Predmet i područje primene

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispune prehrambene i zdravstvene izjave koje se navode na deklaraciji hrane, sa cilјem osiguravanja efikasnog funkcionisanja tržišta, uz istovremeno pružanje visokog nivoa zaštite potrošača.

Ovaj pravilnik primenjuje se na prehrambene (u dalјem tekstu: nutritivna izjava) i zdravstvene izjave koje se navode u komercijalnoj komunikaciji prilikom označavanja, reklamiranja i prezentovanja hrane, namenjene:

1) isporuci krajnjem potrošaču;

2) snabdevanju ugostitelјskih objekata, kantina, bolnica, dečjih vrtića, škola, ustanova socijalne zaštite i drugih sličnih subjekata u poslovanju hranom koji hranu nude krajnjem potrošaču za direktnu konzumaciju.

U slučaju hrane koja nije upakovana (uklјučujući sveže proizvode kao što su voće, povrće ili hleb), pripremlјene za prodaju krajnjem potrošaču ili za objekte za masovno usluživanje hrane gde se ta hrana pakuje na mestu prodaje na zahtev kupca, ili koja se pakuje sa namerom neposredne prodaje, ne primenjuju se odredbe ovog pravilnika koje se odnose na:

1) informacije o hranlјivoj vrednosti hrane;

2) posebne uslove prilikom navođenja dozvolјene zdravstvene izjave kojom se ukazuje na važnost uravnotežene i raznovrsne ishrane i zdravog načina života;

3) količinu hrane i načinu njene konzumacije koji su potrebni za dobijanje korisnog efekta za koji se tvrdi da ta hrana ima.

Trgovački naziv, naziv brenda proizvoda („robna marka”) ili izmišlјeni naziv koji se koristi prilikom označavanja, reklamiranja i prezentovanja hrane, a tumači se kao nutritivna ili zdravstvena izjava, može se koristiti pod uslovom da se uz takav naziv hrane navodi i nutritivna ili zdravstvena izjava na koju on upućuje u tom označavanju, reklamiranju i prezentovanju i da je izjava u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Za generičke nazive koji se tradicionalno upotreblјavaju i ukazuju na posebnost određene kategorije hrane, odnosno pića, a koji bi mogli imati uticaja na zdravlјe lјudi, subjekat u poslovanju hranom može tražiti izuzeće od odredbe propisane članom 1. stav 4. ovoga pravilnika. Zahtev za izuzeće dostavlјa se ministarstvu nadležnom za poslove zdravlјa (u dalјem tekstu: Ministarstvo) o čemu ministar nadležan za poslove zdravlјa (u dalјem tekstu: ministar) donosi posebnu odluku na osnovu mišlјenja Stručnog saveta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane (u dalјem tekstu: Zakon).

Definicije

Član 2.

Za potrebe ovog pravilnika:

1) primenjuju se definicije hrane, subjekta u poslovanju hranom, stavlјanje na tržište i krajnjeg potrošača definisane Zakonom;

2) primenjuje se definicija za dodatke ishrani definisana propisom kojim se uređuje oblast dodataka ishrani;

3) primenjuju se definicije za nutritivno deklarisanje, proteine, uglјene hidrate, šećere, masti, zasićene masne kiseline, mononezasićene masne kiseline, polinezasićene masne kiseline, vlakna i označavanje definisane propisima kojima su uređene oblasti dijetetskih proizvoda i deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane;

4) izjava (tvrdnja) označava bilo koju poruku ili prikaz koji nije obavezan u skladu sa propisima, uklјučujući slikovni, grafički ili simbolički prikaz u bilo kom obliku kojom se izjavlјuje, sugeriše ili naznačava da ta hrana ima određena svojstva;

5) hranlјive materije (nutrijenti) su proteini, uglјeni hidrati, masti, vlakna, natrijum, vitamini i minerali kao i supstance koje pripadaju ili su komponente navedenih kategorija u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane;

6) druge supstance jesu sve supstance, osim hranlјivih materija, koje imaju nutritivni (prehrambeni) ili fiziološki efekat;

