ukoliko je vaga namenjena za direktan obračun, pokazni uređaji ili uređaji za štampanje za prodavca i potrošača moraju da ispunjavaju bitne zahteve.

Metrološki zahtevi

1. Jedinice mase koje se koriste su zakonske merne jedinice iz posebnog propisa kojim se uređuju zakonske merne jedinice i način njihove upotrebe, i to:

a) jedinice SI: kilogram, mikrogram, miligram, gram, tona;
b) druge jedinice koje nisu jedinice SI: karat, ako se meri drago kamenje.

2. Klase tačnosti

2.1. Definisane su sledeće klase tačnosti:

a) I posebna
b) II visoka
v) III srednja
g) IIII obična

Specifikacije ovih klasa tačnosti su date u Tabeli 1. ovog priloga.

Tabela 1.

Klasa tačnosti Podeljak overe (e) Minimalno merenje (Min) Broj podeljaka overe n = ((Max/(e))
najmanja vrednost najmanja vrednost najveća vrednost
I 0,001 g ≤ e 100 e 50 000
II 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 20 e 100 100 000
0,1 g ≤ e 50 e 5 000 100 000
III 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 20 e 100 10 000
5 g ≤ e 20 e 500 10 000
IV 5 g ≤ e 10 e 100 1 000

Minimalno merenje je smanjeno na 5 e za vage klasa tačnosti II i III za određivanje transportne tarife.

2.2. Podeljci

2.2.1. Najmanji podeljak (d) i podeljak overe (e) su u obliku:

1 × 10k, 2 × 10k, ili 5 × 10k jedinica za masu, gde je k bilo koji ceo broj ili nula.

2.2.2. Za sve vage osim onih sa pomoćnim pokaznim uređajima:

d = e.

2.2.3. Za vage sa pomoćnim pokaznim uređajima važe sledeći uslovi:

e = 1 × 10k g;

d < e ≤ 10 d.

Ovi uslovi ne važe za vage klase tačnosti I sa d < 10–4 g, kod kojih je e = 10–3 g.

3. Klasifikacija

3.1. Vage sa jednim mernim opsegom

Vage opremljene pomoćnim pokaznim uređajem pripadaju klasi tačnosti I ili klasi tačnosti II. Za ove vage, minimalno merenje dobija se iz Tabele 1. ovog priloga tako što se u koloni 3. podeljak overe (e) zamenjuje najmanjim podeljkom (d).

Ako je d < 10–4 g, maksimalno merenje klase tačnosti I može da bude manje od 50 000 e. 3.2. Vage sa više mernih opsega Dozvoljeno je više mernih opsega, pod uslovom da su jasno označeni na vagi. Svaki pojedinačni merni opseg se klasifikuje u skladu sa pododeljkom 3.1. ovog priloga. Ako merni opsezi spadaju u različite klase tačnosti vaga zadovoljava zahteve koji važe za onu klasu tačnosti za koju su zahtevi strožiji. 3.3. Vage sa više intervala 3.3.1. Vage sa jednim mernim opsegom mogu da imaju više parcijalnih mernih opsega (vage sa više intervala). Vage sa više intervala nisu opremljene pomoćnim pokaznim uređajem. 3.3.2. Svaki parcijalni merni opseg kod vaga sa više intervala je definisan: – svojim podeljkom overe ei , gde je e(i + 1) > ei

– svojim maksimalnim merenjem Maxi gde je Maxr = Max

– svojim minimalnim merenjem Mini gde je Mini = Max (i – 1) a Min1 = Min

gde je:

i = 1, 2, … r,

i = broj parcijalnog mernog opsega,

r = ukupan broj parcijalnih mernih opsega.

Sva merenja su merenja neto opterećenja, bez obzira na vrednost bilo koje tare koja se koristi.

3.3.3. Parcijalni merni opsezi klasifikuju se prema Tabeli 2. ovog priloga. Svi parcijalni merni opsezi spadaju u istu klasu tačnosti, koja predstavlja klasu tačnosti vage.

Tabela 2. – Vage sa više intervala

Klasa tačnosti Podeljak overe (e) Minimalno merenje (Min) Broj podeljaka overe
Najmanja vrednost Najmanja vrednost (1) n = ((Maxi/(e(i+1))) Najveća vrednost n = ((Maxi/(e(i))
I 0,001 g ≤ ei 100 e1 50 000
II 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 20 e1 5 000 100 000
0,1 g ≤ ei 50 e1 5 000 100 000
III 0,1 g ≤ ei 20 e1 500 10 000
IIII 5g ≤ ei 10 e1 50 1 000

i = 1, 2, … r

i = broj parcijalnog mernog opsega

r = ukupan broj parcijalnih mernih opsega

(1) Za i = r primenjuje se odgovarajuća kolona Tabele 1, s tim što se e zamenjuje sa er.

4. Tačnost

4.1. Pri primeni postupaka koji su utvrđeni u članu 12. ovog pravilnika, greška pokazivanja nije veća od najveće dozvoljene greške pokazivanja koja je navedena u Tabeli 3. ovog priloga. U slučaju digitalnog pokazivanja, greška pokazivanja se koriguje za grešku zaokruživanja.

Najveće dozvoljene greške se odnose na neto i tara vrednost za sva moguća opterećenja, osim unapred zadatih vrednosti tare.

Tabela 3. – Najveće dozvoljene greške

Opterećenje Najveća dozvoljena greška
Klasa tačnosti I Klasa tačnosti II Klasa tačnosti III Klasa tačnosti IIII
0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e
50 000 e < m ≤ 200 000 e 5 000 e < m ≤ 20 000 e 500 e < m ≤ 2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ± 1,0 e
200 000 e < m 20 000 e < m ≤ 100 000 e 2 000 e < m ≤ 10 000 e 200 e < m ≤ 1 000 e ± 1,5 e

4.2. Najveće dozvoljene greške u upotrebi su dvostruko veće od najvećih dozvoljenih grešaka utvrđenih u pododeljku 4.1. ovog priloga.

5. Rezultati merenja na vagi su ponovljivi, i reproduktivni ako se koriste drugi pokazni uređaji i druge metode uravnoteženja.

Rezultati merenja su dovoljno neosetljivi na promene položaja opterećenja na prijemniku opterećenja.

6. Vaga reaguje i na male promene opterećenja.

7. Uticajne veličine i vreme

7.1. Vage klasa tačnosti II, III i IIII, koje se mogu koristiti u nagnutom položaju, dovoljno su neosetljive na stepen nagnutosti do kog može doći prilikom normalne upotrebe.

7.2. Vage ispunjavaju metrološke zahteve u okviru temperaturnog opsega koji je odredio proizvođač. Vrednost ovog opsega je najmanje jednaka:

a) 5 °C za vage klase tačnosti I;

b) 15 °C za vage klase tačnosti II;

v) 30 °C za vage klase tačnosti III ili IIII.

Ako proizvođač nije odredio temperaturni opseg, primenjuje se temperaturni opseg od – 10 °C do + 40 °C.

7.3. Vage koje se napajaju iz električne mreže ispunjavaju metrološke zahteve pod uslovima napajanja u okvirima normalnih odstupanja.

