Reklama

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se posebni elementi procene rizika, učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebni elementi plana inspekcijskog nadzora u oblasti poljoprivredne inspekcije, i to u pogledu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: oblast poljoprivrednog zemljišta), organske proizvodnje, proizvodnje kvalitetne priplodne stoke, proizvodnje duvanskih proizvoda i obrade duvana.
Procena rizika u oblasti bezbednosti hrane u delokrugu poljoprivredne inspekcije utvrđuje se posebnim aktom, u skladu sa metodologijom međunarodno prihvaćenih standarda, smernica, vodiča i preporuka u toj oblasti.

Posebni elementi za procenu rizika

Član 2.

Posebne elemente za procenu rizika u oblasti poljoprivredne inspekcije čine:

1) neposredna procena rizika, kada određena svojstva, događaji, činjenja ili nečinjenja, odnosno druge činjenice neposredno povlače kritičan rizik, bez upuštanja u dalju procenu rizika;
2) posebni kriterijumi za procenu rizika.
Pregled posebnih elemenata za procenu rizika u oblastima, odnosno podoblastima pod nadzorom poljoprivredne inspekcije i matrica rizika sadržani su u:
1) Pregledu posebnih elemenata procene rizika – neposredne procene rizika i posebnih kriterijuma za procenu rizika u oblasti poljoprivrednog zemljišta (Prilog 1.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo;
2) Pregledu posebnih elemenata procene rizika – neposredne procene rizika i posebnih kriterijuma za procenu rizika u oblasti organske proizvodnje (Prilog 2.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo;
3) Pregledu posebnih elemenata procene rizika – neposredne procene rizika i posebnih kriterijuma za procenu rizika u oblasti proizvodnje kvalitetne priplodne stoke (Prilog 3.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo;
4) Pregledu posebnih elemenata procene rizika – neposredne procene rizika i posebnih kriterijuma za procenu rizika u oblasti proizvodnje duvanskih proizvoda (Prilog 4.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo;
5) Pregledu posebnih elemenata procene rizika – neposredne procene rizika i posebnih kriterijuma za procenu rizika u oblasti obrade duvana (Prilog 5.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo;
6) Matrici rizika i metodi procene rizika 5 x 5 (Prilogu 6.), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.
Za novoosnovane subjekte (subjekti koji su osnovani i počeli su sa obavljanjem delatnosti u poslednjih godinu dana), kao i kod subjekata kod kojih u prethodnom periodu nije vršen inspekcijski nadzor ili koji nisu podneli izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, utvrđuje se, kao pretpostavka, srednji stepen rizika.
Kod nadziranih subjekata kod kojih postoji sledljivost u prometu određene robe, odnosno proizvoda ili pružanju usluga, odnosno takva uslovljenost rizika i međusobna povezanost u poslovanju da povećanje stepena rizika kod jednog subjekta značajno utiče na povećanje stepena rizika kod drugog subjekta, kritičan ili visok rizik procenjen kod jednog nadziranog subjekta povlači isti takav stepen rizika i za druge nadzirane subjekte iz te grupe subjekata.
Procenjeni stepen rizika nadziranog subjekta odnosi se na sve objekte u kojima taj subjekat obavlja delatnost.

Procena rizika koji proizlazi iz podnete inicijative za vanredni inspekcijski nadzor

Član 3.

Procena rizika koji proizlazi iz podnete inicijative, odnosno predstavke za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora vrši se na osnovu elemenata za procenu rizika za redovan inspekcijski nadzor.

Učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika

Član 4.

U odnosu na nadzirane subjekte u delokrugu poljoprivredne inspekcije i teritorijalna područja sa poljoprivrednim zemljištem za koje je procenjen kritičan i visok stepen rizika, planira se učestaliji inspekcijski nadzor, i to najmanje jednom u šest meseci, a prema potrebi i češće.
U odnosu na nadzirane subjekte u delokrugu poljoprivredne inspekcije i teritorijalna područja sa poljoprivrednim zemljištem za koje je procenjen srednji stepen rizika, inspekcijski nadzor vrši se najmanje jednom godišnje, osim u oblasti organske proizvodnje u kojoj se vrši najmanje jednom u šest meseci.
U odnosu na nadzirane subjekte u delokrugu poljoprivredne inspekcije i teritorijalna područja sa poljoprivrednim zemljištem za koje je procenjen nizak stepen rizika, inspekcijski nadzor se vrši najmanje jednom u dve godine, osim u oblasti organske proizvodnje u kojoj se vrši najmanje jednom godišnje.
Ako je procenjen neznatan rizik, inspekcijski nadzor ne vrši se.

Posebni elementi plana inspekcijskog nadzora u oblasti poljoprivredne inspekcije

Član 5.

Plan inspekcijskog nadzora, pored obaveznih elemenata, sadrži i:

1) mere i aktivnosti za postizanje ciljeva;
2) rok za završetak predviđenih mera i aktivnosti;
3) pokazatelje učinaka na nivou mera i na nivou aktivnosti.

U planu inspekcijskog nadzora utvrđuju se godišnji ciljevi inspekcijskog nadzora u oblasti poljoprivredne inspekcije i iskazuju u merljivim efektima za koje poljoprivredna inspekcija planira da budu ostvareni.
Planom inspekcijskog nadzora aktivnosti poljoprivrednih inspektora usmeravaju se prvenstveno ka nadziranim subjektima u delokrugu poljoprivredne inspekcije i teritorijalnim područjima sa poljoprivrednim zemljištem za koje je procenjen kritičan i visok stepen rizika, kako bi se taj stepen rizika smanjio, kao i ka nadziranim subjektima u delokrugu poljoprivredne inspekcije i teritorijalnim područjima sa poljoprivrednim zemljištem gde, odnosno kod kojih u prethodnoj godini nije vršen nadzor.

Stupanje na snagu

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1.

PREGLED POSEBNIH ELEMENATA PROCENE RIZIKA – NEPOSREDNE PROCENE RIZIKA I POSEBNIH KRITERIJUMA ZA PROCENU RIZIKA U OBLASTI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

I. Neposredna procena rizika (kritičan i visok stepen rizika)

Opis Stepen rizika
Svojstvo neregistrovanog subjekta Kritičan
Korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova Kritičan
Postoje činjenice koje ukazuju na to da je učinjeno krivično delo ili da je određeno (poznato ili nepoznato) lice učinilac krivičnog dela Kritičan
Ispuštanje opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje u količini koja je veća od propisane Visok ili kritičan – saobrazno težini štetnih posledica
Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice nema ovlašćenje za utvrđivanje opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje Visok
Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice nema ovlašćenje za utvrđivanje kontrole plodnosti zemljišta i količine unetog mineralnog đubriva i pesticida u obradivo poljoprivredno zemljište Visok
Za eksploataciju mineralnih sirovina ili za druge namene koje nemaju trajni karakter nije dobijena saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede Visok
Za odlaganje jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija nije dobijena saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede Visok
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave nije doneo godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište Visok