7) nutritivna (prehrambena) izjava je bilo koja izjava kojom se izjavlјuje, sugeriše ili navodi na mišlјenje da hrana ima posebna povolјna hranlјiva svojstva zbog:

(1) energetske vrednosti koju:

– obezbeđuje,
– obezbeđuje u smanjenoj odnosno povećanoj količini, ili
– ne obezbeđuje;

(2) hranlјivih sastojaka ili drugih sastojaka koje:

– sadrži,
– sadrži u smanjenoj ili povećanoj količini, ili
– ne sadrži;

8) zdravstvena izjava je bilo koja izjava kojom se izjavlјuje, ukazuje ili sugeriše da postoji veza između kategorije hrane, određene hrane ili jednog od njenih sastojaka i zdravlјa;

9) izjava o smanjenju rizika od bolesti je bilo koja zdravstvena izjava kojom se izjavlјuje, ukazuje ili sugeriše da konzumiranje određene kategorije hrane, određene hrane ili jednog od njenih sastojaka značajno smanjuje faktor rizika za razvoj bolesti kod lјudi.

Opšti principi za sve izjave

Član 3.
Samo nutritivne ili zdravstvene izjave koje su u skladu sa odredbama ovog pravilnika, mogu se upotreblјavati kod označavanja, reklamiranja i prezentovanja hrane koja je stavlјena na tržište.

Upotreba nutritivnih i zdravstvenih izjava ne sme:

1) biti netačna, dvosmislena ili obmanjujuća,
2) dovoditi do sumnje u bezbednost i/ili hranlјivu vrednost ostale hrane,
3) podsticati ili tolerisati preteranu konzumaciju određene hrane,
4) navoditi, sugerisati ili ukazivati da uravnotežena i raznovrsna ishrana ne može da obezbedi potrebne količine hranlјivih materija uopšteno. Izuzetak čini slučaj hranlјivih materija čiju dovolјnu količinu ne može obezbediti izbalansirana i raznovrsna ishrana, uklјučujući i uslove njihove primene, može se doneti uzimajući u obzir posebno propisane uslove u Republici Srbiji,
5) upućivati rečima, slikama, grafičkim ili simboličkim prikazima (crtežima) na moguće promene u fiziološkim funkcijama organizma koje bi mogle izazvati strah kod potrošača.

Uslovi za upotrebu nutritivnih i zdravstvenih izjava

Član 4.
Za hranu ili kategoriju hrane za koju su uspostavlјeni prehrambeni profili dopušteno je navođenje nutritivnih ili zdravstvenih izjava samo ako je u skladu sa uslovima za upotrebu nutritivnih ili zdravstvenih izjava s obzirom na uspostavlјene prehrambene profile.

Prehrambeni profili za hranu i/ili određene kategorije hrane utvrđuju se posebno uzimajući u obzir:

1) količine određenih hranlјivih materija i ostalih supstanci sadržanih u hrani, kao što su masti, zasićene masne kiseline, transmasne kiseline, šećeri i so/ natrijum;
2) ulogu i važnost hrane (ili kategorija hrane) i njihov doprinos načinu ishrane stanovništva uopšteno ili, ako je to primereno, određenih rizičnih grupa, uklјučujući i decu;
3) ukupan sastav hranlјivih materija u hrani, prisustvo hranlјivih materija koje su naučno prepoznate kao materije koje imaju uticaja na zdravlјe.

Prehrambeni profili moraju se zasnivati na opšteprihvaćenim naučnim saznanjima koja se odnose na povezanost ishrane i zdravlјa.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, nutritivne izjave:

1) koje se odnose na smanjenu količinu masti, zasićenih masnih kiselina, trans-masnih kiselina, šećera i soli/natrijuma, mogu se navoditi bez upućivanja na prehrambene profile za specifične hranlјive materije za koje se ta izjava navodi, samo pod uslovom da su u skladu sa odredbama ovog pravilnika;
2) koje se odnose na pojedinačnu hranlјivu materiju prisutnu u značajnijoj količini u odnosu na količinu određenu prehrambenim profilom, mogu se navoditi pod uslovom da se izjava o toj specifičnoj hranlјivoj supstanci navodi vrlo blizu, na istoj strani i podjednako istaknuta kao i sama izjava. Ta izjava glasi: „Visok udeo/sadržaj …” (naziv hranlјive materije koja je prisutna u značajnijoj količini u odnosu na količinu određenu prehrambenim profilom).

