Reklama

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju javna skladišta u pogledu skladišnog prostora za prijem, čuvanje i isporuku poljoprivrednih proizvoda, opreme za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koji se skladište, vrednosti osnovnih sredstava koja nisu opterećena hipotekom ili drugim založnim pravom, u zavisnosti od vrsta poljoprivrednih proizvoda koji su predmet uskladištenja, kao i pokazatelja finansijskog poslovanja

I Uvodna odredba

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje moraju da ispunjavaju javna skladišta u pogledu skladišnog prostora za prijem, čuvanje i isporuku poljoprivrednih proizvoda, opreme za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koji se skladište, vrednosti osnovnih sredstava koja nisu opterećena hipotekom ili drugim založnim pravom, u zavisnosti od vrsta poljoprivrednih proizvoda koji su predmet uskladištenja, kao i pokazatelja finansijskog poslovanja.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sledeće vrste poljoprivrednih proizvoda: pšenicu, durum pšenicu, pivski ječam, stočni ječam, kukuruz, soju, suncokret i uljanu repicu (u daljem tekstu: zrnaste kulture), kao i malinu, kupinu i višnju (u daljem tekstu: voćne vrste).

II Uslovi u pogledu skladišnog prostora za prijem, čuvanje i isporuku zrnastih kultura

Opšti uslovi

Član 2

Skladištenjem zrnastih kultura u javnom skladištu može da se bavi pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu skladišnog prostora za prijem, čuvanje i isporuku zrnastih kultura na način kojim se obezbeđuje očuvanje kvaliteta i higijenska ispravnost uskladištenih zrnastih kultura.

Uslovi u pogledu skladišnog prostora za prijem zrnastih kultura

Član 3

Skladišni prostor za prijem zrnastih kultura mora da:

1) je izgrađen od čvrstog nezapaljivog materijala koji sprečava pojavu vlage i koji se lako čisti i održava (koji je pogodan za čišćenje, dezinfekciju i dezinsekciju);

2) je zaštićen od ulaska ptica, insekata i glodara;

3) ima obezbeđeno prirodno ili veštačko osvetlenje i provetravanje;

4) ima prijemni koš kojim se obezbeđuje razvrstavanje zrnastih kultura na klase, utvrđene u skladu sa propisom kojim se uređuje kvalitet tih proizvoda;

5) ima odgovarajuću opremu kojom se obezbeđuje prijem i uskladištenje primljenih zrnastih kultura u silosne ćelije u kojima se čuvaju.

Uslovi u pogledu skladišnog prostora za čuvanje zrnastih kultura

Član 4

Skladišni prostor za čuvanje zrnastih kultura mora da:

1) ima skladišni kapacitet od najmanje 1.500 t;

2) je izgrađen od čvrstog nezapaljivog materijala koji sprečava pojavu vlage i koji se lako čisti i održava (koji je pogodan za čišćenje, dezinfekciju i dezinsekciju);

3) je zaštićen od ulaska ptica, insekata i glodara;

4) ima obezbeđeno prirodno ili veštačko osvetljenje i provetravanje;

5) ima silosne ćelije koje su građevinski i tehnički u funkcionalnom stanju;

6) ima funkcionalan i etaloniran sistem za merenje temperature po nivoima silosnih ćelija sa sistemom za registrovanje merenih podataka;

7) ima odgovarajuću opremu kojom se obezbeđuje transport uskladištenih zrnastih kultura;

8) ima silosnu čistionu opremljenu uređajima kojima se obezbeđuje uklanjanje lako odvojivih primesa iz zrnene mase;

9) ima opremu i sredstva za čišćenje silosnih ćelija i ostalih prostora silosa.

Uslovi u pogledu skladišnog prostora za isporuku zrnastih kultura

Član 5

Skladišni prostor za isporuku zrnastih kultura mora da ima odgovarajuću opremu kojom se obezbeđuje iskladištenje zrnastih kultura.