Vage koje rade sa napajanjem iz baterija uvek pokazuju kada je napon pao ispod najmanje zahtevane vrednosti, i u tim okolnostima ili nastavljaju da rade ispravno ili automatski prekidaju rad.

7.4. Elektronske vage, osim vaga klase tačnosti I i klase tačnosti II, ako je e manje od 1 g, ispunjavaju metrološke zahteve pod uslovima visoke relativne vlažnosti pri gornjoj granici svog temperaturnog opsega.

7.5. Opterećenje vaga klase tačnosti II, III ili IIII za duži vremenski period ima zanemarljiv uticaj na pokazivanje pri opterećenju ili na pokazivanje nule odmah posle uklanjanja opterećenja.

7.6. U drugim uslovima vage nastavljaju da ispravno rade, ili automatski prekidaju rad.

Oblik i konstrukcija

8. Opšti zahtevi

8.1. Oblik i konstrukcija vaga su takvi da vage sačuvaju svoja metrološka svojstva kada se pravilno postave i koriste i kada se koriste u okruženju za koje su namenjene. Vrednost mase mora da bude prikazana.

8.2. Izloženost elektronskih vaga smetnjama ne sme imati za posledicu pojavu značajnih grešaka, ili te greške moraju biti automatski otkrivene i prikazane.

Nakon automatskog otkrivanja značajne greške, elektronske vage daju vizuelni ili zvučni signal koji traje sve dok rukovalac ne preduzme korektivnu radnju ili dok greška ne nestane.

8.3. Zahtevi iz pododeljaka 8.1. i 8.2. ovog priloga su trajno ispunjeni tokom vremenskog perioda koji je uobičajen s obzirom na predviđenu namenu takvih vaga.

Digitalni elektronski uređaji uvek vrše odgovarajuću kontrolu ispravnog funkcionisanja mernog procesa, pokaznog uređaja kao i čuvanja svih podataka i njihovog prenosa.

Nakon automatskog otkrivanja značajne greške usled dugotrajne upotrebe vage, elektronske vage daju vizuelni ili zvučni signal koji traje sve dok rukovalac ne preduzme korektivnu radnju ili dok greška ne nestane.

8.4. Kada su periferni uređaji priključeni na elektronsku vagu preko odgovarajućeg interfejsa, to ne utiče nepovoljno na metrološka svojstva vage.

8.5. Vage nemaju karakteristike koje bi mogle omogućiti zloupotrebu, dok su mogućnosti nenamernog nepravilnog korišćenja minimalne. Komponente koje rukovalac ne sme demontirati niti podešavati su obezbeđene protiv takvih aktivnosti.

8.6. Vage su izrađene tako da omogućavaju jednostavno vršenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti koji su utvrđeni ovim pravilnikom.

9. Pokazivanje rezultata merenja i drugih vrednosti mase

Pokazivanje rezultata merenja i drugih vrednosti mase je tačno, nedvosmisleno i neobmanjujuće, a očitavanje pokaznog uređaja u normalnim uslovima korišćenja mora biti lako.

Nazivi i oznake jedinica iz odeljka 1. ovog priloga su u skladu sa odredbama posebnog propisa kojim se uređuju određene zakonske merne jedinice i način njihove upotrebe, uz dodatak oznake za karat čija je oznaka „ct”.

Nije moguće pokazivanje iznad maksimalnog merenja (Max), uvećanog za 9 e.

Pomoćni pokazni uređaj je dozvoljen samo desno od decimalnog znaka. Uređaj za prošireno pokazivanje može se koristiti samo privremeno, a štampanje tokom njegovog funkcionisanja je onemogućeno.

Ostala pokazivanja mogu biti prikazana, pod uslovom da se ne mogu pogrešno zameniti za rezultat merenja.

10. Štampanje rezultata merenja i drugih vrednosti mase

Odštampani rezultati su tačni, identifikovani na odgovarajući način i nedvosmisleni. Odštampani rezultat je jasan, čitljiv, neizbrisiv i trajan.

11. Nivelisanje

Po potrebi, vage su opremljene uređajem za nivelisanje i indikatorom nivelacije, dovoljno osetljivim da omogući pravilno postavljanje.

12. Podešavanje nule

Vage mogu da budu opremljene uređajima za podešavanje nule. Rad ovih uređaja dovodi do tačnog podešavanja nule i ne sme uticati na tačnost rezultata merenja.

13. Uređaji za taru i uređaji za unapred zadatu taru

Vage mogu da imaju jedan ili više uređaja za taru i uređaj za unapred zadatu taru. Rad uređaja za taru daje tačno dovođenje u nulu i obezbeđuje ispravno neto merenje. Rad uređaja za unapred zadatu taru obezbeđuje tačno određivanje izračunate neto vrednosti.

14. Vage za direktni obračun, sa maksimalnim merenjem koje nije veće od 100 kg – dodatni zahtevi

Vage za direktni obračun prikazuju sve bitne informacije o merenju i, u slučaju vaga koje pokazuju cene, jasno prikazuju potrošaču način računanja cene proizvoda koji kupuje.

Cena koja se plaća, ako je naznačena, je tačna.

Vage sa obračunom iznosa plaćanja prikazuju bitna pokazivanja dovoljno dugo da potrošač može da ih pravilno pročita.

Vage sa obračunom iznosa plaćanja mogu da vrše i druge funkcije osim merenja pojedinačnih artikala i izračunavanja iznosa samo ako su sva pokazivanja vezana za sve transakcije odštampana jasno i nedvosmisleno i na pogodan način raspoređena na etiketi ili nalepnici za potrošača.

Vage ne smeju da imaju karakteristike koje direktno ili indirektno mogu da prouzrokuju pokazivanja čije tumačenje nije lako i neposredno.

Vage štite potrošače od netačnih prodajnih transakcija zbog njihovog neispravnog rada.

Pomoćni pokazni uređaji i uređaji za prošireno pokazivanje nisu dozvoljeni.

Dodatni uređaji su dozvoljeni samo ako ne mogu da dovedu do zloupotrebe.

Vage slične onima koje su obično namenjene za direktni obračun, a koje ne ispunjavaju zahteve iz ovog odeljka, moraju da imaju neizbrisivu oznaku blizu pokazivača „Ne sme se koristiti za direktni obračun”.

15. Vage koje štampaju nalepnicu sa cenom

Vage koje štampaju nalepnicu sa cenom ispunjavaju zahteve za vage sa pokazivanjem cene pri direktnom obračunu, ukoliko su oni primenjivi na vagu o kojoj je reč. Štampanje nalepnice sa cenom nije moguće ispod minimalnog merenja.

Prilog 2 – Postupci ocenjivanja usaglašenosti

1. Modul B: Pregled tipa

1.1. Pregled tipa je deo postupka ocenjivanja usaglašenosti kojim imenovano telo pregleda tehnički projekat vage i proverava i potvrđuje da tehnički projekat vage zadovoljava zahteve ovog pravilnika.

1.2. Pregled tipa može se sprovoditi na jedan od sledećih načina:

– ispitivanje uzorka koji je reprezentativan za predviđenu proizvodnju kompletne vage (proizvodni tip);

– ocenjivanje adekvatnosti tehničkog projekta vage pregledom tehničke dokumentacije i pratećih dokaza iz pododeljka 1.3 ovog priloga, uz ispitivanje uzoraka koji su reprezentativni za predviđenu proizvodnju jednog ili više bitnih delova vage (kombinacija proizvodnog tipa i projektnog tipa);

– ocenjivanje adekvatnosti tehničkog projekta vage pregledom tehničke dokumentacije i pratećih dokaza iz pododeljka 1.3 ovog priloga bez ispitivanja uzorka (projektni tip).