Na pićima koja sadrže više od 1,2 vol % alkohola ne smeju se navoditi zdravstvene izjave.

Na pićima koja sadrže više od 1,2 vol % alkohola dozvolјene su samo nutritivne izjave koje se odnose na nizak udeo alkohola ili na smanjenje udela alkohola ili na smanjenje energetske vrednosti.

Opšti uslovi

Član 5.
Upotreba nutritivnih i zdravstvenih izjava dozvolјena je samo pod sledećim uslovima:

1) ako je opšte prihvaćenim naučnim dokazima utvrđeno da prisustvo, odsustvo ili smanjena količina hranlјivih materija ili drugih supstanci u hrani ili kategoriji hrane ima pozitivan hranlјivi ili fiziološki efekat na organizam;

2) ako je hranlјiva materija ili druga supstanca na koju se izjava odnosi:

(1) prisutna u konačnom proizvodu u značajnoj količini kako je to definisano posebnim propisima ili, gde takvi propisi ne postoje, u količini koja ima naučno dokazan pozitivan hranlјivi ili fiziološki efekat na organizam naveden u izjavi;
(2) prisutna u smanjenoj količini ili nije prisutna u konačnom proizvodu, što ima pozitivan hranlјivi ili fiziološki efekat na organizam, u skladu sa opšte prihvaćenim naučnim dokazima;

3) ako je hranlјiva materija ili druga supstanca za koju je navedena izjava, u obliku koji omogućava njeno iskorišćavanje u organizmu, tamo gde je to primenlјivo;

4) ako količina proizvoda za koju se razumno može očekivati da će biti konzumirana obezbeđuje značajnu količinu hranlјive materije ili druge supstance na koju se odnosi izjava, kako je definisano posebnim propisima, ili ako takvi propisi ne postoje, značajnu količinu koja ima naučno dokazan pozitivan hranlјivi ili fiziološki efekat na organizam;

5) ako su u skladu sa specifičnim uslovima propisanim u ovom pravilniku, za svaki pojedini slučaj.

Dopušteno je navođenje nutritivnih i zdravstvenih izjava samo ako prosečni potrošač može da razume korisne efekte navedene u izjavi.

Nutritivne i zdravstvene izjave odnose se na hranu pripremlјenu za upotrebu u skladu sa uputstvima proizvođača.

Naučna zasnovanost izjava

Član 6.

Nutritivne i zdravstvene izjave moraju biti zasnovane i potkreplјene opšteprihvaćenim naučnim dokazima.

Subjekti u poslovanju hranom koji navode nutritivne ili zdravstvene izjave imaju obavezu da opravdaju upotrebu izjave za određeni proizvod.

Ministarstvo može tražiti od subjekta u poslovanju hranom, koji hranu sa nutritivnom i zdravstvenom izjavom stavlјa na tržište, da predoči sve relevantne podatke i dokumentaciju kojima se dokazuje usaglašenost sa ovim pravilnikom.

Informacije o hranlјivim vrednostima hrane

Član 7.

Označavanje hranlјivih vrednosti obavezno je za proizvode za koje postoji nutritivna i/ili zdravstvena izjava, uz izuzetak generičkog (opšteg) oglašavanja. Informacije koje treba navesti uklјučuju informacije o energetskoj vrednosti i količinama masti, zasićenih masnih kiselina, uglјenih hidrata, šećera, proteina i soli. Ako za određenu hranlјivu materiju (mononezasićene masne kiseline, polinezasićene masne kiseline, polioli, skrob, vlakna, vitamini i minerali koji su prisutni u značajnim količinama) postoji nutritivna i/ili zdravstvena izjava, treba navesti količinu te hranlјive materije, u skladu sa odredbama ovog pravilnika i propisa kojim se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane.

