Čl. 1-10

Prestali su da važe (vidi član 6. Pravilnika – 69/2012-6)

IV Ostale odredbe

Član 11.

Podnosilac prijave kome je dato odobrenje za ograničenu upotrebu GMO:

1) sprovodiće i koristiće tehničke mere i sredstva zaštite lica i objekata, odnosno lokacija;

2) vršiće testiranje na prisustvo GMO koji se koriste i to van lokacije navedene u odobrenju za ograničenu upotrebu.

Član 12.

Pri ograničenoj upotrebi GMO, potrebno je sprovoditi sledeće preventivne mere, i to:

1) ambalaža u kojoj se vrši čuvanje i transportovanje mora da zadovolјava sledeće:

– da je osigurana od nekontrolisanog ispuštanja GMO;

– da svi sastavni delovi ambalaže moraju da zadovolјavaju zahteve manipulacije, odnosno da se tokom transporta ne oštete;

– da je obeležena etiketom sa sledećim podacima: naziv i adresa proizvođača, odnosno zastupnika inostranog proizvođača i logotip, sadržaj pakovanja, genetički naziv, datum proizvodnje, rok upotrebe, sa jasno vidlјivim natpisom „genetički modifikovan organizam“;

2) uništavanje prazne ambalaže u kojoj je bio GMO vrši krajnji korisnik poznatim fizičkim i hemijskim sredstvima;

3) mesto ograničene upotrebe GMO mora da ispuni uslove:

– da imaju postavlјene oznake „Rad sa GMO“;

– da ispunjava uslove i kriterijume navedene u odobrenju za ograničenu upotrebu.

Pristup mestu ograničene upotrebe GMO dozvolјen je samo osoblјu laboratorije, odnosno instituta.

Član 13.

Prestao je da važi (vidi član 6. Pravilnika – 69/2012-6)

Br. 1244/1

13. novembra 2002. godine

Beograd

Savezni ministar privrede

i unutrašnje trgovine

Petar Trojanović, s. r.

Prilozi br. 1 – 3

Prestali su da važe (vidi član 6. Pravilnika – 69/2012-6)

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">