Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje u pogledu kadrova, prostorija i opreme moraju ispunjavati zdravstvene i druge organizacije koje vrše analizu i superanalizu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe (u dalјem tekstu: organizacija).

Član 2.

Organizacije koje vrše fizičko-hemijsku analizu namirnica i predmeta opšte upotrebe radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) u pogledu stručnih kadrova moraju imati radnike sa:

a) završenim farmaceutskim, tehnološkim ili prirodno-matematičkim fakultetom (odsek hemije i fizičke hemije) od kojih jedan mora biti specijalista za sanitarnu hemiju, a drugi specijalista za sanitarnu (hemijsku) toksikologiju;

b) završenom višom ili srednjom hemijskom, farmaceutskom ili medicinskom školom, sanitarnog ili laboratorijskog smera;

2) u pogledu opreme moraju imati:

v) vakuum sušnicu sa termoregulacijom do 200 °S;

b) gasno-tečni hromatograf sa različitim detektorskim sistemima;

v) tečno-tečni hromatograf sa različitim detektorskim sistemima;

g) atomsko-apsorpcioni spektrometar sa dodacima za rad sa:

– plamenom tehnikom;

– tehnikom grafitne peći;

– tehnikom hladne pare;

– hidridnom tehnikom;

d) gasno maseni hromatograf;

đ) polarogram (nije obavezan ako postoji atomsko-apsorpcioni spektrometar);

e) aparat za određivanje eteričnog ulјa po Klevengeru;

ž) aparat za određivanje vode po Deanstarku;

z) UV–VIS spektrofotometar;

i) pH-metar;

j) uređaj za određivanje azota-mikro-Kjeldahl (2 kom);

k) uređaj za ekstrakciju masti po Soxletu sa 4–6 mesta;

l) peć za žarenje do 900 °S;

lј) pribro za hromatografiju na hartiji;

m) pribor za hromatografiju na tankom sloju;

n) pribor za hromatografiju na stubu različitih dimenzija;

nj) uređaj za destilaciju;

o) uređaj za bidestilaciju;

p) pribor za destilaciju pod normalnim i sniženim pritiskom, sa i bez Virgerove kolone;

r) pribor za destilaciju vodenom parom;

s) preciznu vagu, od 300 do 2.000 g;

t) poluanalitičku vagu do 2.000 g;

ć) analitičku vagu do ± 0.0001 g;

u) refraktometre sa mogućnošću podešavanja temperature;

f) piknometre različite zapremine;

h) homogenizator i mašinu za mlevenje mesa;

c) mlinove za žitarice i kombinovani mikser;

č) frižider;

dž) hladnjak za duboko hlađenje;

š) centrifugu, univerzalnu;

š1) centrifugu do 10.000 o/min;

š2) rotacioni vakuum-uparivac (2 kom);

š3) termostat (40° ± 1 °S) – (2 kom);

š4) laboratorijski rešo;

3) u pogledu prostorija moraju imati:

a) prostoriju za prijem materijala, vođenje i čuvanje dokumentacije;

b) prostoriju za pripremu uzoraka za analizu;

v) dve prostorije za analizu sa digestorom i centralnom ventilacijom;

g) prostoriju za vage;

d) dve prostorije za aparate;

đ) prostoriju za čuvanje komprimovanih gasova;

e) prostoriju za čuvanje potrošnog materijala sa posebnim ormarom za čuvanje zapalјivih tečnosti;

ž) prostoriju za pranje laboratorijskog posuđa sa digestorom ili ventilacijom;

z) prostoriju za visoki stručni kadar;

i) prostoriju za rukovodioca laboratorije.

Član 3.

Organizacije koje vrše mikrobiološku analizu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) u pogledu stručnih kadrova moraju imati radnike sa:

a) završenim medicinskim, prirodno-matematičkim (smer biologije) veterinarskim, tehnološkim ili polјoprivrednim fakultetom, od kojih najmanje jedan mora biti specijalista za mikrobiologiju sa parazitologijom ili specijalista za mikrobiologiju namirnica;

b) završenom višom ili srednjom školom zdravstvene struke, laboratorijskog ili sanitarnog smera;

2) u pogledu opreme moraju imati:

a) pH-metar,

b) termostat za temperaturu do 37 °S;

v) termostat za temperaturu do 44 °S;

g) vodeno kupatilo;

d) svetlosni mikroskop;