II. Procena rizika prema posebnim kriterijumima

1. Posebni kriterijumi za procenu prirode štetne posledice

Delatnost/aktivnost (radnja ili propuštanje) Opis štetne posledice Numerička vrednost
Ispuštanje opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu i u kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje i korišćenje biološki nerazgradive folije na obradivom poljoprivrednom zemljištu Kritična 5
Promena namene poljoprivrednog zemljišta suprotno zakonu kojim se uređuje poljoprivredno zemljište i drugom propisu i/ili neizmirivanje obaveze u vezi sa plaćanjem naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe Kritična 5
Uređenje poljoprivrednog zemljišta melioracijama suprotno zakonu kojim se uređuje poljoprivredno zemljište i drugom propisu Kritična 5
Neredovna obrada obradivog poljoprivrednog zemljišta, neprimenjivanje mera propisanih zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište i drugim propisom, nepostupanje kao dobar domaćin i po pravilima kodeksa dobre poljoprivredne prakse Visoka 4
Korišćenje poljoprivrednog zemljišta prve, druge, treće, četvrte i pete katastarske klase u nepoljoprivredne svrhe, osim izuzetaka propisanih odredbom člana 23. zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište Visoka 4
Usitnjavanje katastarskih parcela obradivog poljoprivrednog zemljišta na parcele čija je površina manja od pola hektara Srednja 3
Poljska šteta propisana zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, odnosno nepreduzimanje mera zaštite od poljske štete i mera za zaštitu od spaljivanja organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu u skladu sa propisanim merama jedinice lokalne samouprave Srednja 3
Davanje u podzakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Srednja 3
Vršenje investicionih radova ili promena načina korišćenja zakupljenog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez odobrenja zakupodavca Srednja 3
Vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta ne vrši kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i kontrolu količine mineralnih đubriva i pesticida unetih u obradivo poljoprivredno zemljište od prve do pete katastarske klase ili takvu kontrolu vrši bez ovlašćenja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede Niska 2
Izrada projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta bez ovlašćenja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede Niska 2
Neispunjenje obaveze uspostavljanja plodoreda i vođenja knjige polja za biljnu proizvodnju na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini Niska 2
Korišćenje pašnjaka u državnoj svojini, odnosno privođenje pašnjaka drugoj kulturi suprotno zakonu kojim se uređuje poljoprivredno zemljište Neznatna 1

2. Posebni kriterijumi za procenu obima štetnih posledica

1) Površina poljoprivrednog zemljišta (obim štete je u srazmeri sa površinom poljoprivrednog zemljišta na koje se odnosi štetna posledica)
Površina (ha) Opis štetne posledice Numerička vrednost
do 0,5 Neznatna 1
0,501–2 Niska 2
2,01–5 Srednja 3
5,01–10 Visoka 4
Preko10 Kritična 5
2) Katastarska klasa i kultura poljoprivrednog zemljišta (obim štete je u srazmeri sa katastarskom klasom i kulturom poljoprivrednog zemljišta na koje se odnosi štetna posledica, u skladu sa propisom kojim se uređuje katastarsko klasiranje zemljišta)
Katastarska klasa Opis štetne posledice Numerička vrednost
prva katastarska klasa i kultura Kritična 7
druga katastarska klasa i kultura Visoka 6
treća katastarska klasa i kultura Viša srednja 5
četvrta katastarska klasa i kultura Srednja 4
peta katastarska klasa i kultura Niža srednja 3
šesta i sedma katastarska klasa i kultura Niska 2
osma katastarska klasa i kultura Neznatna 1
Kod odgovarajućih delatnosti/aktivnosti (radnji) za koje se procenjuje priroda štetne posledice, a kod kojih je to od značaja i uticaja, primenjuje se i sledeći kriterijum za procenu obima štetne posledice: 3) Broj hemijskih elemenata u zemljištu i vodi za navodnjavanje sa količinom većom od propisane maksimalno dozvoljene količine – MDK
(obim štete proizilazi iz laboratorijskim metodama utvrđene količine opasnih i štetnih materija, i uticaja prirodnih i/ili angropogenih faktora na taj sadržaj)
Broj hemijskih elemenata Opis štetne posledice Numerička vrednost
1 Neznatna 1
2–3 Niska 2
4–6 Srednja 3
7–8 Visoka 4
9–10 Kritična 5

3. Težina štetnih posledica

Težina štetnih posledica predstavlja proizvod prirode štetnih posledica i obima štetnih posledica i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

3.1. Težina štetnih posledica koja se procenjuje primenom posebnih kriterijuma za procenu prirode štetne
posledice i prva dva posebna kriterijuma za procenu obima štetnih posledica [površina i katastarska klasa poljoprivrednog zemljišta]

Težina štetnih posledica Raspon bodova Numerička vrednost
Neznatna 1–4 1
Niska 5–12 2
Srednja 13–45 3
Visoka 46–96 4
Kritična 97–175 5

3.2. Težina štetnih posledica koja se procenjuje primenom posebnih kriterijuma za procenu prirode štetne posledice i sva tri posebna kriterijuma za procenu obima štetnih posledica [površina i katastarska klasa poljoprivrednog zemljišta i broj hemijskih elemenata u zemljištu i vodi za navodnjavanje sa količinom većom od propisane maksimalno dozvoljene količine, koji se primenjuje kod odgovarajućih delatnosti/aktivnosti (radnji) za koje se procenjuje priroda štetne posledice, a kod kojih je to od značaja i uticaja]

Težina štetnih posledica Raspon bodova Numerička vrednost
Neznatna 1–4 1
Niska 5–12 2
Srednja 13–135 3
Visoka 136–384 4
Kritična 385–875 5

