Reklama

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se posebni elementi procene rizika, posebni kriterijumi za procenu rizika, učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebni elementi plana inspekcijskog nadzora iz delokruga sanitarne inspekcije.

Posebni elementi za procenu rizika

Član 2.

Inspekcijski nadzor sanitarne inspekcije zasniva se na proceni rizika, koja se vrši u toku pripreme plana inspekcijskog nadzora i pre i u toku inspekcijskog nadzora sanitarnog inspektora.
Procena rizika u toku pripreme plana inspekcijskog nadzora sanitarne inspekcije, vrši se na osnovu praćenja i analize stanja u oblasti pod nadzorom sanitarne inspekcije, identifikovanjem rizika i procenom težine štetnih posledica i verovatnoće njihovog nastanka.
Stepen rizika izračunava se kao proizvod verovatnoće nastanka štetnih posledica i težine tih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom.
Težina štetnih posledica procenjuje se polazeći od prirode i obima štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom.
Priroda štetnih posledica proizlazi iz vrste delatnosti pod sanitarnim nadzorom, odnosno vrste usluga koje pruža nadzirani subjekat, a odnosi se na biološke, hemijske ili fizičke činioce koji imaju potencijal da izazovu štetne posledice po zdravlje i život ljudi i obavljanje delatnosti.
Obim štetnih posledica proizlazi iz broja korisnika usluga koje mogu ostvariti u određenoj vrsti objekata u delatnostima pod sanitarnim nadzorom.

Posebni kriterijumi za procenu rizika

Član 3.

Procena prirode štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom vrši se na osnovu procene mogućeg uticaja štetnih posledica na život i zdravlje ljudi, odnosno vrsti usluga koje pruža nadzirani subjekat.
Procena obima štetnih posledica vrši se prema vrsti objekata u delatnostima pod sanitarnim nadzorom, odnosno broju korisnika usluga koje mogu ostvariti u određenoj vrsti objekata.
Verovatnoća nastanka štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom u određenoj vrsti objekata, procenjuje se na osnovu posebnih kriterijuma za procenu verovatnoće nastanka štetnih posledica, polazeći od:

1) utvrđenog stanja u poslednjem redovnom inspekcijskom nadzoru koji se odnose na zakonitost, bezbednost poslovanja i postupanja nadziranog subjekta ili na osnovu poslednjeg izveštaja o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika;
2) utvrđenog stanja u inspekcijskim nadzorima u prethodne tri godine koji se odnose na zakonitost, bezbednost poslovanja i postupanja nadziranog subjekta;
3) spremnost subjekta da obezbedi zakonitost i bezbednost svog poslovanja i postupanja i da otkloni ili umanji verovatnoću nastanka i verovatnu težinu štetnih posledica;
4) sposobnost subjekta da obezbedi zakonitost i bezbednost svog poslovanja i postupanja i da otkloni ili umanji verovatnoću nastanka i verovatnu težinu štetnih posledica.

Kod novoosnovanih subjekata (subjekti koji su osnovani i počeli sa obavljanjem delatnosti u poslednjih godinu dana), polazi se od stepena rizika za tu vrstu delatnosti i vrstu objekata pod sanitarnim nadzorom.
Pregled posebnih kriterijuma za procenu rizika u oblasti pod nadzorom sanitarne inspekcije, matrica težine štetnih posledica, matrica težine štetnih posledica i matrica rizika (Prilog), odštampan je uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Procena rizika u vezi sa vanrednim inspekcijskim nadzorom

Član 4.

Procena rizika u vezi sa vanrednim inspekcijskim nadzorom, vrši se na osnovu:
1) kriterijuma za procenu rizika za redovan inspekcijski nadzor;
2) procene koliko je opasnost verovatna;
3) jačine ugrožavanja ili povrede bezbednosti, života i zdravlja korisnika koji mogu ostvariti usluge u određenoj vrsti objekata u delatnostima pod sanitarnim nadzorom;
4) grupacije stanovništva i broja lica kojima je ugrožen život i zdravlje;
5) spremnosti i sposobnosti nadziranog subjekta da obezbedi zakonitost, bezbednost poslovanja i postupanja i spreči, otkloni ili umanji verovatnoću nastanka i verovatnu težinu štetnih posledica;
6) postojanja osnova sumnje da je izvršen prekršaj, privredni prestup ili krivično delo.