1.3. Proizvođač podnosi zahtev za pregled tipa imenovanom telu po svom izboru.

Zahtev sadrži, naročito:

1) naziv i adresu proizvođača i, ako zahtev podnosi ovlašćeni zastupnik, naziv i adresu zastupnika;

2) pisanu izjavu da isti zahtev nije podnet ni jednom drugom imenovanom telu;

3) tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija omogućava da se usaglašenost vage oceni u odnosu na odgovarajuće zahteve ovog pravilnika i obuhvata odgovarajuću analizu i procenu rizika. U tehničkoj dokumentaciji se navode odgovarajući zahtevi i ona obuhvata projektovanje, proizvodnju i rad vage, ako je to relevantno za ocenjivanje. Tehnička dokumentacija sadrži, kad je primenjivo, najmanje sledeće elemente:

– opšti opis vage;

– idejni projekat i proizvodne crteže i šeme komponenata, podsklopova, kola, itd.;

– opis i objašnjenja potrebna da bi se razumeli navedeni nacrti i šeme uključujući i rad vage;

– spisak standarda iz člana 11. ovog pravilnika koji su primenjeni u celini ili delimično i, kada ti standardi nisu primenjeni, opise rešenja koja su usvojena da bi se ispunili bitni zahtevi ovog pravilnika, uključujući spisak drugih relevantnih specifikacija koje su primenjene. U slučaju delimične primene harmonizovanih standarda, u tehničkoj dokumentaciji se navode delovi koji su primenjeni;

– rezultate izvršenih projektnih izračunavanja, izvršenih pregleda, itd.;

– izveštaje o ispitivanju;

4) primerke koji su reprezentativni za predviđenu proizvodnju. Imenovano telo može da zatraži dodatne primerke, ako je to potrebno za izvođenje programa ispitivanja;

5) prateće dokaze za adekvatnost rešenja tehničkog projekta. U ovim pratećim dokazima navode se svi dokumenti koji su korišćeni, posebno ako relevantni harmonizovani standardi nisu u potpunosti primenjeni. Prateći dokazi obuhvataju, po potrebi, rezultate ispitivanja koja su izvršena u skladu sa drugim relevantnim tehničkim specifikacijama od strane odgovarajuće laboratorije proizvođača ili druge laboratorije za ispitivanje u njegovo ime i na njegovu odgovornost.

1.4. Imenovano telo:

Za vagu:

1.4.1. pregleda tehničku dokumentaciju i prateće dokaze kako bi ocenilo adekvatnost tehničkog projekta vage;

Za primerak(ke):

1.4.2. proverava da je/su primerak/primerci proizvedeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom, i identifikuje elemente koji su projektovani u skladu sa odgovarajućim odredbama relevantnih harmonizovanih standarda, kao i elemente koji su projektovani u skladu sa drugim relevantnim tehničkim specifikacijama;

1.4.3. sprovodi odgovarajuće preglede i ispitivanja, ili nalaže da se oni sprovedu, radi provere da li su rešenja iz relevantnih harmonizovanih standarda ispravno primenjena, ako je proizvođač odlučio da ih primenjuje;

1.4.4. sprovodi odgovarajuće preglede i ispitivanja, ili nalaže da se oni sprovedu, radi provere da li, ako rešenja iz relevantnih harmonizovanih standarda nisu primenjena, rešenja koja je usvojio proizvođač primenom nekih drugih relevantnih tehničkih specifikacija ispunjavaju odgovarajuće bitne zahteve iz ovog pravilnika;

1.4.5. dogovara se sa proizvođačem o mestu gde će se pregledi i ispitivanja obaviti.

1.5. Imenovano telo sastavlja izveštaj o vrednovanju u kojem se beleže aktivnosti preduzete u skladu sa pododeljkom 1.4. ovog priloga i njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje svoje obaveze prema organima nadležnim za imenovanje, imenovano telo objavljuje sadržaj tog izveštaja, u celini ili delimično, samo uz pristanak proizvođača.

1.6. Ako tip ispunjava zahteve ovog pravilnika koji se odnose na dotičnu vagu, Imenovano telo izdaje proizvođaču sertifikat o pregledu tipa. Taj sertifikat sadrži naziv i adresu proizvođača, zaključke pregleda, uslove važenja (ako ih ima) i podatke koji su potrebni za identifikaciju odobrenog tipa. Sertifikat o pregledu tipa može da ima jedan ili više priloga.

Sertifikat o pregledu tipa i njegovi prilozi sadrže sve relevantne informacije koje omogućavaju vrednovanje usaglašenosti proizvedenih vaga sa ispitanim tipom i omogućavaju kontrolu u upotrebi.

Sertifikat o pregledu tipa važi deset godina od datuma izdavanja, i može se obnavljati periodično na deset godina. U slučaju značajnih promena na projektu vage, npr. kao posledica primene novih tehnika, rok važenja sertifikata o pregledu tipa može se ograničiti na dve godine ili produžiti za još tri godine.

Ako tip ne zadovoljava zahteve ovog pravilnika, imenovano telo odbija da izda sertifikat o pregledu tipa i o tome obaveštava podnosioca zahteva, navodeći detaljne razloge za to odbijanje.

1.7. Imenovano telo prati sve promene u opšte priznatim najsavremenijim dostignućima koje ukazuju da odobreni tip možda više nije usaglašen sa zahtevima ovog pravilnika, i utvrđuje da li je zbog tih promena potrebno dalje ispitivanje. Ako je to slučaj, imenovano telo o tome obaveštava proizvođača. Proizvođač obaveštava imenovano telo koje poseduje tehničku dokumentaciju u vezi sa sertifikatom o pregledu tipa, o svim modifikacijama odobrenog tipa koje mogu da utiču na usaglašenost vage sa bitnim zahtevima ovog pravilnika ili na uslove važenja tog sertifikata. Za takve modifikacije je potrebno dodatno odobrenje u vidu dopune postojećeg sertifikata o pregledu tipa.

1.8. Svako imenovano telo obaveštava organ nadležan za imenovanje o sertifikatima o pregledu tipa i/ili njihovim dopunama koje je izdalo ili povuklo i, periodično ili na zahtev, stavlja na uvid organu za imenovanje spisak takvih sertifikata i/ili svih njihovih dopuna koja je odbilo, suspendovalo ili na drugi način ograničilo.

Svako imenovano telo obaveštava druga imenovana tela o sertifikatima o pregledu tipa i/ili svim njegovim dopunama koje je odbilo, povuklo, suspendovalo ili na neki drugi način ograničilo, i, na zahtev, o uverenjima i/ili njihovim dopunama koje je izdalo.

Svako imenovano telo može, na zahtev, da dobije kopiju uverenja o ispitivanju tipa i/ili njegovih dopuna. Imenovano telo čuva primerak sertifikata o pregledu tipa, njegove priloge i dopune, kao i tehničku dokumentaciju, uključujući i dokumentaciju koju je priložio proizvođač, do isteka važenja tog sertifikata.