4. Posebni kriterijumi za procenu verovatnoće nastanka štetnih posledica

1) Rizik utvrđen u prethodnom inspekcijskom nadzoru
Stepen rizika iz prethodnog inspekcijskog nadzora Opis verovatnoće Numerička vrednost
Neznatan Neznatna 1
Nizak Niska 2
Srednji Srednja 3
Visok Visoka 4
Kritičan Kritična 5
2) Povrede propisa u prethodne tri godine
A) nadzirani subjekti u delokrugu poljoprivredne inspekcije
Broj povreda propisa Opis verovatnoće Numerička vrednost
Nije bilo povreda propisa Neznatna 1
Jedna lakša povreda propisa Niska 2
Dve ili tri lakše povrede propisa Srednja 3
Više od tri lakše povrede propisa Visoka 4
Teška povreda propisa Kritična 5
B) teritorijalna područja sa poljoprivrednim zemljištem:
– jedinice lokalne samouprave/opštine i katastarski srezovi
Broj povreda propisa Opis verovatnoće Numerička vrednost
Nije bilo povreda propisa ili tri lakše povrede propisa Neznatna 1
Od četiri do osam lakših povreda propisa Niska 2
Devet ili deset lakših povreda propisa ili teška povreda propisa Srednja 3
Preko deset lakših povreda propisa ili dve ili više teških povreda propisa Visoka 4
Dvadeset lakših povreda propisa ili učestale teške povrede propisa Kritična 5
– katastarske opštine
Broj povreda propisa Opis verovatnoće Numerička vrednost
Nije bilo povreda propisa ili jedna ili dve lakše povrede propisa Neznatna 1
Od tri do pet lakših povreda propisa Niska 2
Od pet do osam lakših povreda propisa Srednja 3
Devet ili deset lakših povreda propisa ili teška povreda propisa (krivična prijava, skidanje useva sa bespravno korišćenog zemljišta) Visoka 4
Preko deset lakših povreda propisa ili dve ili više teških povreda propisa (krivične prijave, skidanje useva sa bespravno korišćenog zemljišta) Kritična 5
3) Poljočuvarska služba (verovatnoća nastanka štetnih posledica proističe iz činjenice da li je ova služba obrazovana i opremljena, da li i kako funkcioniše, koje rezultate ostvaruje i kakvu saradnju ima sa drugim organima, organizacijama i građanima)
Obrazovanje, opremljenost, funkcionisanje, rezultati i stepen saradnje Opis verovatnoće Numerička vrednost
Poljočuvarska služba obrazovana i kvalitetno opremljena; rezultati na veoma visokom nivou; saradnja sa drugim organima i organizacijama, poljoprivrednicima i drugim građanima i njihovim organizacijama na veoma visokom nivou Neznatna 1
Poljočuvarska služba obrazovana i uglavnom kvalitetno opremljena; rezultati vrlo dobri; saradnja sa drugim organima i organizacijama, poljoprivrednicima i drugim građanima i njihovim organizacijama na visokom nivou Niska 2
Poljočuvarska služba obrazovana i opremljena na zadovoljavajući način; rezultati dobri; saradnja sa drugim organima i organizacijama, poljoprivrednicima i drugim građanima i njihovim organizacijama na zadovoljavajućem nivou Srednja 3
Poljočuvarska služba obrazovana i slabo opremljena; rezultati nezadovoljavajući; saradnja sa drugim organima i organizacijama, poljoprivrednicima i drugim građanima i njihovim organizacijama na nezadovoljavajućem (niskom) nivou Visoka 4
Poljočuvarska služba nije obrazovana, odnosno ne funkcioniše; služba nije opremljena; bez rezultata; nije uspostavljena saradnja sa drugim organima i organizacijama, poljoprivrednicima i drugim građanima i njihovim organizacijama Kritična 5
4) Veličina područja sa poljoprivrednim zemljištem (verovatnoća je u srazmeri sa veličinom područja sa poljoprivrednim zemljištem)
Broj katastarskih opština na teritoriji opštine Opis verovatnoće Numerička vrednost
1–3 Neznatna 1
4–10 Niska 2
11–70 Srednja 3
71–100 Visoka 4
Više od 100 Kritična 5
5) Period u toku agroekonomske godine (verovatnoća nastanka štetnih posledica proističe iz perioda kada se obavljaju poljorivredni radovi)
Mesec Opis verovatnoće Numerička vrednost
Januar, februar, decembar Neznatna 1
Jun Niska 2
Jul, avgust Srednja 3
Maj, septembar, novembar Visoka 4
Mart, april, oktobar Kritična 5
6) Sadržina i sprovođenje godišnjeg programa zaštite i unapređenja poljoprivrednog zemljišta (verovatnoća nastanka štetnih posledica proističe iz nivoa sprovođenja ovog programa, odnosno činjenice da li je program donet)
Nivo sprovođenja programa Opis verovatnoće Numerička vrednost
Program sadrži sve propisane elemente i podatke i sprovodi se u potpunosti Neznatna 1
Program sadrži sve propisane elemente i podatke i sprovodi se u pretežnoj meri Niska 2
Program sadrži većinu, ali ne i sve propisane elemente i podatke/Program se sprovodi u polovini planiranih mera i aktivnosti Srednja 3
Program sadrži manji deo propisanih elemenata i podataka/Program se sprovodi u manjem delu Visoka 4
Program ne sadrži propisane elemente i podatke/Program je donet, ali ne sprovodi se Kritična 5
7) Poljoprivredna savetodavna i stručna služba (verovatnoća nastanka štetnih posledica proističe iz činjenice da li je ova služba obrazovana, da li i kako funkcioniše, koje rezultate ostvaruje i kakvu saradnju ima sa vlasnicima/zakupcima/korisnicima poljoprivrednog zemljišta)
Obrazovanje, funkcionisanje, rezultati i stepen saradnje Opis verovatnoće Numerička vrednost
Poljoprivredna savetodavna i stručna služba obrazovana; rezultati na veoma visokom nivou; saradnja sa vlasnicima/zakupcima/korisnicima poljoprivrednog zemljišta na veoma visokom nivou Neznatna 1
Poljoprivredna savetodavna i stručna služba obrazovana; rezultati vrlo dobri; saradnja sa vlasnicima/zakupcima/korisnicima poljoprivrednog zemljišta na visokom nivou Niska 2
Poljoprivredna savetodavna i stručna služba obrazovana; rezultati dobri; saradnja sa vlasnicima/zakupcima/korisnicima poljoprivrednog zemljišta na veoma visokom nivou Srednja 3
Poljoprivredna savetodavna i stručna služba obrazovana; rezultati nezadovoljavajući; saradnja sa vlasnicima/zakupcima/korisnicima poljoprivrednog zemljišta na nezadovoljavajućem (niskom) nivou Visoka 4
Poljoprivredna savetodavna i stručna služba nije obrazovana, odnosno ne funkcioniše; bez rezultata; nije uspostavljena saradnja sa vlasnicima/zakupcima/korisnicima poljoprivrednog zemljišta Kritična 5

5. Verovatnoća nastanka štetnih posledica

Verovatnoća nastanka štetnih posledica predstavlja proizvod posebnih kriterijuma za verovatnoću i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

Verovatnoća nastanka štetnih posledica Raspon bodova za kriterijume Numerička vrednost
Neznatna 1–25 1
Niska 26–128 2
Srednja 129–2.187 3
Visoka 2.188–16.384 4
Kritična 16.385–78.125 5
Prilog 2.

PREGLED POSEBNIH ELEMENATA PROCENE RIZIKA – NEPOSREDNE PROCENE RIZIKA I POSEBNIH KRITERIJUMA ZA PROCENU RIZIKA U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNjE

I. Neposredna procena rizika (kritičan stepen rizika)

Opis Stepen rizika
Činjenice koje ukazuju na to da je učinjeno krivično delo ili da je određeno (poznato ili nepoznato) lice učinilac krivičnog dela Kritičan
Prevarne radnje proizvođača organskih proizvoda – zamena organskih proizvoda konvencionalnim proizvodima, obeležavanje proizvoda iz konvencionalne proizvodnje oznakom za organske proizvode Kritičan
Kontrolna organizacija obavlja poslove kontrole i sertifikacije bez ovlašćenja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede za obavljanje tih poslova, ili nema važeći akt o akreditaciji izdat od Akreditacionog tela Srbije, odnosno ne ispunjava uslove za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji Kritičan
Proizvođač je stavio u promet organski proizvod, a ne poseduje važeći sertifikat izdat od strane ovlašćene kontrolne organizacije Kritičan

II. Posebni kriterijumi za procenu rizika

A) Ovlašćena kontrolna organizacija

1. Posebni kriterijumi za procenu prirode štetne posledice

1) Delatnost/aktivnost (radnja ili propuštanje) Opis štetne posledice Numerička vrednost
Ovlašćena kontrolna organizacija ne vrši kontrolu i sertifikaciju u organskoj proizvodnji u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, odnosno ne poštuje minimalne zahteve sprovođenja kontrole organskih proizvođača propisane zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja i pravilnikom kojim se uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje Izrazito velika 5
Ovlašćena kontrolna organizacija ne vrši uključivanje proizvođača u organsku proizvodnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja Izrazito velika 5
Ovlašćena kontrolna organizacija ne vodi evidenciju propisanu zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja Izrazito velika 5
Ovlašćena kontrolna organizacija ne sačinjava pismeni izveštaj o izvršenoj kontroli u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja Izrazito velika 5
Kontrolna organizacija izdaje sertifikate o organskom poreklu proizvoda suprotno izveštajima o izvršenim kontrolama Izrazito velika 5
Poslovne knjige ovlašćene kontrolne organizacije u vezi sa poslovima kontrole i sertifikacije organskih proizvoda su nepotpune, odnosno nedostaje potrebna prateća dokumentacija. Izrazito velika 5
Ovlašćena kontrolna organizacija ne vrši punu fizičku kontrolu i kontrolu dokumentacije proizvođača najmanje jednom godišnje Velika 4
Kontrolna organizacija za organske proizvode iz uvoza je izdala potvrde na osnovu nepotpune dokumentacije ili dokumentacije koja ne potvrđuje da je proizvod proizveden metodama organske proizvodnje Velika 4
Ovlašćena kontrolna organizacija ne dostavlja godišnje izveštaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, odnosno ne dostavlja ih u propisanom roku, ili su podaci u izveštaju netačni, ili plan ne sadrži informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja i pravilnikom kojim se uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje Velika 5
2) Vrsta organskih proizvoda Opis štetne posledice Numerička vrednost
a) Organska biljna proizvodnja
Žitarice Visoka 4
Industrijsko bilje Visoka 4
Korenasto povrće Visoka 4
Grožđe Visoka 4
Povrće ostalo Srednja 3
Voće ostalo Srednja 3
Krmno bilje Srednja 3
Pašnjaci i livade Niska 2
Ostalo Niska 2
b) Organska stočarska proizvodnja
Živina Visoka 4
Goveda Visoka 4
Svinje Visoka 4
Ovce Srednja 3
Ostalo Niska 2
3) Tip proizvodnje Opis štetne posledice Numerička vrednost
Sakupljanje divljih vrsta iz prirodnih staništa Visok 4
Nomadsko stočarstvo Visok 4
Intenzivna proizvodnja Srednja 3
Tradicionalna proizvodnja Niska 2