Količine materija na koje se odnosi nutritivna i/ili zdravstvena izjava, koje nisu navedene u nutritivnoj deklaraciji, moraju biti navedene u istom vidnom polјu sa nutritivnom deklaracijom i na način utvrđen propisom kojim se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane. Merne jedinice koje se koriste za iskazivanje količine supstance moraju biti primerene svakoj pojedinoj supstanci.

Kod dodataka ishrani (dijetetski suplementi), nutritivne informacije navode se u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje zdravstvena ispravnost dijetetskih suplemenata.

Posebni uslovi za nutritivne izjave

Član 8.

Na hrani je dopušteno navođenje isklјučivo nutritivnih izjava iz Priloga 1. ovog pravilnika ako ispunjavaju uslove propisane odredbama ovog pravilnika.

Prilog 1. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Komparativne (uporedne) izjave

Član 9.

U skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje način reklamiranja, kako bi se izbeglo dovođenje potrošača u zabludu, može se uporediti samo hrana iz iste kategorije, uzimajući u obzir asortiman hrane te kategorije. Može se navoditi samo razlika u količini hranlјivih materija i/ili u energetskoj vrednosti, a poređenje se odnosi na istu količinu hrane.

Komparativnim nutritivnim izjavama upoređuje se sastav predmetne hrane sa čitavim asortimanom hrane iz iste te kategorije, koja nema sastav koji bi joj dopustio navođenje izjave, uklјučujući i hranu drugih robnih marki.

Posebni uslovi za zdravstvene izjave

Član 10.

Zdravstvene izjave koriste se samo ako su u skladu sa opštim principima za sve izjave i posebnim zahtevima propisanim za zdravstvene izjave i ukoliko se nalaze na Listi odobrenih zdravstvenih izjava iz Priloga 2. ovog pravilnika koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zdravstvene izjave koje se ne nalaze na Listi odobrenih zdravstvenih izjava, a nalaze se u procesu evaluacije u Evropskoj uniji (izjave na čekanju, engl. „on hold” izjave), razmatraju se u skladu sa procedurom provere usklađenosti zdravstvene izjave na proizvodu sa uslovima propisanim u ovom pravilniku.

Prilikom označavanja, prezentovanja i reklamiranja hrane, pored navođenja zdravstvene izjave, navode se i sledeće informacije:

1) izjava kojom se ukazuje na važnost uravnotežene i raznovrsne ishrane i zdravog načina života;
2) količina hrane i način njene konzumacije koji su potrebni za dobijanje korisnog efekta kakav se tvrdi da ta hrana ima;
3) tamo gde je to primenlјivo, izjava namenjena osobama koje bi trebalo da izbegavaju tu hranu;
4) odgovarajuće upozorenje za proizvode za koje postoji verovatnoća da predstavlјaju opasnost za zdravlјe u slučaju preterane konzumacije.

Upućivanje na opšte, nespecifične koristi hranlјive materije ili proizvoda za opšte zdravlјe ili dobrobit u vezi sa zdravlјem, dopušteno je samo ako je propraćeno specifičnom odobrenom zdravstvenom izjavom iz Priloga 2. ovog pravilnika.

Lista odobrenih zdravstvenih izjava

Član 11.

U Listi odobrenih zdravstvenih izjava navedeni su: vrsta zdravstvene izjave, hrana ili sastojak hrane, odobrena zdravstvena izjava, uslovi za korišćenje zdravstvene izjave, upozorenja vezana za zdravstvenu izjavu i referenca koja upućuje na mišlјenja data u EFSA žurnalu (engl. EFSA Journal).

Ograničenja upotrebe određenih zdravstvenih izjava

Član 12.