đ) membran-filter;

e) Sajcov filter;

ž) hladnjak za duboko zamrzavanje;

z) dva frižidera sa zamrzivačem;

i) Kochov lonac,

j) tehničku vagu, do 1000 g;

k) analitičku vagu do + 0,0001 g;

l) aseptičku komoru ili UV lampu;

lј) aparat za destilaciju vode;

m) aparat za stvaranje anaerobnih uslova;

n) brojač kolonija;

nj) centrifuge za velike brzine;

o) aparat za homogenizaciju namirnica;

p) vodeno kupatilo;

r) uređaj za membran-filtraciju;

3) u pogledu prostorija moraju imati:

a) prostoriju za prijem materijala;

b) dve prostorije za primarnu obradu i vršenje osnovnih mikrobioloških analiza (posebna prostorija za namirnice, a posebna prostorija za predmete opšte upotrebe);

v) prostoriju za pranje i sterilizaciju prlјavog pribora;

g) prostoriju za pripremu mikrobioloških podloga;

d) prostoriju za čuvanje potrošnog materijala;

đ) prostoriju za bakteriološke analize;

e) prostoriju za parazitološke analize;

ž) prostoriju za mikološke analize;

z) prostoriju za rad sa laboratorijskim životinjama;

i) prostoriju za visoki stručni kadar;

j) prostoriju za rukovodioca laboratorije.

Član 4.

Organizacije koje vrše virusološku analizu namirnica i vode za piće moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) u pogledu stručnih kadrova moraju imati:

a) najmanje jednog radnika sa završenim medicinskim ili prirodno-matematičkim fakultetom (smer biologije), sa specijalizacijom iz mikrobiologije i iskustvom od tri godine u oblasti virusologije;

b) najmanje jednog radnika sa završenom višom ili srednjom školom zdravstvene struke, laboratorijskog smera;

2) u pogledu opremlјenosti moraju imati:

a) laminarnu komoru;

b) različite laboratorijske posude od neutralnog stakla (pipete, epruvete, boce po Rouxu, Demetrovu i Erlenmayeru, mikroploče itd);

v) hranlјive plodloge: slani puferski rastvori sa serumom i bez seruma za kultivisanje ćelija;

g) mikser homogenizator sa staklenim perilicama ili peskom;

d) membranske filtere, ultrafiltere;

đ) centrifuge, ultracentrifuge;

e) zamrzivače temperature od –20 °S;

ž) krioskope od –70 °S i –195 °S;

z) kulture tkiva (različite i po potrebi);

i) termostat za kulturu tkiva;

j) aparaturu za adsorpciju na membrani – pomoću elektrolita, oksida gvožđa i prefiltracije (samo za laboratorije koje vrše virusološki pregled vode za piće);

k) aparate i pribor za imunoelektroforetske, imunoenzimske i imunofluorescentne metode;

l) elektronski mikroskop;

3) u pogledu prostorija moraju imati:

a) prostoriju za prijem materijala;

b) prostoriju za pranje i sterilizaciju prlјavog pribora;

v) dve prostorije za vršenje virusoloških analiza;

g) prostoriju za konačnu identifikaciju i determinaciju virusa;

d) prostoriju za rad sa laboratorijskim životinjama.

Član 5.

Zdravstvene organizacije koje vrše osnovni fizičko-hemijski pregled vode za piće moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) u pogledu stručnih kadrova moraju imati radnike sa:

a) završenim farmaceutskim, tehnološkim ili prirodno-matematičkim fakultetom (odsek hemije ili fizičke hemije), od kojih jedan mora biti specijalista za sanitarnu hemiju;

b) završenom višom ili srednjom hemijskom, farmaceutskom ili medicinskom školom, sanitarnog ili laboratorijskog smera;

2) u pogledu opreme moraju imati:

a) spektrofotometar;

b) konduktometar;

v) Hellige komparator ili sl.;

g) turbidimetar;

d) pH–metar;

đ) vodeno kupatilo;

e) sušnicu;

ž) analitičku vagu do ± 0,0001 g;

z) termometar do –15 °S do –105 °S;

i) rešo;

3) u pogledu prostorija moraju imati:

a) prostoriju za prijem materijala, vođenje i čuvanj dokumentacije;

b) prostoriju za vršenje analiza;

v) prostoriju sa digestorom i centralnom ventilacijom;

g) prostoriju za vage;

d) prostoriju za priručni magacin,

đ) prostoriju za pranje laboratorijskog posuđa sa digestorom ili ventilacijom.