Procena rizika pre pokretanja postupka po službenoj dužnosti na osnovu predstavke, vrši se na osnovu procene težine i verovatnoće nastanka štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom, uz procenu postojanja zloupotrebe prava.
U slučaju osnova sumnje na učinjeno krivično delo, kao i sumnje na obavljanje delatnosti pod sanitarnim nadzorom od strane neregistrovanog subjekta, procenjeni rizik se utvrđuje kao visok.
Incident kod nadziranog subjekta, koji je za posledicu imao ozbiljno ugrožavanje bezbednosti ili života korisnika ili zaposlenog, je takvo stanje objekata koji svojim poslovanjem predstavlja neposrednu opasnost po zdravlje i život ljudi, odnosno stanje takvog objekta zahteva preduzimanje hitnih mera, neposredno povlači kritičan rizik tog subjekta, bez upuštanja u dalju procenu rizika na osnovu ostalih kriterijuma i elemenata.

Učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika

Član 5.

Učestalost vršenja inspekcijskog nadzora sanitarne inspekcije, utvrđuje se na osnovu procenjenog stepena rizika u objektima koji obavljaju delatnosti pod sanitarnim nadzorom.
Kod nadziranog subjekta kod kojeg je stepen rizika procenjen kao kritičan, inspekcijski nadzor se vrši najmanje jednom u šest meseci.
Kod nadziranog subjekta kod kojeg je stepen rizika procenjen kao visok inspekcijski nadzor se vrši najmanje jednom u godini dana.
Kod nadziranog subjekta kod kojeg je stepen rizika procenjen kao srednji inspekcijski nadzor vrši se najmanje jednom u dve godine.
Kod nadziranog subjekta kod kojeg je stepen rizika procenjen kao nizak, inspekcijski nadzor vrši se najmanje jednom u tri godine.
Kod nadziranog subjekta kod kojeg je stepen rizika procenjen kao neznatan, inspekcijski nadzor vrši se najmanje jednom u četiri godine.

Posebni elementi plana inspekcijskog nadzora sanitarne inspekcije

Član 6.

Operativni planovi inspekcijskog nadzora sačinjavaju se na osnovu obaveznih elemenata plana i posebnih elementa koji usmeravaju aktivnosti sanitarne inspekcije prvenstveno ka:

1) nadziranim subjektima sa visokim stepenom rizika i verovatnoće nastanka štetnih posledica, odnosno subjektima sa povećanim rizikom odstupanja od propisanih uslova i standarda za pružanje usluga u obavljanju delatnosti;
2) nadziranim subjektima kod kojih je inspekcijskim nadzorom u prethodnoj kalendarskoj godini utvrđen visok rizik, odnosno kod kojih je konstatovan povećan stepen odstupanja u sprovođenju zakona i drugih propisa u oblasti sanitarnog nadzora;
3) nadziranim subjektima kod kojih u prethodnoj godini nije vršen nadzor, u skladu sa procenom stepena rizika.

Završna odredba

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

Prilog

PREGLED POSEBNIH KRITERIJUMA ZA PROCENU RIZIKA U OBLASTIMA POD NADZOROM SANITARNE INSPEKCIJE, MATRICA TEŽINE ŠTETNIH POSLEDICA I MATRICA RIZIKA

I. Posebni kriterijumi za procenu rizika

1. Posebni kriterijumi za procenu prirode štetne posledice

Delatnosti pod sanitarnim nadzorom Priroda štetnih posledica Nivo prirode štetnih posledica Numerička vrednost prirode štetnih posledica
Sport i rekreacija beznačajna opasnost po zdravlje zanemarljiva 1
Kultura
Javni saobraćaj
Javna administracija
Obrazovno-vaspitna neznatna opasnost po zdravlje mala 2
Socijalna zaštita
Promet predmeta opšte upotrebe
Proizvodnja predmeta opšte upotrebe
Usluge zdravstvene zaštite značajna opasnost po zdravlje umerena 3
Promet hrane ozbiljna opasnost po zdravlje teška 4
Proizvodnja hrane
Turizam i ugostiteljstvo
Javno vodosnabdevanje ozbiljna pretnja zdravlju opasna po život izuzetno teška 5