1.9. Proizvođač čuva primerak sertifikata o pregledu tipa, njegove priloge i dopune, zajedno sa tehničkom dokumentacijom u periodu od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište tako da budu dostupni nadležnim državnim organima.

1.10. Ovlašćeni zastupnik proizvođača može da podnese zahtev iz pododeljka 1.3. i da ispuni obaveze utvrđene u pododeljcima. 1.7. i 1.9, ukoliko su precizirane u ovlašćenju.

2. Modul D: Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta procesa proizvodnje

2.1. Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta procesa proizvodnje je deo postupka ocenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze utvrđene u pododeljcima 2.2. i 2.5. ovog priloga, i obezbeđuje i izjavljuje isključivo na svoju odgovornost da su vage o kojima je reč usaglašene sa tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa i da zadovoljavaju zahteve ovog pravilnika koji se na njih odnose.

2.2. Proizvodnja

Proizvođač primenjuje odobren sistem kvaliteta za proizvodnju, završnu kontrolu proizvoda i ispitivanje tih vaga, u skladu sa pododeljkom 2.3. ovog priloga, i podleže nadzoru u skladu sa pododeljkom 2.4. ovog priloga.

2.3. Sistem kvaliteta

2.3.1. Proizvođač podnosi zahtev za ocenjivanje svog sistema kvaliteta imenovanom telu po svom izboru.

Zahtev sadrži:

a) naziv i adresu proizvođača i, ako zahtev podnosi ovlašćeni zastupnik, naziv i adresu zastupnika;

b) pisanu izjavu da isti zahtev nije podnet drugom imenovanom telu;

v) sve relevantne informacije za predviđenu kategoriju vaga;

g) dokumentaciju sistema kvaliteta; i

d) tehničku dokumentaciju o pregledanom tipu i kopiju sertifikata o pregledu tipa.

2.3.2. Sistem kvaliteta obezbeđuje da su vage usaglašene sa tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa i usklađene sa zahtevima ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtevi i odredbe koje je usvojio proizvođač su sistematski i uredno dokumentovani u obliku pisanih pravila, postupaka i uputstava. Dokumentacija sistema kvaliteta omogućava dosledno tumačenje programa i planova kvaliteta i priručnika i zapisa o kvalitetu.

Dokumentacija naročito sadrži odgovarajući opis:

a) ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, nadležnosti i ovlašćenja rukovodstva u vezi sa kvalitetom proizvoda;

b) odgovarajućih tehnika, procesa i sistematskih aktivnosti proizvodnje, kontrole kvaliteta i obezbeđivanja kvaliteta, koji će se koristiti;

v) pregleda i ispitivanja koji će biti sprovedeni pre, za vreme i posle proizvodnje kao i učestalosti njihovog izvršavanja;

g) zapisa o kvalitetu, kao što su izveštaji o kontrolisanju, podaci o ispitivanjima, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama tog osoblja itd.;

d) načina praćenja dostizanja zahtevanog kvaliteta proizvoda i delotvornog funkcionisanja sistema kvaliteta.

2.3.3. Imenovano telo ocenjuje sistem kvaliteta kako bi utvrdilo da li on ispunjava zahteve iz tačke 2.3.2. ovog priloga.

Ono pretpostavlja usaglašenost sa tim zahtevima za elemente sistema kvaliteta koji su u skladu sa odgovarajućim specifikacijama relevantnog harmonizovanog standarda.

Pored iskustva u sistemima menadžmenta kvalitetom, tim za proveru ima najmanje jednog člana sa iskustvom u vrednovanju iz oblasti relevantne vage i tehnologije vage i poznavanjem odgovarajućih zahteva ovog pravilnika. Provera uključuje ocenjivačku posetu prostorijama proizvođača. Tim za proveru preispituje tehničku dokumentaciju iz tačke 2.3.1(d) ovog priloga kako bi proverio sposobnost proizvođača da identifikuje odgovarajuće zahteve ovog pravilnika i da sprovede neophodne preglede da bi se obezbedila usaglašenost vage sa tim zahtevima.

Odluka se saopštava proizvođaču. Obaveštenje sadrži zaključke o proveri i obrazloženu odluku o ocenjivanju.

2.3.4. Proizvođač preuzima obavezu da ispuni obaveze koje proističu iz odobrenog sistema kvaliteta i da ga održava na takav način da on ostane adekvatan i efikasan.

2.3.5. Proizvođač obaveštava imenovano telo koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj nameravanoj izmeni sistema kvaliteta.

Imenovano telo vrednuje svaku predloženu izmenu i odlučuje da li će modifikovani sistem kvaliteta nastaviti da zadovoljava zahteve iz tačke 2.3.2. ovog priloga ili je potrebno ponovno ocenjivanje.

Imenovano telo obaveštava proizvođača o svojoj odluci. Obaveštenje sadrži zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocenjivanju.

2.4. Nadzor za koji je nadležno imenovano telo

2.4.1. Svrha nadzora je da se obezbedi da proizvođač pravilno ispunjava obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

2.4.2. U svrhu ocenjivanja, proizvođač dozvoljava imenovanom telu pristup mestima proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja i pruža mu sve neophodne informacije, a naročito:

a) dokumentaciju sistema kvaliteta;

b) zapise o kvalitetu, kao što su izveštaji o kontrolisanju, podaci o ispitivanjima, podaci o etaloniranju, izveštaji o osposobljenosti osoblja, itd.

2.4.3. Imenovano telo sprovodi periodične provere kako bi utvrdilo da li proizvođač održava i primenjuje sistem kvaliteta i proizvođaču dostavlja izveštaj o proveri.

2.4.4. Pored toga, imenovano telo može da dođe u nenajavljene posete proizvođaču. Tokom takvih poseta, Imenovano telo može, ako je potrebno, da vrši ispitivanja vage, ili da naloži njihovo izvođenje, kako bi proverilo da li sistem kvaliteta funkcioniše na ispravan način. Imenovano telo dostavlja proizvođaču izveštaj o poseti i, u slučaju sprovedenih ispitivanja, izveštaj o ispitivanju.

2.5. Označavanje usaglašenosti i deklaracija o usaglašenosti

2.5.1. Proizvođač stavlja oznaku usaglašenosti i dopunsku metrološku oznaku utvrđene ovim pravilnikom i, pod odgovornošću imenovanog tela iz tačke 2.3.1. ovog pravilnika, identifikacioni broj tog tela na svaku pojedinačnu vagu koja je usaglašena sa tipom koji je opisan u sertifikatu o pregledu tipa i koja zadovoljava odgovarajuće zahteve ovog pravilnika.

2.5.2. Proizvođač sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaki tip vage i čuva je tako da bude dostupna nadležnim državnim organima u periodu od deset godina nakon stavljanja vage na tržište. Deklaracija o usaglašenosti identifikuje tip vage za koju je sastavljena.

Primerak deklaracije o usaglašenosti se na zahtev čini dostupnim nadležnim državnim organima.