IIa Uslovi u pogledu skladišnog prostora za prijem, čuvanje i isporuku voćnih vrsta

Opšti uslovi

Član 5a

Skladištenjem voćnih vrsta može da se bavi pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu skladišnog prostora za prijem voćnih vrsta, za pripremu za čuvanje voćnih vrsta i za čuvanje poluprerađenih voćnih vrsta, kao i za njihovu isporuku, sa odgovarajućom opremom (u daljem tekstu: hladnjača), na način kojim se obezbeđuje očuvanje kvaliteta i higijenska ispravnost uskladištenih voćnih vrsta.

Član 5b

Hladnjače se ne mogu nalaziti pored đubrišta, deponija, nesaniranih nužnika, otvorenih kanala, fabrika koje ispuštaju gasove, paru, dimove, prašinu, u blizini drugih objekata koji mogu štetno uticati na higijenske uslove u hladnjači, odnosno higijensku ispravnost voćnih vrsta.

Uslovi u pogledu skladišnog prostora za prijem voćnih vrsta

Član 5v

Skladišni prostor za prijem voćnih vrsta obuhvata prostor na otvorenom, koji se nalazi uz hladnjaču, sa izgrađenom nadstrešnicom odgovarajuće dužine kojom se obezbeđuje zaštita od nepovoljnih vremenskih uslova, kao i zadržavanje voćnih vrsta što je moguće kraće, posebno onih vrsta koje su osetljive i koje se moraju smestiti u prostorije sa kontrolisanim uslovima bez odlaganja.

Uslovi u pogledu skladišnog prostora za pripremu za čuvanje voćnih vrsta

Član 5g

Skladišni prostor u kojem se vrši priprema za čuvanje voćnih vrsta (pranje voćnih vrsta za koje je to potrebno, zamrzavanje, klasifikovanje) mora da:

1) je izgrađen od čvrstog, nezapaljivog i netoksičnog materijala koji sprečava pojavu vlage i koji se lako čisti i održava (pogodan za čišćenje, dezinfekciju i dezinsekciju);

2) ima obezbeđene kontrolisane temperaturne uslove, u zavisnosti od vrste proizvoda i tehnološkog postupka koji se primenjuje u cilju očuvanja kvaliteta i bezbednosti proizvoda;

3) je zaštićen od ulaska ptica, insekata i glodara;

4) ima obezbeđeno prirodno ili veštačko osvetljenje i provetravanje;

5) ima tunel za zamrzavanje;

6) ima deo kojim se obezbeđuje razvrstavanje voćnih vrsta na klase, utvrđene u skladu sa propisom kojim se uređuje kvalitet tih voćnih vrsta;

7) ima odgovarajuće uređaje i opremu kojima se obezbeđuje manipulacija uskladištenih proizvoda;

8) ima odgovarajuću opremu kojom se obezbeđuje priprema za čuvanje i čuvanje primljenih voćnih vrsta (uređaj za pranje voćnih vrsta za koje je to potrebno; uređaj za odvajanje peteljki kod višnje; inspekcionu traku postavljenu tako da se omogući efikasna provera posle postupaka pranja (za voćne vrste za koje je potrebno pranje), postupka kalibriranja i izbijanja koštica (za višnje) i zamrzavanja; uređaj za iskoštičavanje (izbijačice) kod višnje; automatsku vagu; metal detektor);

9) ima odgovarajuću opremu i sredstva za čišćenje komora.

Uslovi u pogledu skladišnog prostora za čuvanje i isporuku poluprerađenih voćnih vrsta

Član 5d

Skladišni prostor u kojem se vrši čuvanje poluprerađenih voćnih vrsta mora da:

1) je izgrađen od čvrstog, nezapaljivog i netoksičnog materijala koji neće nepovoljno uticati na kvalitet proizvoda i koji ima obezbeđenu ventilaciju, osvetljenje;

2) površine zidova treba da budu od glatkog materijala koji se lako čisti, dezinfikuje i održava;

3) ima komore za čuvanje;

4) ima obezbeđene kontrolisane temperaturne uslove, u zavisnosti od vrste proizvoda i tehnološkog postupka koji se primenjuje u cilju očuvanja kvaliteta i bezbednosti proizvoda;

5) ima skladišni kapacitet za čuvanje poluprerađenih voćnih vrsta od najmanje 300 t;

6) ima odgovarajuću opremu za isporuku poluprerađenih voćnih vrsta.