2. Posebni kriterijumi za procenu obima štetnih posledica

1) Zamena organskih proizvoda proizvodima iz perioda konverzije ili prevarne radnje Utvrđivanje proizvedenih količina biljnih proizvoda proizvođača u odnosu na posejane površine i količina proizvoda u odnosu na broj grla koji koriste usluge ovlašćene kontrolne organizacije
Količina proizvoda biljnog/animalnog porekla Opis štetne posledice Numerička vrednost
Količina proizvoda biljnog porekla [do 100 kg]/Količina proizvoda životinjskog porekla dobijena od [1–5 grla] Zanemarljiva 1
Količina proizvoda biljnog porekla [100–200 kg]/Količina proizvoda životinjskog porekla dobijena od [5–10 grla] Mala 2
Količina proizvoda biljnog porekla [200–500 kg]/Količina proizvoda životinjskog porekla dobijena od [10–50 grla] Srednja 3
Količina proizvoda biljnog porekla [500–1000 kg]/Količina proizvoda životinjskog porekla dobijena od [50–100 grla] Velika 4
Količina proizvoda biljnog porekla [preko 1000 kg]/Količina proizvoda životinjskog porekla dobijena od [preko 100 grla] Izrazito velika 5
2) Površina obradivog zemljišta/Broj grla stoke proizvođača koji koriste usluge ovlašćene kontrolne organizacije uz poštovanje azotne direktive – Prilog 5 pravilnika kojim se uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje – Maksimalno dozvoljeni broj životinja po hektaru u organskoj stočarskoj proizvodnji
Površina/Broj grla Opis štetne posledice Numerička vrednost
[1] hektara/[0] broj grla Zanemarljiva 1
[1] hektara/[2] broj grla Mala 2
[1] hektara/[2–5] broj grla Srednja 3
[1] hektara/[5–10] broj grla Velika 4
[1] hektara/[preko 10] broj grla Izrazito velika 5
3) Broj proizvodnih jedinica koje proizvođači, koji koriste usluge ovlašćenih kontrolnih organizacije, koriste u organskoj proizvodnji
Broj parcela/pogona/lokacija/broj sertifikacionih kuća koje vrše kontrolu
1 parcela/pogon/1 s. kuća Zanemarljiva 1
[2] parcela/pogona/1 s. kuća Mala 2
[3–5] parcela/pogona/2 skuće Srednja 3
[5–10] parcela/pogona/ 2 skuće Velika 4
[preko 10] parcela/pogona/više od 2 s. kuće Izrazito velika 5
4) Broj proizvođača koji koriste usluge ovlašćene kontrolne organizacije
Broj lica Opis štetne posledice Numerička vrednost
1–5 Zanemarljiva 1
6–10 Mala 2
11–20 Srednja 3
21–50 Velika 4
Preko 50 Izrazito velika 5

3. Težina štetnih posledica

Težina štetnih posledica predstavlja proizvod prirode štetnih posledica i obima štetnih posledica i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

Težina štetnih posledica Raspon bodova Numerička vrednost
Zanemarljiva 1–4 1
Mala 5–16 2
Srednja 17–81 3
Velika 82–256 4
Izrazito velika 257–625 5

4. Posebni kriterijumi za procenu verovatnoće nastanka štetnih posledica

1) Rizik utvrđen u prethodnom inspekcijskom nadzoru
Stepen rizika iz prethodnog inspekcijskog nadzora Opis verovatnoće Numerička vrednost
Neznatan Zanemarljiva 1
Nizak Mala 2
Srednji Srednja 3
Visok Velika 4
Kritičan Izrazito velika 5
2) Nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u inspekcijskim nadzorima u prethodne tri godine
Broj i opis rešenja, ukazivanja, upozorenja Opis verovatnoće Numerička vrednost
Jedno rešenje, ukazivanje, upozorenje, mera za otklanjanje nepravilnosti kontrolne organizacije Zanemarljiva 1
Dva rešenja, odnosno mere za otklanjanje nepravilnosti kontrolne organizacije Mala 2
Tri i više rešenja, odnosno mere za otklanjanje nepravilnosti kontrolne organizacije Srednja 3
Rešenje o privremenoj zabrani ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji da obavlja poslove kontrole i sertifikacije/Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka Velika 4
Inicijativa za oduzimanje ovlašćenja kontrolnoj organizaciji za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji/Prijava za privredni prestup Izrazito velika 5
3) Kontrola i sertifikacija proizvođača koji istovremeno obavlja/ju organsku proizvodnju i konvencionalnu proizvodnju
Verovatnoća mešanja proizvoda Opis verovatnoće Numerička vrednost
Proizvođač/i obavlja/ju samo organsku proizvodnju Zanemarljiva 1
Proizvođač/i istovremeno obavlja/ju organsku i konvencionalnu proizvodnju. Putevi dopremanja i otpremanja proizvoda iz organske i konvencionalne proizvodnje su takvi da je gotovo izvesno onemogućeno njihovo ukrštanje i mešanje proizvoda. Mala 2
Proizvođač/i istovremeno obavlja/ju organsku i konvencionalnu proizvodnju. Tehnološki postupak prerade u organskoj proizvodnji i/ili putevi ili način otpremanja/prevoza proizvoda iz organske i konvencionalne proizvodnje i/ili način pakovanja proizvoda i obeležavanja mesta u prodaji su takvi da postoji mogućnost mešanja proizvoda. Srednja 3
Proizvođač/i istovremeno obavlja/ju organsku i konvencionalnu proizvodnju. Tehnološki postupak prerade u organskoj proizvodnji i/ili putevi ili način otpremanja/prevoza proizvoda iz organske i konvencionalne proizvodnje i/ili način pakovanja proizvoda i obeležavanja mesta u prodaji su takvi da je verovatno da će doći do mešanja proizvoda. Velika 4
Proizvođač/i istovremeno obavlja/ju organsku i konvencionalnu proizvodnju. Tehnološki postupak prerade u organskoj proizvodnji i/ili putevi ili način otpremanja/prevoza proizvoda iz organske i konvencionalne proizvodnje i/ili način pakovanja proizvoda i obeležavanja mesta u prodaji su takvi da je vrlo verovatno da će doći do mešanja proizvoda. Izrazito velika 5
4) Broj kontrolora obučenih za kontrolu po proizvodnjama
Broj kontrolora Opis verovatnoće Numerička vrednost
do 5 kontrolora Zanemarljiva 1
Do 4 Mala 2
2–3 Srednja 3
2 Velika 4
1 Izrazito velika 5
5) Obrazovanje kontrole rada ovlašćenih kontrolnih organizacija za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje
Broj kontrola Opis verovatnoće Numerička vrednost
Više od 7 Zanemarljiva 1
6–7 Mala 2
4–5 Srednja 3
1–3 Velika 4
0 Izrazito velika 5
6) Funkcionisanje ovlašćene kontrolne organizacije za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje
Najviši nivo Zanemarljiva 1
Visok nivo Mala 2
Srednji nivo Srednja 3
Nizak nivo Velika 4
Nezadovoljavajući nivo i/ili nefunkcionisanje Izrazito velika 5
7) Broj i struktura predstavki
Predstavke koje upućuju na teže povrede propisa/Iz predstavki proizlazi kritičan rizik Izrazito velika 5
Više od 3 predstavke koje upućuju na povrede propisa/Iz predstavki proizlazi visok rizik Velika 4
2–3 predstavke koje upućuju na povrede propisa/Iz predstavki proizlazi srednji rizik Srednja 3
1/Predstavka upućuje na lakšu povredu propisa/Iz predstavke proizlazi nizak rizik Mala 2
0/Neosnovane predstavke/Iz predstavki pretežno proizlazi neznatan rizik Zanemarljiva 1