Član 6.

Zdravstvene organizacije koje vrše periodične fizičko-hemijske preglede vode za piće i preglede vode iz novih zahvata moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) u pogledu stručnih kadrova moraju imati radnike sa:

a) završenim farmaceutskim, tehnološkim ili prirodno-matematičkim fakultetom (odsek hemije ili fizičke hemije), od kojih jedan mora biti specijalista za sanitarnu hemiju, a drugi specijalista za sanitarnu (hemijsku) toksikologiju ili specijalista za snabdevanje vodom i distribuciju otpadnih voda;

b) završenom višom, srednjom hemijskom, farmaceutskom ili medicinskom školom, sanitarnog ili laboratorijskog smera;

2) u pogledu opreme moraju, pored opreme iz člana 5. pod b) ovog pravilnika, imati i:

a) gasno-tehni hromograf ili različitim detektorskim sistemima;

b) tečno-tečni hromatograf sa različitim detektorskim sistemima;

v) atomski apsorpcioni spektrometar sa dodacima za rad sa:

– plamenom tehnikom;

– tehnikom grafitne peći,

– tehnikom hladne pare;

– hidridnom tehnikom;

g) gasno-maseni hromatograf;

d) polarograf kojim je moguće izvesti diferencijalno pulsno merenje;

đ) infracrveni spektrofotometar;

e) jon selektivne elektrode;

ž) elektronski mikroskop;

z) aparat za aeraciju po Wicklboldu;

i) spektrofluorimetar;

j) analizator za ukupni uglјenik;

k) pribor za hromatografiju na hartiju;

l) pribor za hromatografiju na nakom sloju;

lј) pribor za hromatografiju na stubu različitih dimenzija;

m) uređaj za destilaciju;

n) uređaj za bidestilaciju;

nj) pribor za destilaciju vodenom parom;

o) preciznu vagu od 300 do 2000 g;

p) poluanalitičku vagu do 2000 g;

r) analitičku vagu do ± 0,0001 g;

s) termostat čija se temperatura podešava prema potrebi (2 kom);

3) u pogledu prostorija moraju imati:

a) prostoriju za prijem materijala, vođenje i čuvanje dokumentacije,

b) prostoriju za vršenje analize;

v) prostoriju sa digestorom i centralnom ventilacijom;

g) prostoriju za vage;

d) dve prostorije za aparate;

đ) prostoriju za čuvanje komprimovanih gasova;

e) prostoriju za čuvanje potrošnog materijala sa posebnim ormarom za čuvanje zapalјivih tečnosti;

ž) prostoriju za pranje laboratorijskog posuđa sa digestorom ili ventilacijom;

z) prostoriju za rukovodioca laboratorije.

Član 7.

Zdravstvene organizacije koje vrše osnovni mikrobiološki pregled vode za piće moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) u pogledu stručnih kadrova moraju imati:

a) radnike sa završenim medicinskim faultetom i specijalizacijom iz mikrobiologije sa parazitologijom;

b) radnike sa završenom višom ili srednjom spremom, laboratorijskog ili sanitarnog smera;

2) u pogledu opreme moraju imati:

a) termostat za temperaturu do 37 °S;

b) termostat za temperaturu do 44 °S:

v) vodeno kupatilo;

g) svetlosni mikroskop;

d) membran filter;

đ) frižider;

e) Kohov lonac;

ž) aseptičku komoru ili UV-lampu;

z) aparat za destilaciju vode;

i) aparat za stvaranje anaerobnih uslova;

j) brojač kolonija;

3) u pogledu prostorija moraju imati:

a) prostoriju za prijem materijala;

b) prostoriju za vršenje mikrobioloških analiza;

v) prostoriju za pranje i sterlizaciju prlјavog pribora;

g) prostoriju za pripremu mikrobioloških podloga;

d) prostoriju za čuvanje potrošnog materijala;

đ) prostoriju za visokoobrazovni kadar.

Član 8.