2. Posebni kriterijumi za procenu obima štetnih posledica

Vrsta nadziranog objekta Obim štetnih posledica Numerička vrednost obima štetnih posledica
Promet hrane na malo u originalnom pakovanju neznatan 1
Promet predmeta opšte upotrebe na malo u originalnom pakovanju
Objekat javnog saobraćaja
Sredstvo javnog saobraćaja
Objekat kulture
Objekat za smeštaj bez pripreme i usluživanja hrane
Objekat javne administracije
Promet hrane na malo mali 2
Promet hrane na veliko
Promet hrane van poslovnog prostora
Promet predmeta opšte upotrebe na malo
Promet predmeta opšte upotrebe na veliko
Objekat visokog obrazovanja bez pripreme i usluživanja hrane
Objekat sporta i rekreacije
Bazen i javno kupalište sa otvorenim i zatvorenim bazenom
Dom zdravlja sa organizacionim jedinicama
Apoteka
ZU Apoteka
Lekarska ordinacija opšta bez invazivnih procedura
Lekarska ordinacija specijalistička bez invazivnih procedura
Ambulanta zdravstvene nege
Ambulanta rehabilitacije
Laboratorija zubnog tehničara
Zavod za javno zdravlje
Zavod za transfuziju krvi
Zavod za medicinu rada
Zavod za sudsku medicinu
Zavod za virusologiju i serume
Zavod za antirabičnu zaštitu
Zavod za psihofizičke poremećaje i govornu patologiju
Zavod za biocide i medicinsku ekologiju
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
Zavod za hitnu medicinsku pomoć
Industrijska proizvodnja hrane srednji 3
Zanatska proizvodnja hrane
Industrijska proizvodnja predmeta opšte upotrebe
Zanatska proizvodnja predmeta opšte upotrebe
Ugostiteljski objekat za brzu pripremu hrane
Ugostiteljski objekat za hranu i piće
Hotel i motel (ketering i pun pansion)
Hotel i motel (doručak i polupansion)
Seoski vodovod
Vodovod objekta za proizvodnju hrane
Javni izvor, javni bunar i javna česma
Jaslice
Obdanište i zabavište
Školski objekat
Dom i internat za učenike i studente
Objekat i ustanova socijalne zaštite
Poliklinika
Stomatološka ordinacija opšta
Stomatološka ordinacija specijalistička
Laboratorija biohemijska
Laboratorija mikrobiološka
Laboratorija patohistološka
Zavod za gerontologiju
Zavod za stomatologiju
Zavod za plućne bolesti i TBC
Zavod za kožne i venerične bolesti
Opšta bolnica
Specijalna bolnica
Klinika
Institut
Kliničko-bolnički centar
Klinički centar
Objekti za negu lica i tela
Odeljenje za akušerstvo sa boksovima za novorođenu decu u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru veliki 4
Odeljenje za prevremeno rođenu decu u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru
Dečije deljenje zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stacionarna zdravstvena zaštita u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru
Operacioni blokovi u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru
Odeljenje intenzivne nege u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru
Odeljenje za lečenje opekotina i transplantaciju tkiva i organa u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru
Odeljenje za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru
Odeljenje onkologije i palijativne nege u opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru i kliničkom centru
Centralni vodovod
Kuhinja zdravstvenog objekta
Kuhinja predškolskog objekta
Kuhinja školskog objekta
Kuhinja doma i internata za učenike i studente
Kuhinja kolektivne ishrane
Objekat za brzu pripremu hrane
Poslastičarnica
Pekara
Industrijska proizvodnja dečije hrane
Industrijska proizvodnja hrane bez glutena
Industrijska proizvodnja hrane za posebne medicinske namene
Centralni vodovod velikog gradskog naselja izrazito veliki 5

3. Matrica težine štetnih posledica

Numerička vrednost prirode štetnih posledica Numerička vrednost obima štetnih posledica
1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5
2 2 4 6 8 10
3 3 6 9 12 15
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25