5. Verovatnoća nastanka štetnih posledica

Verovatnoća nastanka štetnih posledica predstavlja proizvod posebnih kriterijuma za verovatnoću i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

Verovatnoća nastanka štetnih posledica Raspon bodova Numerička vrednost
Zanemarljiva 1–4 1
Mala 5–8 2
Srednja 9–27 3
Velika 28–64 4
Izrazito velika 65–125 5

A) Proizvođač
1. Posebni kriterijumi za procenu prirode štetne posledice

1) Delatnost/aktivnost (radnja ili propuštanje) u organskoj proizvodnji Opis štetne posledice Numerička vrednost
Proizvođač stavlja u promet organski proizvod koji nije obeležen u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja ili konvencionalni proizvod obeležava suprotno zakonu kojim se uređuje bezbednost hrane i pravilniku kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane Izrazito velika 5
Proizvođač koristi reproduktivni materijal iz konvencionalne proizvodnje u organskoj proizvodnji, ne postoji dokumentacija i evidencije kojima se sprovodi kontrola nad korišćenjem reproduktivnog materijala; ne postoje važeća odobrenja za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, ili ne postoji dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uslova za davanje takvih odobrenja Izrazito velika 5
Ne postoji dokumentacija i evidencije kojima se potvrđuje da su korišćena dozvoljena sredstva zaštite u organskoj proizvodnji, kao i odgovarajuća sredstva za datu proizvodnju u propisanim količinama; kod proizvođača ne postoji plan đubrenja Izrazito velika 5
Proizvođač ne vodi redovnu evidenciju količina proizvedenih proizvoda metodama organske proizvodnje, kao i količine prodatih proizvoda iz organske proizvodnje; ne postoji evidencija i verodostojna dokumentacija koja dokazuje navedene količine Izrazito velika 5
Neuspostavljanje obaveznih evidencija kojima se dokazuje sledljivost organskih proizvoda, ili evidencije ne sadrže sve propisane podatke Izrazito velika 5
Kvalitet vode korišćene u organskoj proizvodnji nije zadovoljavajući ili voda nije ispravna Velika 4
Neusaglašenost vremena izdavanja sertifikata i pristiglih kultura od strane proizvođača kojem je izdat sertifikat o organskoj proizvodnji Velika 4
Proizvođač na drugi način ne obavlja organsku proizvodnju, preradu ili skladištenje, prevoz, obeležavanje, promet, uvoz i izvoz organskih proizvoda ili ne vodi poslovne knjige i isprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja Velika 4
Proizvođač stavlja u promet organski proizvod iz uvoza za koji nije dobijena potvrda da je taj proizvod proizveden u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja i pravilnikom kojim se uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje, u skladu sa odredbom člana 22. stav 2. zakona kojim se uređuje organska proizvodnja Velika 4
Ne postoji interni kontrolni sistem kod grupne sertifikacije. Mala 2
2) Vrsta organskih proizvoda Opis štetne posledice Numerička vrednost
a) Organska biljna proizvodnja
Žitarice Visoka 4
Industrijsko bilje Visoka 4
Korenasto povrće Visoka 4
Grožđe Visoka 4
Povrće ostalo Srednja 3
Voće ostalo Srednja 3
Krmno bilje Srednja 3
Pašnjaci i livade Niska 2
Ostalo Niska 2
b) Organska stočarska proizvodnja
Živina Visoka 4
Goveda Visoka 4
Svinje Visoka 4
Ovce Srednja 3
Ostalo Niska 2
3) Tip proizvodnje Opis štetne posledice Numerička vrednost
Sakupljanje divljih vrsta iz prirodnih staništa Visok 4
Nomadsko stočarstvo Visok 4
Intenzivna proizvodnja Srednja 3
Tradicionalna proizvodnja Niska 2

2. Posebni kriterijumi za procenu obima štetnih posledica

1) Količina proizvoda proizvođača
Količina proizvoda biljnog/animalnog porekla Opis štetne posledice Numerička vrednost
Količina proizvoda biljnog porekla [do 100 kg]/Količina proizvoda životinjskog porekla dobijena od [1–5 grla] Zanemarljiva 1
Količina proizvoda biljnog porekla [100–200 kg]/Količina proizvoda životinjskog porekla dobijena od [5–10 grla] Mala 2
Količina proizvoda biljnog porekla [200–500 kg]/Količina proizvoda životinjskog porekla dobijena od [10–50 grla] Srednja 3
Količina proizvoda biljnog porekla [500–1000 kg]/Količina proizvoda životinjskog porekla dobijena od [50–100 grla] Velika 4
Količina proizvoda biljnog porekla [preko 1000 kg]/Količina proizvoda životinjskog porekla dobijena od [preko 100 grla] Izrazito velika 5
2) Površina obradivog zemljišta/Broj grla stoke proizvođača, Prilog 5
pravilnika kojim se uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje – Maksimalno dozvoljeni broj životinja po hektaru u organskoj stočarskoj proizvodnji
Površina/Broj grla Opis štetne posledice Numerička vrednost
[1] hektara/[0] broj grla Zanemarljiva 1
[1] hektara/[2] broj grla Mala 2
[1] hektara/[2–5] broj grla Srednja 3
[1] hektara/[5–10] broj grla Velika 4
[1] hektara/[preko 10] broj grla Izrazito velika 5
3) Broj proizvodnih jedinica koje proizvođač koristi u organskoj proizvodnji
Broj parcela/pogona/lokacija
1 parcela/pogon Zanemarljiva 1
1 parcela/pogon/1 s. kuća Mala 2
[2] parcela/pogona/1 s. kuća Srednja 3
[3–5] parcela/pogona/2 s. kuće Velika 4
[5–10] parcela/pogona/2 s. kuće Izrazito velika 5

3. Težina štetnih posledica

Težina štetnih posledica predstavlja proizvod prirode štetnih posledica i obima štetnih posledica i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

Težina štetnih posledica Raspon bodova Numerička vrednost
Zanemarljiva 1–4 1
Mala 5–16 2
Srednja 17–81 3
Velika 82–256 4
Izrazito velika 257–625 5