Zdravstvene organizacije za ispitivanje biološke ispravnosti vode za piće moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) u pogledu stručnih kadrova moraju imati:

a) radnike sa završenim prirodno-matematičkim fakultetom (odsek biologije), od kojih najmanje jedan ima naučno zvanje iz oblasti biologije mikroorganizama ili ekologije-hidrobiologije;

b) radnike sa završenom višom ili srednjom školom zdravstvene struke, laboratorijskog smera;

2) u pogledu opreme moraju imati:

a) pH-metar;

b) uređaj za destilaciju;

v) uređaj za bidestilaciju vode;

g) tehničku vagu;

d) analitičku vagu;

đ) termostate od 25 do 60 °S;

e) vodedno kupatilo sa tresilicom;

ž) membran-filter sa odgovarajućom vakuum-pumpom;

z) Sajcov filter;

i) brojač kolonija;

j) centrifugu do 10.000 o/min;

k) suvi sterilizator;

l) mikser ili homogenizator sa staklenim perlicama ili peskom;

lј) specijalne boce za razblaživanje, pipete i Bunzenov plamenik;

m) autoklav;

n) frižider i hladnjak za dubinsko smrzavanje ili termostatnu hladnjaču na ±4 °S;

nj) UV-lampu;

o) laminarnu komoru,

p) mikroskop;

r) binokularnu lupu;

s) planktonske mreže;

t) specijalne boce za dubinsko uzimanje vode;

đ) specijalne podloge (selektivne, diferencijalne) za obogaćivanje kultura i kvalitativno određivanje mikroorganizama;

3) u pogledu prostorija moraju imati;

a) prostoriju za prijem materijala;

b) prostoriju za primarnu obradu i vršenje analiza;

v) prostoriju za pranje i sterilizaciju;

g) prostoriju za pripremu podloga;

d) prostoriju za čuvanje dokumentacije;

đ) prostoriju za merne instrumente i mikroskope;

e) prostoriju za priručni magacin.

Član 9.

Organizacije koje vrše superanalizu namirnica i predmeta opšte upotrebe moraju ispunjavati sledeće uslove:

1) u pogledu stručnih kadrova moraju imati:

a) najmanje jednog radnika sa visokom stručnom spremom i odgovarajućom specijalizacijom, zavisno od vrste ispitivanja, koji ima i naučno zvanje ili iskustvo od pet godina na poslovima analize, odnosno superanalize namirnica i predmeta opšte upotrebe;

b) najmanje jednog radnika sa višom ili srednjom stručnom spremom i iskustvom od tri godine na poslovima analize, odnosno superanalize namirnica i predmeta opšte upotrebe.

Organizacije iz stava 1. ovog člana moraju u pogledu opreme i prostorija ispunjavati uslove predviđene ovim pravilnikom za organizacije koje vrše analize zdravstvene ispravnosti namirnica i predmete opšte upotrebe.

Član 10.

Laboratorije koje vrše superanalize pojedinih vrsta namirnica i/ili predmeta opšte upotrebe moraju biti osposoblјene da analizom utvrde pojedine* parametre zdravstvene ispravnosti određene propisima o zdravstvenoj ispravnosti za tu vrstu namirnica i/ili predmeta opšte upotrebe.

*Službeni list SRJ, broj 7/2001

Član 10a.*

Izveštaje o rezultatima ispitivanja pojedinih parametara zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe potpisuju stručno lice u organizaciji koje obavlјa tu vrstu ispitivanja.*

Stručno mišlјenje o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana, potpisuje odgovorno lice u toj organizaciji.*

*Službeni list SRJ, broj 60/2002

Član 11.

Uz zahtev za utvrđivanje ispunjenja uslova za vršenje analize, odnosno superanalize namirnica i predmeta opšte upotrebe prilaže se:

1) spisak radnika sa vrstom i stepenom stručne spreme, odnosno naučnim zvanjem;

2) spisak opreme za evidencionim brojem;

3) broj i namena prostorija;

4) spisak metoda koje se primenjuju za odgovarajuća ispitivanja;

5) spisak vrste namirnica i/ili predmeta opšte upotrebe, kao i parametara zdravstvene ispravnosti čije analize, odnosno superanalize mogu da vrše.

Član 12.

Utvrđivanje ispunjenja uslova za vršenje analiza, odnosno superanaliza namirnica i predmeta opšte upotrebe vrši se komisijski.

Zahtev sa prilozima iz člana 13. ovog pravilnika podnosi se u pet primeraka.

Član 13.

Provera ispunjenja uslova za vršenje analiza, odnosno superanaliza namirnica i predmeta opšte upotrebe vrši se najdocnije po isteku tri godine od donošenja rešenja.

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SRJ”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">