4. Posebni kriterijumi za procenu verovatnoće nastanka štetnih posledica

a) STEPEN RIZIKA UTVRĐEN U POSLEDNjEM REDOVNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU ILI NA OSNOVU POSLEDNjEG IZVEŠTAJA O SAMOPROCENI RIZIKA
Stepen rizika Verovatnoća nastanka štetnih posledica Numerička vrednost verovatnoće nastanka štetnih posledica
Neznatan verovatno neće nastati 1
Nizak ne očekuje se da će nastati, ali je moguće da nastanu 2
Srednji mogu nastati 3
Visok verovatno će nastati 4
Kritičan vrlo je verovatno da će nastati 5
b) NEZAKONITOSTI I NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE U INSPEKCIJSKIM NADZORIMA U PRETHODNE TRI GODINE
Upravne mere i broj akata u inspekcijskim nadzorima Verovatnoća nastanka štetnih posledica Numerička vrednost verovatnoće nastanka štetnih posledica
Nije bilo naloženih mera/zapisnikom naložene mere za otklanjanje nepravilnosti verovatno neće nastati 1
Doneto jedno ili dva rešenja kojim su izrečene mere za otklanjanje nepravilnosti ne očekuje se da će nastati, ali je moguće da nastanu 2
Doneto tri i više rešenja kojim su izrečene mere za otklanjanje nepravilnosti, izrečena zabrana obavljanja delatnosti licima pod sanitarnim nadzorom, podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka mogu nastati 3
Doneto rešenje kojim je izrečena zabrana korišćenja prostorija, uređaja i opreme za obavljanje delatnosti, izrečena zabrana obavljanja delatnosti licima pod sanitarnim nadzorom, podnet zahtev za privredni prestup verovatno će nastati 4
Podneta krivična prijava vrlo je verovatno da će nastati 5
v) SPREMNOST SUBJEKTA DA OBEZBEDI ZAKONITOST I BEZBEDNOST SVOG POSLOVANjA I POSTUPANjA I DA OTKLONI ILI UMANjI VEROVATNOĆU NASTANKA I VEROVATNU TEŽINU ŠTETNIH POSLEDICA
Postupanje nadziranog subjekta Verovatnoća nastanka štetnih posledica Numerička vrednost verovatnoće nastanka štetnih posledica
Nije bilo naloženih mera/dobrovoljno izvršenje mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih zapisnikom verovatno neće nastati 1
Delimično izvršenje mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih zapisnikom, odnosno izvršenje izrečenih mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih rešenjem ne očekuje se da će nastati, ali je moguće da nastanu 2
Delimično izvršenje mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih zapisnikom, odnosno delimično izvršenje izrečenih mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih rešenjem mogu nastati 3
Delimično izvršenje izrečenih mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih rešenjem verovatno će nastati 4
Neizvršenje izrečenih mera za otklanjanje nepravilnosti naloženih rešenjem vrlo je verovatno da će nastati 5
g) SPOSOBNOST SUBJEKTA DA OBEZBEDI ZAKONITOST I BEZBEDNOST SVOG POSLOVANjA I POSTUPANjA I DA OTKLONI ILI UMANjI VEROVATNOĆU NASTANKA I VEROVATNU TEŽINU ŠTETNIH POSLEDICA
Unutrašnji nadzor, upravljanje rizicima i kapaciteti Verovatnoća nastanka štetnih posledica Numerička vrednost verovatnoće nastanka štetnih posledica
Unutrašnji nadzor i upravljanje rizicima i stručni, tehnički i materijalni kapaciteti nadziranog subjekta na izrazito visokom nivou verovatno neće nastati 1
Unutrašnji nadzor i upravljanje rizicima i stručni, tehnički i materijalni kapaciteti nadziranog subjekta na visokom nivou ne očekuje se da će se nastati, ali je moguće da nastanu 2
Unutrašnji nadzor i upravljanje rizicima i stručni, tehnički i materijalni kapaciteti nadziranog subjekta na srednjem nivou mogu nastati 3
Unutrašnji nadzor i upravljanje rizicima i stručni, tehnički i materijalni kapaciteti nadziranog subjekta na niskom nivou verovatno će nastati 4
Unutrašnji nadzor i upravljanje rizicima i stručni, tehnički i materijalni kapaciteti nadziranog subjekta na veoma niskom nivou vrlo je verovatno da će nastati 5