4. Posebni kriterijumi za procenu verovatnoće nastanka štetnih posledica

1) Rizik utvrđen u prethodnom inspekcijskom nadzoru
Stepen rizika iz prethodnog inspekcijskog nadzora Opis verovatnoće Numerička vrednost
Neznatan Zanemarljiva 1
Nizak Mala 2
Srednji Srednja 3
Visok Velika 4
Kritičan Izrazito velika 5
2) Nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u inspekcijskim nadzorima i kontrolama u prethodne tri godine
Broj i opis rešenja, ukazivanja, upozorenja Opis verovatnoće Numerička vrednost
Jedno rešenje, ukazivanje, upozorenje, mera za otklanjanje nepravilnosti proizvođača Zanemarljiva 1
Dva rešenja, odnosno mere za otklanjanje nepravilnosti proizvođača Mala 2
Tri i više rešenja, odnosno mere za otklanjanje nepravilnosti proizvođača Srednja 3
Rešenje o privremenoj zabrani proizvođaču obeležavanja i oglašavanja proizvodne serije proizvoda za koje je utvrđeno da nisu proizvedeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja i/ili o privremenoj zabrani proizvođaču stavljanja u promet proizvoda koji nisu obeleženi u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, odnosno druga mera zabrane, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka Velika 4
Prijava za privredni prestup Izrazito velika 5
3) Istovremeno obavljanje organske proizvodnje i konvencionalne proizvodnje
Verovatnoća mešanja proizvoda Opis verovatnoće Numerička vrednost
Proizvođač obavlja samo organsku proizvodnju Zanemarljiva 1
Proizvođač istovremeno obavlja organsku i konvencionalnu proizvodnju Putevi dopremanja i otpremanja proizvoda iz organske i konvencionalne proizvodnje su takvi da je gotovo izvesno onemogućeno njihovo ukrštanje i mešanje proizvoda Mala 2
Proizvođač istovremeno obavlja organsku i konvencionalnu proizvodnju Tehnološki postupak prerade u organskoj proizvodnji i/ili putevi ili način otpremanja/prevoza proizvoda iz organske i konvencionalne proizvodnje i/ili način pakovanja proizvoda i obeležavanja mesta u prodaji su takvi da postoji mogućnost mešanja proizvoda. Srednja 3
Proizvođač istovremeno obavlja organsku i konvencionalnu proizvodnju Tehnološki postupak prerade u organskoj proizvodnji i/ili putevi ili način otpremanja/prevoza proizvoda iz organske i konvencionalne proizvodnje i/ili način pakovanja proizvoda i obeležavanja mesta u prodaji su takvi da je verovatno da će doći do mešanja proizvoda Velika 4
Proizvođač istovremeno obavlja organsku i konvencionalnu proizvodnju Tehnološki postupak prerade u organskoj proizvodnji i/ili putevi ili način otpremanja/prevoza proizvoda iz organske i konvencionalne proizvodnje i/ili način pakovanja proizvoda i obeležavanja mesta u prodaji su takvi da je vrlo verovatno da će doći do mešanja proizvoda. Izrazito velika 5
4) Funkcionisanje ovlašćene kontrolne organizacije koja proizvođaču pruža usluge kontrole i sertifikacije organske proizvodnje
Najviši nivo Zanemarljiva 1
Visok nivo Mala 2
Srednji nivo Srednja 3
Nizak nivo Velika 4
Nezadovoljavajući nivo i/ili nefunkcionisanje Izrazito velika 5
5) Broj i struktura predstavki
Predstavke koje upućuju na teže povrede propisa/Iz predstavki proizlazi kritičan rizik Izrazito velika 5
Više od 3 predstavke koje upućuju na povrede propisa/Iz predstavki proizlazi visok rizik Velika 4
2–3 predstavke koje upućuju na povrede propisa/Iz predstavki proizlazi srednji rizik Srednja 3
1/Predstavka upućuje na lakšu povredu propisa/Iz predstavke proizlazi nizak rizik Mala 2
0/Neosnovane predstavke/Iz predstavki pretežno proizlazi neznatan rizik Zanemarljiva 1
6) Sertifikat i konverzija
Proizvođaču je ranije oduzet sertifikat Izrazito velika 5
Proizvođaču je ranije suspendovan sertifikat ili je njegov zahtev za sertifikaciju odbijen, odnosno nije mu izdat sertifikat ili je postupak sertifikacije obustavljen/Proizvođaču nije odobren ulazak u period konverzije Velika 4
Ovlašćena kontrolna organizacija je pokrenula postupak zbog sumnje da je narušen integritet organskog proizvoda/proizvodnje, odnosno nepoštovanja pravila organske poljoprivrede i povrede zakona kojim se uređuje organska proizvodnja, čiji mogući ishod je suspenzija ili oduzimanje sertifikata Srednja 3
Proizvođač je tražio skraćenje perioda konverzije Mala 2
Ne postoji sumnja na negativne promene kod proizvođača u pogledu sertifikata i konverzije Zanemarljiva 1

5. Verovatnoća nastanka štetnih posledica

Verovatnoća nastanka štetnih posledica predstavlja proizvod posebnih kriterijuma za verovatnoću i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

Verovatnoća nastanka štetnih posledica Raspon bodova Numerička vrednost
Zanemarljiva 1–4 1
Mala 5–8 2
Srednja 9–27 3
Velika 28–64 4
Izrazito velika 65–125 5
Prilog 3.

PREGLED POSEBNIH ELEMENATA PROCENE RIZIKA – NEPOSREDNE PROCENE RIZIKA I POSEBNIH KRITERIJUMA ZA PROCENU RIZIKA U OBLASTI PROIZVODNjE KVALITETNE PRIPLODNE STOKE

I. Neposredna procena rizika (kritičan i visok stepen rizika)

Opis Stepen rizika
Svojstvo neregistrovanog subjekta Kritičan
Poslove u stočarstvu obavlja pravno lice koje nije upisano u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima Visok

II. Posebni kriterijumi za procenu rizika

1. Posebni kriterijumi za procenu prirode štetne posledice

Delatnost/aktivnost (radnja ili propuštanje) Opis štetne posledice Numerička vrednost
Kontrola produktivnosti domaćih životinja izrazito velika 5
Obavljanje selekcijskih smotri i linearna ocena priplodne vrednosti grla koja se uvode u priplod izrazito velika 5
Vođenje osnovne matične evidencije izrazito velika 5
Obeležavanje domaćih životinja izrazito velika 5
Razmnožavanje domaćih životinja izrazito velika 5
Izdavanje potvrda o izvršenom veštačkom osemenjavanju i prirodnom parenju izrazito velika 5
Promet kvalitetne priplodne stoke velika 4
Učešće na sajmovima i izložbama kvalitetnih priplodnih grla domaćih životinja velika 4
Vođenje glavne matične evidencije srednja 3
Izdavanje pedigrea (potvrda o rasnoj pripadnosti i kvalitetu domaćih životinja) srednja 3
Kontrola rada osnovnih odgajivačkih organizacija od strane regionalnih odgajivačkih organizacija srednja 3
Superkontrola produktivnosti kvalitetne priplodne stoke srednja 3
Testiranje kvalitetnih priplodnih grla (biološki performans i progeni testovi) mala 2
Koordinacija u sprovođenju glavnog odgajivačkog programa u stočarstvu mala 2
Godišnji izveštaj o sprovođenju glavnog odgajivačkog programa na teritoriji Republike Srbije zanemarljiva 1
Prezentacija rezultata sprovođenja glavnog odgajivačkog programa (seminari, predavanja) zanemarljiva 1

2. Posebni kriterijumi za procenu obima štetnih posledica

1) Veličina zapata (broj grla stoke)
Broj grla Opis štetne posledice Numerička vrednost
do 5 Neznatna 1
6–20 Niska 2
21–50 Srednja 3
51–200 Visoka 4
Preko – 200 Kritična 5
2) Broj lica koja koriste usluge nadziranog subjekta
Broj lica Opis štetne posledice Numerička vrednost
1–2 Neznatna 1
3–4 Niska 2
5–10 Srednja 3
11–20 Visoka 4
Preko 20 Kritična 5
3) Obeležavanje domaćih životinja
Broj grla za obeležavanje Opis štetne posledice Numerička vrednost
1 Neznatna 1
2–5 Niska 2
6–10 Srednja 3
11–50 Visoka 4
Preko 50 Kritična 5

3. Težina štetnih posledica

Težina štetnih posledica predstavlja proizvod prirode štetnih posledica i obima štetnih posledica i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

Težina štetnih posledica Raspon bodova Numerička vrednost
Neznatna 1–4 1
Niska 5–16 2
Srednja 17–81 3
Visoka 82–256 4
Kritična 257–625 5