2.6. Proizvođač, u periodu od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište, čuva i čini dostupnim nadležnim državnim organima:

a) dokumentaciju iz tačke 2.3.1. ovog priloga;

b) informacije o izmeni iz tačke 2.3.5. ovog priloga, kako je odobrena;

v) odluke i izveštaje imenovanog tela iz tač. 2.3.5, 2.4.3. i 2.4.4. ovog priloga.

2.7. Svako imenovano telo obaveštava organ za imenovanje o odobrenjima sistema kvaliteta koja su izdata ili povučena, i, periodično ili na zahtev, čini dostupnim organu za imenovanje spisak odobrenja sistema kvaliteta koja je ono odbilo, suspendovalo ili na drugi način ograničilo.

2.8. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze proizvođača utvrđene u tač. 2.3.1, 2.3.5, pododeljcima 2.5. i 2.6. ovog priloga može da ispuni njegov ovlašćeni zastupnik, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ukoliko su navedene u ovlašćenju.

3. Modul D1: Obezbeđenje kvaliteta procesa proizvodnje

3.1. Obezbeđenje kvaliteta procesa proizvodnje je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze utvrđene pododeljcima 3.2, 3.4. i 3.7. ovog priloga i obezbeđuje i izjavljuje isključivo na svoju odgovornost da te vage zadovoljavaju zahteve ovog pravilnika koji se na njih odnose.

3.2. Tehnička dokumentacija

Proizvođač utvrđuje tehničku dokumentaciju. Ta d okumentacija omogućava da se usaglašenost vage oceni u odnosu na odgovarajuće zahteve i obuhvata odgovarajuću analizu i procenu rizika. U tehničkoj dokumentaciji se navode odgovarajući zahtevi i ona obuhvata projektovanje, proizvodnju i rad vage, u meri u kojoj je to relevantno za ocenjivanje. Tehnička dokumentacija sadrži, kad je primenjivo, najmanje sledeće elemente:

a) opšti opis vage;

b) idejni projekat i proizvodne crteže i šeme komponenata, podsklopova, kola, itd.;

v) opis i objašnjenja potrebna da bi se razumeli navedeni nacrti i šeme i rad vage;

g) spisak standarda iz člana 11. ovog pravilnika koji su primenjeni u celini ili delimično i, kada ti standardi nisu primenjeni, opise rešenja koja su usvojena da bi se ispunili bitni zahtevi ovog pravilnika, uključujući spisak drugih relevantnih specifikacija koje su primenjene. U slučaju delimične primene harmonizovanih standarda, u tehničkoj dokumentaciji se navode delovi koji su primenjeni;

d) rezultate izvršenih projektnih izračunavanja, izvršenih pregleda, itd.;

đ) izveštaje o ispitivanju.

3.3. Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju tako da bude dostupna nadležnim državnim organima u periodu od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

3.4. Proizvodnja

Proizvođač primenjuje odobren sistem kvaliteta za proizvodnju, završnu kontrolu proizvoda i ispitivanje vaga, u skladu sa pododeljkom 3.5 ovog priloga, i podleže nadzoru u skladu sa pododeljkom 3.6. ovog priloga.

3.5. Sistem kvaliteta

3.5.1. Proizvođač podnosi zahtev za ocenjivanje svog sistema kvaliteta imenovanom telu po svom izboru za predmetne vage.

Zahtev sadrži:

a) naziv i adresu proizvođača i, ako zahtev podnosi ovlašćeni zastupnik, naziv i adresu zastupnika;

b) pisanu izjavu da isti zahtev nije podnet drugom imenovanom telu;

v) sve relevantne informacije za predviđenu kategoriju vaga;

g) dokumentaciju sistema kvaliteta;

d) tehničku dokumentaciju iz pododeljka 3.2. ovog priloga.

3.5.2. Sistemom kvaliteta obezbeđuje se usaglašenost vaga sa zahtevima ovog pravilnika koji se odnose na njih.

Svi elementi, zahtevi i odredbe koje je usvojio proizvođač su sistematski i uredno dokumentovani u obliku pisanih pravila, postupaka i uputstava. Dokumentacija sistema kvaliteta omogućava dosledno tumačenje programa i planova kvaliteta i priručnika i zapisa o kvalitetu.

Ta dokumentacija naročito sadrži odgovarajući opis:

a) ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, nadležnosti i ovlašćenja rukovodstva u vezi sa kvalitetom proizvoda;

b) odgovarajućih tehnika procesa i sistematskih aktivnosti proizvodnje, kontrole kvaliteta i obezbeđenja kvaliteta, koji će se koristiti;

v) pregleda i ispitivanja koji će biti izvršeni pre, za vreme i posle proizvodnje, kao i učestalosti njihovog izvršavanja;

g) zapisnika o kvalitetu, kao što su izveštaji o kontrolisanju, podaci o ispitivanjima, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama osoblja, itd.;

d) načina praćenja dostizanja zahtevanog kvaliteta proizvoda i delotvornog funkcionisanja sistema kvaliteta.

3.5.3. Imenovano telo ocenjuje sistem kvaliteta da bi utvrdilo da li on zadovoljava zahteve iz tačke 3.5.2. ovog priloga.

Imenovano telo pretpostavlja usaglašenost sa tim zahtevima za elemente sistema kvaliteta koji su u skladu sa odgovarajućim specifikacijama relevantnog harmonizovanog standarda.

Pored iskustva u sistemima menadžmenta kvalitetom, tim za proveru ima najmanje jednog člana sa iskustvom u vrednovanju iz oblasti relevantne vage i tehnologije vage i poznavanjem zahteva ovog pravilnika. Provera uključuje ocenjivačku posetu prostorijama proizvođača. Tim za proveru pregleda tehničku dokumentaciju iz pododeljka 3.2. ovog priloga kako bi proverio sposobnost proizvođača da identifikuje odgovarajuće zahteve ovog pravilnika i sprovede neophodne preglede da bi se obezbedila usaglašenost vage sa tim zahtevima.

Odluka se saopštava proizvođaču. Obaveštenje sadrži zaključke o proveri i obrazloženu odluku o ocenjivanju.

3.5.4. Proizvođač preuzima obavezu da ispuni obaveze koje proističu iz odobrenog sistema kvaliteta i da ga održava na takav način da on ostane adekvatan i efikasan.

3.5.5. Proizvođač obaveštava imenovano telo koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj nameravanoj izmeni sistema kvaliteta.

Imenovano telo vrednuje svaku predloženu izmenu i odlučuje da li će modifikovani sistem kvaliteta nastaviti da zadovoljava zahteve iz tačke 3.5.2. ovog pravilnika ili je neophodno ponovno ocenjivanje.

Ono obaveštava proizvođača o svojoj odluci. Obaveštenje sadrži zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocenjivanju.

3.6. Nadzor za koji je nadležno imenovano telo

3.6.1. Svrha nadzora je da se utvrdi da li proizvođač pravilno ispunjava obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

3.6.2. U svrhu ocenjivanja, proizvođač dozvoljava imenovanom telu pristup mestima proizvodnje, kontrolisanja, ispitivanja i skladištenja i pruža mu sve neophodne informacije, a naročito:

a) dokumentaciju sistema kvaliteta;

b) tehničku dokumentaciju iz pododeljka 3.2. ovog priloga;

v) zapise o kvalitetu, kao što su izveštaji o kontrolisanju, podaci o ispitivanjima, podaci o etaloniranju, izveštaji o osposobljenosti osoblja, itd.