Drugi uslovi u pogledu skladišnog prostora za pripremu za čuvanje i čuvanje voćnih vrsta

Član 5đ

U zavisnosti od primenjenog rashladnog sistema, hladnjača mora da ima i odgovarajuću opremu za stvaranje sistema niskih temperatura, i to za:

1) kompresioni rashladni sistem: kompresore, kondenzatore, prihvatne sudove, ekspanzione ventile, isparivače;

2) apsorpcioni rashladni sistem: generatore, kondenzatore, prijemne sudove, ekspanzione ventile, isparivače, apsorbere, pumpe.

Kod hladnjača iz stava 1. ovog člana mora biti obezbeđena usklađenost rashladnih kapaciteta sa proizvodnim kapacitetima.

III Uslovi u pogledu opreme za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta zrnastih kultura

Oprema za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta zrnastih kultura

Član 6

Pravno lice može da se bavi skladištenjem zrnastih kultura u javnom skladištu ako ima opremu za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta zrnastih kultura koje se skladište, i to:

1) kolsku vagu sa zapisima kojima se verifikuje njena tehnička ispravnost i ispravnost merenja;

2) opremu za uzorkovanje zrnastih kultura iz transportnih sredstava – ručne sonde koje omogućuju uzorkovanje u skladu sa propisima kojim se uređuje način uzimanja;

3) razdeljivač uzoraka koji obezbeđuje dobijanje najmanje tri reprezentativna uzorka;

4) laboratorijsku opremu:

(1) tehničku vagu preciznosti ± 0,01 g sa zapisima kojima se potvrđuje ispravnost merila,
(2) pribor za određivanje sadržaja primesa (rešeta, lupa, posudice),
(3) opremu za određivanje sadržaja vlage, za koju je ispravnost merenja dokazana u skladu sa posebnim propisom o merilima,
(4) opremu za određivanje hektolitarske mase, za koju je ispravnost merenja dokazana u skladu sa posebnim propisom o merilima.

Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 4) ovog člana, pravno lice koje nema laboratorijsku opremu mora obezbediti uzimanje uzoraka, radi kontrole kvaliteta, od strane akreditovane laboratorije.

Dodatna oprema za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta pšenice i durum pšenice A-1 i A-2 klase i pivskog ječma

Član 7

Za skladištenje pšenice i durum pšenice A-1 i A-2 klase, kao i pivskog ječma, pored opreme iz člana 6. ovog pravilnika, pravno lice mora da ima opremu za brzo određivanje sadržaja proteina.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, pravno lice koje nema opremu za određivanje sadržaja proteina mora obezbediti obavljanje tih analiza od strane akreditovane laboratorije.Pravno lice koje ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana klasifikuje i čuva pšenicu i durum pšenicu kao A-3 klasu.

IIIa Uslovi u pogledu uređaja i opreme za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta voćnih vrsta

Član 7a

Pravno lice može da se bavi skladištenjem voćnih vrsta u hladnjači ako ima opremu za merenje količine voćnih vrsta, i to kolsku ili paletnu vagu i drugu mernu opremu za utvrđivanje količine primljenih voćnih vrsta, kao i odgovarajuću opremu za utvrđivanje kvaliteta voćnih vrsta prilikom njihovog skladištenja.

IV Uslov u pogledu vrednosti osnovnih sredstava koja nisu opterećena hipotekom ili drugim založnim pravom

Član 8

Pravno lice može da se bavi skladištenjem poljoprivrednih proizvoda u javnom skladištu ako ima osnovna sredstava koja nisu opterećena hipotekom ili drugim založnim pravom, čija nominalna vrednost iznosi minimalno 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za rad javnog skladišta za poljoprivredne proizvode.

V Uslovi u pogledu pokazatelja finansijskog poslovanja u prethodnom obračunskom periodu

Član 9

Prаvno lice može dа se bаvi sklаdištenjem poljoprivrednih proizvodа u jаvnom sklаdištu аko ispunjаvа uslove u pogledu finаnsijskog poslovаnjа, odnosno аko je u prethodnom obrаčunskom periodu ostvаrilo pozitivne rezultаte poslovаnjа i/ili nemа gubitаk u poslovаnju.

VI Završna odredba

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">