4. Posebni kriterijumi za procenu verovatnoće nastanka štetnih posledica

1) Rizik utvrđen u prethodnom inspekcijskom nadzoru
Stepen rizika iz prethodnog inspekcijskog nadzora Opis verovatnoće Numerička vrednost
Neznatan 1 Neznatna 1
Nizak 2 Niska 2
Srednji 3 Srednja 3
Visok 4 Visoka 4
Kritičan 5 Kritična 5
2) Povrede propisa u prethodne tri godine
Broj povreda propisa Opis verovatnoće Numerička vrednost
Nije bilo povreda propisa Neznatna 1
Jedna lakša povreda propisa Niska 2
Dve ili tri lakše povrede propisa Srednja 3
Više od tri lakše povrede propisa Visoka 4
Teška povreda propisa Kritična 5
3) Osnovna odgajivačka organizacija
Obrazovanje, funkcionisanje i rezultati Opis verovatnoće Numerička vrednost
Osnovna odgajivačka organizacija obrazovana; rezultati na veoma visokom nivou Neznatna 1
Osnovna odgajivačka organizacija obrazovana; rezultati vrlo dobri Niska 2
Osnovna odgajivačka organizacija obrazovana; rezultati dobri Srednja 3
Osnovna odgajivačka organizacija obrazovana; rezultati nezadovoljavajući Visoka 4
Osnovna odgajivačka organizacija nije obrazovana, odnosno ne funkcioniše; bez rezultata Kritična 5
4) Veličina područja rada osnovne odgajivačke organizacije
Broj objekata pod kontrolom Opis verovatnoće Numerička vrednost
1–3 Neznatna 1
4–10 Niska 2
11–50 Srednja 3
51–100 Visoka 4
Više od 100 Kritična 5
5) Period u toku agroekonomske godine
Mesec Opis verovatnoće Numerička vrednost
Februar, jun, avgust Neznatna 1
Maj, jul Niska 2
Decembar, januar Srednja 3
Oktobar, novembar Visoka 4
Mart, april Kritična 5

5. Verovatnoća nastanka štetnih posledica

Verovatnoća nastanka štetnih posledica predstavlja proizvod posebnih kriterijuma za verovatnoću i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

Verovatnoća nastanka štetnih posledica Raspon bodova Numerička vrednost
Neznatna 1–25 1
Niska 26–400 2
Srednja 401–2025 3
Visoka 2026–6400 4
Kritična 6401–15625 5
Prilog 4.

PREGLED POSEBNIH ELEMENATA PROCENE RIZIKA – NEPOSREDNE PROCENE RIZIKA I POSEBNIH KRITERIJUMA ZA PROCENU RIZIKA U OBLASTI PROIZVODNjE DUVANSKIH PROIZVODA

I. Neposredna procena rizika (kritičan stepen rizika)

Opis Stepen rizika
Svojstvo neregistrovanog subjekta Kritičan

II. Posebni kriterijumi za procenu rizika

1. Posebni kriterijumi za procenu prirode štetne posledice

Delatnost/aktivnost (radnja ili propuštanje) Opis štetne posledice Numerička vrednost
Evidencije koje vodi proizvođač duvanskih proizvoda izrazito velika 5
Validnost evidencije o kupovini i/ili obradi domaćeg duvana radi ostvarivanja prava na oslobađanje od carinskih dažbina izrazito velika 5
Usaglašenost duvanskih proizvoda sa standardima kvaliteta izrazito velika 5
Dostava evidencije koju vodi proizvođač duvanskih proizvoda Upravi za duvan velika 4
Analize– dokazi o usaglašenosti duvanskih proizvoda sa propisanim standardima velika 4
Deklarisanje duvanskih proizvoda srednja 3
Normativi za proizvodnju srednja 3
Obnavljanje dozvola za obavljanje registrovanih delatnosti u roku mala 2
Laboratorijska oprema proizvođača cigareta zanemarljiva 1

2. Posebni kriterijumi za procenu obima štetnih posledica

1) Obim proizvodnje duvanskih proizvoda (obim štete koji proizlazi iz nezakonitog obavljanja delatnosti ili aktivnosti proizvođača duvanskih proizvoda)
Obim proizvodnje (kg) Opis štetne posledice Numerička vrednost
do 2.000.000 Neznatna 1
do 3.000.000 Niska 2
do 20.000.000 Srednja 3
do 30.000.000 Visoka 4
Preko 30.000.000 Kritična 5
2) Broj trgovaca na veliko koji kupuju proizvode od duvana (obim štete koji proizlazi iz kruga lica koja kupuju proizvode)
Broj trgovaca na veliko Opis štetne posledice Numerička vrednost
Do 5 Neznatna 1
Do 10 Niska 2
Do 50 Srednja 3
50–100 Visoka 4
Preko 100 Kritična 5
3) Broj fizičkih i hemijskih parametara ispitivanih proizvoda od duvana koji odstupaju od propisanih standarda (obim štete proizlazi iz laboratorijskim metodama utvrđenih parametara koji odstupaju od propisanih standarda)
Broj parametara Opis štetne posledice Numerička vrednost
1 Neznatna 1
2 Niska 2
3 Srednja 3
4 Visoka 4
5 i više Kritična 5

3. Težina štetnih posledica

Težina štetnih posledica predstavlja proizvod prirode štetnih posledica i obima štetnih posledica i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

Težina štetnih posledica Raspon bodova
Neznatna 1–4
Niska 5–16
Srednja 17–81
Visoka 82–256
Kritična 257–625

4. Posebni kriterijumi za procenu verovatnoće nastanka štetnih posledica

1) Rizik utvrđen u prethodnom inspekcijskom nadzoru
Stepen rizika iz prethodnog inspekcijskog nadzora Opis verovatnoće Numerička vrednost
Neznatan 1 Neznatna 1
Nizak 2 Niska 2
Srednji 3 Srednja 3
Visok 4 Visoka 4
Kritičan 5 Kritična 5
2) Povrede propisa u prethodne tri godine
Broj povreda propisa Opis verovatnoće Numerička vrednost
Nije bilo povreda propisa Neznatna 1
Jedna lakša povreda propisa Niska 2
Dve ili tri lakše povrede propisa Srednja 3
Više od tri lakše povrede propisa Visoka 4
Teška povreda propisa Kritična 5
3) Stručno lice koje rukovodi procesom proizvodnje duvanskih proizvoda (verovatnoća nastanka štetnih posledica proizlazi iz činjenice da li je stručno lice odgovarajuće stručne spreme, da li i kako razume i izvršava radne zadatke i organizuje proizvodnju)
Obrazovanje, funkcionisanje i rezultati Opis verovatnoće Numerička vrednost
Odgovarajuća stručna sprema, vrlo dobro i/ili odlično razumevanje i izvršavanje radnih zadatka/vrlo dobra i/ili odlična organizacija proizvodnje Neznatna 1
Odgovarajuća stručna sprema/dobro razumevanje i izvršavanje radnih zadatka /dobra organizacija proizvodnje Niska 2
Odgovarajuća stručna sprema/zadovoljavajuće razumevanje i izvršavanje radnih zadatka/zadovoljavajuća organizacija proizvodnje Srednja 3
Odgovarajuća stručna sprema/nezadovoljavajuće razumevanje i izvršavanje radnih zadatka/nezadovoljavajuća organizacija proizvodnje Visoka 4
Nije odgovarajuća stručna sprema/odsustvo razumevanja i neizvršavanje radnih zadatka/bez adekvatne organizacija proizvodnje Kritična 5
4) Veličina tržišta duvanskih proizvoda
Tržište Opis verovatnoće Numerička vrednost
Lokalno Neznatna 1
Republika Srbija Niska 2
Zemlje CEFTA Srednja 3
Evropa Visoka 4
Globalno Kritična 5
5) Period u toku poslovne godine (verovatnoća nastanka štetnih posledica proističe iz perioda kada se obavljaju poljorivredni radovi)
Mesec Opis verovatnoće Numerička vrednost
Period godišnjih odmora i remonta opreme Neznatna 1
Period u kome je nizak obim proizvodnje Niska 2
Period u kome je srednji obim proizvodnje Srednja 3
Period u kome je visok obim proizvodnje Visoka 4
Period u kome je najviši obim proizvodnje Kritična 5

5. Verovatnoća nastanka štetnih posledica

Verovatnoća nastanka štetnih posledica predstavlja proizvod posebnih kriterijuma za verovatnoću i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

Verovatnoća nastanka štetnih posledica Raspon bodova Numerička vrednost
Neznatna 1–25 1
Niska 26–400 2
Srednja 401–2025 3
Visoka 2026–6400 4
Kritična 6401–15625 5
Prilog 5.