3.6.3. Imenovano telo sprovodi periodične provere da bi utvrdilo da proizvođač održava i primenjuje sistem kvaliteta, i proizvođaču dostavlja izveštaj o proveri.

3.6.4. Pored toga, imenovano telo može da dođe u nenajavljene posete proizvođaču. Tokom takvih poseta, imenovano telo može, ako je potrebno, da sprovede ispitivanja proizvoda, ili da naloži da se ona sprovedu, kako bi proverilo da li sistem kvaliteta funkcioniše na ispravan način. Imenovano telo dostavlja proizvođaču izveštaj o poseti i, u slučaju sprovedenih ispitivanja, izveštaj o ispitivanju.

3.7. Označavanje usaglašenosti i deklaracija o usaglašenosti

3.7.1. Proizvođač stavlja oznaku usaglašenosti i dopunsku metrološku oznaku utvrđene ovim pravilnikom i, pod odgovornošću imenovanog tela iz tačke 3.5.1. ovog priloga, njegov identifikacioni broj na svaku pojedinačnu vagu koja zadovoljava zahteve ovog pravilnika.

3.7.2. Proizvođač sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaki tip vage i čuva je tako da bude dostupna nadležnim državnim organima u periodu od deset godina nakom stavljanja vage na tržište. U deklaraciji o usaglašenosti se identifikuje tip vage za koju je sastavljena.

Primerak deklaracije o usaglašenosti se na zahtev čini dostupnim nadležnim državnim organima.

3.8. Proizvođač, u periodu od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište, čuva i čini dostupnim nadležnim državnim organima:

a) dokumentaciju navedenu u tački 3.5.1. ovog priloga;

b) informacije o izmeni navedene u tački 3.5.5. ovog priloga, kako je odobrena;

v) odluke i izveštaje imenovanog tela iz tač. 3.5.5, 3.6.3. i 3.6.4. ovog priloga.

3.9. Svako imenovano telo obaveštava organ za imenovanje o odobrenjima sistema kvaliteta koja su izdata ili povučena, i, periodično ili na zahtev, čini dostupnim organu za imenovanje spisak odobrenja sistema kvaliteta koja su odbijena, suspendovana ili na neki drugi način ograničena.

3.10. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze proizvođača utvrđene u pododeljcima. 3.3, 3.7. i 3.8. i tačkama 3.5.1. i 3.5.5, ovog priloga može da ispuni njegov ovlašćeni zastupnik, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ukoliko su navedene u ovlašćenju.

4. Modul F: Usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda

4.1. Usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda je deo postupka ocenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze utvrđene u pododeljcima 4.2. i 4.5. ovog priloga i obezbeđuje i izjavljuje isključivo na svoju odgovornost da su vage, na koje se odnose odredbe iz pododeljka 4.3. ovog priloga, usaglašene sa tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa i da zadovoljavaju zahteve ovog pravilnika.

4.2. Proizvodnja

Proizvođač preduzima sve mere neophodne da proces proizvodnje i njegovo praćenje obezbede usaglašenost proizvedenih vaga sa odobrenim tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa i sa zahtevima ovog pravilnika.

4.3. Verifikacija

Imenovano telo koje je odabrao proizvođač sprovodi odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi proverilo usaglašenost vaga sa odobrenim tipom koji je opisan u sertifikatu o pregledu tipa i sa odgovarajućim zahtevima ovog pravilnika.

Pregledi i ispitivanja kojima se proverava usaglašenost vaga sa odgovarajućim zahtevima sprovode se pregledom i ispitivanjem svake vage, u skladu sa pododeljkom 4.4. ovog priloga.

4.4. Verifikacija usaglašenosti pregledom i ispitivanjem svake vage

4.4.1. Sve vage se pojedinačno pregledaju i sprovode odgovarajuća ispitivanja utvrđena u relevantnim harmonizovanim standardima i/ili ekvivalentna ispitivanja utvrđena u drugim relevantnim tehničkim specifikacijama, kako bi se proverila usaglašenost sa odobrenim tipom koji je opisan u sertifikatu o pregledu tipa i sa odgovarajućim zahtevima ovog pravilnika.

Ako nema takvog harmonizovanog standarda, imenovano telo odlučuje o sprovođenju odgovarajućih ispitivanja.

4.4.2. Imenovano telo izdaje sertifikat o usaglašenosti u pogledu sprovedenih pregleda i ispitivanja i stavlja svoj identifikacioni broj na svaku odobrenu vagu ili nalaže da se on stavi na njegovu odgovornost.

Proizvođač čuva sertifikate o usaglašenosti koji su dostupni na uvid nadležnim državnim organima u periodu od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

4.5. Oznčavanje usaglašenosti i deklaracija o usaglašenosti

4.5.1. Proizvođač stavlja oznaku usaglašenosti i dopunsku metrološku oznaku utvrđene ovim pravilnikom i, pod odgovornošću imenovanog tela iz pododeljka 4.3 ovog priloga, njegov identifikacioni broj na svaku pojedinačnu vagu koja je usaglašena sa odobrenim tipom koji je opisan u sertifikatu o pregledu tipa i koja zadovoljava zahteve ovog pravilnika.

4.5.2. Proizvođač sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaki tip vage i čuva je tako da bude dostupna nadležnim državnim organima u periodu od deset godina nakon stavljanja vage na tržište. U deklaraciji o usaglašenosti se identifikuje tip vage za koju je sastavljena.

Primerak deklaracije o usaglašenosti se na zahtev čini dostupnim nadležnim državnim organima.

Proizvođač može i da, uz pristanak i na odgovornost imenovanog tela iz pododeljka 4.3. ovog priloga, stavi na vage identifikacioni broj imenovanog tela.

4.6. Proizvođač može i da, uz pristanak i na odgovornost imenovanog tela, stavi na vage identifikacioni broj imenovanog tela tokom procesa proizvodnje.

4.7. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze proizvođača može da ispuni njegov ovlašćeni zastupnik, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ukoliko su navedene u ovlašćenju. Ovlašćeni zastupnik ne može da ispuni obaveze proizvođača utvrđene u pododeljku 4.2. ovog priloga.

5. Modul F1: Usaglašenost na osnovu verifikacije proizvoda

5.1. Usaglašenost na osnovu verifikacije proizvoda predstavlja postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze utvrđene u pododeljcima 5.2, 5.3. i 5.6. ovog priloga i obezbeđuje i izjavljuje isključivo na svoju odgovornost da su vage, na koje se primenjuju odredbe pododeljka 5.4. ovog pravilnika, usaglašene sa zahtevima ovog pravilnika.

