Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko (u daljem tekstu: premija).

Član 2.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove koji su propisani zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi (u daljem tekstu: zakon), pravo na premiju ostvaruje za proizvedeno i isporučeno mleko (u daljem tekstu: isporučilac mleka).

Pravo na premiju ostvaruje se za proizvedeno i isporučeno mleko u odgovarajućem periodu u toku kalendarske godine, za koji je isporučilac mleka podneo zahtev za premiju (u daljem tekstu: kvartal).

Član 3.

Pored uslova iz člana 2. Ovog pravilnika, za premiju za kravlje mleko isporučilac mleka mora da preda najmanje 3. 000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1. 500 litara kravljeg mleka po kvartalu proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, utvrđenog u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ali ne više od 3.000.000 litara mleka po kvartalu.

Član 4.

Da bi ostvario pravo na premiju isporučilac mleka mora da preda mleko pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom mleka, koji ispunjava veterinarsko – sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane za delatnost prerade mleka i koji mora, na osnovu ispunjenosti tih uslova, da se nalazi u evidenciji prerađivača mleka koja se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo (u daljem tekstu: pravno lice odnosno preduzetnik).

Član 5.

Isporučilac mleka ima pravo na premiju pod uslovom da, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i u skladu sa ovim pravilnikom, podnese zahtev za ostvarivanje prava na premiju Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: zahtev za premiju).

Zahtev za premiju isporučilac mleka može da podnese na sledeći način:

1) neposredno, ili
2) preko pravnog lica odnosno preduzetnika.

Član 6.

Isporučilac mleka podnosi zahtev za premiju neposredno na Obrascu broj 1. – Zahtev za premiju za mleko za _______ kvartal u _____ godini (u daljem tekstu: Obrazac 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz Obrazac 1. podnosi se izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka data u Prilogu 1. – Izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7.

„Isporučilac mleka podnosi zahtev za premiju preko pravnog lica odnosno preduzetnika na Obrascu broj 2. – Zahtev za premiju za mleko za _______ kvartal u _____ godini (u daljem tekstu: Obrazac 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz Obrazac 2. podnosi se:

1) spisak isporučioca mleka koji su predali mleko pravnom licu odnosno preduzetniku u odgovarajućem kvartalu kalendarske godine dat u Prilogu 2. – Spisak isporučioca mleka u ____ kvartalu ______ godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
2) izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka data u Prilogu 3. – Izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
3) fotokopija kartona deponovanih potpisa, uz prvi zahtev za premiju podnet u toku kalendarske godine za koju se podnosi zahtev.

Član 8.

Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno, i to:

1) za prvi kvartal (1. Januar – 31. Mart kalendarske godine) – od 1. Aprila do 15. Aprila tekuće kalendarske godine;
2) za drugi kvartal (1. April – 30. Jun kalendarske godine) – od 1. Jula do 15. Jula tekuće kalendarske godine;
3) za treći kvartal (1. Jul – 30. Septembar kalendarske godine) – od 1. Oktobra do 15. Oktobra tekuće kalendarske godine;
4) za četvrti kvartal (1. Oktobar – 31. Decembar kalendarske godine) – od 1. Januara do 15. Januara naredne kalendarske godine.

Član 9.

U slučaju kada isporučilac mleka podnosi zahtev za premiju neposredno ne podnosi zahtev za premiju preko pravnog lica odnosno preduzetnika za isti kvartal.

Član 10.

Ako isporučilac mleka ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom, po sprovedenom postupku u skladu sa zakonom, ostvaruje pravo na premiju u iznosu utvrđenom u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada za svaku budžetsku godinu (u daljem tekstu: korisnik premije).

Član 11.

Premija se isplaćuje kvartalno za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko isporučeno u prethodnom kvartalu, u skladu sa zakonom.

Član 12.

Ako korisnik premije ostvaruje pravo na premiju neposredno, premija se isplaćuje na namenski račun korisnika premije otvoren kod poslovne banke, i to do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Ako korisnik premije ostvaruje pravo na premiju preko pravnog lica odnosno preduzetnika, to pravno lice odnosno preduzetnik sredstva ostvarena po tom osnovu isplaćuje korisniku premije na njegov namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava.

Član 13.

Premija se isplaćuje po redosledu podnošenja zahteva za premiju.

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

02

03

04

05

06

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">