Nije dozvolјena upotreba zdravstvenih izjava koje:

1) sugerišu da bi zdravlјe moglo biti pogoršano ako se ne konzumira ta hrana;
2) upućuju na brzinu gubitka telesne mase ili koliki je gubitak telesne mase;
3) upućuju na preporuke individualnih medicinskih stručnjaka, nutricionista ili dijetetičara i dobrovolјnih zdravstvenih udruženja.

Zdravstvene izjave izuzev onih koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlјe dece

Član 13.

Mogu se navoditi samo zdravstvene izjave koje opisuju ili se odnose na:

1) delovanje neke hranlјive materije ili drugih supstanci na rast, razvoj i funkcionisanje organizma;
2) psihološke funkcije ili ponašanje;
3) mršavlјenje ili kontrolisanje telesne mase, ili smanjenje osećaja gladi, ili povećanje osećaja sitosti, ili smanjenje dostupne energije iz ishrane, u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda namenjenih za osobe na dijeti za mršavlјenje.

Zdravstvene izjave iz stava 1. ovog člana mogu se navoditi uz prethodno podnošenje obaveštenja Ministarstvu u skladu sa odredbama Zakona:

1) ako se zasnivaju na opšteprihvaćenim naučnim dokazima;
2) ako ih prosečni potrošač dobro razume.

Izjave o smanjenju rizika od neke bolesti i izjave koje se odnose na razvoj i zdravlјe dece

Član 14.
Izuzetno od odredaba propisa kojima se uređuje oblast deklarisanja, obeležavanja i reklamiranja hrane, da deklarisanje mora da se vrši na način kojim se hrani ne pripisuju osobine prevencije i lečenja bolesti lјudi, uz prethodno podnošenje obaveštenja Ministarstvu u skladu sa Zakonom, mogu se navoditi:

1) izjave o smanjenju rizika od neke bolesti;
2) izjave koje se odnose na razvoj i zdravlјe dece.

Uz opšte zahteve utvrđene ovim pravilnikom i posebne uslove iz stava 1. ovog člana, pri označavanju, reklamiranju i prezentovanju hrane, mora se navesti izjava koja navodi da bolest, na koju se izjava odnosi, ima veći broj faktora rizika, tako da menjanje jednog od tih faktora rizika može, ali i ne mora imati koristan efekat.

Postupak prijavlјivanja hrane sa zdravstvenim izjavama radi upisa u bazu podataka Ministartva zdravlјa

Član 15.

Prilikom prvog stavlјanja hrane sa zdravstvenom izjavom na tržište Republike Srbije, osim dijetetskih proizvoda i dodataka ishrani za koje je posebnim propisom uređena procedura odobravanja, subjekt u poslovanju hranom o tome obaveštava Ministarstvo.

Obrazac zahteva za podnošenje obaveštenja Ministarstvu o stavlјanju hrane sa zdravstvenom izjavom na tržište Republike Srbije dat je u Prilogu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o nazivu i adresi subjekta u poslovanju hranom koji hranu sa zdravstvenom izjavom stavlјa na tržište, a registrovan je u Republici Srbiji;
2) zdravstvenu izjavu iz Priloga 2. ovog pravilnika i podatke o količini hranlјive ili druge materije zbog koje se navodi zdravstvena izjava (prilog dokaz: proizvođačka specifikacija, izveštaj o laboratorijskom ispitivanju i sl.);
3) tekst deklaracije na srpskom jeziku;
4) originalnu ambalažu ili idejno rešenje ambalaže;
5) dokaz o uplati republičke administrativne takse radi upisa u bazu podataka Ministarstva o prijavlјenim zdravstvenim izjavama.

Podaci iz podnetih obaveštenja se koriste u svrhe efikasnog monitoringa zdravstvenih izjava navedenih na hrani.

Prelazne i završne odredbe

Član 16.

Hrana sa izjavama koja je stavlјena na tržište ili označena pre stupanja na snagu ovog pravilnika i koja nije u skladu sa odredbama ovog pravilnika može se nalaziti na tržištu do dana isteka roka trajanja takve hrane, odnosno najkasnije do 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, nakon čega će se uskladiti sa odredbama ovog pravilnika.

