Reklama

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja Vinarskog registra, kao i obrazac zahteva za upis u Vinarski registar.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) brisana
2) Vinarski registar jeste baza podataka o proizvođačima i njihovim vinima, kao i o drugim podacima u skladu sa ovim pravilnikom;
3) brisana
4) proizvođač šire, vina i drugih proizvoda jeste pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom šire, vina i drugih proizvoda i koji je upisan u Vinarski registar (u daljem tekstu: proizvođač);
5) tržišna vinska godina jeste godina u kojoj se u potpunosti ili delimično obavlja proizvodnja vina, odnosno drugih proizvoda i koja traje od 1. avgusta u godini u kojoj je obavljena berba grožđa do 31. jula naredne kalendarske godine (u daljem tekstu: vinska godina);
6) prijava proizvodnje jeste godišnja promena podataka o proizvodnji šire, vina i drugih proizvoda od grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela upisanih u Vinogradarski registar, odnosno od uvezenog grožđa, vina i drugih proizvoda za datu vinsku godinu koja se prijavljuje svake godine do 31. decembra;
7) prijava zaliha jeste godišnja promena podataka o zalihama vina i drugih proizvoda za datu vinsku godinu na dan 31. jul koju proizvođač i trgovac vinom koji ima prosek godišnje prodaje vina veći od 100.000 litara, prijavljuju svake godine do 31. avgusta;
8) registarski broj proizvođača jeste jedinstven, neponovljiv broj koji se trajno dodeljuje svakom proizvođaču upisanom u Vinarski registar (u daljem tekstu: registarski broj).

Član 3

Vinarski registar (u daljem tekstu: Registar) sadrži:

1) podatke o proizvođaču, odnosno puniocu (naziv, sedište, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj);
2) podatke o odgovornom licu;
3) šifru delatnosti;
4) podatke o proizvodnji, sirovinama i gotovim proizvodima;
5) podatke o proizvodnim pogonima i skladištima;
6) podatke o tehnološkoj opremi za preradu i za punjenje vina;
7) podatke o sudovima za proizvodnju, odležavanje i skladištenje (čuvanje) vina i drugih proizvoda;
8) podatke o laboratorijskim instrumentima;
9) podatke o prijavljenim, odnosno registrovanim žigovima;
10) podatke o standardima kvaliteta i sertifikatima;

11) podatke o obimu godišnje prodaje i broju boca;

12) podatke o prijavi proizvodnje;

13) podatke o prijavi zaliha.

Član 4

Registar se vodi u elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim bazama i registrima ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Registar iz stava 1. ovog člana može se voditi i u obliku registarske knjige na osnovu podataka iz Registra u elektronskoj formi.

Na naslovnoj strani registarske knjige stavlja se pečat Ministarstva, naziv registra i redni broj knjige.

Član 5

Registarska knjiga sastoji se iz registarskih uložaka koji se formiraju za svakog upisanog proizvođača sa njegovim vinima i drugim proizvodima.

Registarski ulošci iz stava 1. ovog člana sastoje se od omota u koji se ulaže dokumentacija od značaja za upis, promenu podataka, upis podataka o prijavi proizvodnje, upis podataka o prijavi zaliha i brisanje iz Registra.

U jednom registarskom ulošku mogu se voditi podaci samo za jednog proizvođača.

Svi omoti registarskog uloška su numerisani, a sva dokumentacija se trajno čuva u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

Član 6

Upis u Registar vrši se na osnovu rešenja ministra nadležnog za poslove poljoprivrede o ispunjenosti uslova u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i u pogledu stručnog kadra i prilikom upisa u Registar dodeljuje mu se registarski broj.

Proizvođač može da ima samo jedan registarski broj.

Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati.

Registarski broj koji je dodeljen jednom proizvođaču ne može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču u slučaju njegovog brisanja iz Registra.

Član 7

U Registar se upisuju i promene podataka.

Svaka promena podataka upisanih u Registar prijavljuje se Ministarstvu u roku od 15 dana od dana nastale promene, u skladu sa Zakonom o vinu.

Nabavka opreme, sudova, odnosno laboratorijskih instrumenata čiji kapacitet nije veći od 30 % od ukupnog kapaciteta u vinariji u odnosu na poslednje stanje, odnosno promenu se ne smatra promenom.

Član 8

Proizvođač se briše iz Registra, na osnovu rešenja ministra nadležnog za poslove poljoprivrede, ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti.

Ministarstvo može i po službenoj dužnosti da pokrene postupak za brisanje iz Registra.

Brisanje iz Registra vrši se povlačenjem dijagonalne linije preko svih rubrika osim rubrike „promene“ u koju se unosi broj i datum akta na osnovu koga je izvršena promena, odnosno brisanje proizvođača iz Registra.

Član 9

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva proizvođača, u skladu sa Zakonom o vinu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Beograd, Nemanjina 22–26.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu VV 2 – Zahtev za upis u Vinarski registar koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10

Uz zahtev za upis u Registar podnosi se:

1) izvod iz Registra privrednih subjekata;
2) dokumentacija kojom se potvrđuje ispunjenost uslova u pogledu stručnog kadra (stručno lice);
3) dokumentacija kojom se potvrđuje vlasništvo, zakup, odnosno korišćenje objekata, odnosno prostorija za proizvodnju vina;
4) brisana
5) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za upis proizvođača u Registar;
6) dokaz o uplaćenoj naknadi troškova za utvrđivanje uslova za obavljanje proizvodnje šire, vina i drugih proizvoda.

Ako podnosilac zahteva ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, Ministarstvo po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ a primenjuje se od 1. oktobra 2011. godine.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u vinarski registar

(„“Sl. glasnik RS““, br. 61/2017)

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

NOVI OBRAZAC VV2 (Primenjuje se od 1. januara 2018. godine)

STARI OBRAZAC VV2

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">