PREGLED POSEBNIH ELEMENATA PROCENE RIZIKA – NEPOSREDNE PROCENE RIZIKA I POSEBNIH KRITERIJUMA ZA PROCENU RIZIKA U OBLASTI OBRADE DUVANA

I. Neposredna procena rizika (kritičan stepen rizika)

Opis Stepen rizika
Svojstvo neregistrovanog subjekta Kritičan

II. Posebni kriterijumi za procenu rizika

1. Posebni kriterijumi za procenu prirode štetne posledice

Delatnost/aktivnost (radnja ili propuštanje) Opis štetne posledice Numerička vrednost
Evidencije koje vodi obrađivač duvana izrazito velika 5
Validnost evidencije koju vodi obrađivač duvana izrazito velika 5
Usaglašenost obrađenog duvana sa standardima kvaliteta izrazito velika 5
Dostava evidencije koju vodi obrađivač duvana nadležnom organu velika 4
Analize – dokazi o usaglašenosti obrađenog duvana sa propisanim standardima velika 4
Uslovnost skladištenja obrađenog duvana srednja 3
Normativi za proizvodnju obrađenog duvana srednja 3
Obnavljanje dozvola za obavljanje delatnosti obrade duvana u roku mala 2
Laboratorija obrađivača duvana, odnosno zaključen ugovor sa akreditovanom laboratorijom za ispitivanje obrađenog duvana zanemarljiva 1

2. Posebni kriterijumi za procenu obima štetnih posledica

1) Obim proizvodnje obrađenog duvana (obim štete koji proizlazi iz nezakonitog obavljanja delatnosti ili aktivnosti obrađivača duvana)
Obim proizvodnje (kg) Opis štetne posledice Numerička vrednost
do 50.000 Neznatna 1
do 200.000 Niska 2
do 1.000.000 Srednja 3
do 2.000.000 Visoka 4
Preko 2.000.000 Kritična 5
2) Broj kupaca obrađenog duvana (obim štete proizilazi iz kruga lica koja kupuju proizvode)
Broj trgovaca na veliko Opis štetne posledice Numerička vrednost
Do 2 Neznatna 1
Do 5 Niska 2
Do 10 Srednja 3
10–100 Visoka 4
Preko 100 Kritična 5
3) Broj fizičkih i hemijskih parametara ispitivanog obrađenog duvana koji odstupaju od propisanih standarda (obim štete proizilazi iz laboratorijskim metodama utvrđenih parametara koji odstupaju od propisanih standarda)
Broj parametara Opis štetne posledice Numerička vrednost
1 Neznatna 1
2 Niska 2
3 Srednja 3
4 Visoka 4
5 i više Kritična 5

3. Težina štetnih posledica

Težina štetnih posledica predstavlja proizvod prirode štetnih posledica i obima štetnih posledica i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

Težina štetnih posledica Raspon bodova Numerička vrednost
Neznatna 1–4 1
Niska 5–16 2
Srednja 17–81 3
Visoka 82–256 4
Kritična 257–625 5

4. Posebni kriterijumi za procenu verovatnoće nastanka štetnih posledica

1) Rizik utvrđen u prethodnom inspekcijskom nadzoru
Stepen rizika iz prethodnog inspekcijskog nadzora Opis verovatnoće Numerička vrednost
Neznatan 1 Neznatna 1
Nizak 2 Niska 2
Srednji 3 Srednja 3
Visok 4 Visoka 4
Kritičan 5 Kritična 5
2) Povrede propisa u prethodne tri godine
Broj povreda propisa Opis verovatnoće Numerička vrednost
Nije bilo povreda propisa Neznatna 1
Jedna lakša povreda propisa Niska 2
Dve ili tri lakše povrede propisa Srednja 3
Više od tri lakše povrede propisa Visoka 4
Teška povreda propisa Kritična 5
3) Stručno lice koje rukovodi procesom obrade duvana (verovatnoća nastanka štetnih posledica proizlazi iz činjenice da li je stručno lice odgovarajuće stručne spreme, da li i kako razume i izvršava radne zadatke i organizuje proces obrade duvana)
Obrazovanje, funkcionisanje i rezultati Opis verovatnoće Numerička vrednost
Odgovarajuća stručna sprema, vrlo dobro i/ili odlično razumevanje i izvršavanje radnih zadatka/vrlo dobra i/ili odlična organizacija procesa obrade duvana Neznatna 1
Odgovarajuća stručna sprema/dobro razumevanje i izvršavanje radnih zadatka /dobra organizacija procesa obrade duvana Niska 2
Odgovarajuća stručna sprema/zadovoljavajuće razumevanje i izvršavanje radnih zadatka/zadovoljavajuća organizacija obrade duvana Srednja 3
Odgovarajuća stručna sprema/nezadovoljavajuće razumevanje i izvršavanje radnih zadatka/nezadovoljavajuća organizacija procesa obrade duvana Visoka 4
Nije odgovarajuća stručna sprema/odsustvo razumevanja i neizvršavanje radnih zadatka/bez adekvatne organizacija procesa obrade duvana Kritična 5
4) Veličina tržišta obrađenog duvana
Tržište Opis verovatnoće Numerička vrednost
Lokalno Neznatna 1
Republika Srbija Niska 2
Zemlje CEFTA Srednja 3
Evropa Visoka 4
Globalno Kritična 5
5) Period u toku poslovne godine (verovatnoća nastanka štetnih posledica proističe iz perioda kada se obavljaju poljorivredni radovi)
Mesec Opis verovatnoće Numerička vrednost
Period godišnjih odmora i remonta opreme Neznatna 1
Period u kome je nizak obim proizvodnje Niska 2
Period u kome je srednji obim proizvodnje Srednja 3
Period u kome je visok obim proizvodnje Visoka 4
Period u kome je najviši obim proizvodnje Kritična 5

5. Verovatnoća nastanka štetnih posledica

Verovatnoća nastanka štetnih posledica predstavlja proizvod posebnih kriterijuma za verovatnoću i numerički je iskazana od 1 do 5 sa prikazom raspona bodova.

Verovatnoća nastanka štetnih posledica Raspon bodova Numerička vrednost
Neznatna 1–25 1
Niska 26–400 2
Srednja 401–2025 3
Visoka 2026–6400 4
Kritična 6401–15625 5
Prilog 6.

MATRICA RIZIKA I METOD PROCENE RIZIKA 5 X 5

Stepen rizika određuje se metodom procene rizika 5 x 5 (Tabela 1), gde horizontalna koordinata (h – osa) predstavlja stepenovanu težinu štetnih posledica, a vertikalna koordinata (u – osa) predstavlja stepenovanu verovatnoću nastanka štetnih posledica. Kombinacija (sadejstvo) stepenovanja težine štetne posledice i verovatnoće nastanka štetne posledice u matrici rizika daje stepen rizika, susretanjem dodeljenih numeričkih vrednosti za ove dve veličine.

Na osnovu težine mogućih štetnih posledica i verovatnoće njihovog nastanka, pomoću Tabele 2, za nadzirane subjekte u delokrugu poljoprivredne inspekcije i teritorijalna područja sa poljoprivrednim zemljištem procenjuje se stepen rizika u rasponu bodova od 1 do 25.

Tabela 1: Metoda 5 x 5 – Matrica rizika

Verovatnoća nastanka štetnih posledica Težina štetnih posledica
1 2 3 4 5
Kritična 5 5 10 15 20 25
Visoka 4 4 8 12 16 20
Srednja 3 3 6 9 12 15
Niska 2 2 4 6 8 10
Neznatna 1 1 2 3 4 5

Tabela 2: Stepen rizika

Brojčana vrednost rizika Kvalitativni opis rizika
1, 2 Neznatan
3, 4, 5 Nizak
6, 8, 9 Srednji
10, 12, 15, 16 Visok
20, 25 Kritičan
Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">