Hrana koja ima trgovački naziv ili naziv brenda proizvoda („robna marka”) koji su postojali i pre 1. januara 2005. godine, a koji nisu usklađeni sa ovim pravilnikom, može se stavlјati na tržište sve do 19. januara 2022. godine, nakon čega će se uskladiti sa odredbama ovog pravilnika.

Subjekti u poslovanju hranom koji su podneli zahtev za prijavu zdravstvene izjave do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a nisu dobili rešenje o prijavi zdravstvene izjave pre stupanja na snagu ovog pravilnika moraju se uskladiti sa odredbama ovog pravilnika.

Nutritivne i zdravstvene izjave koje se navode na hrani od dana stupanja na snagu ovog pravilnika navode se u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilozi

PRILOG 1. NUTRITIVNE IZJAVE I USLOVI KOJI SE NA NјIH PRIMENјUJU

MALA ENERGETSKA VREDNOST

Izjava da neka hrana ima malu energetsku vrednost i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 40 kcal (170 kJ) / 100 g u čvrstom stanju ili više od 20 kcal (80 kJ) / 100 ml u tečnom stanju. Za stone zaslađivače primenjuje se ograničenje od 4 kcal (17 kJ) / porciji sa svojstvima zaslađivanja istovetnima 6 g saharoze (otprilike 1 kafena kašičica saharoze).

SMANјENA ENERGETSKA VREDNOST

Izjava da je neka hrana smanjene energetske vrednosti i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi samo ako je energetska vrednost u odnosu na istovrsnu ili srodnu hranu uobičajenog sastava smanjena najmanje za 30%, sa naznakom svojstva / svojstava koje / koja utiču na smanjenje ukupne energetske vrednosti te hrane.

BEZ ENERGETSKE VREDNOSTI

Izjava da je neka hrana bez energetske vrednosti i svaka tvrdnja za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 4 kcal (17 kJ) / 100 ml. Za stone zaslađivače primenjuje se ograničenje od 0,4 kcal (1,7 kJ) / porciji sa svojstvima zaslađivanja istovetnima 6 g saharoze (otprilike 1 kafena kašičica saharoze).

MALA KOLIČINA MASTI

Izjava da neka hrana ima malu količinu masti i svaka tvrdnja za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 3 g masti na 100 g u čvrstom stanju ili više od 1,5 g masti na 100 ml u tečnom stanju (1,8 g masti na 100 ml za delimično obrano mleko).

BEZ MASTI

Izjava da je neka hrana bez masti i svaka tvrdnja za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 0,5 g masti na 100 g ili na 100 ml. Međutim, zabranjuju se izjave izražene kao „x% bez masti”.

MALA KOLIČINA ZASIĆENIH MASTI

Izjava da neka hrana ima malu količinu zasićenih masti i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako zbir zasićenih masnih kiselina i trans-masnih kiselina u tom proizvodu ne prelazi 1,5 g na 100 g u čvrstom stanju ili 0,75 g/100 ml u tečnom stanju, a ni u jednom slučaju zbir zasićenih masnih kiselina i trans-masnih kiselina ne sme davati više od 10% energije.

BEZ ZASIĆENIH MASTI

Izjava da je neka hrana bez zasićenih masti i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako zbir zasićenih masnih kiselina i trans-masnih kiselina ne prelazi 0,1 g zasićenih masnih kiselina na 100 g ili 100 ml.

MALA KOLIČINA ŠEĆERA

Izjava da neka hrana ima malu količinu šećera i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 5 g šećera na 100 g u čvrstom stanju ili ne sadrži više od 2,5 g šećera na 100 ml u tečnom stanju.

BEZ ŠEĆERA

Izjava da je neka hrana bez šećera i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi ukoliko taj proizvod ne sadrži više od 0,5 g šećera na 100 g ili na 100 ml.