5.2. Tehnička dokumentacija

5.2.1. Proizvođač utvrđuje tehničku dokumentaciju. Dokumentacija omogućava ocenu usaglašenosti vage sa odgovarajućim zahtevima i uključuje adekvatnu analizu i procenu rizika. U tehničkoj dokumentaciji se navode odgovarajući zahtevi i ona obuhvata projektovanje, proizvodnju i funkcionisanje vage, ako je to relevantno za ocenjivanje. Tehnička dokumentacija sadrži, kad je primenjivo, bar sledeće elemente:

a) opšti opis vage;

b) idejni projekat i proizvodne crteže i šeme komponenata, podsklopova, kola, itd.;

v) opis i objašnjenja potrebna da bi se razumeli navedeni nacrti i šeme i rad vage;

g) spisak standarda iz člana 11. ovog pravilnika koji su primenjeni u celini ili delimično i, kada ti standardi nisu primenjeni, opise rešenja koja su usvojena da bi se ispunili bitni zahtevi ovog pravilnika, uključujući spisak drugih relevantnih specifikacija koje su primenjene. U slučaju delimične primene harmonizovanih standarda, u tehničkoj dokumentaciji se navode delovi koji su primenjeni;

d) rezultate izvršenih projektnih proračuna, pregleda, itd.;

đ) izveštaje o ispitivanju.

5.2.2. Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju tako da bude dostupna nadležnim državnim organima u periodu od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

5.3. Proizvodnja

Proizvođač preduzima sve mere neophodne da proces proizvodnje i njegovo praćenje obezbede usaglašenost proizvedenih vaga sa zahtevima ovog pravilnika.

5.4. Verifikacija

Imenovano telo koje je odabrao proizvođač sprovodi odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi proverilo usaglašenost vaga sa zahtevima ovog pravilnika.

Pregledi i ispitivanja kojima se proverava usaglašenost sa tim zahtevima vrše se pregledom i ispitivanjem svake vage, kako je precizirano u pododeljku 5.5. ovog priloga.

5.5. Verifikacija usaglašenosti pregledom i ispitivanjem svake vage

5.5.1. Sve vage se pojedinačno pregledaju i sprovode se odgovarajuća ispitivanja, utvrđena u relevantnim harmonizovanim standardima i/ili ekvivalentna ispitivanja utvrđena u drugim relevantnim tehničkim specifikacijama, kako bi se proverila usaglašenost sa zahtevima ovog pravilnika. Ako nema takvog harmonizovanog standarda, imenovano telo odlučuje koja odgovarajuća ispitivanja se sprovode.

5.5.2. Imenovano telo izdaje sertifikat o usaglašenosti u pogledu sprovedenih pregleda i ispitivanja i stavlja identifikacioni broj na svaku odobrenu vagu ili nalaže da se on stavi na njegovu odgovornost.

Proizvođač čuva sertifikate o usaglašenosti tako da budu dostupni nadležnim državnim organima u periodu od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

5.6. Označavanje usaglašenosti i deklaracija o usaglašenosti

5.6.1. Proizvođač stavlja oznaku usaglašenosti i dopunsku metrološku oznaku utvrđene u ovom pravilniku i, pod odgovornošću imenovanog tela iz pododeljka 5.4. ovog priloga, njegov identifikacioni broj na svaku pojedinačnu vagu koja zadovoljava odgovarajuće zahteve ovog pravilnika.

5.6.2. Proizvođač sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti za svaki tip vage i čuva je tako da bude dostupna nadležnim državnim organima u periodu od deset godina nakon stavljanja vage na tržište. U deklaraciji o usaglašenosti se identifikuje tip vage za koju je sastavljena.

Primerak deklaracije o usaglašenosti se na zahtev čini dostupnim nadležnim državnim organima.

Proizvođač može i da, uz pristanak i na odgovornost imenovanog tela iz pododeljka 5.5. ovog priloga, stavi na vage identifikacioni broj Imenovanog tela.

5.7. Proizvođač može i da, uz pristanak i na odgovornost imenovanog tela, stavi na vage identifikacioni broj imenovanog tela tokom procesa proizvodnje.

5.8. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze proizvođača može da ispuni njegov ovlašćeni zastupnik, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ukoliko su navedene u ovlašćenju. Ovlašćeni zastupnik ne može da ispuni obaveze proizvođača utvrđene u tački 5.2.1. i pododeljku 5.3. ovog pravilnika.

6. Modul G: Usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije

6.1. Usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije predstavlja postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze utvrđene u pododeljcima 6.2, 6.3. i 6.5. ovog priloga i obezbeđuje i izjavljuje isključivo na sopstvenu odgovornost da su vage, na koje se primenjuju odredbe pododeljka 6.4. ovog priloga, usaglašene sa zahtevima ovog pravilnika

6.2. Tehnička dokumentacija

6.2.1. Proizvođač ustanovljava tehničku dokumentaciju i stavlja je na raspolaganje Imenovanom telu iz pododeljka 6.4. ovog priloga. Dokumentacija omogućava da se oceni usaglašenost vage sa relevantnim zahtevima i obuhvata adekvatnu analizu i procenu rizika. U tehničkoj dokumentaciji se navode važeći zahtevi i ona obuhvata projektovanje, proizvodnju i rad vage u meri u kojoj je to relevantno za ocenjivanje. Tehnička dokumentacija sadrži, kad je primenjivo, najmanje sledeće elemente:

a) opšti opis vage;

b) idejni projekat i proizvodne crteže i šeme komponenata, podsklopova, kola, itd.;

v) opis i objašnjenja potrebna da bi se razumeli navedeni nacrti i šeme i rad vage;

g) spisak standarda iz člana 11. ovog pravilnika koji su primenjeni u celini ili delimično i, kada ti standardi nisu primenjeni, opise rešenja koja su usvojena da bi se ispunili bitni zahtevi ovog pravilnika, uključujući spisak drugih relevantnih specifikacija koje su primenjene. U slučaju delimične primene harmonizovanih standarda, u tehničkoj dokumentaciji se navode delovi koji su primenjeni;

d) rezultate izvršenih projektnih proračuna, izvršenih pregleda itd.;

đ) izveštaje o ispitivanju.

6.2.2. Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju tako da bude dostupna nadležnim državnim organima u periodu od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

6.3. Proizvodnja

Proizvođač preduzima sve mere neophodne da proces proizvodnje i njegovo praćenje obezbede usaglašenost proizvedene vage sa zahtevima ovog pravilnika.

6.4. Verifikacija

Imenovano telo koje je odabrao proizvođač sprovodi ili nalaže da se sprovedu odgovarajući pregledi i ispitivanja utvrđeni u relevantnim harmonizovanim standardima i/ili ekvivalentna ispitivanja utvrđena u drugim relevantnim tehničkim specifikacijama, da bi se proverila usaglašenost vage sa zahtevima ovog pravilnika. Ako nema takvog harmonizovanog standarda, imenovano telo odlučuje o sprovođenju odgovarajućih ispitivanja.

Imenovano telo izdaje sertifikat o usaglašenosti u pogledu izvršenih pregleda i ispitivanja i stavlja svoj identifikacioni broj na odobrenu vagu ili nalaže da se on stavi na njegovu odgovornost.

Proizvođač čuva sertifikat o usaglašenosti tako da budu dostupna nadležnim državnim organima u periodu od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

6.5. Označavanje usaglašenosti i deklaracija o usaglašenosti

6.5.1. Proizvođač stavlja oznaku usaglašenosti i dopunsku metrološku oznaku utvrđene ovim pravilnikom i, pod odgovornošću imenovanog tela iz pododeljka 6.4. ovog priloga, njegov identifikacioni broj na svaku vagu koja zadovoljava zahteve ovog pravilnika.