5. Matrica verovatnoće nastanka štetnih posledica na osnovu posebnih kriterijuma za procenu

a) stepen rizika utvrđen u poslednjem redovnom inspekcijskom nadzoru ili na osnovu poslednjeg izveštaja o samoproceni rizika
b) nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u inspekcijskim nadzorima u prethodne tri godine
v) spremnost subjekta da obezbedi zakonitost i bezbednost svog poslovanja i postupanja i da otkloni ili umanji verovatnoću nastanka i verovatnu težinu štetnih posledica
g) sposobnost subjekta da obezbedi zakonitost i bezbednost svog poslovanja i postupanja i da otkloni ili umanji verovatnoću nastanka i verovatnu težinu štetnih posledica

vhg ahb
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 20 25
1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 20 25
2 2 4 6 8 10 12 16 18 20 24 30 32 40 50
3 3 6 9 12 15 18 24 27 30 36 45 48 60 75
4 4 8 12 16 20 24 32 36 40 48 60 64 80 100
5 5 10 15 20 25 30 40 45 50 60 75 80 100 125
6 6 12 18 24 30 36 48 54 60 72 90 96 120 150
8 8 16 24 32 40 48 64 72 80 96 120 128 160 200
9 9 18 27 36 45 54 72 81 90 108 135 144 180 225
10 10 20 30 40 50 60 80 90 100 120 150 160 200 250
12 12 24 36 48 60 72 96 108 120 144 180 192 240 300
15 15 30 45 60 75 90 120 135 150 180 225 240 300 375
16 16 32 48 64 80 96 128 144 160 192 240 256 320 400
20 20 40 60 80 100 120 160 180 200 240 300 320 400 500
25 25 50 75 100 125 150 200 225 250 300 375 400 500 625

6. Tabela verovatnoće nastanka štetnih posledica na osnovu posebnih kriterijuma za procenu

Nivo verovatnoće nastanka štetnih posledica Opis verovatnoće nastanka štetnih posledica Raspon numeričkih vrednosti
verovatnoće nastanka štetnih posledica Bodovi verovatnoće
nastanka štetnih posledica
Zanemarljiva verovatno neće nastati 1-15 1
Mala ne očekuje se da će nastati, ali je moguće da nastanu 16-60 2
Srednja mogu nastati 64-135 3
Velika verovatno će nastati 144-375 4
Izrazito velika vrlo je verovatno da će nastati 400-625 5

II. Matrica rizika

Bodovi težine štetnih posledica Bodovi verovatnoće nastanka štetnih posledica
1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5
2 2 4 6 8 10
3 3 6 9 12 15
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25

.

Raspon numeričkih vrednosti stepena rizika Stepen rizika Numerička vrednost stepena rizika
1,2,3 neznatan 1
4,5,6 nizak 2
8,9,10 srednji 3
12,15,16 visok 4
20,25 kritičan 5

Napomena:
Numerička vrednost procene prirode i obima štetnih posledica na život i zdravlje ljudi i obavljanje delatnosti pod sanitarnim nadzorom, iskazuje se bodovima od 1 do 5.

Numerička vrednost procene težine štetnih posledica dobija se množenjem numeričkih vrednosti prirode i obima štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom.

Numerička vrednost težine štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom u određenoj vrsti objekata, iskazuje se bodovima u rasponu od 1 do 25.

Bodovi numeričke vrednosti težine štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom u određenoj vrsti objekata, svode se na bodove u matrici procene rizika u rasponu od 1 do 5.

Numerička vrednost svakog od posebnih kriterijuma verovatnoće nastanka štetnih posledica iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika, iskazuje se bodovima od 1 do 5.

Verovatnoća nastanka štetnih posledica predstavlja proizvod numeričkih vrednosti svih posebnih kriterijuma i iskazuje se u rasponu od 1 do 625.

Numeričke vrednosti verovatnoće nastanka štetnih posledica u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom u određenoj vrsti objekata, svode se na bodove u rasponu od 1 do 5.

Numerička vrednost stepena rizika u obavljanju delatnosti pod sanitarnim nadzorom, dobija se množenjem bodova težine štetnih posledica i bodova verovatnoće nastanka štetnih posledica.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">