BEZ DODATOG ŠEĆERA

Izjava da je neka hrana bez dodatog šećera i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ne sadrži nikakve dodate monosaharide ni disaharide niti bilo kakvu drugu hranu koja se koristi zbog svojih svojstava zaslađivanja. Ako su šećeri prirodno prisutni u toj hrani, na oznaci se mora pojaviti i sledeća naznaka: „SADRŽI PRIRODNO PRISUTNE ŠEĆERE”.

SA MALOM KOLIČINOM NATRIJUMA/SOLI

Izjava da neka hrana ima malu količinu natrijuma/soli i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 0,12 g natrijuma ili ekvivalentnu vrednost za so na 100 g ili na 100 ml (natrijum h 2,5 = so). Za vode, osim prirodnih mineralnih voda koje se uređene posebnim propisom ta vrednost ne bi smela prelaziti 2 mg natrijuma na 100 ml.

SA VRLO MALOM KOLIČINOM NATRIJUMA/SOLI

Izjava da neka hrana ima vrlo malu količinu natrijuma/soli i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 0,04 g natrijuma ili ekvivalentnu vrednost za so na 100 g ili na 100 ml (natrijum h 2,5 = so). Ta izjava se ne sme koristiti za prirodne mineralne vode niti za druge vode za piće.

BEZ NATRIJUMA ILI BEZ SOLI

Izjava da je neka hrana bez natrijuma/soli i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 0,005 g natrijuma ili ekvivalentnu vrednost za so na 100 g (natrijum h 2,5 = so).

BEZ DODATOG NATRIJUMA/SOLI

Izjava da je neka hrana bez dodatog natrijuma/soli i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ne sadrži nikakav dodati natrijum / so ili neki drugi sastojak koji sadrži dodati natrijum / so i ukoliko proizvod ne sadrži više od 0,12 g natrijuma ili ekvivalentnu vrednost za so na 100 g ili na 100 ml (natrijum h 2,5 = so).

IZVOR VLAKANA

Izjava da je neka hrana izvor vlakana i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod sadrži najmanje 3 g vlakana na 100 g ili najmanje 1,5 g vlakana na 100 kcal.

BOGATA VLAKNIMA

Izjava da je neka hrana bogata vlaknima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača (npr. „visok sadržaj vlakana”), može se stavlјati samo ako taj proizvod sadrži najmanje 6 g vlakana na 100 g ili najmanje 3 g vlakana na 100 kcal.

IZVOR PROTEINA

Izjava da je neka hrana izvor proteina i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako najmanje 12% energetske vrednosti neke hrane potiče od proteina.

BOGATA PROTEINIMA

Izjava da je neka hrana bogata proteinima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača (npr. „visok sadržaj proteina”), može se stavlјati samo ako najmanje 20% energetske vrednosti neke hrane potiče od proteina.

IZVOR (NAZIV VITAMINA) I/ILI (NAZIV MINERALA)

Izjava da je neka hrana izvor vitamina i/ili minerala i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod sadrži najmanje značajnu količinu koja je definisana u propisu koji bliže uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane.

BOGATA (NAZIV VITAMINA) I/ILI (NAZIV MINERALA)

Izjava da je neka hrana bogata vitaminima i/ili mineralima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod sadrži najmanje dvostruku količinu „izvora (NAZIV VITAMINA) i/ili (NAZIV MINERALA)” .

SADRŽI (NAZIV HRANLjIVE MATERIJE ILI DRUGE SUPSTANCE)

Izjava da neka hrana sadrži hranlјivu materiju ili drugu supstancu za koju ovim pravilnikom nisu propisani specifični uslovi i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako je taj proizvod u skladu sa svim odredbama ovog pravilnika koje se mogu primeniti, a posebno s članom 5. ovog pravilnika za vitamine i minerale primenjuju se uslovi izjave „izvor …”.

POVEĆANA KOLIČINA (NAZIV HRANLjIVE MATERIJE)

Izjava da je količina jedne ili više hranlјivih materija, osim vitamina i minerala, povećana i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ispunjava uslove za izjavu „izvor” i samo ako to povećanje količine iznosi najmanje 30% u odnosu na istovrsne proizvode.