6.5.2. Proizvođač sastavlja pisanu deklaraciju o usaglašenosti i čuva je tako da bude dostupna nadležnim državnim organima u periodu od deset godina nakon stavljanja vage na tržište. U deklaraciji o usaglašenosti se identifikuje vaga za koju je sastavljena.

Primerak deklaracije o usaglašenosti se na zahtev čini dostupnim nadležnim državnim organima.

6.6. Ovlašćeni zastupnik

Obaveze proizvođača utvrđene u tački. 6.2.2. i pododeljku 6.5. ovog priloga može da ispuni njegov ovlašćeni zastupnik, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ukoliko su navedene u ovlašćenju.

7. Zajedničke odredbe

7.1. Ocenjivanje usaglašenosti prema Modulu D, D1, F, F1 ili G može da se izvede u pogonima proizvođača ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, ako transport do mesta upotrebe ne zahteva rasklapanje vage, ako stavljanje u upotrebu na mestu upotrebe ne zahteva sklapanje vage ili druge instalacione radove za koje je verovatno da će uticati na svojstva vage, i ako je uzeta u obzir vrednost gravitacije na mestu stavljanja u upotrebu ili ako su svojstva vage neosetljiva na varijacije u gravitaciji. U svim ostalim slučajevima, ono se vrši na mestu upotrebe vage.

7.2. Ako su svojstva vage osetljiva na varijacije u gravitaciji, postupci navedeni u pododeljku 7.1. ovog priloga mogu se izvesti u dve faze, pri čemu druga faza sadrži sve preglede i ispitivanja čiji ishod zavisi od gravitacije, a prva faza sve ostale preglede i ispitivanja. Druga faza se izvodi na mestu upotrebe vage. Ako su uspostavljene gravitacione zone, izraz: „na mestu upotrebe vage” može da se tumači kao: „u gravitacionoj zoni upotrebe vage”.

7.2.1. Ako je proizvođač odlučio da izvede jedan od postupaka koji su pomenuti u pododeljku 7.1. ovog priloga u dve faze, i ako će te dve faze izvoditi dve različite strane, vaga koja je prošla prvu fazu postupka nosi identifikacioni broj imenovanog tela koje je učestvovalo u toj fazi.

7.2.2. Strana koja je izvela prvu fazu postupka izdaje za svaku vagu sertifikat koje sadrži podatke neophodne za identifikaciju vage i navodi preglede i ispitivanja koji su izvršeni.

Strana koja izvodi drugi deo postupka izvršava one preglede i ispitivanja koji još uvek nisu izvršeni.

Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik dostavlja sertifikate o usaglašenosti imenovanom telu na zahtev.

7.2.3. Proizvođač koji je izabrao Modul D ili D1 u prvoj fazi može, ili da koristi isti postupak u drugoj fazi, ili da odluči da u drugoj fazi nastavi sa Modulom F ili F1, prema potrebi.

7.2.4. Oznaka usaglašenosti i dopunska metrološka oznaka stavljaju se na vagu po završetku druge faze, zajedno sa identifikacionim brojem imenovanog tela koje je učestvovalo u drugoj fazi.

Prilog 3 – Natpisi

1. Vage koje se koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika

1.1. Te vage nose sledeće vidljive, čitljive i neizbrisive natpise:

1) broj sertifikata o pregledu tipa, po potrebi;

2) poslovno ime, odnosno naziv ili ime proizvođača, kao i znak proizvođača;

3) klasu tačnosti, uokvirenu ovalnom linijom ili dvema horizontalnim linijama spojenim sa dva polukruga;

4) maksimalno merenje u obliku Max …;

5) minimalno merenje u obliku Min…;

6) podeljak overe u obliku e = …;

7) tip, seriju ili serijski broj;

8) i dodatno kada je primenjivo:

– za vage koje se sastoje od zasebnih ali povezanih jedinica: identifikacionu oznaku na svakoj jedinici;

– podeljak ako se razlikuje od e, u obliku d = …;

– najveći opseg tare sa dodavanjem, u obliku T = + …;

– najveći opseg tare sa oduzimanjem, ako se razlikuje od Max, u obliku T = – …;

– podeljak tare, ako se razlikuje od d, u obliku dT = …;

– najveće bezbedno opterećenje, ako se razlikuje od Max, u obliku Lim…;

– posebne granice temperature, u obliku … °C/… °C;

– odnos između prijemnika opterećenja i opterećenja.

1.2. Vage imaju odgovarajuća mesta za stavljanje oznaka usaglašenosti i natpisa. Oznake usaglašenosti i natpisi su postavljeni tako da ih je nemoguće ukloniti, a da se pri tom ne oštete, kao i da su jasno vidljivi kada je vaga u svom pravilnom radnom položaju.

1.3. Ako se koristi natpisna pločica ona se postavlja tako da je moguća njena zaštita, osim ako se ona ne može ukloniti a da se pri tom ne uništi. Ako natpisnu pločicu treba zaštiti, ona se postavlja tako da je na nju moguće postaviti zaštitne žigove.

1.4. Natpisi Max, Min, e i d su postavljeni u blizini pokazivača rezultata, ako se tamo već ne nalaze.

1.5. Svaki uređaj za merenje opterećenja koji je povezan ili može da bude povezan sa jednim ili više prijemnika opterećenja ima odgovarajuće natpise koji se odnose na te prijemnike opterećenja.

2. Vage koje se ne koriste za namene iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika nose sledeće vidljive, čitljive i neizbrisive natpise:

– poslovno ime, odnosno naziv ili ime proizvođača, kao i znak proizvođača;

– maksimalno merenje u obliku Max …;

Te vage ne smeju nositi oznake usaglašenosti koje su utvrđene ovim pravilnikom.

3. Oznaka ograničene upotrebe

Oznaka ograničene upotrebe sastoji se od velikog slova „M” koje je odštampano crnom bojom na crvenoj podlozi u obliku kvadrata veličine najmanje dimenzija 25 mm × 25 mm sa dve dijagonalne linije koje se seku i čine krst.

Prilog 4 – Oblik deklaracije o usaglašenosti

Deklaracija o usaglašenosti ima sledeći oblik, pri čemu nije neophodno da u naslovu bude naveden broj deklaracije:

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI (br. XXXX)

1. Model vage/vaga (proizvod, tip, serija ili serijski broj):

2. Naziv i adresa proizvođača i, kada je primenjivo, njegovog ovlašćenog zastupnika:

3. Ova deklaracija o usaglašenosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

4. Predmet deklaracije (identifikacija vage koja omogućava sledivost; po potrebi za identifikaciju vage, može da sadrži i sliku):

5. Gore opisan predmet deklaracije je usaglašen sa sledećim propisima:

6. Upućivanja na primenjene relevantne harmonizovane standarde, ili upućivanja na druge tehničke specifikacije, u odnosu na koje je usaglašenost deklarisana:

7. Imenovano telo… (naziv, broj) obavilo je … (opis intervencije) i izdalo sertifikat:

8. Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:

(mesto i datum izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis):

Prilog 5 – Redovno i vanredno overavanje

Ispunjenost propisanih zahteva za vage, pri redovnom i vanrednom overavanju vaga utvrđuje se u skladu sa srpskim standardom SRPS EN 45501, kojim je preuzet odgovarajući harmonizovani standard.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">