SMANјENA KOLIČINA (NAZIV HRANLjIVE MATERIJE)

Izjava da je količina jedne ili više hranlјivih materija smanjena i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi samo ako to smanjenje količine iznosi najmanje 30% u odnosu na slične proizvode, osim za mikronutrijente za koje je prihvatlјiva i razlika od 10% u referentnim vrednostima utvrđenim propisom kojim se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja i za natrijum ili ekvivalentnu vrednost soli (natrijum h 2,5 = so) kod kojih je prihvatlјiva razlika od 25%.

Izjava: „SMANјENA KOLIČINA ZASIĆENIH MASTI” i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi samo ako:

1) je zbir zasićenih masnih kiselina i trans-masnih kiselina u proizvodu najmanje 30% niži od zbira zasićenih masnih kiselina i trans-masnih kiselina u sličnom proizvodu

i

2) ako je sadržaj trans-masnih kiselina u proizvodu jednak ili manji nego u sličnom proizvodu.

Izjava: „SMANјENA KOLIČINA ŠEĆERA” i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavlјati samo ako taj proizvod ima istu ili manju energetsku vrednost od sličnog proizvoda.

LIGHT (LAGANO

Izjava da je neki proizvod „light” (lagano) i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, sledi iste uslove kao što su uslovi utvrđeni za pojam „smanjena količina…”. Tu izjavu mora da prati i naznaka jedne ili više karakteristika koje daju hrani to svojstvo „light” (npr. „smanjena količina šećera / masti”).

PRIRODNA/PRIRODNO

Kada neka hrana prirodno ispunjava uslove utvrđene u ovom prilogu za upotrebu nutritivnih izjava, može se koristiti pojam „prirodna / prirodno” kao prefiks izjave.

IZVOR OMEGA-3 MASNIH KISELINA

Izjava da je neka hrana izvor omega-3 masnih kiselina i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi samo ako proizvod sadrži najmanje 0,3 g alfa – linolenske kiseline na 100 g i na 100 kcal ili najmanje 40 mg zbirne količine eikozapentaenske i dokozaheksaenske kiseline na 100 g i na 100 kcal.

BOGATA OMEGA-3 MASNIM KISELINAMA

Izjava da je neka hrana bogata omega-3 masnim kiselinama i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi samo ako proizvod sadrži najmanje 0,6 g alfa-linolenske kiseline na 100 g i na 100 kcal ili najmanje 80 mg zbirne količine eikozapentaenske i dokozaheksaenske kiseline na 100 g i na 100 kcal.

BOGATO MONONEZASIĆENIM MASTIMA

Izjava da je neka hrana bogata mononezasićenim mastima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi ukoliko najmanje 45% od ukupnih količina masnih kiselina prisutnih u proizvodu potiče od mononezasićenih masnih kiselina, pod uslovom da mononezasićene masne kiseline osiguravaju više od 20% energetske vrednosti proizvoda.

BOGATO POLINEZASIĆENIM MASTIMA

Izjava da je neka hrana bogata polinezasićenim mastima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi ukoliko najmanje 45% od ukupne količine masnih kiselina prisutnih u proizvodu potiče od polinezasićenih masnih kiselina, pod uslovom da polinezasićene masne kiseline osiguravaju više od 20% energetske vrednosti proizvoda.

BOGATO NEZASIĆENIM MASTIMA

Izjava da je neka hrana bogata nezasićenim mastima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi ukoliko najmanje 70% od ukupne količine masnih kiselina prisutnih u proizvodu potiče od nezasićenih masnih kiselina, pod uslovom da nezasićene masne kiseline osiguravaju više od 20% energetske vrednosti proizvoda.

Prilog 2 – Lista odobrenih zdravstvenih isprava

 

Prilog 3 – Obrazac za podnošenje obaveštenja Ministarstvu zdravlјa o proizvodu sa zdravstvenom izjavom

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">